Intent de phishing suplantant la UA

 

El dimecres 21 de novembre es va rebre en la UA una onada de missatges fraudulents que intentava confondre els usuaris perquè facilitaren les seues credencials. En aquests casos, mai ha de facilitar-se cap dada.

El Servei d’Informàtica va bloquejar l’adreça dins de la xarxa corporativa quan es va detectar l’atac.

Els usuaris que es van confondre i van facilitar les credencials han de canviar com més prompte millor la contrasenya.
Si rebeu algun missatge que genere qualsevol dubte, us recomanem que contactes amb el Servei d’Informàtica: 965 90 93 93, soporte@ua.es.
Vicerectorat de Campus i Tecnologia

Intento de phishing suplantando a la UA

 

El miércoles 21 de noviembre se recibió en la UA una oleada de mensajes fraudulentos que intentaba confundir a los usuarios para que facilitasen sus credenciales. En estos casos jamás debe facilitarse ningún dato.

El Servicio de Informática bloqueó la dirección dentro de la red corporativa en cuanto se detectó este ataque.

Aquellos usuarios que se confundieron y facilitaron sus credenciales deben cambiar cuanto antes su contraseña.

Si recibe algún mensaje que genere cualquier tipo de duda, recomendamos que contacte con el Servicio de Informática: 965 90 93 93soporte@ua.es

Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Noves opcions de personalització en UACloud

El Servei d’Informàtica de la UA incorpora noves opcions per a configurar la pàgina d’inici d’UACloud.

Què busquen aquests canvis?

 • Carregar més ràpid la pàgina d’inici d’UACloud.
 • Millorar la visualització en dispositius mòbils.
 • Permetre a l’usuari personalitzar el disseny de la pàgina d’inici.
 • Mostrar les últimes connexions, en resposta a la normativa de l’ENS.

Quines novetats de personalització tens?

 • Pots activar o desactivar la vista de les últimes aplicacions utilitzades.
 • Pots canviar el disseny de la pàgina amb tres opcions de color diferents:
  • vista clàssica
  • vista amb fons blanc
  • vista d’alt contrast (pensada per a persones amb baixa visió)
 • Pots reorganitzar la disposició de les icones i targetes.

 

Vista amb fons blanc de les icones d’UACloud
Vista amb fons blanc de les icones d’UACloud

 

Vista amb alt contrast de les icones d’UACloud
Vista amb alt contrast de les icones d’UACloud

 

Opcions de configuració de la pantalla d’inici d’UACloud
Opcions de configuració de la pantalla d’inici d’UACloud

 

Reorganització de les aplicacions preferides d’UACloud
Reorganització de les aplicacions preferides d’UACloud

 

 

Nuevas opciones de personalización en UACloud

Se incorporan nuevas opciones para configurar la pantalla de inicio de UACloud.

Estos cambios responden a las siguientes mejoras y regulaciones:

 • Carga más ligera de la pantalla.
 • Mejor visualización en dispositivos móviles.
 • El usuario gana en posibilidades de personalización.
 • Se responde a la normativa del ENS en cuanto a visibilidad de las últimas conexiones.

 

El usuario tiene las siguientes novedades en la pantalla de inicio:

 • Una vista de las últimas aplicaciones utilizadas (ocultable).
 • Un acceso directo a la nueva opción de configuración.
 • Una vista de las notificaciones pendientes.

 

Con la nueva utilidad de configuración se puede:

 • Escoger la visibilidad de las últimas aplicaciones utilizadas.
 • Escoger entre la vista de tarjetas o iconos.
 • Una vez escogida la vista de iconos, optar por:
  • vista clásica,
  • vista con fondo blanco y
  • vista de alto contraste (para mejorar la acccesibilidad).
 • Reorganizar las aplicaciones preferidas, arrastrándolas con el cursor.

