Categories

Diccionari de termes

Imperatiu: Proposició que designa una acció com a necessària.

Imperatiu categòric: Es tracta d’un manament universal a tots els éssers racionals i independent de cap condició o circumstància. És la forma que adopta la llei moral.

Imperatiu hipotètic: És un manament que, en la seua formulació, depèn sempre d’un objectiu extern. Expressa una acció com a necessària per a un propòsit concret.

Mitjà: És allò que permet la consecució d’un fi.

Fi: És el fonament de la voluntat, allò que la impulsa mitjançant un imperatiu a fer qualsevol acció.

Fi subjectiu: Són els fins que es generen a la realitat material i només poden generar imperatius hipotètics.

Fi objectiu: Són els fins que no depenen de la realitat material, sinó que s’originen a la raó i, per tant, són universals. Generen imperatius categòrics. L’únic fi objectiu és l’ésser racional.

Regne dels fins: Conjunt ideal d’éssers racionals vinculats entre sí per una mateixa llei: l’imperatiu categòric.

Membre legislador del regne dels fins: Qualsevol ésser racional forma part del regne dels fins com a membre legislador. És a dir, cada ésser racional legisla per tots els éssers racionals.

Voluntat: És allò que permet als éssers racionals determinar la seua conducta en virtut de principis. És el motor de qualsevol acció.

Voluntat autònoma: És aquella voluntat que no depèn de factors externs, sinó que es dota a sí mateixa de lleis. Només una voluntat autònoma fa possible l’existència de l’imperatiu categòric.

Voluntat heterònoma: És aquella voluntat que depèn de condicionants externs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *