Objetivos del blog

La creació d’aquest Blog pretén recollir i resoldre els dubtes que es puguin generar en els usuaris les infraestructures i serveis que, a través del Vicerectorat responsable, es gestionen a la Universitat d’Alacant. 

És una plataforma que utilitzarem per recollir i contestar als dubtes que generin els plecs tècnics i administratius en les licitacions públiques que gestioni el Vicerectorat responsable en matèria d’infraestructures, serveis, sostenibilitat i la salut laboral. Amb això pretenem fer més accessible i transparent la informació relacionada amb la licitació pública.

(Traduït amb www.apertium.org)

________________________________________________________________________________

La creación de este Blog pretende recoger y resolver las dudas que se puedan generar en los usuarios las infraestructuras y servicios que, a través del Vicerrectorado responsable, se gestionan en la Universidad de Alicante.

Es una plataforma que utilizaremos para recoger y contestar a las dudas que generen los pliegos técnicos y administrativos en las licitaciones públicas que gestione el Vicerrectorado responsable en materia de infraestructuras, servicios, sostenibilidad y la salud laboral. Con ello pretendemos hacer más accesible y transparente la información relacionada con la licitación pública.