Normes d’edició

Les comunicacions han de ser inèdites i originals. L’extensió de les mateixes serà de 9000 paraules i podrà ser escrites en català o en castellà. Totes les comunicacions aniran amb un resum de 250 paraules i 5 paraules claus. Els autors podran aportar per a la seua publicació fotografies, documents i tot tipus de materials que estimen oportuns, degudament inserits en el text i ajustats a les característiques que explicarem a continuació, quant a la identificació del document i font de procedència. Totes aquelles imatges que no siguen propietat directa de l’autor i que no tinguen el corresponent permís de l’autor de la mateixa seran eliminades per l’editor.

 

1. Disseny del text

Es polsaran 4 salts de línia, escrivint-se en el 4º salt:

Títol: Times New Roman 14, centrat, en lletra redona, en negreta i interlineat 1,5.

A continuació, es polsaran 2 salts de línia, escrivint-se en el 2º salt:

Nom i cognoms de l’autor: Times New Roman 12, centrat, en versaletes i interlineat 1,5.

Després, es polsarà 1 salt de línia i s’escriurà:

Institució a la que està adscrita: Times New Roman 11, centrat, en redona i interlineat 1,5.

Tot seguit es polsaran 2 salts de línia i es començarà a escriure l’article en el 2º salt de línia.

Sagnia de primera línia de 0’5 cm en tots el paràgrafs.

Cos de tot el text (tipus i grandària de la lletra) principal: Times New Roman 12, justificat, en lletra redona i interlineat 1,5.

Format dels títols per a encapçalar cada epígraf: Times New Roman 12, en negreta, majúscules i lletra redona. Estaran separats per 3 salts de línia del paràgraf anterior, escrivint-se en el 3er salt de línia i per 2 salts de línia per a iniciar l’escriptura del paràgraf, començant a escriure’s en el 2º salt de línia.

Exemple: https://drive.google.com/open?id=0B87_0txNr327V2xTZGtPeVJldk0

 

2. Material de suport: documents, fotografies i cites textuals

Cita textual:

  • Si la cita té menys de 3 línies d’extensió es col·locarà dins del paràgraf corresponent i en Times New Roman 12, entre cometes angulars (« ») i en lletra redona. [Les cometes angulars es poden introduir amb la forma de fer-ho següent: amb el Bloq. Num. Activat, s’ha de polsar i mantindré ALT i polsar a continuació, en els números de la dreta del teclat, els números 1, 7 i 4 (de forma consecutiva) per obrir cometes i la mateixa combinació però amb 1, 7 i 5 (de forma consecutiva) per a tancar cometes.
  • Si la cita té més de 3 línies de grandària es col·locarà en un paràgraf a part, en Times New Roman 11 i sagnia de 1 cm.

 

Il·lustracions: es col·locaran el més prop possible del text amb el qual estan relacionades i el peu de la imatge es posarà en Times New Roman 10 i redona. Ocuparan tot l’ample de la caixa d’escriptura i es col·locaran a continuació de 2 salts de línia del paràgraf corresponent. Aniran acompanyades d’un peu d’il·lustració on s’explique el que és i la seua procedència  després de la paraula “Font” i dos punts. Si la fotografia pertany a una persona es deurà establir: “Fons fotogràfic de Rafael Pérez Iborra” i quan la foto siga pròpia del autor de la història de vida es disposarà “Fons fotogràfic: Col·lecció pròpia”. El paràgraf següent a l’ il·lustració anirà després de 3 salts de línia, escrivint-se en el 3er  salt de línia. En cas que la fotografia provinga d’una referència bibliogràfica s’establirà la mateixa com a procedència. Exemple:

Taules i gràfics: es col·locaran el més prop possible del text amb el qual estan relacionades. Ocuparan tot l’ample de la caixa d’escriptura i es col·locaran a continuació de 2 salts de línia del paràgraf corresponent. Aniran acompanyades d’un peu de taula o gràfic on s’explique el que és i la seua procedència després de la paraula “Font” i dos punts. Si el gràfic o taula està realitzat per l’autor s’establirà en la procedència “Elaboració pròpia”. El paràgraf següent al gràfic o taula anirà després de 3 salts de línia, escrivint-se en el 3er salt de línia. En cas que la taula o gràfic procedisca d’un llibre o article es citarà el lloc de procedència.

 

3. Referències bibliogràfiques

S’establiran mitjançant notes a peu de pàgina el nombre del qual anirà després del signe de puntuació en el cos de text o de la paraula corresponent. Les referències tindran les següents característiques:

 

Llibres: Cognoms de l’autor en versaletes, Nom en lletra redona: Títol del llibre en cursiva, Lloc d’edició en redona, Editorial en redona, Any de publicació en redona, p o pp. (nombre de pàgina).

Exemple: Stradling, Robert A.: Your children will be next, Cardiff, University of Wales Press, 2008, pp. 25-46.

 

Llibres amb més d’un autor. Cognoms del primer autor en versaletes, Nom del primer autor en redona en lletra redona; Cognoms del segon autor en versaletes, Nom del segon autor en lletra redona; etc., entre parèntesis la funció exercida pels autors, de forma reduïda (coord., eds., etc.): Títol del llibre en cursiva, Lloc d’edició en redona, Editorial en redona, Any de publicació en redona, p. o pp. (nombre de pàgina).

Exemple: Muñoz Soro, Javier; Ledesma, José Luis y Rodrigo, Javier (coord.): Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 90-120.

 

Capítols de llibres: Cognoms de l’autor en versaletes, Nom en lletra redona: «Títol del capítol entre cometes angulars», “en” Títol del llibre en cursiva, Lloc d’edició en redona, Editorial en redona, Any de publicació en redona, p o pp. (nombre de pàgina).

Exemple: Llona, Miren: «Historia oral: la exploración de las identidades a través de la historia de vida», en Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012, p. 22.

 

Articles:  Cognoms de l’autor en versaletes, Nom en lletra redona: «Títol de l’article entre cometes angulars», “en” Títol de la revista en cursiva, Any de publicació en redona i entre parèntesis, p o pp. (nombre de la pàgina) en redona.

Exemple: Jiménez Bautista, Francisco y Jiménez Aguilar, Francisco: «Una Historia de la Investigación para la paz», en Historia Actual Online, nº34 (2014), p. 150.

 

Documents i recursos electrònics: s’establirà igual que les anteriors referències però afegint entre claudàtors “en línia” després del títol del llibre, capítol o article i l’enllaç en redona i hiperenllaçat franquejat pel símbol de “menor que” i el de “major que” junt amb la data de la consulta entre claudàtors al final de la referència.

Exemple: Pons, Anaclet y Serna, Justo: «Apología de la historia metódica» [en línia], en Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo, nº 16 (2005), <http://www.uv.es/jserna/PasajesLanglois.htm> [Consulta: 22/06/2016]

 

Articles de periòdics: Cognoms de l’autor en versaletes: Nom en lletra redona (si existeix): «Nom de l’article del periòdic entre cometes angulars», Nom del periòdic en cursiva i la data de l’article en lletra redona.

Exemple: Tavera, Pilar: «El Milagro», La Gaceta Regional, 12/08/1936.

 

Llocs web: Cognoms de l’autor en versaletes: Nom en lletra redona (si existeix): “en línia” entre claudàtors, lloc web en lletra redona, l’enllaç en redona i hiperenllaçat franquejat pel símbol de “menor que” i el de “major que” junt amb la data de la consulta entre claudàtors al final de la referència.

Exemple: González de Pablo, Mariano: La Hispano Suiza-Aviación Guadalajara-Alicante (1936-1939) [en línia], Alicante Vivo <http://www.alicantevivo.org/2010/03/la-hispano-suiza-aviacion-guadalajara.html> [Consulta: 22/06/2016]

 

Font oral: Nom de l’entrevistat i dia de l’entrevista.

Juan Sánchez Fernández, 12/12/2014.