ELECCIONS SINDICALS 2014: CCOO PROPOSTA DE TELETREBALL

L’any 2006 es va obrir la possibilitat d’implantar en l’Administració General de l’Estat un sistema de teletreball que permetera, en molts llocs, una major i millor conciliació de la vida familiar, personal i laboral. En aquells anys, CCOO va demanar a l’Administració de la UA el seu estudi i posterior… Continue reading

ELECCIONES SINDICALES 2014: PROPUESTA DE TELETRABAJO

En 2006 se abrió la posibilidad de implantar en la Administración General del Estado un sistema de teletrabajo que permitiera, en muchos puestos de trabajo, una mayor y mejor conciliación de la vida familiar, personal y laboral. En aquellos años, CCOO pidió a la Administración de la UA su estudio… Continue reading

Elecciones Sindicales 2014: Propuesta de Carrera Profesional PAS

valencià Una de las cuestiones que más pueden afectar a nuestras condiciones de trabajo, en especial a las condiciones económicas, es la puesta en marcha del nuevo sistema retributivo y, con él, de la carrera profesional. Tras las reiteradas pérdidas de poder adquisitivo de estos últimos años no podemos dejar… Continue reading

Eleccions sindicals 2014: Proposta de carrera professional del PAS

castellà Una de les qüestions que més pot afectar a les nostres condicions de treball, sobretot a les condicions econòmiques, és la posada en marxa del nou sistema retributiu i, amb ell, de la carrera professional. Després de les reiterades pèrdues de poder adquisitiu d’aquests últims anys, no podem deixar… Continue reading

ELECCIONS SINDICALS 2014 PROGRAMA CCOO PAS

Tal com ens vam comprometre en les eleccions de 2010, des de CCOO hem treballat tan bé com ha sigut possible per a millorar les condicions laborals i professionals de tot el personal de la Universitat d’Alacant, des de l’acció sindical responsable, honesta i eficaç. Han sigut anys de retallades,… Continue reading