Novedad UAProject (Informe Turnitin)

Se ha habilitado en UAProject la posibilidad de que el profesorado tutor pueda modificar el informe de originalidad generado como consecuencia del control antiplagio automatizado.

Cuando un trabajo ya se ha evaluado con Turnitín por el profesorado tutor y se ha se ha elegido una opción de depósito, si el sistema automatizado de UAProject vuelve a tratarlo, Turnitín emite unos informes de originalidad con un porcentaje muy elevado de coincidencia. El objetivo de esta nueva funcionalidad es que el profesorado que así lo estime conveniente pueda sustituir el informe de originalidad generado tras el control automático. Para ello, dispondrán de un nuevo icono en la opción de menú Trabajos Confirmados.

Al pulsar sobre el icono del clip que hay a la derecha del valor coloreado del porcentaje de coincidencia, el sistema mostrará una ventana que permitirá sustituir tanto el porcentaje como el pdf del informe.

En el siguiente enlace se puede consultar consultar una guía rápida sobre el uso de Turnitin, elaborada por la Biblioteca de la UA: https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/turnitin/turnitin.html

Novetat UAProject (Informe Turnitin)

S’ha habilitat en UAProject la possibilitat que el professorat tutor puga modificar l’informe d’originalitat generat a conseqüència del control antiplagio automatitzat.

Quan un treball ja s’ha avaluat amb Turnitín pel professorat tutor i s’ha triat una opció de depòsit, si el sistema automatitzat de UAProject torna a tractar-lo, Turnitín emet uns informes d’originalitat amb un percentatge molt elevat de coincidència. L’objectiu d’aquesta nova funcionalitat és que el professorat que així ho estime convenient puga substituir l’informe d’originalitat generat després del control automàtic. Per a això, disposaran d’una nova icona en l’opció de menú Treballs Confirmats.

En prémer sobre la icona del clip que hi ha a la dreta del valor acolorit del percentatge de coincidències, el sistema mostrarà una finestra que permetrà substituir tant el percentatge com el PDF de l’informe.

En el següent enllaç es pot consultar consultar una guia ràpida sobre l’ús de Turnitin, elaborada per la Biblioteca de la UA: https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/turnitin/turnitin.html

Automatització de l’informe antiplagi en TFg i TFM

Amb l’objectiu d’automatitzar determinades tasques de la gestió universitària, la Universitat d’Alacant ha desenvolupat un sistema de control antiplagio dels treballs fi de grau i fi de màster que va començar com a projecte pilot i s’està estenent progressivament a la resta de titulacions

A partir del pròxim dilluns, dia 15 de gener de 2024, el sistema estarà implantat en les següents titulacions:

 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Grau en Arquitectura
 • Grau en Arquitectura Tècnica
 • Grau en Ciències de L’Activitat Física i De l’Esport
 • Grau en Criminologia (Modalitat Online)
 • Grau en Economia
 • Grau en Fonaments de L’Arquitectura
 • Grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial
 • Grau en Enginyeria en So I Imatge en Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Robòtica
 • Grau en Infermeria
 • Grau en Mestre en Educació Infantil
 • Grau en Mestre en Educació Primària
 • Grau en Màrqueting
 • Grau en Medicina
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Treball Social
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses
 • Doble Grau en Turisme i Administració i Direcció d’Empreses

El sistema s’encarrega de generar l’informe antiplagio de manera automàtica, alliberant així al professorat de tots els passos necessaris per a la seua obtenció. Una vegada generat l’informe, el professorat tutor de cada TFG/TFM rebrà un correu electrònic per a comunicar que disposa de l’informe en UAProject per a la seua consulta.

Més informació en:

https://sga.ua.es/va/coordestudis/uaproject/uaproject-automatitzacio-de-l-informe-antiplagio-de-tfg-tfm.html