Els teus certificats en un QR / Tus certificados en un QR

Tens sempre a mà el mòbil? Ara també pots tenir sempre a mà els teus títols i certificats de la UA. A partir d’ara, quan generes un certificat en e-Administració (tant els nous com els ja generats), podràs descarregar un fitxer en format passbook amb un QR que es guarda en l’aplicació de cartera (wallet) del teu mòbil. Així podràs mostrar o compartir fàcilment el QR amb qui tu vulgues perquè es descarreguen els teus certificats en pdf.

Pots veure com funciona en aquest vídeo: https://vertice.cpd.ua.es/283079

Servei d’Informàtica

NOTA IMPORTANT: Per a poder tindre el teu títol amb codi QR en el teu mòbil, és imprescindible haver obtingut prèviament una còpia electrònica en la eAdministración. Més informació sobre l’obtenció de la còpia electrònica de títols en el següent enllaç: https://sa.ua.es/va/titulos/copia-electronica.html

 


¿Tienes siempre a mano el móvil? Ahora también puedes tener siempre a mano tus títulos y certificados de la UA. A partir de ahora, cuando generes un certificado en e-Administración (tanto los nuevos como los ya generados), podrás descargar un fichero en formato passbook con un QR que se guarda en la aplicación de cartera (wallet) de tu móvil. Así podrás enseñar o compartir fácilmente el QR con quien tú quieras para que se descarguen tus certificados en pdf.

Puedes ver cómo funciona en este vídeo: https://vertice.cpd.ua.es/283079

Servicio de Informática

NOTA IMPORTANTE: Para poder tener tu título con código QR en tu móvil, es imprescindible haber obtenido previamente una copia electrónica en la eAdministración. Más información sobre la obtención de la copia electrónica de títulos en el siguiente enlace: https://sa.ua.es/es/titulos/copia-electronica.html

Nuevo certificado de docencia impartida en trabajos fin de estudios (Grado y Máster)

Estimada compañera, Estimado compañero,

A partir del día 5 de abril estará disponible en UACloud un nuevo certificado, denominado Certificado de docencia impartida en Trabajos Fin de Estudios (Grado y Máster), en el que se recoge la misma información resumida que aparece en la pestaña Créditos por TFG/TFM de la aplicación Planificación docente. De esta forma, se puede obtener un certificado de las horas de docencia que computan en el POD del profesorado ligadas a las asignaturas TFG/TFM.

El nuevo certificado de Docencia impartida en Trabajos Fin de Estudios (Grado y Máster) se puede descargar desde UACloud >> e-Administración >> Trámites.

Cordialmente,

Secretaría General
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Nou certificat de docència impartida en treballs fi d’estudis (Grau i Màster)

Estimada companya,  Estimat company,

A partir del dia 5 d’abril estarà disponible en UACloud un nou certificat, denominat Certificat de docència impartida en Treballs Fi d’Estudis (Grau i Màster), en el qual s’arreplega la mateixa informació resumida que apareix en la pestanya Crèdits per TFG/TFM de l’aplicació . D’aquesta forma, es pot obtenir un certificat de les hores de docència que computen en el POD del professorat lligades a les assignatures TFG/TFM.

El nou certificat de Docència impartida en Treballs Fi d’Estudis (Grau i Màster) es pot descarregar des de l’aplicació  e-Administració >> Tràmits.

Cordialment,

Secretaria General
Vicerectorat Ordenació Acadèmica i Professorat

Nou procediment per a la tramitació de prestacions abreujades de servei art. 83 LOU a través d’e-Administració

Aquest comunicat és per a informar-vos que a partir de l’anualitat 2023 totes les prestacions abreujades tramitades pel procediment simplificat es faran a través d’e-Administració de la UA.

S’ha creat un procediment d’e-Administració al qual tindrà accés tant el personal docent i investigador (PDI) com el personal gestor (PAS) dels centres de despesa. Podeu accedir al manual d’usuari o usuària a través de l’enllaç següent :

https://otri.ua.es/va/contratos-convenios/documentos/procediment-valencia-e-administracio-pas.pdf

La finalitat d’aquest procediment és agilitzar la inserció de la informació de les persones/entitats/empreses que sol·liciten els serveis del professorat de la nostra universitat i facilitar l’obertura de nous expedients de contractació de serveis al professorat de la UA a l’empara de l’art. 83 de la LOU.

Hi heu d’accedir a través d’ UaCloud, dins dels apartats:

e-Administració > Gestió > Tràmits  >Econòmics > Prestacions abreujades del servei art. 83 LOU

Aquest nou procediment s’inclou dins de l’aposta per l’ús de mecanismes de comunicació electrònica que s’ha fet des de l’equip de govern d’aquesta universitat, el qual té com a objectiu la supressió del paper, en un procés de millora i digitalització de les comunicacions en la UA, tal com estableix el Reglament de relacions per mitjans electrònics de la UA, aprovat el 30 de novembre de 2022 en el Consell de Govern.

Des de la Unitat de Contractes i Convenis d’R+D+I de l’OTRI us atendran gustosament si teniu qualsevol consulta o dubte sobre aquest tema. Esperem que una volta habituats al nou procediment us servirà per a agilitar les vostres gestions i fer-vos-les més fàcils. No dubteu a fer-nos arribar qualsevol aportació, la qual sempre serà benvinguda.

María Jesús Pastor Llorca
Vicerectora de Transferència, Innovació i Divulgació Científica

Nuevo procedimiento para la tramitación de prestaciones abreviadas de servicio art. 83 LOU a través de e-Administración

El presente comunicado es para informarles que a partir de la anualidad 2023 todas las prestaciones abreviadas tramitadas por el procedimiento simplificado se realizarán a través de e-Administración de la UA.

Se ha creado un procedimiento de e-Administración al que podrá acceder tanto el Personal Docente e Investigador (PDI) como el personal gestor (PAS) de los diferentes centros de gasto. Pueden acceder al manual de usuario/a, a través del siguiente enlace:

https://otri.ua.es/es/contratos-convenios/documentos/procedimiento-e-administracion-pas.pdf

La finalidad de este procedimiento es agilizar la inserción de la información de las personas/entidades/empresas que solicitan los servicios del profesorado de nuestra universidad y facilitar la apertura de nuevos expedientes de contratación de servicios al profesorado de la UA al amparo del art. 83 de la LOU.

El acceso lo deben hacer a través de UaCloud, dentro de los apartados:

eAdministración > Gestión  > Trámites > Económicos > Prestaciones abreviadas del Servicio Art. 83 LOU

Este nuevo procedimiento se incluye dentro de la apuesta por el uso de mecanismos de comunicación electrónica que se ha hecho desde el equipo de gobierno de esta universidad, cuyo objetivo es la supresión del papel, en un proceso de mejora y digitalización de las comunicaciones en la UA, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Relaciones por Medios Electrónicos de la UA, aprobado el pasado 30 de noviembre de 2022 en el Consejo de Gobierno.

Desde la unidad de contratos y convenios de I+D+i de la OTRI les atenderán gustosamente ante cualquier consulta o duda al respecto. Esperamos que una vez habituados al nuevo procedimiento, este les sirva para agilizar y hacerles más fáciles sus gestiones. No duden en hacernos llegar cualquier aportación, la cual siempre será bienvenida.

 

María Jesús Pastor Llorca
Vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica

MILLORA DE LA INSTÀNCIA GENÈRICA/MEJORA DE LA INSTANCIA GENÉRICA

COMUNICAT SOBRE LA MILLORA DE LA INSTÀNCIA GENÈRICA

Actualment la Universitat d’Alacant es troba immersa en un procés de regulació de la seua normativa i de renovació de les seues eines de gestió, destinat a reforçar els canvis de transformació digital que s’estan produint en l’administració.

En aquest context, des del passat dilluns 23 de gener s’ha posat en marxa una nova versió de la instància genèrica que permetrà desenvolupar els procediments administratius plenament en un entorn electrònic.

La nova versió fa més còmoda i pràctica la gestió de les instàncies genèriques. A partir d’ara es pot:

– Associar aquesta instància a un procediment administratiu de la unitat.

– Afegir documents a la instància des de la unitat tramitadora o des d’altres unitats a les quals s’hagen sol·licitat.

– Generar un flux de treball sense eixir d’aquest entorn.

– Generar un expedient electrònic únic que continga tota la documentació.

Per a aprofitar les noves funcionalitats, només cal accedir a la gestió de les instàncies genèriques en e-Administració d’UACloud.

Les noves funcionalitats són molt intuïtives; a pesar d’això, t’hem preparat un manual d’usuari i un videotutorial explicatiu. A més, pots contactar amb l’Arxiu General per a dubtes funcionals (arxiu@ua.es, ext. 2409/9728) o amb el Servei d’Informàtica per a problemes tècnics.

Esperem que la nova versió de la instància genèrica permeta un treball més còmode i àgil a tota la comunitat universitària.

Alacant, 30 de gener de 2023

 —————————————————————————-

COMUNICADO SOBRE LA MEJORA DE LA INSTANCIA GENÉRICA

Actualmente la Universidad de Alicante se encuentra inmersa en un proceso de regulación de su normativa y de renovación de sus herramientas de gestión, destinado a reforzar los cambios de transformación digital que se están produciendo en la administración.

En este contexto, desde el pasado lunes 23 de enero se ha puesto en marcha una nueva versión de la instancia genérica que permitirá desarrollar los procedimientos administrativos plenamente en un entorno electrónico.

La nueva versión hace más cómoda y práctica la gestión de las instancias genéricas. A partir de ahora se puede:

– Asociar dicha instancia a un procedimiento administrativo de la unidad.

– Añadir documentos a la instancia desde la unidad tramitadora o desde otras unidades a las que se les hayan solicitado.

– Generar un flujo de trabajo sin salir de este entorno.

– Generar un expediente electrónico único que contenga toda la documentación.

Para aprovechar las nuevas funcionalidades, solo hay que acceder a la gestión de las instancias genéricas en e-Administración de UACloud.

Las nuevas funcionalidades son muy intuitivas; no obstante, hemos preparado un manual de usuario y un videotutorial explicativo. Además, se puede contactar con el Archivo General para dudas funcionales (arxiu@ua.es, ext. 2409/9728) o con el Servicio de Informática para problemas técnicos.

Esperamos que la nueva versión de la instancia genèrica permita un trabajo más cómodo y ágil a toda la comunidad universitaria.

Alicante, a 30 de enero de 2023

Modificació del procés d’incorporació de mèrits a l’expedient de formació/Modificación del proceso de incorporación de méritos al expediente de formación

Estimada companya,
estimat company,

La Unitat de Formació i Internacionalització del PAS ha posat en marxa, juntament amb el Servei d’Informàtica, un nou procediment d’administració electrònica que facilitarà la incorporació de certificacions a l’expedient, substituint a la fins ara utilitzada Instància Genèrica.

Podràs trobar aquest nou desenvolupament en UACloud > eAdministració > Tràmits > Laborals > Incorporació de mèrits a l’expedient.

Així mateix, hem actualitzat en la nostra pàgina web l’apartat “Actualització del meu expedient de Formació” on podràs consultar els requeriments tècnics que han de complir les certificacions per a poder ser incorporades. Preguem llegiu amb atenció les indicacions a fi que el procés d’actualització siga el més eficient possible.

Esperem que siga del vostre interés.

Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació


Estimada compañera, estimado compañero,

La Unidad de Formación e Internacionalización del PAS ha puesto en marcha, junto con el Servicio de Informática, un nuevo procedimiento de administración electrónica que facilitará la incorporación de certificaciones al expediente, sustituyendo a la hasta ahora utilizada Instancia Genérica.

Podrás encontrar este nuevo desarrollo en UACloud > eAdministración > Trámites > Laborales > Incorporación de méritos al expediente.

Así mismo, hemos actualizado en nuestra página web el apartado “Actualización de mi expediente de Formación” en donde podrás consultar los requerimientos técnicos que deben cumplir las certificaciones para poder ser incorporadas. Rogamos leáis con atención las indicaciones a fin de que el proceso de actualización sea lo más eficiente posible.

Esperamos que sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Novetats en UACloud: Certificat d’idiomes / Novedades en UACloud: Certificado de idiomas

Estimades companyes, estimats companys,

S’ha habilitat una nova opció anomenada “Nivell màxim d’idiomes”, que permetrà obtindre un document segellat electrònicament amb els nivells màxims de valencià i altres llengües que consten en l’expedient de formació.

El certificat està disponible en: UACloud/eAdministració/Tràmits/Laborals/Certificat de Formació/Nivell màxim d’idiomes

Esperem que siga del vostre interès. Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació

 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,

Se ha habilitado una nueva opción llamada “Nivel máximo de idiomas”, que permitirá obtener un documento sellado electrónicamente con los niveles máximos de valenciano y otras lenguas que constan en el expediente de formación.

El certificado está disponible en: UACloud/eAdministración/Trámites/laborales/Certificado de Formación/Nivel máximo de idiomas

Esperamos que sea de vuestro interés. Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Nuevo trámite electrónico: Solicitud para oposiciones del PAS

La administración electrónica ha incorporado el trámite que permitirá solicitar la participación en las convocatorias de oposiciones del Personal de Administración y Servicios.

Solicitud de oposiciones para el PAS: Convocatorias

 

El importe de la tasa a pagar se autocompleta una vez seleccionada la convocatoria pertinente entre las que estén convocadas en un momento dado.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS

Si el solicitante ya dispone de documentos en otros expedientes registrados en la Sede Electrónica de la UA, podrá incorporarlos automáticamente, sin necesidad de volver a cargarlos.

El tamaño máximo de todo el conjunto de documentos es de 50 Mb.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS: Declaración

Este nuevo trámite agilizará notablemente la presentación de instancias y la gestión de convocatorias que en algunos casos pueden tener una participación masiva.

 

 

 

Novedad en e-Administración: Utilidad para configurar el portafirmas

La administración electrónica emite mensajes de correo electrónico para avisar que se han generado nuevos trámites y existen firmas pendientes.

Los mensajes pretenden facilitar la firma a los responsables de estos trámites. Sin embargo, en función del volumen de firmas, los avisos pueden generar un ruido excesivo.

Una nueva utilidad en el Portafirmas permite escoger si se quiere recibir el aviso por correo para cada tipo de trámite.

En cualquier caso, cada mañana se seguirá recibiendo un resumen de los documentos pendientes de firma.

 

Configuración del portafirmas

 

 

 

Novedad en la administración electrónica: aportar documentos de otros expedientes

El usuario puede acceder a documentos que ya ha aportado anteriormente y a documentos de otros expedientes que tiene en su apartado de administración electrónica. De algún modo podemos decir que dispone de una “biblioteca” personal de documentación, por lo que no tendrá que buscar estos documentos fuera de UACloud.

La utilización de estos documentos no ocupa más espacio dentro del sistema.

 

Anexar documentos de otros expedientes

Esta nueva utilidad va a comenzar su despliegue en la instancia genérica, pero paulatinamente se irá incorporando al resto de trámites.

Cuando el usuario opta por “Anexar documentos de otro expediente” obtiene una relación de documentos (que puede previsualizar) . En el caso  de los documentos aportados por el propio usuario es importante es importante que el nombre del documento sea descriptivo.

Documentos existentes en otros expedientes

 

Novedad en la administración electrónica: Propuesta de convenio

La Universidad de Alicante con el fin de facilitar a toda la comunidad universitaria el procedimiento de tramitación y seguimiento de los convenios que subscribe con administraciones públicas y entidades públicas o privadas, va a poner en marcha un nuevo sistema para gestionar la tramitación de convenios institucionales a través de la administración electrónica.

Para ello, se ha diseñado una aplicación que se integra dentro de UACloud y cualquier persona interesada en formalizar un convenio deberá tramitarlo a través de la misma.

Además, se han modificado los modelos de convenios específicos adaptándolos al contenido que exige la legislación vigente.

A partir del día 4 de junio de 2018, en la página web del Gabinete de Convenios estará disponible toda la información del nuevo procedimiento (enlace para poder acceder a la aplicación, vídeo explicativo, modelos de convenios, etc.).

