Más educación, menos corrupción (2)

Siguiendo con la serie iniciada con el post https://blogs.ua.es/juancarrasco/?p=1473
El pasado viernes mi hija (cursa 2º de Ed. Primaria) me entregó un papel donde se leía esto:

_________________________________________________________________
Estimats pares/mares:
Davant de la situació per la qual travessa l’ensenyança pública des de fa temps i les mesures aprovades pel Conseli de la Generalitat, que afecten directament el component retributiu del professorat relacionat amb la formació per a la millora de l’ensenyança, i que vulnera el dret a la negociació col-lectiva al treball, el dret a la igualtat i a la no discriminació, el Claustre de professors del CEIP Joaquín Sorolla d’Alacant, ha pres la decisió de sumar-se a les mesures adoptades pels claustres del districte de Sant Blai, Alacant i resta de la Comunitat i que es concreten:
1.- Recolzar secundar les mesures aprovades per unanimitat dels sindicats.
2.- Suspendre amb caràcter generalment i temporalment les activitats següents:
• Carnestoltes • Jornades esportives • Festival fi de curs i Foguera. Activitats complementàries i extraescolars que impliquen eixida del Centre 3.- Mantindre aquelles activitats compromeses econòmicament. 4.- No realitzar cap activitat organitzada per Conselleria, Diputació Ajuntament.
Moltes gràcies per la seua col-laboració.
Alacant, 26 de gener de 2012
ELS CLAUSTRES DE PROFESSORS DELS COL•LEGIS PÚBLICS DE JOAQUÍN SOROLLA, EL TOSSAL, SAN FERNANDO, SAN BLAS I SANTO DOMINGO.
NOTA: Estes mesures no són exclusives del nostre centre, sinó que han sigut acordades per tots els claustres dels col.legis del districte i de la província, així com per els Centres públics de Castelló València. Volem que sapigueu que ens ha costat molt prendre esta decisió. Però creiem que la situació i el moment requereixen de la unió de tota la comunitat educativa perquè la pressió puga ser efectiva. En el nostre collegi les relacions entre professors, pares alumnes, han sigut sempre molt positives és el nostre desig que així continuen. Per això ens agradaria que ens recolzareu en esta decisió.
____________________________________________________________
Estimados padres/madres:
Ante la situación por la que atraviesa la enseñanza pública desde hace tiempo y las medidas aprobadas por el Consell de la Generalítat, que afectan directamente al componente retributivo del profesorado relacionado con la formación para la mejora de la enseñanza; y que vulnera el derecho a la negociación colectiva y al trabajo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el Claustro de profesores del CEIP Joaquín Sorolla d’ Alacant, ha tomado la decisión de sumarse a las medidas adoptadas por los claustros del distrito de San Blas, Alicante y resto de la Comunidad y que se concretan:
1.- Apoyar y secundar las medidas aprobadas por unanimidad de los sindicatos.
2.- Suspender con carácter general y temporalmente las actividades siguientes:
• Carnaval • Jornadas deportivas • Festival fin de curso y Hoguera. • Actividades complementarias y extraescolares que impliquen salida del Centro 3.- Mantener aquellas actividades comprometidas económicamente. 4.- No realizar ninguna actividad organizada por Consellería, Diputación y Ayuntamiento.
Muchas gracias por su colaboración.
Alicante, 26 de enero de 2012
LOS CLAUSTROS DE PROFESORES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE JOAQUÍN SOROLLA, EL TOSSAL, SAN FERNANDO, SAN BLAS Y SANTO DOMINGO.
NOTA: Estas medidas no son exclusivas de nuestro centro, sino que han sido acordadas por todos los claustros de los colegios del distrito y de la provincia, así como por los centros públicos de Castellón y Valencia. Queremos que sepáis que nos ha costado mucho tomar esta decisión. Pero creemos que la situación y el momento requieren de la unión de toda la comunidad educativa para que la presión pueda ser efectiva. En nuestro colegio las relaciones entre profesores, padres y alumnos, han sido siempre muy positivas y es nuestro deseo que así continúen. Por eso nos gustaría que nos apoyarais en esta decisión.