Compartir perfils en Firefox o Thunderbird

El problema

Normalment, al nostre ordinador solem tindre més d’un usuari i el que volem és que cadascun tinga una configuració del navegador o correu diferent. Per això existeixen els perfils de Firefox o de Thunderbird. A més, podem tindre més d’un perfil per a un mateix usuari amb configuracions distintes. Encara que no és recomanable, els perfils es poden gestionar des de l’Administrador de perfils que s’inclou amb el Firefox i amb el Thunderbird. Per a accedir a aquest administrador, des de MS-DOS teclejarem el següent comandament:

   Firefox....: firefox.exe -ProfileManager
   Thunderbird: thunderbird.exe -ProfileManager

Abans d’executar el comandament, haureu d’assegurar-vos que el Firefox o el Thunderbird estan tancats, perquè si estan en marxa no s’obrirà l’administrador. Si tot va bé, apareixerà una finestra amb els perfils existents:

Pantalla per a gestionar els perfils del Firefox. Pantalla per a gestionar els perfils del Thunderbird.

Si instal·lem un nou Firefox o Thunderbird i volem que la configuració siga la mateixa que teníem abans, només haurem de copiar la carpeta del perfil en el nou directori dels perfils i modificar el fitxer porfiles.ini.

Però qué passa si el que volem és justament el contrari? O siga, tindre diferents usuaris i que la configuració del navegador o el correu siga la mateixa en ambdós. Continue reading “Compartir perfils en Firefox o Thunderbird”