 

Vista con fondo blanco de los iconos de UACloud
Vista con fondo blanco de los iconos de UACloud

 

Vista con alto contraste de los iconos de UACloud

 

Opciones de configuración de la pantalla de inicio de UACloud
Opciones de configuración de la pantalla de inicio de UACloud

 

Reorganización de las aplicaciones favoritas de UACloud
Reorganización de las aplicaciones favoritas de UACloud

 

 

AppUA, la nova app de la Universitat d’Alacant

 

Ja tens disponible la nova APP mòbil de la Universitat d’Alacant. Hi trobaràs:

 • La TIU virtual, amb les mateixes prestacions que la TIU física.
 • Avisos en el mòbil (tutories pendents, publicació de notes, etc.).
 • Consulta d’horaris de classe i d’exàmens.
 • Accés a UACloud.
 • Altres funcionalitats i més que n’incorporarem en les pròximes actualitzacions.

Pots descarregar-la per a Android en https://play.google.com/store/apps/de… o per a iOS en https://itunes.apple.com/es/app/ua-un…

 

 

AppUA, la nueva app de la Universidad de Alicante

Ya tienes disponible la nueva APP móvil de la Universidad de Alicante. En ella encontrarás:

 • La TIU virtual, con las mismas prestaciones que la TIU física.
 • Avisos en el móvil (tutorías pendientes, publicación de notas, etc.).
 • Consulta de horarios de clase y de exámenes.
 • Acceso a UACloud.
 • Otras funcionalidades y más que incorporaremos en las próximas actualizaciones.

 

Puedes descargarla para Android en https://play.google.com/store/apps/de… y para iOS en https://itunes.apple.com/es/app/ua-un…

 

Lloc de treball net i equip bloquejat

 

L’Esquema Nacional de Seguretat, regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, determina la política de seguretat que s’ha d’aplicar en la utilització dels mitjans electrònics. Ha de ser aplicat per les administracions públiques per a assegurar l’accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en mitjans electrònics que gestionen en l’exercici de les seues competències.

Tant l’Esquema Nacional de Seguretat (mesura de protecció mp.eq.1), com la ISO 27002 (A.11.02.09) exigeixen una política de lloc de treball net per al compliment dels estàndards mínims de seguretat TI. A més, una directriu obliga a recordar periòdicament la necessitat de mantenir el lloc de treball net.

La informació i els actius que tenim en la nostra zona de treball estan en un lloc molt vulnerable i poden ser sostrets amb relativa facilitat si no s’adopten una sèrie de mesures fàcils de complir:

1. Adopta una cultura “sense paper”. Minimitza l’ús de paper, tant per una qüestió de seguretat com mediambiental.

2. No deixes damunt de la taula cap document confidencial o amb dades de caràcter personal quan t’absentes lloc de treball. Guarda aquests documents sota clau.

3. No guardes les contrasenyes d’accés en un post-it al costat de la pantalla.

4. A l’hora d’imprimir, retira de la safata d’eixida els documents de forma immediata.

5. Sigues acurat amb els documents que llances a la paperera. Utilitza una destructora si contenen dades confidencials o de caràcter personal.

6. Els dispositius d’emmagatzematge removibles (DVD, memòries USB, discos portàtils) han de tenir un tractament similar al paper: no els deixes damunt del teu lloc de treball si l’abandones, guarda’ls sota clau, no els deixes connectats a l’ordinador quan no estigues present…

7. Configura el protector de pantalla perquè s’active automàticament despre´s d’un període d’inactivitat en l’ordinador (15 minuts).

8. Activa manualment el protector de pantalla si t’absentes del teu lloc de treball.

Infografia: Pautes de seguretat per al lloc de treball.

Puesto de trabajo despejado y equipo bloqueado

El Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. Debe ser aplicado por las administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Tanto el Esquema Nacional de Seguridad (medida de protección mp.eq.1), como la ISO 27002 (A.11.02.09) exigen una política de puesto de trabajo despejado para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad TI. Además, una directriz obliga a recordar periódicamente la necesidad de mantener el puesto de trabajo despejado.

La información y los activos que tenemos en nuestra zona de trabajo están en un lugar muy vulnerable, pueden ser sustraídos con relativa facilidad si no se adoptan una serie de medidas fáciles de cumplir:

1.  Adopte una cultura “sin papel”. Minimice el uso de papel, tanto por una cuestión de seguridad como medioambiental.

2.  No deje encima de la mesa ningún documento confidencial o con datos de carácter personal al ausentarse de su puesto de trabajo. Guarde estos documentos bajo llave.

3.  No guarde las contraseñas de acceso en un pósit al lado de la pantalla.

4.  A la hora de imprimir, retire de la bandeja de salida los documentos de forma inmediata.

5.  Sea cuidadoso con los documentos que tira en la papelera, utilice una destructora si contienen datos confidenciales o de carácter personal.

6.  Los dispositivos de almacenamiento removibles (DVD, memorias USB, discos portátiles) deben tener un tratamiento similar al papel: no los deje encima de su puesto de trabajo si se ausenta del mismo, guárdelos bajo llave, no los deje conectados al ordenador cuando no este usted presente…

7.  Configure el protector de pantalla de forma automática, para que se active cuando transcurra un periodo de inactividad en el ordenador (15 minutos).

8.  Active de forma manual el protector de pantalla si se ausenta de su puesto de trabajo.

Infografía: Pautas de seguridad para el puesto de trabajo.

Nuevas funcionalidades en UADrive

UADrive ha incorporado las siguientes novedades:

1. Se han añadido varias opciones de filtrado tanto en “Mi espacio” como en “Compartido conmigo”.

De este modo el usuario puede reducir el número de recursos mostrados.

En la siguiente imagen pueden verse los criterios de filtrado.

Criterios de filtrado

 

2. Se ha creado un control de versiones.

Cuando se edita un documento se puede optar por guardar la versión anterior de ese documento, anotando un comentario sobre el cambio de versión.

Las versiones pueden eliminarse, ya sea para liberar espacio o porque ya no interesa conservarlas.

Control de versiones

 

3. Se ha creado una opción de configuración, con múltiples opciones para recibir, o no, avisos por correo.

En la siguiente imagen pueden visualizarse estas opciones:

Opciones de configuración

 

4. Se facilita, mediante las flechas de navegación, el desplazamiento por las diferentes opciones utilizadas en el aplicativo.

5. Cuando se comparte un archivo se puede redactar un mensaje personalizado.

Mensaje personalizado cuando se comparte un documento

 

6. Los usuarios que sean copropietarios de un material audiovisual podrán descargarlo.

Hasta ahora sólo podía descargarlo el propietario.

7. En el caso de los materiales audiovisuales se podrá conocer el tiempo visualizado por los usuarios, aplicativo, IP de acceso, etc.

Novedades en la aplicación de Actas

La aplicación de Actas incorpora nuevas funcionalidades:

1. Rectificación de actas ordinarias (diligencias).

Cuando un profesor/a quiera modificar la calificación de un estudiante en un acta ordinaria, tendrá que dirigirse a la secretaría de su centro. En la secretaría crearán la diligencia, para que el profesor/a pueda cumplimentar el cambio de nota y firmar electrónicamente esta modificación.

Las diligencias en actas individuales (TFG/TFM/Tesis) así como en las actas de movilidad deben seguir el procedimiento tradicional.

2. Calificación de actas de movilidad.

Sólo podrá hacerlo el profesorado que figure en UXXI como “Coordinador Erasmus”. Son un tipo especial de actas individuales, parecidas a las de proyecto. Una sola acta por estudiante, que contiene todas las asignaturas que el estudiante de la UA está cursando en programas de movilidad (en otra universidad).

3.  Calificación de actas complementarias.

Este tipo de acta se crea (automáticamente por UXXI) cuando se matricula a un alumno nuevo o se desanula una matrícula (que no había sido calificada anteriormente) y el acta en la que debería incluirse está cerrada. El sistema crea una nueva acta a la que llama acta complementaria.

Recomendamos consultar las guías elaboradas por el Servicio de Gestión Académica.

 

 

Nuevas listas de distribución de correo electrónico UA

Desde el Vicerrectorado de Campus y Tecnología y la Unidad de Comunicación y siguiendo directrices del Consejo de Dirección de la UA, vamos a implantar un nuevo sistema de comunicación interna basado en listas de distribución temáticas. Se trata de una evolución del tradicional “administrador de correo” que consiste en implementar un total de ocho listas de correo cuya principal novedad es que el destinatario final podrá darse de baja de cada una de ellas cuando lo considere oportuno a través de UACloud. Este cambio no afecta a los mensajes institucionales, los cuales se seguirán recibiendo como hasta ahora.

La innovación, que se pondrá en marcha desde hoy mismo, surge con la finalidad de optimizar la gestión del correo electrónico corporativo, tal y como se recoge en la acción POL42 COM2 del subeje de política de proyección social del Plan Estratégico de la UA relativo a “Incrementar y mejorar la comunicación institucional interna y externa”.

 

Novedad en la administración electrónica: Propuesta de convenio

La Universidad de Alicante con el fin de facilitar a toda la comunidad universitaria el procedimiento de tramitación y seguimiento de los convenios que subscribe con administraciones públicas y entidades públicas o privadas, va a poner en marcha un nuevo sistema para gestionar la tramitación de convenios institucionales a través de la administración electrónica.

Para ello, se ha diseñado una aplicación que se integra dentro de UACloud y cualquier persona interesada en formalizar un convenio deberá tramitarlo a través de la misma.

Además, se han modificado los modelos de convenios específicos adaptándolos al contenido que exige la legislación vigente.

A partir del día 4 de junio de 2018, en la página web del Gabinete de Convenios estará disponible toda la información del nuevo procedimiento (enlace para poder acceder a la aplicación, vídeo explicativo, modelos de convenios, etc.).

Esther Algarra Prats
Secretaria General

——————-

Página web del Gabinete de Convenios: Protocolo de actuación de la tramitación de convenios y adendas

El nuevo reglamento general de protección de datos, en tres minutos

«El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) de la Unión Europea entró en vigor el pasado 24 de mayo de 2016 y será de obligatorio cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.

Te habrás preguntado por qué de repente todas las webs que solías visitar sin problema de repente te piden que aceptes las políticas de privacidad como si el mundo se fuera a acabar. Unas siglas te dan la respuesta: GDPR, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos al que nos referimos por sus siglas en ingles. Esta nueva legislación entró en vigor el 24 de mayo de 2016, pero será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.Promete variar radicalmente la forma en la que las empresas tratan nuestros datos, y repercutirá tanto en empresas como usuarios. La UE se convierte, de esta manera, en la legislación más severa respecto a la protección de datos. Continue reading “El nuevo reglamento general de protección de datos, en tres minutos”

Convocatoria de ayudas para la adquisición y renovación de licencias de software para la docencia instalado en aulas informáticas de uso general

Hasta el 5 de junio se pueden presentar solicitudes para la renovación centralizada de licencias de programas.

Las solicitudes deben ser canalizadas a través de los Centros, que podrán priorizar las propuestas.

Punto 1 de la convocatoria: (…) «Aunque las iniciativas pueden partir de los departamentos la solicitud será canalizada a través de los Centros o Institutos, siendo la petición única por Centro o Instituto, que podrá priorizar la propuesta.»

Las razones que justificarían una adquisición centralizada de licencias de programas son:
-Aplicaciones informáticas de uso generalizado (sistemas operativos,navegadores, ofimática) con disponibilidad de licencias campus.
-Aplicaciones informáticas compartidas por varios departamentos, lo que permite compartir costes.
-Aplicaciones informáticas de elevado coste pero de alto interés, que difícilmente serían asumibles por una asignatura/departamento.

 

Formulario de solicitud de renovación de software.

Convocatoria: BOUA, 11 de mayo de 2018.

Programas para docencia en aulas de informática.

Cupones de grandes marcas con regalos desagradables

Es habitual, por desgracia, recibir muchos mensajes considerados como SPAM en nuestras cuentas de correo. Algunos de estos, sin embargo, parecen enviados por empresas más o menos conocidas y nos ofertan cupones de descuento, premios, etc. por las causas más diversas. Aunque pensemos que se trata de una oferta publicitaria, detrás está una práctica cada vez más utilizada por los piratas informáticos para conseguir nuestros datos personales, y en algunos casos incluso nuestro dinero. Vamos a ver uno de los ejemplos más comunes y cómo actúan.

Todo empieza por un mensaje a nuestra cuenta. No necesariamente tiene que ser igual al del ejemplo, pero el patrón sí que es similar.

 

Ejemplo de mensaje fraudulento

 

Simplemente observando que se envía desde una cuenta de hotmail debería de ser suficiente para dudar de este mensaje, aunque este detalle también puede trucarse. Después, una dirección abreviada debe de hacernos pensar que la cosa sigue haciéndose más oscura. En cualquier caso, una buena medida preventiva es averiguar qué dirección se encuentra detrás del enlace abreviado. Hay muchas herramientas, pero se puede utilizar esta: https://www.unshorten.it/

Si no tiene nada que ver con la empresa en cuestión, ya sabemos que no debemos de seguir, pero consideremos que somos muy curiosos, y pinchamos (mal, pero es un ejemplo).

 

Ejemplo de mensaje fraudulento

 

Pues parece que sí que es cierto que se trata de una oferta… pero no. En la ventana superior no aparece ningún enlace de la empresa, y además, nos pide un correo, que con toda seguridad ampliará la lista negra de correo para Spam.

La siguiente ventana ya debería ser la definitiva para confirmar que es un timo de manual.

 

Ejemplo de web fraudulenta

 

Si nos piden datos personales, económicos, etc. es ya un claro síntoma de que es un timo (o Scam) de correo electrónico. En estos casos, NUNCA hay que poner este tipo de información, aunque la excusa sea la mejor del mundo (que necesitan los datos para hacer el ingreso, que lo pide la agencia de protección de datos, etc., etc.) En todos los casos, el único motivo es el de conseguir tus datos personales.

 

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

Fuente: blogs.protegerse.com

Nuevo trámite electrónico: Solicitud de pago a personal propio

Dentro del bloque de trámites que se inician por la administración, se ha habilitado la solicitud de de pagos a personal propio.

El siguiente vídeo detalla cómo se cumplimentan los datos de este trámite.

 

 

 

19 de junio de 2018

CONSULTA DE NÓMINAS Y PAGOS A PERSONAL PROPIO

Ya se encuentra disponible la opción de consulta de las nóminas abonadas por cada centro de gasto. Esta información puede obtenerse en formato Excel en UACLOUD/GENERADOR DE INFORMES.

Rafael Plá
Gerente

Novedades en la aplicación de Tutorías

Se han implementado estas mejoras en Tutorías:

 • El profesorado puede añadir periodos en el horario de tutorías presenciales.  Es decir, se puede especificar que un horario determinado es válido desde una fecha hasta otra fecha. Estos periodos se tendrán en cuenta a la hora de reservar tutorías presenciales y videotutorías. Cuando el  alumnado consulte las fichas de horario de PDI se mostrarán únicamente aquellos que estén en activo. Desde esta ficha el alumnado podrá realizar la solicitud de tutoría.

 

Tutorías -Periodos de validez

 • Se podrá incluir el código SIUA de la estancia donde se realizarán las tutorías presenciales. De esta manera el alumnado podrá visualizar la ubicación de la estancia en  el plano de la UA.

 

Tutorías - Visualización de estancias con el código SIUA

 

 • El profesorado podrá incluir una observación cuando confirme una tutoría presencial o una videotutoría.

 

Tutorías - Observaciones del profesorado cuando se confirma una tutoría

Nuevo formulario para solicitud de videoconferencias

A finales de 2017 se añadió en UACloud – Vértice un nuevo formulario para la solicitud de videoconferencias. Desde este nuevo formulario el usuario puede:

1) Solicitar una videoconferencia nueva desde cero.

El usuario ha de introducir la información básica de la videoconferencia (fecha, hora, título, etc.) así como la información sobre los contactos del otro extremo (técnicos, participantes…).

2) Solicitar una videoconferencia recuperando los datos de una videoconferencia anterior.

Es frecuente repetir videoconferencias con las mismas personas u organizaciones a lo largo del tiempo. Con esta opción podemos solicitar una videoconferencia recuperando los datos de otra anterior y así se rellenan automáticamente la información técnica, los contactos, etc. Usando esta opción tan solo hemos de rellenar la nueva fecha/hora de la videoconferencia.

3) Realizar un seguimiento de la videoconferencia pudiendo ver si ha sido confirmada, si se han realizado pruebas, cuál ha sido el resultado de estas pruebas, la información disponible de los participantes, etc.