Esther Algarra Prats
Secretaria General

——————-

Página web del Gabinete de Convenios: Protocolo de actuación de la tramitación de convenios y adendas

Nuevo trámite electrónico: Solicitud de pago a personal propio

Dentro del bloque de trámites que se inician por la administración, se ha habilitado la solicitud de de pagos a personal propio.

El siguiente vídeo detalla cómo se cumplimentan los datos de este trámite.

 

 

 

19 de junio de 2018

CONSULTA DE NÓMINAS Y PAGOS A PERSONAL PROPIO

Ya se encuentra disponible la opción de consulta de las nóminas abonadas por cada centro de gasto. Esta información puede obtenerse en formato Excel en UACLOUD/GENERADOR DE INFORMES.

Rafael Plá
Gerente

La e-Adm incorpora la notificación electrónica

 

Recientemente se ha incorporado la notificación electrónica en el ámbito de la Universidad de Alicante.

Cada tramitador puede seleccionar un rango determinado de asuntos, que está vinculado a su unidad administrativa. Una vez creada la notificación, la fecha de disposición es a las 00:00 horas del día siguiente y la fecha de caducidad es de 10 días naturales.

Este es el mensaje que recibe un miembro de la comunidad universitaria cuando se le remite una notificación (a las 00:00 horas del día de la disposición, 5 días antes y 1 día antes de la  caducidad): Continue reading “La e-Adm incorpora la notificación electrónica”

Nuevo trámite electrónico: Solicitud de títulos propios de la UA

En junio de 2015 la Administración electrónica incorporó el trámite que permitía solicitar los títulos de planes de estudio oficiales. Ahora se complementa aquel servicio con un nuevo trámite que permite solicitar los títulos de planes propios de la Universidad de Alicante.

Este nuevo procedimiento incluye los títulos propios de máster, especialista y experto. Continue reading “Nuevo trámite electrónico: Solicitud de títulos propios de la UA”

Nuevo trámite electrónico: Solicitud de cesión de datos de carácter personal

Se sustituye el tradicional trámite en papel por un trámite normalizado en el marco de la Administración electrónica.

En Datos debe concretar, p.ej. nombre, dirección postal , email, etc.
Si solicita correo electrónico debe leer detenidamente las consideraciones del apartado Listas de Correo.

En Formato debe indicar si la información la quiere en Excel, Access, Etiquetas, Lista de correo (solo para Email), etc.

En Condiciones de selección se debe especificar el colectivo (profesorado, estudiantes, PAS, etc.) y los criterios, p. ej. estudiantes matriculados en el curso 2016-17 en primero de los Grados de Derecho, Sociología y Humanidades. Continue reading “Nuevo trámite electrónico: Solicitud de cesión de datos de carácter personal”

Nuevo trámite electrónico: Certificado de formación

Siguiendo con la estrategia de desarrollo de UACloud, se ha lanzado una nueva funcionalidad, Certificados de Formación, que permitirá al Personal de Administración y Servicios generar los diplomas de los cursos gestionados por la unidad de Formación e Internacionalización del PAS así como obtener un certificado de los cursos que constan en el expediente personal de formación.

Ambos documentos, que serán generados con firma digital, tendrán la misma validez jurídica que los documentos que hasta ahora se emitían en papel.

Esta nueva herramienta se encuentra disponible en UACloud/eAdministración/Trámites/Laborales.

Esperamos que sea de vuestro interés.

Servicio de Selección y Formación

 

Certificado de formación

Diplomas o certificados

Evaluación curricular mediante compensación de calificaciones. Plazo: 25 junio – 12 julio

   El inicio del procedimiento puede solicitarse en UACloud:

   e-Adm > Trámites > Académicos > EVALUACIÓN CURRICULAR MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CALIFICACIONES

   Cuando solo le queda una asignatura para acabar sus estudios, el alumnado puede solicitar que le sea aprobada o reconocida automáticamente, sin necesidad de examinarse de la misma.

En la pantalla de solicitud el/la estudiante dispone de un desplegable con los estudios en los que no está titulado. En función de la titulación elegida, debe escoger a continuación la asignatura que le queda para finalizar sus estudios.

