Increment de la seguretat en xarxa / Incremento de la seguridad en red

Els problemes de seguretat informàtica que veiem recentment en diverses institucions recomanen extremar les mesures preventives en entorns digitals. Entre altres mesures de caràcter tècnic que ja s’han pres, el Servei d’Informàtica restringirà l’accés remot a la xarxa de la universitat des d’aplicacions externes. A partir del 31/1/2022, l’ús d’aplicacions com Teamviewer o altres escriptoris remots per a accedir a la xarxa de la UA quedarà bloquejat.

Si necessites accedir remotament a la xarxa de la universitat, pots fer-lo amb qualsevol dels mètodes que t’oferirem ací: https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/equip-de-treball/acces-remot-a-la-ua/acces-remot-a-la-ua.html.

Aquesta mesura està avalada per l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre), les Condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant (BOUA de 8 de maig de 2007) i diverses instruccions i recomanacions tècniques.

Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Los problemas de seguridad informática que estamos viendo recientemente en diversas instituciones recomiendan extremar las medidas preventivas en entornos digitales. Entre otras medidas de carácter técnico que ya se han tomado, el Servicio de Informática restringirá el acceso remoto a la red de la universidad desde aplicaciones externas. A partir del 31/1/2022, el uso de aplicaciones como Teamviewer u otros escritorios remotos para acceder a la red de la UA quedará bloqueado.

Si necesitas acceder remotamente a la red de la universidad, puedes hacerlo con cualquiera de los métodos que te ofrecemos aquí: https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/equipo-de-trabajo/acceso-remoto-a-la-ua/acceso-remoto-a-la-ua.html.

Esta medida está avalada por el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre), las Condiciones de uso de los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad de Alicante (BOUA de 8 de mayo de 2007) y diversas instrucciones y recomendaciones técnicas.

Vicerrectorado de Transformación Digital