Publicat el nou decret de carrera professional

Avui s’ha publicat en el DOGV el decret 211/2018 que regularà a partir d’ara el sistema de carrera professional del personal funcionari de carrera i el dret a la percepció del complement de carrera administraiva per part del personal funcionari interí.

Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.

Ara, toca insistir davant l’administració de la Universitat d’Alacant perquè aquest decret s’aplique immediatament al nostre personal interí, incloent-hi en les nòmines la percepció d’aquest complement. Per a això, cal que la Llei de Pressupostos de la Generalitat incloga tots els col·lectius que aquest decret, com l’anterior, deixa fora. Deprés de fer això, s’obrirà un període de temps en què el personal interí ha de sol·licitar-ne la inclusió en el sistema i, a partir d’aquest moment, haurà d’abonar-se aquest concepte en les nòmines, incloent-hi els endarreriments generats des de l’entrada en vigor del sistema en la Universitat d’Alacant, és a dir, des de l’1 de gener de 2017.  Us adjuntem l’enllaç a la publicació del Decret en el DOGV:
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11361.pdf

Estimados compañeros y compañeras.

Hoy se ha publicado en el DOGV el Decreto  211/2018, que regulará a partir de ahora el sistema de carrera profesional del personal funcionario de carrera y el derecho a la percepción del complemento de carrera administrativa por parte del personal funcionario interino.

Tras varios años de lucha, las cosas van yendo hacia el punto que ha reivindicado siempre CCOO, es decir, hacia una norma que recoja la plenitud de derechos retributivos de todo el personal, sin discriminar al personal funcionario interino. Además, el tiempo de trabajo como interino o laboral temporal en grupos o subgrupos que hasta ahora no han podido valorarse, pasa a poder ser computado para todo el personal.

Ahora toca insistir frente a la administración de la Universidad de Alicante para que este decreto se aplique inmediatamente a nuestro personal interino, incluyendo en sus nóminas la percepción de este complemento. Para ello es necesario que la Ley de Presupuestos de la Generalitat incluya a todos los colectivos que este Decreto, como el anterior, dejaba fuera. Una vez hecho esto, se abrirá un periodo de tiempo en el que el personal interino debe solicitar su inclusión en el sistema y, a partir de ahí, tendrá que abonarse este concepto en sus nóminas, incluyendo los atrasos generados desde la entrada en vigor del sistema en la Universidad de Alicante, es decir, desde 1 de enero de 2017.

Os adjuntamos un enlace a la publicación del Decreto en el DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11361.pdf

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.