Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos General

Un mapa amb vida pròpia!

Se’t queden curts els mapes tradicionals? Algunes aplicacions et permeten crear els teus propis mapes amb moltíssima informació afegida. Sense anar més lluny, el Google Maps permet incorporar-hi vídeos, webs, textos i imatges relacionats amb una localització o una àrea. Però hui veurem una aplicació encara més especial. Animaps és un recurs gratuït que permet, com suggereix el nom, animar els mapes que tradicionalment han sigut estàtics. Podrem reproduir expansions d’imperis, desenvolupaments de ciutats, rutes literàries, etc. Els mapes juguen amb l’espai físic (es basen en els mapes de Google Maps) i hi incorporen una línia temporal que podem adaptar al període que ens interesse.

La creació dels mapes és molt senzilla. La pàgina té uns tutorials (en anglés) excel·lents i molt fàcils d’entendre. El disseny dels mapes, a més, és molt intuïtiu. La faena grossa és la documentació prèvia: quins territoris dibuixarem, quina cronologia, etc. A més, el servei ens permet incorporar text, imatges i vídeos a la nostra animació. Fes clic en la imatge per a veure’n un exemple.

Animaps

I ací en tens un altre exemple. Recorda que, per a arxivar els mapes i accedir a totes les utilitats de l’aplicació, t’hi has de crear un compte.

Idees per a l’aula:

1. Preparar una ruta literària de diversos autors desplaçant-nos per la geografia dels seus llocs de naixement.

2. Les expansions, els naixements o els conflictes dels països.

3. Els canvis de govern en un país o continent (igual que podem canviar les formes de les àrees, podem canviar-ne els colors i així juguem amb règims com monarquia o república, per exemple).

4. Rutes marítimes o terrestres de comerç, gasoductes, etc.

 

Et convidem a anotar les idees que tingues en els comentaris!

 

Categories
Creació de continguts / Creación de contenidos General Presentaciones / Presentacions

Bancs d’imatges gratuïts

FreeimagesSi elabores presentacions de diapositives, sabràs que una imatge de qualitat és un recurs valuosíssim. El problema és: on trobe eixes imatges? Ací tens una llista (l’orde és alfabètic) de bancs d’imatges gratuïts (oh yeah!), amb formats d’alta resolució i cercadors que ens fan més fàcil trobar el que busquem. I recorda, la clau per a una bona presentació són les imatges de gran qualitat, un guió adaptat a l’auditori i, sobretot, un ponent amb encant! 🙂

Free Images: alta resolució i bona qualitat artística. Un cercador excel·lent. Moltes fotos orientades a l’ús en presentacions més que a qüestions artístiques. El primer lloc on hauries de buscar.

Picjumbo: alta resolució i alta qualitat estètica. És un banc d’una sola persona i, per tant, no hi ha moltes imatges. Però la qualitat paga la pena. Cercador per etiquetes.

Unsplash: alta resolució i alta qualitat artística. Deu fotos noves cada deu dies. Compte, que no té cercador.

Good Free Photos: resolució mitjana i mitjana qualitat artística, però té varietat de motius. Cercador per etiquetes.

Death to the Stock Photo: títol molt aclaridor. Alta resolució, alta qualitat artística. Més que un banc on pots buscar, ofereixen un servei de subscripció (gratuït) a les fotos que van pujant. Val la pena per la qualitat.

Big Foto: alta resolució i qualitat artística fluctuant. No té cercador, però pots buscar per categories. Bastants imatges de paisatges.

Pixabay: alta resolució, alta qualitat artística. Quasi 300.000 fotos. I cercador. I tot gratis! És o no és brutal?

Wylio: cercador d’imatges de Flickr gratuïtes. Has de fer-te un compte en la pàgina (gratuït o no, tens les dos vies). Accés a milions de fotos… O_O

Wellcome Images: fotos diferents, fetes a partir dels fons bibliogràfics d’una biblioteca. Manuscrits, fotos antigues, etc. Molt interessant per a certes disciplines.

Compfight: alta resolució, alta qualitat estètica. I una cabassada de fotos. Cercador per etiquetes. Una joia.

Studio 25: alta resolució, alta qualitat artística. Has de crear-te un compte en el servei. Cercador per etiquetes.

Humanline: alta resolució. Fotos de documents històrics (mapes, dibuixos, quadres…). Amb cercador per etiquetes. Un escàndol. Fer-vos compte en la pàgina és gratuït.

Morguefile: alta resolució, alta qualitat artística. Cercador per etiquetes. Un catàleg de fotos impressionant.

Stockvault: alta resolució, qualitat artística fluctuant. Cercador per etiquetes. Interessant.

Everystockphoto: resolució i qualitat fluctuants. Cercador per etiquetes. Es nodreix de fotos d’usuaris de Flickr.

Image After: resolució i qualitat variades. Cercador per etiquetes. És l’única que inclou fotos de textures.

 

I si vols descobrir nous bancs d’imatges que vagen apareixent… Consulta ací.

Categories
Creació de continguts / Creación de contenidos General

Compressió d’imatges

Uses imatges per a crear presentacions en Powerpoint o Prezi? Les fas servir en un Word? Una bona imatge, d’alta resolució, millora molt el producte que oferim: no hi ha pitjor experiència que veure imatges pixelades. Ara bé, les imatges d’alta resolució pesen molt. Això farà que les presentacions o documents que crees siguen difícils de manejar (per exemple, a voltes no cabran en un correu electrònic), que es pengen (un Word que no s’obri, una presentació que es queda encallada) o, fins i tot, que no pugues usar les imatges.

Compressor.io és un compressor d’imatges en línia gratuït (de moment) que et permetrà mantenir les imatges en alta resolució i reduir-ne el pes fins a un 90%. Passaràs d’una imatge de 8 MB com aquesta a una imatge de menys de 2 MB com aquesta. Hi veus la diferència? Nosaltres tampoc.

Compressor.io

Aplicacions relacionades: tens un servei fora de línia molt semblant (però de pagament) en Jpegmini.

 

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Crea mapas conceptuales con XMind

XMind es un software para la creación de mapas conceptuales, organización de ideas, gestión de tareas y casi cualquier cosa que se nos ocurra basada en esquemas o diagramas. Dispone de una versión gratuita y otra de pago (XMind Pro) que ofrece una ampliación de las funcionalidades básicas. En este post vamos a hablar de la versión gratuita.


XMind és un programari per a la creació de mapes conceptuals, organització d’idees, gestió de tasques i quasi qualsevol cosa que se’ns ocórrega basada en esquemes o diagrames. Disposa d’una versió gratuïta i una altra de pagament (XMind Pro) que ofereix una ampliació de les funcionalitats bàsiques. En aquest post parlarem de la versió gratuïta.

logo xmind Tipo / Tipus: Mapas conceptuales / Mapes conceptuals
Precio / Preu: Gratuito /Gratuït
Licencia / Llicència: Dual (LGPL v3 y Eclipse Public License v1.0, ambas Open Source)
Disponibilidad / Disponibilitat: Descarga / Descàrrega
S.O.: Multiplataforma
Idioma: Disponible en español / Disponible en espanyol
Web: http://www.xmind.net/ (en inglés/en anglès)

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Crea tus líneas de tiempo en la nube con Timetoast

Logo Timetoast Las líneas de tiempo son, en general, herramientas gráficas que nos permiten ordenar una secuencia de sucesos relacionados. De este modo, podemos apreciar más claramente la relación temporal existente entre cada evento.

La elaboración de una línea de tiempo sobre un tema en concreto, puede ser de utilidad a la hora de tener una visión global de la historia o de la evolución de acontecimientos relacionados con dicho tema.

Para facilitarnos la tarea de creación y distribución de una línea de tiempo, disponemos de diversas aplicaciones; algunas son de escritorio y otras, nos permiten trabajar on-line.

Hoy hablaremos de Timetoast: una aplicación “en la nube”,  gratuita y fácil de utilizar.


Les línies de temps són, en general, eines gràfiques que ens permeten ordenar una seqüència de successos relacionats. D’aquesta manera, podem apreciar més clarament la relació temporal existent entre cada esdeveniment.

L’elaboració d’una línia de temps sobre un tema en concret, pot ser d’utilitat a l’hora de tenir una visió global de la història o de l’evolució d’esdeveniments relacionats amb aquest tema.

Per a facilitar-nos la tasca de creació i distribució d’una línia de temps, disposem de diverses aplicacions; algunes són d’escriptori i unes altres, ens permeten treballar on-line.

Avui parlarem de Timetoast: una aplicació “en el núvol”, gratuïta i fàcil d’utilitzar.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos General

Cómo usar alfabetos no latinos en nuestros materiales

Durante los talleres de generación de contenidos didácticos digitales con Wimba Create o con eXe Learning, en ocasiones, algunos profesores nos han planteado la duda de cómo crear materiales que contengan textos escritos en alfabetos no latinos. ¿Cómo podemos crear un recurso de aprendizaje para asignaturas de griego, ruso o árabe?

La solución que proponemos no depende del programa que utilicemos, sino de la configuración del idioma de nuestro teclado. Para ello, tendremos que agregar la lengua que necesitemos a nuestra configuración de idiomas del sistema operativo que utilicemos. De este modo, al seleccionar un idioma, la configuración del teclado se actualizará automáticamente y, al pulsar cada una de las teclas sobre una zona en la que podamos escribir, veremos que tienen asociado un carácter diferente. En cualquier momento, podremos volver a la configuración original del teclado, para alternar de un modo sencillo entre varias lenguas.

Otra solución posible consiste en utilizar un traductor, como por ejemplo el de Google, de manera que podemos copiar el texto traducido y pegarlo donde queramos. Por supuesto, si lo creemos necesario, podemos combinar esta opción con la anterior, de manera que el traductor haga la mayor parte del trabajo y posteriormente, retoquemos las incorrecciones.

En este post, veremos cómo configurar el idioma del teclado en diferentes sistemas operativos.


Durant els tallers de generació de continguts didàctics digitals amb Wimba Create o amb eXe Learning, en ocasions, alguns professors ens han plantejat el dubte de com crear materials que continguen textos escrits en alfabets no llatins. Com podem crear un recurs d’aprenentatge per a assignatures de grec, rus o àrab?

La solució que proposem no depèn del programa que utilitzem, sinó de la configuració de l’idioma del nostre teclat. Per a açò, haurem d’agregar la llengua que necessitem a la nostra configuració d’idiomes del sistema operatiu que utilitzem. D’aquesta manera, en seleccionar un idioma, la configuració del teclat s’actualitzarà automàticament i, en prémer cadascuna de les tecles sobre una zona en la qual puguem escriure, veurem que tenen associat un caràcter diferent. En qualsevol moment, podrem tornar a la configuració original del teclat, per a alternar d’una manera senzilla entre diverses llengües.

Una altra solució possible consisteix a utilitzar un traductor, com per exemple el de Google, de manera que podem copiar el text traduït i pegar-ho on vulguem. Per descomptat, si ho creiem necessari, podem combinar aquesta opció amb l’anterior, de manera que el traductor faça la major part del treball i posteriorment, retoquem les incorreccions.

En aquest post, veurem com configurar l’idioma del teclat en diferents sistemes operatius.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Cómo insertar un applet en eXe Learning

Los applets de Java son pequeñas aplicaciones que, habitualmente, aparecen integradas en páginas web. El applet se ejecuta dentro del navegador, mediante un contenedor, a través del plugin de Java. Este tipo de aplicaciones pueden añadir interactividad a una página web.

El software de generación de contenidos didácticos eXe Learning, dispone de un iDevice que permite la integración de los applets de Java en nuestros materiales. Si disponemos del applet integrado en una página HTML y de los ficheros del applet, la tarea de añadirlo en eXe es relativamente sencilla.


Els applets de Java són petites aplicacions que, habitualment, apareixen integrades en pàgines web. L’applet s’executa dins del navegador, mitjançant un contenidor, a través del plugin de Java. Aquest tipus d’aplicacions poden afegir interactivitat a una pàgina web.

El programari de generació de continguts didàctics eXe Learning, disposa d’un iDevice que permet la integració dels applets de Java en els nostres materials. Si disposem de l’applet integrat en una pàgina HTML i dels fitxers de l’applet, la tasca d’afegir-ho en eXe és relativament senzilla.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos Estilos / Estils

Crea tus propios estilos en Wimba Create

Si las etiquetas para el formato de contenido que vienen por defecto en Wimba Create se te quedan cortas, o simplemente necesitas aplicar un formato determinado a un párrafo en concreto puedes crear un nuevo estilo de una manera relativamente sencilla. Tendremos que modificar la hoja de estilo del esquema que estemos utilizando y posteriormente, usar el estilo de Wimba cgHTMLInclude.


Si les etiquetes per al format de contingut que vénen per defecte en Wimba Create se’t queden curtes, o simplement necessites aplicar un format determinat a un paràgraf en concret pots crear un nou estil d’una manera relativament senzilla. Haurem de modificar la fulla d’estil de l’esquema que estiguem utilitzant i posteriorment, usar l’estil de Wimba cgHTMLInclude.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos Estilos / Estils

Tablas combinadas en Wimba Create

Una de las principales limitaciones de Wimba Create es la imposibilidad de utilizar tablas con celdas combinadas. Claro que podríamos intentar usar tablas sencillas pero, ¿es esto realmente una solución? En mi opinión, no lo es, ya que en muchas ocasiones es necesario utilizar celdas combinadas por cuestiones de comprensibilidad y, por qué no, de diseño.

La primera solución que nos puede venir a la cabeza es pegar la tabla como imagen, una vez que esté a nuestro gusto. No me gusta esta solución porque la imagen no deja de ser un elemento estático, es decir, ¿qué pasa si nos hemos equivocado y queremos modificar la tabla? Pues, que tenemos que crear la tabla de nuevo, con los cambios que queramos y volver a generar la imagen.

Una recomendación, si decidís usar este método, consiste en mantener la tabla original en el documento de word, justo al principio del mismo, antes de cualquier elemento “cgSection” que podáis tener. De esta manera, podréis modificar la tabla en vez de crearla desde cero. Al generar el material mediante Wimba Create, probablemente aparezcan algunos mensajes de error relativos a las celdas combinadas pero, finalmente, se generará el HTML sin problemas. En cualquier caso, tras cada modificación hay que realizar el proceso de convertir la tabla a imagen y esto, además, puede causar una pérdida de calidad en los textos (dependiendo del método que utilicemos para pasar la tabla a imagen).

La solución que proponemos es algo más compleja, pero permite que la tabla se regenere automáticamente cada vez que generemos el material y, además, manteniendo el estilo de tablas del esquema que estemos utilizando en cada momento. Este método consiste en crear la tabla con código HTML y, posteriormente, aplicar el estilo de Wimba Create “cgHTMLInclude”.


Una de les principals limitacions de Wimba Create és la impossibilitat d’utilitzar taules amb cel·les combinades. Clar que podríem intentar usar taules senzilles però, és açò realment una solució? Al meu entendre, no ho és, ja que en moltes ocasions és necessari utilitzar cel·les combinades per qüestions de comprensibilitat i, per què no, de disseny.

La primera solució que ens pot venir al capdavant és pegar la taula com a imatge, una vegada que estiga al nostre gust. No m’agrada aquesta solució perquè la imatge no deixa de ser un element estàtic, és a dir, què passa si ens hem equivocat i volem modificar la taula? Doncs, que hem de crear la taula de nou, amb els canvis que vulguem i tornar a generar la imatge.

Una recomanació, si decidiu usar aquest mètode, consisteix a mantenir la taula original en el document de word, just al principi del mateix, abans de qualsevol element “cgSection” que pugueu tenir. D’aquesta manera, podreu modificar la taula en comptes de crear-la des de zero. En generar el material mitjançant Wimba Create, probablement apareguen alguns missatges d’error relatius a les cel·les combinades però, finalment, es generarà l’HTML sense problemes. En qualsevol cas, després de cada modificació cal realitzar el procés de convertir la taula a imatge i açò, a més, pot causar una pèrdua de qualitat en els textos (depenent del mètode que utilitzem per a passar la taula a imatge).

La solució que proposem és una mica més complexa, però permet que la taula es regenere automàticament cada vegada que generem el material i, a més, mantenint l’estil de taules de l’esquema que estiguem utilitzant a cada moment. Aquest mètode consisteix a crear la taula amb codi HTML i, posteriorment, aplicar l’estil de Wimba Create “cgHTMLInclude”.