En resumen, el funcionamiento es el siguiente:

1.- El usuario hace la solicitud de la videoconferencia  usando este nuevo formulario añadiendo toda la información de que dispone: fecha, hora, con quién es, información del contacto técnico del otro extremo, etc. Durante el proceso de solicitud, el sistema, en función del número de asistentes locales, le propone usar una de las salas equipadas en la UA. El usuario recibe un email indicando que hemos recibido esta solicitud de videoconferencia. Haber hecho la solicitud no implica que el servicio esté confirmado y por lo tanto sólo rellenar la solicitud (y recibir el email de solicitud) no implica que el servicio se vaya a realizar.

2.- Al recibir la solicitud, desde el Servicio de Videoconferencia, se comprobará que los datos son correctos y que hay tiempo, condiciones e información suficientes como para llevar a cabo el servicio de videoconferencia. Por otro lado, se verifica que el espacio seleccionado por el usuario se adapta a los requisitos técnicos de la videoconferencia y que además está reservado para el usuario. Tras comprobar toda esta información, el Servicio de Videoconferencia confirma la solicitud y el usuario solicitante recibe un email de confirmación indicándolo.

3.- El Servicio de Videoconferencia realiza las pruebas necesarias usando la información de contacto que haya rellenado el solicitante al hacer la solicitud. Toda esta actividad (pruebas, resultado de estas pruebas, emails, notas, etc.) queda reflejada en la solicitud de videoconferencia. Cada vez que el Servicio de Videoconferencia confirma una prueba de videoconferencia o una videoconferencia dentro de esta solicitud, el usuario solicitante recibe un email con toda la información relacionada, de esta forma el usuario siempre está al corriente de la preparación de su videoconferencia.

4.- Una vez realizada la videoconferencia, se cierra la solicitud. En el futuro, el usuario puede usar toda la información de esta solicitud para solicitar una nueva.

Todas las solicitudes de videoconferencia (tanto para las realizadas con equipo profesional, solicitud de soporte para videoconferencias de escritorio tipo Skype, Cisco Webex, Adobe Connect, Google Hangouts, etc., como para el préstamo de material) se realizarán usando este nuevo formulario.

Este nuevo formulario se encuentra dentro de Vértice en UACloud:

 

Solicitud de videoconferencia

 

Toda la ayuda que necesitas: https://si.ua.es/es/videoconferencia/solicitar-una-videoconferencia.html

Formulario para realizar la solicitud

Web del Servicio de Videoconferencia: https://si.ua.es/videoconferencia

Nueva aplicación en UACloud: Encuestas docentes

El próximo lunes, 4 de diciembre, se pondrá en funcionamiento la nueva aplicación que permitirá realizar encuestas docentes.

En esta página del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa se puede encontrar toda la información sobre la campaña de encuestas de opinión del alumnado sobre el desarrollo de la docencia. Un nuevo desarrollo informático permitirá próximamente al profesorado expresar su opinión acerca del curso en cada una de sus asignaturas.

Encuestas docentes Continue reading “Nueva aplicación en UACloud: Encuestas docentes”

Nuevo formato de guías docentes

Desde hoy las guías docentes de las asignaturas tienen un nuevo formato. Se conserva la misma información que antes, pero se muestra de un modo más visual, accesible y compacto, facilitando la consulta por el alumnado (actual o futuro), el profesorado, y por los comités de evaluación externos. Las principales novedades son la visualización del horario de la asignatura, mucho más simplificado, y la identificación del profesorado, con su horario de tutorías. La bibliografía y los enlaces aparecen igualmente, aunque deben ser validados por la persona responsable de la asignatura (desde la aplicación “guías docentes”, de UACloud). Los vicerrectorados promotores de este nuevo formato queremos agradecer la tarea realizada por el Servicio de Informática en su puesta en marcha, y esperamos que esta forma de ofrecer la información de nuestros estudios resulte más útil y atractiva.

Enrique Herrero Rodríguez
Vicerrector de Estudios y Formación

Francisco Torres Alfosea
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa

Nuevo formato de guías docentes