Resolució d’11 d’octubre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. [2016/8048] (pdf 141KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució d’11 d’octubre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. [2016/8048] (pdf 141KB)

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se establece el procedimiento para la realización de las pruebas finales de evaluación de tercero y sexto de Educación Primaria.

 

http://www.ceice.gva.es/documents/162783115/163048407/Resolucion_Evaluacion_25_mayo.pdf/69c7511d-6590-47b5-a04e-b9506a0066d4

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/10/pdf/2016_7938.pdf

Información pública de la interposición del recurso contencioso-administrativo número 733/16, interpuesto por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contra la Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se establece el procedimiento para la realización de las pruebas finales de evaluación de tercero y sexto de Educación Primaria. [2016/7938] (pdf 137KB)