Tag: política

 • Exposició de la joventut

  Renau Berenguer , Josep . L’art per la nostra independència : exposició de la joventut ( hotel Colon ) . Aquest cartell fa referència a la repressió viscuda a causa del feixisme. El cartell està publicat el 2 de maig de 1936.  

 • La batalla per una nova cultura

  Renau Berenguer , Josep . La batalla per una nova cultura . Aquest cartell va ser publica per a representar l’exili de molts espanyols cap a sud-amèrica ( Mèxic ) 1097-1952.

 • Compromís i cultura

  Renau Berenguer , Josep. 1908-1936 : de nou per la nostra independència .  

 • Propietari facciós

  Renau Berenguer , Josep . Ministeri d’agricultura . Decret de propietari facciós : el llaurador defèn amb armes al govern que et dona la terra. Va ser publicat a Barcelona l’any 1936. Va ser una de les claus per a potenciar les possibilitats expressives i plàstiques del cartell.

 • El comissari , nervi del nostre exercit popular

  Renau Berenguer, Josep. Partit Comunista : El comissari , nervi del nostre exercit popular . Després de que l’artista s’afiliara al Partit Comunista se li va despertar l’interès del cartelisme . Aquest cartell va ser publicat a Barcelona l’any 1936.

 • El pueblo en armas.

  Renau Berenguer , Josep . El poble en armes : Per la pau , contra el franquisme !  

 • Per la dependència d’Espanya

  Renau Berenguer, Josep. Por la independencia de España : soldado, estima como un tesoro el arma que la patria ha puesto en tus manos para que defiendas su suelo. Barcelona, Subsecretaría de Propaganda Barna [Barcelona] Graf. Ultra, S.A. 1938. IMATGE:

 • Obrers, camperols, soldats, intel·lectuals

  Renau Berenguer, Josep, Reforceu els rengles del Partit Socialista Unificat de Catalunya : obrers, camperols, soldats, intel lectuals . [Barcelona] Partit Socialista Unificat de Catalunya [Barcelona] Fotolitografía Barguñó E.C. 1936. IMATGE:

 • Unió Soviètica i lluita per la llibertat i la pau mundial

  Renau Berenguer, Jospe. 19 años de Unión Soviética y de lucha por la libertad y la paz mundial. Madrid] Amigos de la Unión Soviética Madrid Gráficas Reunidas, U.H.P, 1936. IMATGE:

 • Victoria: hui més que mai

  Renau Berenguer, Josep. Victoria : hoy más que nunca Renau . Barcelona, Sub Pro Barña [Barcelona] Gráf. Ultra, S.A, 1938. IMATGE:

 • Un anhel, una esperança, una victoria

  Renau Berenguer, Josep. 11 febrero 1873: un anhelo, 14 abril 1931: una esperanza, 16 febrero 1936: una victoria. Madrid,  Partido Comunista de España Barcelona Sdad. Gral. Publicaciones (E.C.), 1938 . IMATGE:

 • Indústira de guerra

  Renau Berenguer, Josep. Partido Comunista  : Industria de Guerra : Potente palanca de la victoria . València, Gráficas Valencia, intervenido U.G.T.-C.N.T,  1937. IMATGE: