Compartir perfils en Firefox o Thunderbird

El problema

Normalment, al nostre ordinador solem tindre més d’un usuari i el que volem és que cadascun tinga una configuració del navegador o correu diferent. Per això existeixen els perfils de Firefox o de Thunderbird. A més, podem tindre més d’un perfil per a un mateix usuari amb configuracions distintes. Encara que no és recomanable, els perfils es poden gestionar des de l’Administrador de perfils que s’inclou amb el Firefox i amb el Thunderbird. Per a accedir a aquest administrador, des de MS-DOS teclejarem el següent comandament:

  Firefox....: firefox.exe -ProfileManager
  Thunderbird: thunderbird.exe -ProfileManager

Abans d’executar el comandament, haureu d’assegurar-vos que el Firefox o el Thunderbird estan tancats, perquè si estan en marxa no s’obrirà l’administrador. Si tot va bé, apareixerà una finestra amb els perfils existents:

Pantalla per a gestionar els perfils del Firefox. Pantalla per a gestionar els perfils del Thunderbird.

Si instal·lem un nou Firefox o Thunderbird i volem que la configuració siga la mateixa que teníem abans, només haurem de copiar la carpeta del perfil en el nou directori dels perfils i modificar el fitxer porfiles.ini.

Però qué passa si el que volem és justament el contrari? O siga, tindre diferents usuaris i que la configuració del navegador o el correu siga la mateixa en ambdós.

Els perfils

En el Firefox la configuració de l’usuari es guarda en la carpeta:

  Linux ~/.mozilla/firefox/
  MAC  ~/Library/Mozilla/Firefox/Profiles/
  Win7 C:\Users\<usuari>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
  WinXP C:\Documents and settings\<usuari>\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\

La configuració del Thunderbird la podem trobar en:Thunderbird

  Linux ~/.thunderbird/
  MAC  ~/Library/Thunderbird/Profiles/
  Win7 C:\Users\<usuari>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
  WinXP C:\Documents and settings\<usuari>\Datos de programa\Thunderbird\Profiles\

En ambdós sistemes operatius de Windows podem accedir directament al directori de dades de programa teclejant en l’explorador de Windows el següent:

  %AppData%

Tant en Firefox com en Thunderbird, dins de la carpeta Profiles es crea un directori amb un nom aleatòria format per 8 lletres o números, un punt i el nom del perfil, que per defecte és ‘default‘. Un exemple aquest directori seria:

  u7wdn65d.default

Hi haurà una carpeta diferent per a cada perfil que tinguem.

profiles.ini

El fitxer profiles.ini s’encarrega de guardar la informació dels perfils i el podem trobar al mateix nivell que el directori Profiles. Aquest fitxer està format per una secció general i una altra secció per cadascun dels perfils que hi haja. Un exemple seria:

  [General]
  StartWithLastProfile=1

  [Profile0]
  Name=default
  IsRelative=1
  Path=Profiles/u7wdn65d.default

  [Profile1]
  Name=usuari1
  IsRelative=0
  Path=D:\Dades\Perfils\usuari
  Default=1
 • StartWithLastProfile amb un ‘1’ indica que, si tenim configurat més d’un perfil, no pregunte a l’inici, sinó que seleccione l’últim perfil utilitzat.
 • Name és el nom del perfil.
 • IsRelative amb un ‘1’ indica que la ruta al directori del perfil és relativa, un ‘0’ indica que la ruta és absoluta.
 • Path indica la ruta al directori del perfil actual.
 • Default valdrà ‘1’ quan es tracte de l’últim perfil seleccionat.

Compartir perfils

Amb les dades anteriors ja resulta més fàcil compartir un mateix perfil per diferents usuaris, tan sols haurem de crear un nou perfil, o copiar la carpeta d’un perfil existent, en una zona comuna. Per exemple, anem a supondre que tenim dos usuaris, usuari1 i usuari2, i volem que la configuració del navegador no canvie quan canviem d’usuari. Crearem un nou perfil o en reanomenarem un existent, per exemple, en:

  D:\Dades\Perfils\perfilcomu

Una vegada tenim el perfil, entrarem en cadascun dels usuaris i modificarem el seu fitxer profiles.ini, que en Win7 es trobaran en:

  C:\Users\usuari1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini
  C:\Users\usuari2\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini

I canviarem en els dos arxius les variables del perfil perquè apunten al nou:

  IsRelative=0
  Path=D:\Dades\Perfils\perfilcomu
  Default=1

A partir d’ara, si obrim el Firefox o el Thunderbird des de qualsevol dels dos usuaris, la configuració dels programes serà la mateixa en ambdós.

Deja un comentario