Categories

El context de Kant: La Il·lustració

Considere que, en lloc de descriure la vida de Kant, és més interessant i productiu explicar quin va ser el context social que va viure. Al cap i a la fi, la seua vida no va ser sinó la materialització parcial d’eixe context en una persona.

Els anys que va viure el filòsof (1724-1804) coincideixen amb el període de major auge de la Il·lustració. Podríem definir-la com un moviment ideològic, polític, cultural i filosòfic que sorgeix a França a principis del XVIII i s’estén per la resta d’Europa al llarg d’aquest segle fins extingir-se a començaments del XIX. El propi Kant es refereix a ella de la següent manera: «La Il·lustració significa el moviment de l’home en eixir d’una puerilitat mental de la que ell mateix n’és culpable. La puerilitat és la incapacitat d’utilitzar la pròpia raó sense la guia d’una altra persona. Aquesta puerilitat és culpable quan la seua causa no és la mancança d’intel·ligència, sinó la falta de decisió o de valor per a pensar sense l’ajuda d’altres. Sapere aude és, doncs, el lema de la Il·lustració.» Així, en coherència amb les paraules del filòsof, podria dir-se que la Il·lustració és, essencialment, un moviment que busca, o això creu, l’emancipació mental de la humanitat per a assolir també la física. Per tant, no és, com s’ha dit en moltes ocasions, un fenomen únicament intel·lectual, sinó que té una profunda vessat política.

Podria dir-se que aquest moviment emancipador és conseqüència, o continuació lògica, de la Revolució Científica del segle XVII, la figura més destacada de la qual és Isaac Newton. Però això no faria sinó duplicar la pregunta: quina és  la causa de la Revolució Científica? Jo crec que estem parlant d’un mateix procés que s’inicia abans a Anglaterra i després passa a l’Europa Continental, la causa del qual ha de ser un element material, social, no ideològic. I no pot ser altre que la burgesia i la seua determinació d’ocupar l’estat com a classe social dominant per a posar fi a la formació social de l’Antic Règim i substituir-la pel mode de producció capitalista. Eixa és l’emancipació de que parlen.

Com arribar a aquesta emancipació? Els il·lustrats plantegen, com podem veure a la cita de Kant, que la difusió dels coneixements i l’obeïment a la raó són els dos factors que poden permetre un nou ordre social. I crec que, al cap i a la fi, l’objectiu de la Fonamentació de la Metafísica dels Costums és demostrar que l’ésser humà pot viuré sotmès només a les lleis de la raó. Així, manifesta la innecessarietat de les lleis externes i la capacitat de l’home per viure en llibertat. Manifesta, en definitiva, la innecessarietat de l’estat de l’Antic Règim i obri la porta a un nou tipus d’estat: el burgés.

Crec que podríem afirmar, tot i que potser és massa arriscat, que els il·lustrats són a l’estat burgés el mateix que els marxistes a l’estat obrer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *