Resolució d’11 d’octubre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. [2016/8048] (pdf 141KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució d’11 d’octubre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. [2016/8048] (pdf 141KB)