 

Pantalla de solicitud de compensación de calificaciones

 

En la tramitación por parte de las secretarías se cumplimenta un cuestionario relativo a si se cumplen todos los requisitos necesarios para que se conceda.

 

Pantalla de tramitación por parte de las secretarías

 

Tras los informes y la decisión final por parte de la Comisión de Evaluación Curricular por Compensación,  se comunicará al estudiante si se ha concedido o denegado la compensación (en ese caso con las razones de denegación).

El resto del procedimiento, en el caso de los concedidos, se realiza por la vía tradicional desde la secretaría. En caso de incidencias o dudas el/la solicitante debe contactar con su secretaría.

La Sede Electrónica renueva su página web

La Sede Electrónica de la UA ha renovado su página web. Con este nuevo diseño se facilita la su consulta en dispositivos móviles.

Los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a sus trámites y expedientes en la app e-Administración de UACloud.

La página de estadísticas facilita una aproximación al impacto que este servicio está teniendo en la vida administrativa de la UA.

 

Sede Electrónica de la UA

Apartados de la Sede Electrónica de la UA

En este enlace puedes consultar el despliegue continuo de trámites en la administración electrónica de la UA.

Nuevos trámites electrónicos: Acreditación de competencias lingüísticas y Reconocimiento de créditos

La Administración electrónica incorpora dos nuevos procedimientos que permiten solicitar la acreditación de competencias lingüísticas y el reconocimiento de créditos.

Estas dos solicitudes estaban disponibles en CV Otros servicios >> Secretaría virtual >> Expediente.

 

 

En la acreditación de competencias lingüísticas el solicitante debe especificar el idioma y el nivel para el que solicita acreditación y los datos del documento que aporta (cuando sea obligatorio tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar el documento).

Normativa de la UA para la acreditación interna de competencias lingüísticas en valenciano y lenguas extranjeras  (Aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2015, PDF, 18 págs.)

Servicio de Lenguas y Cultura: Plan de acreditación y capacitación docente en lenguas.

 

Acreditación de competencias lingüísticas

 

Antes de solicitar el reconocimiento de créditos es muy importante  consultar las fases del proceso y la normativa aplicable en:  Reconocimiento/convalidación de créditos en estudios oficiales.

 

El alumnado debe tener siempre como referencia su Secretaría (horarios y datos de contacto) a efectos de solicitar información y resolución de dudas sobre este proceso.

 

Reconocimiento de créditos

 

Nuevo trámite electrónico: Certificado de tutela de trabajos y proyectos de fin de estudios

La administración electrónica incorpora este trámite que permite al profesorado obtener un certificado de los trabajos fin de Grado y Máster tutelados en la UA. Por defecto se emite un certificado con todos los trabajos tutelados y con la participación en tribunales de este tipo, pero el usuario puede seleccionar un rango de fechas determinado.

 

Solicitus de certificado - Rango de fechas

 

En el caso de que se hayan tutelado trabajos en un solo Centro, éste aparece por defecto. En caso contrario se dispone de un desplegable para seleccionar el Centro pertinente.

 

Certificado generado - datos del expediente

 

El certificado mostrará un listado de los trabajos tutelados en la Universidad de Alicante con el siguiente formato:

 

Formato de datos del certificado

 

Ante cualquier problema en los datos reflejados en el certificado
el usuario tendrá que acudir o consultar a la respectiva secretaría de Centro.

 

Nuevo trámite electrónico: Certificado de dirección de tesis

La administración electrónica incorpora este trámite que permite obtener un certificado de las tesis dirigidas en la UA. Por defecto se emite un certificado con todas las tesis, pero el usuario puede seleccionar un rango de fechas determinado.

 

Solicitud de certificado de dirección de tesis

El certificado mostrará un listado de las tesis dirigidas en la Universidad de Alicante con el siguiente formato:

Formato del certificado de dirección de tesis

La relación completa de trámites disponibles en la administración electrónica puede ser consultada en: https://seuelectronica.ua.es/es/procedimientos/procedimientos.html