Categories

Agenda 21? (val)

idespidval


Què és l’Agenda 21?

Agenda 21 és un programa de les Nacions Unides (ONU) per a promoure el desenvolupament sostenible entés com a millora de la qualitat de vida de la comunitat, en equilibri amb el capital natural i amb les capacitats econòmiques locals (desenvolupament econòmic, equitat social i sostenibilitat ambiental).

Es tracta d’un pla detallat d’accions que permet analitzar la situació actual i elaborar propostes de millora als problemes socials, econòmics i ambientals actuals a nivell local, amb la finalitat de resoldre’ls i realitzar previsions per al futur (segle XXI). Es tracta de resoldre els problemes locals per a acabar millorant la totalitat del planeta.

L’Agenda 21 suposa el compromís d’una comunitat d’estimular de forma estructurada i planificada el desenvolupament de mesures encaminades a fer compatible el respecte al medi ambient amb el desenvolupament social i econòmic.

esquema

Objectius

  • Promoure un Estàndard de Qualitat Ambiental més exigent que, al seu torn, afavorisca un augment de la qualitat de vida universitària.
  • Desenvolupar un procés consultiu basat en la participació, promogut pel Vice-rectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus per a tota la comunitat universitària, que millore la cooperació entre els diferents òrgans universitaris.
  • Sensibilitzar, formar i informar tot el col·lectiu universitari de la repercussió ambiental de les activitats exercides en la UA.
  • Oferir a la societat un marc de reflexió sobre les conseqüències de l’activitat de la UA, així com facilitar un marc metodològic que servisca de referència a altres institucions i administracions en el tractament, resolució i millora de la seua problemàtica ambiental.

En síntesi, amb l’Agenda 21 Local en la Universitat d’Alacant es pretén aconseguir un CAMPUS SOSTENIBLE, és a dir: Ecològic, Solidari, Participatiu.