Mesa Negociadora 9 de febrer

Informació Mesa Negociadora 9 de febrer

A partir d’ara, el pagament dels triennis a AJU i PAD es farà d’ofici. Fins a aquest moment, el pagament d’aquest complement es feia a petició de la persona interessada, però després de l’acord de Mesa es farà d’ofici, com amb la resta del personal de la universitat (PDI i PAS).

Vam sol·licitar, sense èxit, que es consideren les avaluacions positives de l’activitat investigadora realitzades per l’AVAP a l’efecte del cobrament de sexennis i d’assignació de càrrega docent. L’equip de govern s’hi va negar, per això aquest reconeixement únicament serveix en la UA a l’efecte de poder codirigir tesis i formar part dels tribunals que les jutgen, requisit, d’altra banda, exclusiu de la UA. Vam insistir pequè concretaren els motius i, finalment, es va argumentar que l’avaluació de l’activitat investigadora no és competència de l’AVAP (sic).

Finalment i, després d’insistir molt, es va arrancar el compromís de constituir una mesa tècnica per a negociar la normativa de jornada, permisos i llicències del PDI, amb l’objectiu d’equiparar els drets del professorat en aquesta matèria als que ja té reconegut el PAS de la UA.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.