Acords mesa negociadora 23/09/2015

castellà

Després de la publicació del Reial decret-llei 10/2015 el passat 12 de setembre, urgia convocar una reunió de la Mesa per a adaptar-hi la nostra normativa.

El Reial decret-llei ens retorna el sisè dia d’assumptes propis que ens van llevar l’any 2012, i modifica l’article 48 de l’EBEP per a deixar les coses com estaven en aquest punt. Això ha sigut d’aplicació automàtica a la nostra normativa.

El cas dels canosos i dels dies de vacances per antiguitat, però, no té aquest “automatisme”. El Govern els reimplanta per a l’Administració General de l’Estat en una Resolució posterior al Reial decret-llei, mentre que deixa que les altres adminitracions consideren si ho fan o no. El text del RDL deia literalment: “Las Administracions Públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars quan es complisca el sisè trienni, incrementant (…)” És a dir, calia negociar-ho i incorporar-ho a la nostra normativa. I això és el que es va fer ahir en la Mesa.

Quant a la recuperació de la part de paga extra confiscada pel Govern també en 2012, el RDL diu: “Les diferents administracions públiques (…), abonaran dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària (…)”. Però tot seguit introdueix el paràgraf següent: “Cada Administració pública abonarà les quantitats previstes dins de l’exercici de 2015, si així ho acorda i si la seua situació economicofinancera ho fera possible. Si no ho permet (…) l’abonament podrà fer-se en el primer exercici pressupostari en què aquesta situació ho permeta.”

Atesa aquesta redacció, és la Universitat d’Alacant la que, d’acord amb la seua situació pressupostària, pot decidir pagar ara o fer-ho més endavant. Per tant, també calia tractar aquest tema en la Mesa Negociadora. Sobre aquest tema, l’Administració ens va indicar que tenia pensat pagar-ho en 2015.

Resumint, en mesa s’ha acordat:
Els dies d’assumptes propis ja són 6 a l’any i es poden gaudir des de ja.
Els dies canosos per assumptes propis tornen a la redacció que hi havia abans del Decret de 2012: dos dies més en complir el sisè trienni i un dia més per a cada trienni a partir del vuitè.
Els dies de vacances per antiguitat també tornen a la redacció anterior: 23 dies hàbils per a aquells que hagen complit 15 anys de servei, 24 per als que tinguen 20 anys de servei, 25 per als 25 anys de servei i 26 per al personal que haja passat els 30 anys.
La part de paga extra confiscada s’abonarà en el que queda d’any, encara que l’Administració no ha pogut concretar si serà a l’octubre.A

Bookmark the permalink.

Comments are closed.