Etatut Bàsic de l’Empleat Públic. Actualitzat i comentat

La publicació té com a objecte i funció, facilitar als empleats públics, tant funcionaris com laborals, un únic text amb la refundició duta a terme pel legislador amb el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril.

En aquest llibre es comenta cada article, amb referències jurisprudencials i doctrinals, per explicitar i aclarir a l’empleat públic qualsevol dubte o interpretació que puga comportar l’articulat, atès que han estat molts tribunals els que han interpretat els diferents preceptes de l’EBEP, des de la seua aprovació i entrada en vigor l’any 2007. La la finalitat és facilitar als treballadors i les treballadores de les diferents administracions públiques un text bàsic en les seues relacions laborals i funcionarials. Descarrega el document.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.