Quan he sospitar d’un missatge de correu electrònic i com he d’actuar?

¿Cuándo debo sospechar  de un mensaje de correo electrónico?

 

Les pautes que t’oferim són pistes per a detectar el phishing, però no garanteixen que es puga identificar al 100%. Cal tenir en compte que qualsevol dels punts següents pot servir per a alertar-nos, sense necessitat que concórreguen tots.

 

 • És un correu que no esperes ni té cap relació amb la teua activitat professional o personal. No l’òbrigues.
 • El missatge et demana dades personals (comptes bancaris, iniciar sessió, número del mòbil …). No proporciones mai dades personals en resposta a un correu sense assegurar-te abans que la petició és real.

 • L’adreça de correu que envia el missatge és estranya (adreces amb lletres i números barrejats, dominis poc habituals o no relacionats amb la nostra activitat…). No l’òbrigues.

 • Conté un enllaç abreujat. Verifica abans on et porta aquest enllaç usant http://www.getlinkinfo.com/.

 

 • Conté un enllaç amb un text que no coincideix amb la direcció a la qual apunta quan hi passem el ratolí o conté un botó que si passem el cursor per damunt apunta a una adreça estranya, com en la imatge. No l’òbrigues.

 

 • Està molt mal redactat (és una mala traducció o no té sentit en alguns fragments).

 • T’ofereix avantatges o beneficis inversemblants o t’amenaça.

En tot cas, si dubtes, posa’t en contacte amb el Servei d’Informàtica escrivint a soporte@ua.es. Si ens reenvies el correu el podrem analitzar i detectar campanyes d’atac. Així podrem prendre mesures preventives per a la resta de comunitat universitària. 

Fonts: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

¿Cuándo debo sospechar de un mensaje de correo y cómo debo actuar?

¿Cuándo debo sospechar  de un mensaje de correo electrónico?

 

Las pautas que te ofrecemos son pistas para detectar el phishing, pero no garantizan que se pueda identificar al 100%. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los puntos siguientes puede servir para alertarnos, sin necesidad de que concurran todos.

 

 • Es un correo que no esperas ni tiene ninguna relación con tu actividad profesional o personal. No lo abras.
 • El mensaje te pide datos personales (cuentas bancarias, iniciar sesión, número del móvil…). No proporciones nunca datos personales en respuesta a un correo sin cerciorarte antes de que la petición es real.

 • La dirección de correo que envía el mensaje es extraña (direcciones con letras y números mezclados, dominios poco habituales o no relacionados con nuestra actividad…). No lo abras.

 

 • Contiene un enlace cuyo texto no coincide con la dirección a la que apunta cuando pasamos el ratón o contiene un botón que al pasar el cursor por encima apunta a una dirección extraña, como en la imagen. No lo abras. 

 

 • Está muy mal redactado (es una mala traducción o no tiene sentido en algunos fragmentos)

 • Te ofrece ventajas o beneficios inverosímiles o te amenaza.

En todo caso, ante la menor duda, ponte en contacto con el Servicio de Informática, escribiendo a soporte@ua.es. Si nos reenvías el correo lo podremos analizar y detectar campañas de ataque. Así podremos tomar medidas preventivas para el resto de comunidad universitaria. 

Fuentes: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

¿Cómo cambiar mi contraseña de la UA?

¿Cómo cambiar mi contraseña de la UA?

 

En esta página encontrarás toda la información necesaria para gestionar tus contraseñas.

 

Reglas para la creación y uso de contraseñas Normativa de la U. de Alicante para la creación y uso de contraseñas.

  • Mínimo 8 caracteres
  • Utilizar caracteres de, al menos, 3 de estos grupos: mayúsculas, minúsculas, signos y números
  • No utilizar caracteres idénticos consecutivos
  • No reutilizar ninguna de las últimas 5 contraseñas
  • No deben estar basadas en datos propios (nombre, apellido, cumpleaños…)
  • Debe cambiarse cuando quede comprometida
  • Debe cambiarse obligatoriamente cada 6 meses

 

 

Lloc de treball net i equip bloquejat

 

L’Esquema Nacional de Seguretat, regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, determina la política de seguretat que s’ha d’aplicar en la utilització dels mitjans electrònics. Ha de ser aplicat per les administracions públiques per a assegurar l’accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en mitjans electrònics que gestionen en l’exercici de les seues competències.

Tant l’Esquema Nacional de Seguretat (mesura de protecció mp.eq.1), com la ISO 27002 (A.11.02.09) exigeixen una política de lloc de treball net per al compliment dels estàndards mínims de seguretat TI. A més, una directriu obliga a recordar periòdicament la necessitat de mantenir el lloc de treball net.

La informació i els actius que tenim en la nostra zona de treball estan en un lloc molt vulnerable i poden ser sostrets amb relativa facilitat si no s’adopten una sèrie de mesures fàcils de complir:

1. Adopta una cultura “sense paper”. Minimitza l’ús de paper, tant per una qüestió de seguretat com mediambiental.

2. No deixes damunt de la taula cap document confidencial o amb dades de caràcter personal quan t’absentes lloc de treball. Guarda aquests documents sota clau.

3. No guardes les contrasenyes d’accés en un post-it al costat de la pantalla.

4. A l’hora d’imprimir, retira de la safata d’eixida els documents de forma immediata.

5. Sigues acurat amb els documents que llances a la paperera. Utilitza una destructora si contenen dades confidencials o de caràcter personal.

6. Els dispositius d’emmagatzematge removibles (DVD, memòries USB, discos portàtils) han de tenir un tractament similar al paper: no els deixes damunt del teu lloc de treball si l’abandones, guarda’ls sota clau, no els deixes connectats a l’ordinador quan no estigues present…

7. Configura el protector de pantalla perquè s’active automàticament despre´s d’un període d’inactivitat en l’ordinador (15 minuts).

8. Activa manualment el protector de pantalla si t’absentes del teu lloc de treball.

Infografia: Pautes de seguretat per al lloc de treball.

Puesto de trabajo despejado y equipo bloqueado

El Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. Debe ser aplicado por las administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Tanto el Esquema Nacional de Seguridad (medida de protección mp.eq.1), como la ISO 27002 (A.11.02.09) exigen una política de puesto de trabajo despejado para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad TI. Además, una directriz obliga a recordar periódicamente la necesidad de mantener el puesto de trabajo despejado.

La información y los activos que tenemos en nuestra zona de trabajo están en un lugar muy vulnerable, pueden ser sustraídos con relativa facilidad si no se adoptan una serie de medidas fáciles de cumplir:

1.  Adopte una cultura “sin papel”. Minimice el uso de papel, tanto por una cuestión de seguridad como medioambiental.

2.  No deje encima de la mesa ningún documento confidencial o con datos de carácter personal al ausentarse de su puesto de trabajo. Guarde estos documentos bajo llave.

3.  No guarde las contraseñas de acceso en un pósit al lado de la pantalla.

4.  A la hora de imprimir, retire de la bandeja de salida los documentos de forma inmediata.

5.  Sea cuidadoso con los documentos que tira en la papelera, utilice una destructora si contienen datos confidenciales o de carácter personal.

6.  Los dispositivos de almacenamiento removibles (DVD, memorias USB, discos portátiles) deben tener un tratamiento similar al papel: no los deje encima de su puesto de trabajo si se ausenta del mismo, guárdelos bajo llave, no los deje conectados al ordenador cuando no este usted presente…

7.  Configure el protector de pantalla de forma automática, para que se active cuando transcurra un periodo de inactividad en el ordenador (15 minutos).

8.  Active de forma manual el protector de pantalla si se ausenta de su puesto de trabajo.

Infografía: Pautas de seguridad para el puesto de trabajo.

El nuevo reglamento general de protección de datos, en tres minutos

«El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) de la Unión Europea entró en vigor el pasado 24 de mayo de 2016 y será de obligatorio cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.

Te habrás preguntado por qué de repente todas las webs que solías visitar sin problema de repente te piden que aceptes las políticas de privacidad como si el mundo se fuera a acabar. Unas siglas te dan la respuesta: GDPR, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos al que nos referimos por sus siglas en ingles. Esta nueva legislación entró en vigor el 24 de mayo de 2016, pero será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.Promete variar radicalmente la forma en la que las empresas tratan nuestros datos, y repercutirá tanto en empresas como usuarios. La UE se convierte, de esta manera, en la legislación más severa respecto a la protección de datos. Continue reading “El nuevo reglamento general de protección de datos, en tres minutos”

Skype empresarial, una potente herramienta de videconferencia

Skype empresarial (Skype for Business) es una herramienta de videoconferencia de fácil manejo a la que todos tenemos acceso gracias a las Cuentas MSCloud. En ocasiones es una buena alternativa a Adobe Connect.

Además, con Skype empresarial, el otro extremo no tiene por qué tener instalado Skype: si lo tiene instalado, lo usa, pero si no, usa una versión web del mismo.

En está página puedes consultar cómo instalarlo y utilizarlo.

 

Skype for Business

 

¿Cómo migrar de Google Drive al nuevo Copia de Seguridad y Sincronización?

 

Tal y como hemos anunciado en anteriores entradas, Google “jubila” el antiguo Google Drive (la aplicación) por esta nueva aplicación llamada Copia de Seguridad y Sincronización. La duda que les queda a los usuarios es, en primer lugar, si nuestros datos están a salvo, y después, como migrar de la antigua a la nueva utilidad de copia de seguridad en la nube. Y para ambas tenemos respuesta:

En primer lugar, y para calmar a todas y todos, podemos afirmar que Google ha pensado en todo y la migración es muy sencilla. Aparte de eso, por supuesto, lo que cambia es la Aplicación, pero no el espacio en la nube (Drive) por lo que no perderemos ningún dato. Es un gran consuelo.

Pero vamos a verlo gráficamente. Continue reading “¿Cómo migrar de Google Drive al nuevo Copia de Seguridad y Sincronización?”

Aprovecha el verano para cuidar tu privacidad y tu seguridad en internet

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la OSI han desarrollado una sencilla y didáctica guía sobre “Privacidad y seguridad en internet”.

 

Además han creado videotutoriales para configurar las opciones de privacidad de las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

 

Descárgate la guía completa o las fichas individuales en esta dirección: https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet

 

Privacidad y seguridad en internet

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

Como sabrás, el pasado fin de semana se produjo un ciberataque a nivel mundial que ha afectado a empresas, administraciones y particulares. Desde el Servicio de Informática hemos elaborado una pequeña guía básica de precauciones a seguir en nuestros hábitos de trabajo para prevenir y minimizar daños en caso de incidente.

Lo puedes consultar en:

https://si.ua.es/es/servicios/seguridad/seguridad-en-el-puesto-de-trabajo-informatico.html
Vicerrectorado de Campus y Tecnología

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

 

 

Decálogo de seguridad para la navegación web – CCN-CERT

«En una época en la que cualquier usuario accede a su cuenta bancaria, realiza transacciones o compra todo tipo de productos a través de la Web no es de extrañar que los ciberdelincuentes hayan focalizado sus ataques en el navegador Web. Por este motivo, el CCN-CERT ha hecho público un nuevo informe de Buenas Prácticas, CCN-CERT BP-06/16, con el que concienciar al usuario sobre las técnicas más utilizadas por los cibercriminales para realizar ataques a través de los navegadores, al tiempo que se ofrecen recomendaciones de seguridad para paliar estos ataques, así como un conjunto de pautas para mejorar la privacidad durante la navegación Web.

El CCN-CERT BP-06/16 describe los componentes y tecnologías de seguridad del navegador para, a continuación, explicar cómo los cibercriminales pueden explotar sus vulnerabilidades y los tipos de ataque más comunes: ejecución de código dañino a través de exploits, robo de sesiones o ataques con JavaScript. En los últimos apartados se recoge, de manera detallada, recomendaciones de seguridad y privacidad con ejemplos prácticos.

El informe incorpora a modo de conclusión un decálogo de pautas básicas de seguridad en el uso de navegadores Web, que enumera diez medidas que los usuarios pueden aplicar fácilmente, como asegurarse de que el navegador y los plugins estén actualizados, hacer uso de HTTPS (SSL/TLS) frente a HTTP o no almacenar contraseñas de manera predeterminada.»

Recomendaciones para una navegación web segura.

 

Decálogo para una navegación web segura

Alternativas a Evernote

Este post va dirigido a los usuarios no profesionales de Evernote, una de las mejores herramientas de organización para nuestros equipos y dispositivos móviles.

 evernote01

 

Hasta este mismo mes, con la opción gratuita que proporcionaba esta aplicación era más que suficiente para el uso habitual que al menos yo le solía dar. Me permitía capturar enlaces, imágenes o notas de una manera sencilla, y me las replicaba a todos mis dispositivos, con el fin de tener actualizada la información allí donde me conectara.

El problema es que, como comento, desde este mes, Evernote sólo permitirá de una manera gratuita sincronizar únicamente 2 dispositivos, ya sean móviles o equipos informáticos. Para mucho de vosotros, tal vez con esto sea suficiente y mi consejo es que Evernote es una herramienta maravillosa y no hay motivo para buscar alternativas.

 

Evernote

 

También puede darse el caso de que lo uséis de una forma profesional, y en este caso, por una pequeña inversión es posible tener esta aplicación, con más características que no vienen en la versión gratuita, y en los distintos dispositivos que tengáis.

Ahora bien, si os encontráis en mi caso, en el que no lo utilizo de una manera profesional y me gusta tenerlo en distintos dispositivos, tanto móviles como fijos, y con distintos sistemas operativos, hay que buscar alternativas.

En el mercado hay muchas, y yo he probado algunas de ellas. Lo primero que he buscado es lo que Evernote ya no me puede dar, y es que sea multiplataforma y sin límite de dispositivos (o en un número razonable), y, sobre todo, que sea gratuita. En general, todos están un escalón por debajo de Evernote (alguno más), pero para el uso que se le da normalmente, que como comento en mi caso no es profesional, puede ser más que suficiente. Estos son las aplicaciones probadas.

 

Google Keep

 

Google Keep

 

Esta aplicación de Google tiene algunos puntos muy fuertes, y otros, que no me han gustado tanto. Como punto muy fuerte es su simplicidad y que realmente puede estar perfectamente integrado con nuestro Drive, por lo que con nuestra cuenta Google tenemos muchas posibilidades de una manera muy sencilla.

Actualiza relativamente rápido, y como digo, tiene pocas opciones, por lo que tanto si vienes de Evernote como si no, adaptarte es muy sencillo.

Se puede utilizar desde Android, iOS, plugins de Chrome o desde página Web. Si eres usuario únicamente de estos dos entornos, enhorabuena, ya tienes herramienta de organización. Si no, hay que seguir mirando o eso recomiendo.

https://keep.google.com

Si estamos dados de alta en alguna de las aplicaciones de Google, nos entrará directamente, si no, tenemos que darnos de alta. Por cierto, curiosamente, Keep no está incluida dentro de las aplicaciones que normalmente nos ofrece Google cuando nos damos de alta, y sólo se puede entrar por enlace.

 

Simplenote

 

Simplenote

 

Si una de las virtudes que hemos comentado de Keep Google es su simplicidad, con Simplenote esto se lleva hasta el límite, ya que más sencilla no puede ser, con todas las ventajas e inconvenientes que esto conlleva.

No esperemos ventanitas bonitas ni nada por el estilo. Su diseño es espartano, pero funciona perfectamente, además de tener disponibilidad en iOS, Android, Mac OS X, y al igual que Keep Google, en Windows funciona también desde página Web.

Sólo es necesario un registro básico (una cuenta de correo y una contraseña), y ya lo tendremos creado.  Su replicación es casi inmediata, ya que no admite más que texto puro y duro.

https://app.simplenote.com/

 

 

OneNote de Microsoft

 

OneNote

 

Dejamos para el final el software de organización de tareas más completo, pero también el más complejo de todos los que vamos a tratar aquí. Se trata de OneNote que, aunque se suele pensar que es parte de Microsoft Office, es un programa con licencia freeware, descargable gratuitamente desde la web aunque no dispongamos de licencia de Office. Además, si nuestro sistema operativo es Windows 10 tendremos ya instalada una versión reducida, más sencilla e intuitiva. Podemos encontrar la App para Windows, Windows Phone, Mac, iPad, iPhone y Android, o hacer uso de ella desde la web.

Onenote está integrado con OneDrive y el resto de aplicaciones de Office, algo que decíamos que no es imprescindible, pero sí nos permitiría obtener su máximo potencial y no supone problema para toda la comunidad universitaria de la UA ya que, como sabéis, por pertenecer a dicha comunidad universitaria tenéis derecho a tener Office 365.

Esta aplicación puede ser un poco complicada de manejar, aunque sus posibilidades son mucho más grandes que el resto de las comentadas. Junto a Microsoft Office o sin él, Onenote nos puede ofrecer posibilidades interesantes y más avanzadas que puede que sí llegáramos a echar de menos respecto a EverNote, e incluso nos ofrece ciertas características que en Evernote eran y son de pago (y recordemos que Onenote al completo es gratuito). Ofrece acceso sin conexión a las notas, cargas mensuales ilimitadas, compartir contenido con otros usuarios, agregar correos electrónicos, dibujos, diagramas, fotografías, elementos multimedia, imágenes escaneadas de las que se puede obtener el texto (OCR), recortes de la web u otras aplicaciones (incluso incluye una impresora virtual que envía cualquier cosa imprimible a OneNote). A estas posibilidades se añade mucho más por descubrir conforme nos vayamos familiarizando podremos ir aprovechando.

Si quisiéramos migrar, indicar que dispone de un asistente para importar automáticamente todas las notas de Evernote, algo muy de agradecer para usuarios que hayan hecho un uso amplio de Evernote.

https://www.onenote.com/

 

Hay otras aplicaciones que he estado mirando y que no están mal, pero piden una cuota mensual o anual, y es por esto que las descarto. Si os sirve de algo, con la que más me he sentido más cómodo y he podido migrar la información (copiando y pegando) sin problemas, ha sido Google Keep. Su entorno, sin ser igual, sí que es el más parecido, por lo que se le coge enseguida la idea y para personas no muy exigentes, como es mi caso, puede ser una sustitución más que correcta.

 

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

Informe del CSIRT sobre la seguridad en internet de las cosas

«Cada vez son más los dispositivos conectados a Internet, destacando aquellos que hasta hace poco tiempo no disponían de ningún tipo de conectividad: hoy en día no suena raro que neveras, hornos, lavadoras y lámparas, entre otros muchos objetos cotidianos, tengan conexión a Internet y que puedan ser controlados de forma remota desde la web o desde otros dispositivos.

El crecimiento del número de dispositivos conectados a Internet ha hecho que aumente la preocupación por la seguridad de la información que estos dispositivos puedan manejar. Muchos nos hacemos preguntas  como, ¿hasta qué punto está nuestra información expuesta en Internet? ¿Quién puede tener acceso a este tipo de dispositivos conectados en una red? ¿De qué manera podrían acceder a ella? ¿Puedo tomar alguna medida para no exponer la información de la que dispone mi dispositivo? A estas y otras muchas preguntas, el equipo de CSIRT-CV intenta responder en el informe que hoy publicamos.»

Seguridad en internet de las cosas. Estado del arte (CSIRT, 41 págs., 1524 KB).

 

Seguridad en internet de las cosas

Uso seguro de la banca electrónica

La Oficina de Seguridad del Internauta continúa publicando excelentes materiales enfocados al usuario. La seguridad en el manejo de las nuevas tecnologías no es una cuestión técnica, sino que requiere que los usuarios mantengan una actitud proactiva y de permanente atención.

Con estos consejos básicos es improbable convertirse en víctima de situaciones como esta: Un caso de phising muy elaborado.

 

Uso seguro de la banca electrónica

 

Consejos para un uso seguro de la banca electrónica, 5/9/2014.

 

Un caso de phising muy elaborado

Recientemente, un compañero comentó que su banco habitual le hacía unas preguntas muy extrañas, solicitándole una serie de datos que nunca antes le había pedido. La recomendación inicial fue que no diera ningún dato, ya que se debía de tratar de un caso de phising. Este compañero aseguraba que no debía ser un ataque de phising, ya que seguía el consejo de localizar el enlace correcto en un buscador, no pinchando en los enlaces que vienen en los correos.

Le pedí que volviera a realizar dicha búsqueda para analizar si  era un intento de phising o no. Continue reading “Un caso de phising muy elaborado”

Gestión y uso de dispositivos móviles en administraciones públicas

El Centro Criptológico Nacional ha editado la Guía de seguridad (CCN-STIC 827) “Esquema Nacional de Seguridad – Gestión y uso de dispositivos móviles” (64 pp., PDF, 1077 KB).

CCN-CERT

«El objetivo de esta Guía es ayudar a los organismos en la gestión segura de los dispositivos móviles desplegados en la organización o que puedan ser usados para acceder a recursos, informaciones o servicios de la organización. Incluye, por tanto, a los dispositivos móviles propiedad de la organización, como aquellos otros, propiedad de los usuarios (comportamiento conocido como BYOD), y en ambos casos para el desempeño total o parcial de las labores de los usuarios en relación con sus competencias profesionales en el seno del organismo de que se trate.»

Se presta especial atención a los riesgos derivados de la movilidad, el uso de dispositivos no-confiables, el uso de redes inseguras, el uso de aplicaciones no-confiables, la interconexión con otros sistemas, el uso de contenidos no-confiables y el uso de servicios de localización.

 

Sobre el aviso de fin del servicio de Microsoft Essentials en equipos con Windows XP

Los usuarios de Windows XP, aparte del mensaje de que el próximo día 8 finaliza el servicio de actualización, si además tienen Microsoft Essentials están sufriendo un verdadero bombardeo cada 20 minutos con este mensaje

 

Aviso Microsoft

 

En él, se informa de que su Sistema Operativo dejará de ser compatible. Quiero pensar que se trata de una mala traducción, ya que es absolutamente falso. Sí es cierto que ya no admitirá Microsoft Essentials pero únicamente para nuevas instalaciones, no para quien lo tenga instalado.

En cualquier caso, si pinchamos en el enlace “Guía sobre el fin de compatibilidad de sistema”, nos reenvía al siguiente enlace (en inglés)

http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/end-of-support.aspx

 

Frequently Asked Questions de Windows

 

Este enlace se refiere únicamente al fin de servicio de actualización de Windows XP, aunque si miramos algo más abajo, aparece un FAQ y ahí, claramente y no como en la ventana anterior, se especifican varias cosas muy claras:

1) A partir del día 8 dejará de actualizarse XP.

2) A partir de ese mismo día no podrá descargarse la versión XP de Microsoft Essentials.

3) Y ahora vamos con lo importante: Microsoft Essentials seguirá funcionando y actualizándose para quien lo tenga instalado hasta el 14 de julio de 2015.

La estrategia de Microsoft no me parece correcta y de momento, poco se puede hacer para evitar la molestia del mensaje en cuestión. La mejor solución, desde mi punto de vista, es desinstalarse Microsoft Essentials e instalarse cualquier otro antivirus de los que tenemos disponibles, aunque hay que dejar claro que el antivirus va a seguir actualizándose y funcionando un año más.

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

 

Todo aquello que quiso saber sobre el fin del soporte a Windows XP (pero nunca se atrevió a preguntar)

En primer lugar, mil perdones a los cinéfilos, y más concretamente a los seguidores del genial Woody Allen entre los que me incluyo, por parafrasear el título de su fabulosa película, pero creo que guarda relación con las dudas y/o preguntas que hemos estado recibiendo en el CAU del Servicio de Informática de la UA en las últimas fechas sobre esta cuestión.

Conforme se acerca la fecha, 8 de abril de 2014, más gente nos hace llegar su inquietud sobre cuál es la política de la Universidad sobre esta cuestión o más sencillamente, se nos solicita consejo sobre qué hacer en el ordenador de casa o del trabajo.

De ahí que se me ocurriera el recopilar las preguntas más habituales que nos hacéis e intentar darles respuesta, con el fin de que sirva para toda la comunidad universitaria y aclarar algunos conceptos sobre el fin de este soporte.

He intentado evitar tecnicismos para que sea lo más comprensible posible, independientemente del nivel de conocimientos informáticos, aparte de que los que ya llevamos unos añitos en esto hemos pasado por situaciones parecidas en varias ocasiones y aún podemos contarlo.

Vayamos entonces a responder a todas esas cuestiones:

¿Mi Windows XP va a dejar de funcionar correctamente a partir de esa fecha? Continue reading “Todo aquello que quiso saber sobre el fin del soporte a Windows XP (pero nunca se atrevió a preguntar)”

Guía de seguridad en el teletrabajo

El Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) ha publicado  una Guía de seguridad en el teletrabajo que «se centra especialmente en la creciente tendencia a trabajar esporádicamente desde casa con equipos propios o a la necesidad durante periodos vacacionales de conectar con el entorno laboral, ya sea para llevar el seguimiento de tareas o proyectos, como para solventar temas urgentes cuando por la distancia no es posible trasladarse físicamente al lugar habitual de trabajo.

Aunque no es el objetivo directo de esta guía, se hará también especial hincapié en los riesgos derivados de la utilización de dispositivos personales en el entorno corporativo (también conocido como Bring Your Own Device – BYOD), así como a usuarios que conecten de continuo desde casa o remotamente desde otras ubicaciones (como puede ser la oficina del cliente).»

Guía de seguridad en el teletrabajo, 20 págs., PDF, 621 KB.

A continuación reproducimos algunas de las recomendaciones básicas, que pueden ser útiles en toda circunstancia:

• Instalación del sistema operativo desde una fuente fiable.
• Sistema operativo y aplicaciones actualizadas.
• Software antivirus.
• Cuentas de usuario sin permisos para instalar software.
• Control de acceso robusto.
• Configuraciones seguras en aplicaciones (navegación web, correo electrónico, etc.).
• Bloqueo automático por inactividad.
• Software antirootkits.
• Control de software original.
• Cifrado del disco.
• Comprobación periódica de la adecuación de las salvaguardas.

En cuanto al uso corporativo de dispositivos móviles destacan los siguientes consejos:

• Se debe limitar el acceso al dispositivo mediante un bloqueo con contraseña, patrón o similar.
• Se debe cifrar la memoria del dispositivo en caso de contener información sensible.
• Se debe disponer de medidas para poder localizar el dispositivo o hacer un borrado remoto del dispositivo en caso de pérdida o robo.
• Se debe disponer de algún mecanismo lo más automatizado posible para hacer copias de seguridad de la información del dispositivo.
• Se deben tomar medidas para prevenir y detectar malware en los dispositivos móviles.
• No se deben deshabilitar las medidas de seguridad de que disponen los dispositivos. Esto incluye, conseguir permisos de administrador, o permitir instalar software de fuentes no fiables.
• Se deben instalar siempre las últimas actualizaciones de seguridad de los programas y sistemas operativos.
• Se deben desactivar las conexiones inalámbricas que no se utilicen como el Bluetooth, Wi-Fi o NFC.

Al finalizar el trabajo, y aunque algunos consejos puedan parecer excesivos, se deberán aplicar estas medidas según la criticidad del equipo y su acceso por parte de otros usuarios:

• Cerrar todas las conexiones con servidores y páginas web utilizando cuando sea posible la opción “desconectar” o “cerrar sesión”.
• Eliminar información temporal prestando especial atención a la carpeta de descargas, papelera de reciclaje, o posibles carpetas perdidas que se dejen en “Mis documentos”.
• Utilizar herramientas de borrado seguro para eliminar los ficheros en caso de información sensible o especialmente confidencial.
• Si se han utilizado certificados digitales, estos deben ser borrados de forma segura.
• Asegurarse de retirar cualquier memoria USB, CD o DVD que se haya utilizado en el equipo.
• Borrar el histórico de navegación, así como las cookies, y otros datos del navegador web, prestando especial atención a las contraseñas recordadas.

 

Seguridad en el puesto de trabajo

El Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana ha elaborado este decálogo (+1) de recomendaciones fundamentales:

 

BLOQUEA LA SESIÓN
Cuando abandones tu puesto de trabajo recuerda bloquear el equipo. De esta forma evitarás que nadie pueda acceder a él durante tu ausencia. Además es recomendable activar el bloqueo automático desde la configuración del protector de pantalla

 

MANTÉN EL PUESTO DE TRABAJO DESPEJADO
Nunca dejes encima de la mesa de trabajo información sensible que pueda ser vista por otras personas.

 

CIFRA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Para la información confidencial utiliza una partición o un directorio cifrado que garantice su seguridad y confidencialidad.

 

GESTIONA DE FORMA SEGURA TUS CONTRASEÑAS
Utiliza contraseñas que contengan minúsculas, mayúsculas, signos de puntuación, símbolos y ocho o más caracteres. También debes cambiarlas periódicamente. Para recordarlas haz uso de los gestores de contraseñas, y nunca facilites a nadie tus datos de acceso.
Uso de gestores de contraseñas.

 

CIFRA LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO
Al enviar por correo electrónico información confidencial o especialmente sensible, debes cifrar el mensaje.
Microcurso sobre seguridad en el correo electrónico.

 

MANTÉN EL EQUIPO ACTUALIZADO
Es importante que mantengas en todo momento actualizado el equipo, tanto las aplicaciones, especialmente el antivirus, como el sistema operativo.

 

HAZ COPIA DE LA INFORMACIÓN
Para evitar posibles pérdidas de información es recomendable realizar copias de seguridad periódicas de los datos.

 

ELIMINA LOS METADATOS
Si vas a enviar o publicar un documento es importante que antes borres los metadatos ya que pueden contener información oculta. En las propiedades del documento puedes ver la información que se almacena.
La importancia de los metadatos.

 

NAVEGA SEGURO
Para navegar seguro debes comprobar que las páginas en las que introduces contraseñas o datos personales, son páginas de confianza, van cifradas (https) y disponen de certificados de seguridad.
Navegación segura.

 

UTILIZA UNA CUENTA DE USUARIO ESTÁNDAR
Evita utilizar la cuenta de administrador para las tareas habituales. De esta manera será más difícil que puedan comprometerte el equipo y protegerás la configuración en general

 

+1

MANTENTE INFORMADO CON EL CSIRT-CV. ¡CUENTA CON NOSOTROS!

En CSIRT-CV publicamos todos los días las noticias más relevantes en materia de seguridad. Además puedes seguirnos en Facebook y en Twitter para enterarte de las últimas novedades y consejos que publiquemos.

Seguridad en el puesto de trabajo, formato PDF.

 

CSIRT-CV

 

 

Bloqueo de contenido mixto en Firefox

Desde la versión 23 de Firefox en las páginas HTTPS (seguras) que incluyen contenido HTTP, éste es bloqueado. La razón se debe a que el contenido HTTP no es seguro y es susceptible de escuchas no autorizadas y ataques.

Un ejemplo puede ser la página de acceso avanzado al Campus Virtual.

Tutoriales interactivos en la página de entrada a Campus Virtual

 

Si pulsamos sobre alguno de los tutoriales veremos que aparece una página en blanco son ningún contenido. Firefox ha bloqueado el contenido de esa página.

Ejemplo de contenido bloqueado

 

Nos avisa con un símbolo en la barra de direcciones (similar a un escudo). Al hacer clic sobre el icono nos informa del bloqueo.

Aviso de Firefox: ha bloqueado contenido no seguro

 

En la parte inferior nos permite seleccionar qué acción realizar. Si seleccionamos la opción de que desactive la protección, la página se volverá a recargar y podremos pulsar sobre los tutoriales sin problemas.

Cómo desactivar la protección para esta página

Esta solución es temporal porque cuando cerremos el navegador y volvamos a acceder nos volverá a bloquear.

 

Desactivar el bloqueador de contenido mixto hasta que Firefox nos permita recordar las opciones de desactivación.

La solución que se muestra a continuación desactiva completamente el bloqueador de contenido mixto, por lo que se debe valorar si vale la pena o no.

Es responsabilidad de cada usuario desactivar el bloqueador.

1. Escribir en la barra de direcciones about:config

about: config

 

2. Veremos un aviso muy llamativo que nos avisa del peligro de acceder a esta zona de configuración. Pulsamos en el botón ¡Tendré cuidado, lo prometo!

Tendré cuidado, lo prometo

 

3. En la caja de búsqueda escribimos block_active y pulsamos intro. Se filtrará la información y veremos un entrada con valor igual a true.

block_active

 

4. Hacemos doble clic para cambiar el valor o con el botón derecho sobre la preferencia, seleccionamos modificar. Toma el valor false.

Desde este momento ya podemos navegar por contenido mixto porque Firefox no realizará ningún tipo de bloqueo.

Guías de securización para dispositivos móviles (Android, iPad y iPhone)

Guías publicadas por el CCN-CERT.

«Se trata de tres extensas guías en las que se detallan los problemas de seguridad que pueden tener estos dispositivos complejos junto con las salvaguardas que se deben aplicar para poder utilizarlos con garantías. No está de más recordar que muchos atacantes ya buscan estos vectores de entrada, debido al alto uso de los mismos y un cierto desconocimiento general. Existen redes que controlan miles de estos dispositivos infectados. El malware también está especializándose y ya es capaz de capturar códigos para confirmar transacciones online

 

CCN-STIC 453Seguridad en Dispositivos Móviles: Android.
Recomendaciones de seguridad para la configuración de dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android versión 2.2, cuyo objetivo es proteger el propio dispositivo móvil, sus comunicaciones y la información y datos que gestiona y almacena.
162 págs., PDF, 7,6 MB.

 

CCN-STIC 454Seguridad en Dispositivos Móviles: iPad.
Recomendaciones de seguridad para la configuración de dispositivos móviles basados en el sistema operativo iOS versión 5.x, y en concreto para dispositivos móviles iPad de Apple, cuyo objetivo es proteger el propio dispositivo móvil, sus comunicaciones y la información y datos que gestiona y almacena.
180 págs., PDF, 9.7 MB.

 

CCN-STIC 455Seguridad en Dispositivos Móviles: iPhone.
Recomendaciones de seguridad para la configuración de dispositivos móviles basados en el sistema operativo iOS versión 5.x, y en concreto para dispositivos móviles iPhone de Apple, cuyo objetivo es proteger el propio dispositivo móvil, sus comunicaciones y la información y datos que gestiona y almacena.
210 págs., PDF, 12.7 MB.

 

¿Utilizas contraseña en tus dispositivos móviles?

Un estudio de Norton by Symantec ha demostrado que una buena parte de los dispositivos móviles en Europa están desprotegidos.

«Pese a que una amplia mayoría de usuarios europeos reconocen que acceden y almacenan información privada en sus dispositivos, más de un tercio de ellos admite que no utiliza una contraseña especial para proteger dichos contenidos.»

«“Lo que muchos usuarios no suelen tener en cuenta es la enorme cantidad de información privada que puede quedar comprometida en caso de sufrir el robo o pérdida de su dispositivo. Teniendo en cuenta el carácter sensible de esta información, los usuarios tienen que poner en práctica una serie de sencillas recomendaciones para evitar ser víctimas del cibercrimen”

No se toman medidas de protección a pesar de que en caso de robo o pérdida se tendría acceso a correos electrónicos, documentos laborales, contraseñas de otras cuentas, imágenes y vídeos, movimientos bancarios, etc.

Protege tu móvil y portátil, OSI.

Recomendaciones para uso seguro de dispositivos móviles, INTECO, 20 págs., PDF, 1,5 MB.

Guía de buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles corporativos, CSIRT-CV, 30 págs., 1,4 MB.

Los europeos no protegen sus dispositivos móviles, Computing.es, 23/4/2013.