Categories

Línies Estratègiques / Líneas Estratégicas

cas val


Benvingut al blog Agenda 21 de la UA. Ací podràs participar en una de les principals etapes en el desenvolupament d’una Agenda 21 (més informació) com a ferramenta cap al Desenvolupament Sostenible, com és la PARTICIPACIÓ I CONSCIENCIACIÓ ciutadana.
En aquest blog pots trobar els documents derivats del diagnòstic socioambiental desenvolupat en les etapes prèvies de l’Agenda 21 de la UA (més informació) corresponents a:

  • DAFO: documents en què se sintetitza la percepció actual de la Universitat d’Alacant
  • Proposta del Pla d’Acció: documents que arrepleguen propostes inicials d’actuació per a cada un dels eixos de l’Agenda 21-UA, amb la finalitat d’assolir els objectius plantejats en qualitat ambiental, econòmica i social.

En aquesta fase de participació i debat virtual, els diferents grups d’interés de la comunitat universitària poden participar expressant el seu parer, comentaris, opinions, suggeriments, etc., relacionats amb els diferents eixos específics i línies d’actuació de l’Agenda 21-UA, que es llisten a continuació, per a així buscar i aconseguir Desenvolupar estratègies i solucions que incloguen al més ampli grup possible de persones, desenvolupant un sentiment de Responsabilitat Individual i Col·lectiva.
Moltes gràcies per la teua col·laboració, esforç i temps per ajudar a construir una Universitat respectuosa amb el Desenvolupament Sostenible.

Eix Específic Proposta Pla Acció Accés al Fòrum
Gestió Ambiental de la UA: estructura, activitats i serveis PPA_G_UA.pdf vinyeta_grande
Educació i Sensibilització Ambiental en la UA PPA_ESA_UA.pdf vinyeta_grande
Medi Natural i Perceptiu en la UA PPA_MNyP_UA.pdf vinyeta_grande
Pla de Mobilitat Sostenible de la UA idesp PPA_PMS_UA vinyeta_grande
Accessibilitat en la UA PPA_A_UA.pdf vinyeta_grande
Gestió de Residus en la UA PPA_GR_UA.pdf vinyeta_grande
Gestió de l’Aigua en la UA PPA_GA_UA.pdf vinyeta_grande
Eficiència Energètica en la UA PPA_EE_UA.pdf vinyeta_grande
Contaminació Atmosfèrica en la UA PPA_CA_UA.pdf vinyeta_grande
Soroll Ambiental en la UA PPA_RA_UA.pdf vinyeta_grande

cas valBienvenido al blog Agenda 21 de la UA. Aquí podrás participar en una de las principales etapas en el desarrollo de una Agenda 21 (más información) como herramienta hacia el Desarrollo Sostenible, como es la PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIACIÓN ciudadana.
En este blog puedes encontrar los documentos derivados del diagnóstico socio-ambiental desarrollado en las etapas previas de la Agenda 21 de la UA (más información) correspondientes a:

  • DAFO: documentos en los que se sintetiza la percepción actual de la Universidad de Alicante
  • Propuesta del Plan de Acción: documentos que recogen propuestas iniciales de actuación para cada uno de los ejes de la Agenda 21-UA, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en calidad ambiental, económica y social.

En esta fase de participación y debate virtual, los diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria pueden participar expresando su parecer, comentarios, opiniones, sugerencias, etc., relacionados con los diferentes ejes específicos y líneas de actuación de la Agenda 21-UA, que se listan a continuación, para así buscar y conseguir Desarrollar estrategias y soluciones que incluyan al más amplio grupo posible de personas, desarrollando un sentimiento de Responsabilidad Individual y Colectiva.
Muchas gracias por tu colaboración, esfuerzo y tiempo por ayudar a construir una Universidad respetuosa con el Desarrollo Sostenible.

Línea Estratégica Propuesta Plan Acción Acceso al Foro
Gestión Ambiental de la UA: estructura, actividades y servicios PPA_G_UA.pdf vinyeta_grande
Educación y Sensibilización Ambiental en la UA PPA_ESA_UA.pdf vinyeta_grande
Medio Natural y Perceptual en la UA PPA_MNyP_UA.pdf vinyeta_grande
Plan de Movilidad Sostenible de la UA idesp PPA_PMS_UA vinyeta_grande
Accesibilidad en la UA PPA_A_UA.pdf vinyeta_grande
Gestión de Residuos en la UA PPA_GR_UA.pdf vinyeta_grande
Gestión del Agua en la UA PPA_GA_UA.pdf vinyeta_grande
Eficiencia Energética en la UA PPA_EE_UA.pdf vinyeta_grande
Contaminación Atmosférica en la UA PPA_CA_UA.pdf vinyeta_grande
Ruido Ambiental en la UA PPA_RA_UA.pdf vinyeta_grande