Categories

Anàlisi Territorial i Poblacional de la UA / Análisis Territorial y Poblacional de la UA


Anàlisi Territorial i Poblacional de la UA

Quant a l’anàlisi territorial, s’han avaluat factors com la ubicació del campus de la UA, límits del campus, vies de comunicació, règim jurídic del sòl de la UA, ordenació de l’espai físic de la UA, desenvolupament urbanístic del campus, elements que conformen l’estructura del campus (instal·lacions, equipaments, edificis, espais comuns, aparcaments…)

Per a l’anàlisi poblacional s’han estudiat els col·lectius de la comunitat universitària, la seua anàlisi evolutiva, estructura, distribució, densitat demogràfica i distribució territorial, població universitària amb discapacitat, composició de l’equip rectoral, etc.

Documents

Análisis Territorial y Poblacional de la UA

En cuanto al análisis territorial, se han evaluado factores como la ubicación del campus de la UA, límites del campus, vías de comunicación, régimen jurídico del suelo de la UA, ordenación del espacio físico de la UA, desarrollo urbanístico del campus, elementos que conforman la estructura del campus (instalaciones, equipamientos, edificios, espacios comunes, aparcamientos…)

Para el análisis poblacional se han estudiado los colectivos de la comunidad universitaria, su análisis evolutivo, estructura, distribución, densidad demográfica y distribución territorial, población universitaria con discapacidad, composición del equipo rectoral, etc.

Documentos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *