Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs / Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

La situació sobrevinguda per la pandèmia, el regimen de teletreball al qual ens vam veure obligats i la urgència en la introducció d’eines per a poder fer les tasques des de casa ha fet que en alguns casos l’ús que es fa d’elles no siga el més adequat.

En el cas del correu electrònic l’ús de comptes associats a proveïdors externs, Google i Microsoft, per al seu ús institucional ha de limitar-se.

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

En qualsevol cas, el compte @ua.es ha de ser gestionada com la institucional de la unitat:

  • Des d’ella s’enviaran els correus oficials.
  • Quan es publicite una adreça de correu electrònic serà sempre el compte institucional.
  • Els missatges oficials es dirigiran als comptes institucionals.

Més informació sobre el correu electrònic en la UA

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

 

 

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La situación sobrevenida por la pandemia, el régimen de teletrabajo al que nos vimos obligados y la urgencia en la introducción de herramientas para poder realizar las tareas desde casa ha hecho que en algunos casos el uso que se hace de ellas no sea el más adecuado.

En el caso del correo electrónico el uso de cuentas asociadas a proveedores externos, Google y Microsoft, para su uso institucional debe limitarse.

Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.

En cualquier caso, la cuenta @ua.es debe ser gestionada como la institucional de la unidad:

  • Desde ella se enviarán los correos oficiales.
  • Cuando se publicite una dirección de correo electrónico será siempre la cuenta institucional.
  • Los mensajes oficiales se dirigirán a las cuentas institucionales.

Más información sobre el correo electrónico en la UA

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital