Materials docents i tesis doctorals en valencià

El passat dia 12 de febrer es van publicar en el BOUA dues convocatòries del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, les bases de les quals inclouen referències a RUA.

En la primera, Convocatòria Beques 2010 per a l’Elaboració de Materials Docents en Valencià per a les Noves Titulacions (Graus i Màster de Formació del Professorat), es diu el següent: “les persones responsables dels materials es comprometen a autoarxivar els treballs objecte d’alguna d’aquestes ajudes en el RUA (Repositori de la Universitat d’Alacant) o, si escau, en l’OpenCourseWare … L’import de la beca es farà efectiu quan es lliure la versió definitiva corregida del material elaborat i l’autor l’autoarxive en el RUA”.

En la segona, Convocatòria d’Ajudes per a Elaborar Tesis, Memòries de Llicenciatura i d’Investigació i Treballs o Projectes de Final de Carrera, de Grau i de Màster en Valencià (2007-2012), “es recomana que els autors autoarxiven el treball en el Repositori Institucional de la Universitat (RUA)”.