UAcibersegura

Tenim un equip d’especialistes en sistemes i seguretat. Servidors perimetrals per a assegurar la xarxa. Sistemes d’alerta primerenca. Contacte constant amb el Centre Criptològic Nacional… I tot això no pot evitar que la Universitat puga patir un ciberatac a gran escala com diverses universitats i altres organismes públics…

No ho pot evitar perquè la Universitat és tan vulnerable com el seu usuari o usuària més vulnerable. Un equip individual desprotegit pot ser la via d’accés per a un ciberatac que escale a tot el sistema. Evitem una situació com la que han patit altres universitats, de serveis digitals caiguts durant dies, sense accés al correu, als materials de classe, amb dificultats per a pagar les nòmines, sense accés als fons d’investigació… Ningú vol passar per una experiència així. Necessitem que ens ajudes: instal·la la versió XDR per als equips del campus o equips institucionals i la versió Home per als equips de casa.

Protegeix-te. Protegeix-nos. Gràcies per col·laborar.

Vicerectorat de Transformació Digital

UAcibersegura

Tenemos un equipo de especialistas en sistemas y seguridad. Servidores perimetrales para asegurar la red. Sistemas de alerta temprana. Contacto constante con el Centro Criptológico Nacional… Y todo eso no puede evitar que la Universidad pueda sufrir un ciberataque a gran escala como varias universidades y otros organismos públicos….

No lo puede evitar porque la Universidad es tan vulnerable como su usuario o usuaria más vulnerable. Un equipo individual desprotegido puede ser la vía de acceso para un ciberataque que escale a todo el sistema. Evitemos una situación como la que han sufrido otras universidades, de servicios digitales caídos durante días, sin acceso al correo, a los materiales de clase, con dificultades para pagar las nóminas, sin acceso a los fondos de investigación… Nadie quiere pasar por una experiencia así. Necesitamos que nos ayudes: instala la versión XDR para los equipos del campus o equipos institucionales y la versión  Home para los equipos de casa.

Protégete. Protégenos. Gracias por colaborar.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Informació sobre els últims correus de spam rebuts en la UA / Información sobre los últimos correos de spam recibidos en la UA

Durant aquests dies, la Universitat està patint diverses campanyes d’enviaments massius de spam.

Entre el dijous 29 i el divendres 30 de setembre, es van rebre molts correus de phishing amb l’assumpte “Ua.es, Tienes una nueva notificación”. En aquests correus, fent-se passar per Microsoft, els ciberdelinqüents pretenen obtenir les credencials dels usuaris. Si has fet clic en l’adjunt, et recomanem que canvies immediatament la contrasenya del compte i de tots els comptes en què tingues la mateixa contrasenya. A més, et recomanem que actives el segon factor d’autenticació (2FA) en tots els serveis que ho permeten.

Per altra banda, entre el dimecres 5 i el dijous 6 d’octubre s’ha rebut una gran quantitat de correus amb l’assumpte “A la espera del pago”, en els quals s’extorsionava els usuaris sota els arguments que disposaven de vídeos íntims i fent-los pensar que tenien el control del seu compte de la UA. Des del Servei d’Informàtica t’instem a ignorar el missatge descrit, ja que no tenim constància que s’haja produït una vulneració d’accés a comptes de la UA.

Vicerectorat de Transformació Digital

———————————————————————————————

Durante estos días, la Universidad está sufriendo varias campañas de envíos masivos de spam.

Entre el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre, se recibieron multitud de correos de phishing con el asunto “Ua.es, Tienes una nueva notificación” en los que, haciéndose pasar por Microsoft, los ciberdelincuentes pretenden obtener las credenciales de los usuarios. Si pinchaste en el adjunto, te recomendamos que cambies inmediatamente la contraseña de tu cuenta y de todas aquellas cuentas en las que tengas la misma contraseña. Además te recomendamos que actives el segundo factor de autenticación (2FA) en todos aquellos servicios que lo permitan.

Por otro lado, entre el miércoles 5 y el jueves 6 de octubre se ha recibido un elevado número de correos con el asunto “A la espera del pago”, en los cuales se extorsiona a los usuarios con la supuesta posesión de vídeos íntimos y engañándolos para que piensen que tienen el control de su cuenta de la UA. Desde el Servicio de Informática instamos a los usuarios a que ignoren dicho mensaje ya que no tenemos constancia de que se haya producido una vulneración de acceso a cuentas de la UA.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Controla l’assistència a classe per Bluetooth des de l’appUA / Controla la asistencia a clase por Bluetooth desde la appUA

Busques controlar l’assistència dels alumnes d’una manera ràpida i fàcil? L’appUA et permet obtenir la llista d’assistents a classe invertint-hi poc més d’un minut. Un procés senzill per Bluetooth que pots llançar mentre els alumnes van accedint a l’aula o mentre hi accedeixes tu. Després podràs consultar els assistents en UACloud, en la mateixa appUA o en el full de càlcul que el sistema t’envia per correu cada volta.

Si vols conéixer com funciona Assistència, la nova funcionalitat en l’appUA, t’oferim una explicació en vídeo en menys de 2 minuts i una pàgina d’ajuda amb les preguntes més freqüents.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

____

¿Buscas controlar la asistencia de los alumnos de una manera rápida y fácil? La appUA te permite obtener la lista de asistentes a clase invirtiendo poco más de un minuto. Un proceso sencillo por Bluetooth que puedes lanzar mientras los alumnos van accediendo al aula o mientras accedes tú. Después podrás consultar los asistentes en UACloud, en la misma appUA o en la hoja de cálculo que el sistema te envía por correo cada vez.

Si quieres conocer cómo funciona Asistencia, la nueva funcionalidad en la appUA, te ofrecemos una explicación en vídeo en menos de 2 minutos y una página de ayuda con las preguntas más frecuentes.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Nueva aplicación en UACloud: Salas virtuales

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El Servicio de Informática pone en marcha la aplicación de Salas virtuales en UACloud. Ahora podrás generar las salas de videoconferencia que necesites y asignarlas a grupos docentes o invitar a cualquier miembro de la comunidad universitaria para reuniones, etc. Así, Salas virtuales de UACloud sustituye la aplicación de Docencia dual, que se cerrará el 26 de septiembre, y complementa las salas virtuales de Grupos de trabajo.

Esta aplicación es fruto del feedback recibido de usuarios como tú, que nos han explicado las necesidades tecnológicas en su trabajo. Esperamos que sea una mejora en tu entorno digital y te animamos a comunicarnos otras innovaciones tecnológicas que creas necesarias en tus tareas universitarias.

Más información en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialmente,

Nova aplicació en UACloud: Sales virtuals

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El Servei d’Informàtica posa en marxa l’aplicació de Sales virtuals en UACloud. Ara podràs generar les sales de videoconferència que necessites i assignar-les a grups docents o convidar-hi qualsevol membre de la comunitat universitària per a reunions, etc. Així, Sales virtuals de UACloud substitueix l’aplicació de Docència dual, que es tancarà el 26 de setembre, i complementa les sales virtuals de Grups de treball.

Aquesta aplicació és fruit del feedback rebut d’usuaris com tu, que ens han explicat les necessitats tecnològiques en la seua faena. Esperem que siga una millora en el teu entorn digital i t’animem a comunicar-nos altres innovacions tecnològiques que trobes necessàries en les teues tasques universitàries.

Més informació en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialment,

Augment en la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu / Aumento en la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,

El Servei d’Informàtica fa un pas més en el pla de millora dels serveis digitals de la Universitat d’Alacant i augmenta la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu. En una primera fase, aquestes bústies passen de 2 GB a 5 GB. L’increment de capacitat continuarà en una segona fase al llarg del curs pròxim.

Esperem que aquesta millora et facilite l’ús dels serveis digitals de la Universitat.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Estimada usuaria,
Estimado usuario,

El Servicio de Informática da un paso más en el plan de mejora de los servicios digitales de la Universidad de Alicante y aumenta la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo. En una primera fase, estos buzones pasan de 2 GB a 5 GB. El incremento de capacidad continuará en una segunda fase a lo largo del curso próximo.

Esperamos que esta mejora te facilite el uso de los servicios digitales de la Universidad.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Nuevas condiciones GCloud

Estimado usuario,
Estimada usuaria,

Como te informamos en el correo del 31 de marzo de 2022, a partir de junio entran en vigor las nuevas condiciones para las cuentas GCloud del personal de la Universidad de Alicante.

¿Cómo te afectan las nuevas condiciones de las cuentas GCloud?

 • A partir del 1 de junio de 2022, las cuentas de PAS, PDI y unidades dispondrán de un espacio máximo de 18 GB. Todas las cuentas que a partir de esa fecha superen los 18 GB serán canceladas.
 • El servicio de unidades compartidas no se podrá utilizar. Debido a los límites de espacio, cualquier unidad compartida creada será eliminada por el sistema, incluyendo la información que contenga.
 • La creación de cuentas para las unidades, proyectos, congresos, etc. se restringe a casos especialmente justificados y estará sujeta a la disponibilidad de espacio.

¿Qué debes hacer?

 • Sigue estas pautas para reducir el consumo de espacio en los servicios de Google hasta situarte por debajo de los 18 GB.
 • Traslada toda la información que tengas en las unidades compartidas y alójala en tu unidad de Google Drive (siempre que no superes los 18 GB) o expórtala a otros servicios teniendo en cuenta estas alternativas. Asegúrate de que el espacio Unidades compartidas está vacío.
 • Valora si con las nuevas condiciones de GCloud prefieres otras alternativas y, en su caso, exporta la información.

Preguntas frecuentes

Puedes consultar las preguntas frecuentes que hemos preparado para que puedas adaptarte a las nuevas condiciones del servicio de GCloud.

Queremos ayudarte

Sabemos que estos cambios en el servicio de Google pueden ser una dificultad añadida en tu trabajo. Por eso hemos preparado un centro de ayuda para acompañarte en la adaptación a las nuevas condiciones de GCloud. Además, si necesitas contactar con nosotros, puedes completar la solicitud de ayuda y añadir en el asunto la referencia 25032022.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Noves condicions GCloud

Benvolgut usuari,
Benvolguda usuària,

Com et vam informar en el correu del 31 de març de 2022, a partir de juny entren en vigor les noves condicions per als comptes GCloud del personal de la Universitat d’Alacant.

Com t’afecten les noves condicions dels comptes GCloud?

 • A partir de l’1 de juny de 2022, els comptes de PAS, PDI i unitats disposaran d’un espai màxim de 18 GB. Tots els comptes que a partir d’aquesta data superen els 18 GB seran cancel·lats.
 • El servei d’unitats compartides no es podrà utilitzar. A causa dels límits d’espai, qualsevol unitat compartida creada serà eliminada pel sistema, incloent-hi la informació que continga.
 • La creació de comptes per a les unitats, projectes, congressos, etc., es restringeix a casos especialment justificats i estarà subjecta a la disponibilitat d’espai.

Què has de fer?

 • Segueix aquestes pautes per a reduir el consum d’espai en els serveis de Google fins a situar-te per davall dels 18 GB.
 • Trasllada tota la informació que tingues en les unitats compartides i allotja-la en la teua unitat de Google Drive (sempre que no superes els 18 GB) o exporta-la a altres serveis tenint en compte aquestes alternatives. Assegura’t que l’espai Unitats compartides està buit.
 • Valora si amb les noves condicions de GCloud prefereixes altres alternatives i, si escau, exporta la informació.

Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents que hem preparat perquè et pugues adaptar a les noves condicions del servei de GCloud.

Volem ajudar-te

Sabem que aquests canvis en el servei de Google poden ser una dificultat afegida en la teua faena. Per això hem preparat un centre d’ajuda per a acompanyar-te en l’adaptació a les noves condicions de GCloud. A més, si necessites contactar amb nosaltres, pots completar la sol·licitud d’ajuda i afegir en l’assumpte la referència 25032022.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Cuentas provisionales Google Meet

Estimada usuaria de GCloud,
Estimado usuario de GCloud,

En el mes de abril de 2020, la Universidad de Alicante te creó una cuenta provisional sala_N@gcloud.ua.es (donde N era un número entre el 1 y el 970) para poder impartir las clases con Google Meet durante el confinamiento. Pasadas ya las necesidades de aquel momento, la cuenta se cancelará el próximo día 1 de junio de 2022.

Recuerda que, si tienes pruebas de evaluación guardadas en esta cuenta, deberás descargar la información para custodiarla durante el tiempo indicado por el artículo 15 del Reglamento para la evaluación de los aprendizajes. Para hacerlo puedes utilizar los recursos que te indicamos en el punto 2.2 de esta ayuda .

Si te interesa continuar disponiendo de una cuenta de GCloud, puedes abrirte una, si no la tienes ya, con tu usuario de UACloud en la tarjeta de Servicios Externos.

Queremos aprovechar esta notificación para agradecerte el esfuerzo docente que hiciste en unas circunstancias tan adversas.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Noves condicions de GCloud

Benvolgut usuari,
Benvolguda usuària,

La Universitat d’Alacant ha estat negociant amb Google des de 2021 les noves condicions del servei de Google Workspace for Education Fundamentals, que entraran en vigor a partir del mes de juny. Lamentablement, a partir d’aquesta data, el canvi més important que incorpora Google és que es reduirà dràsticament l’espai disponible per a cada usuari en el seu compte de GCloud.

Com t’afecten les noves condicions dels comptes GCloud?

 • A partir de l’1 de juny de 2022, els comptes de PAS, PDI i unitats disposaran d’un espai màxim de 18 GB. Tots els comptes que a partir d’aquesta data superen els 18 GB seran cancel·lats. La cancel·lació implicarà la pèrdua irreversible de tota la informació que continga el compte.
 • El servei d’unitats compartides no es podrà utilitzar. A causa dels límits d’espai, qualsevol unitat compartida creada serà eliminada pel sistema, incloent-hi la informació que continga.
 • La creació de comptes per a les unitats, projectes, congressos, etc., es restringeix a casos especialment justificats i estarà subjecta a la disponibilitat d’espai.

Què has de fer?

 • Segueix aquestes pautes per a reduir el consum d’espai en els serveis de Google fins a situar-te per davall dels 18 GB.
 • Trasllada tota la informació que tingues en les unitats compartides i allotja-la en la teua unitat de Google Drive (sempre que no superes els 18 GB) o exporta-la a altres serveis tenint en compte aquestes alternatives. Assegura’t que l’espai Unitats compartides està buit.
 • Valora si amb les noves condicions de GCloud prefereixes altres alternatives i, si escau, exporta la informació.

Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents que hem preparat perquè et pugues adaptar a les noves condicions del servei de GCloud.

Volem ajudar-te

Sabem que aquests canvis en el servei de Google poden ser una dificultat afegida en la teua faena. Per això hem preparat un centre d’ajuda per a acompanyar-te en l’adaptació a les noves condicions de GCloud. A més, si necessites contactar amb nosaltres, pots completar la sol·licitud d’ajuda i afegir en l’assumpte la referència 25032022.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

Nuevas condiciones de GCloud

Estimado usuario,
Estimada usuaria,

La Universidad de Alicante ha estado negociando con Google desde 2021 las nuevas condiciones del servicio de Google Workspace for Education Fundamentals, que entrarán en vigor a partir de junio. Lamentablemente, a partir de esa fecha, el cambio más importante que incorpora Google es que se reducirá drásticamente el espacio disponible para cada usuario en su cuenta de GCloud.

¿Cómo te afectan las nuevas condiciones de las cuentas GCloud?

 • A partir del 1 de junio de 2022, las cuentas de PAS, PDI y unidades dispondrán de un espacio máximo de 18 GB. Todas las cuentas que a partir de esa fecha superen los 18 GB serán canceladas. La cancelación implicará la pérdida irreversible de toda la información contenida en la cuenta.
 • El servicio de unidades compartidas no se podrá utilizar. Debido a los límites de espacio, cualquier unidad compartida creada será eliminada por el sistema, incluyendo la información que contenga.
 • La creación de cuentas para las unidades, proyectos, congresos, etc. se restringe a casos especialmente justificados y estará sujeta a la disponibilidad de espacio.

¿Qué debes hacer?

 • Sigue estas pautas para reducir el consumo de espacio en los servicios de Google hasta situarte por debajo de los 18 GB.
 • Traslada toda la información que tengas en las unidades compartidas y alójala en tu unidad de Google Drive (siempre que no superes los 18 GB) o expórtala a otros servicios teniendo en cuenta estas alternativas. Asegúrate de que el espacio Unidades compartidas está vacío.
 • Valora si con las nuevas condiciones de GCloud prefieres otras alternativas y, en su caso, exporta la información.

Preguntas frecuentes

Puedes consultar las preguntas frecuentes que hemos preparado para que puedas adaptarte a las nuevas condiciones del servicio de GCloud.

Queremos ayudarte

Sabemos que estos cambios en el servicio de Google pueden ser una dificultad añadida en tu trabajo. Por eso hemos preparado un centro de ayuda para acompañarte en la adaptación a las nuevas condiciones de GCloud. Además, si necesitas contactar con nosotros, puedes completar la solicitud de ayuda y añadir en el asunto la referencia 25032022.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

CANVI DE CONTRASENYA OBLIGATORI / CAMBIO DE CONTRASEÑA OBLIGATORIO

Davant de l’increment important en l’activitat de grups de ciberdelinqüència i cibercrim, el CCN-Cert (centre d’alerta i resposta nacional a ciberatacs) ens aconsella aplicar immediatament un conjunt de mesures proactives per a minimitzar el risc d’intrusió en els nostres sistemes d’informació.

Una d’aquestes mesures és forçar el canvi de contrasenya per a tots els comptes de la Universitat. Per a complir aquesta mesura hem configurat el sistema de gestió d’identitat de la UA perquè les contrasenyes caduquen el dilluns 28 de febrer a les 11.00 h. Per tant, has de canviar la contrasenya abans. Això no s’aplica als qui hagen canviat la contrasenya en els últims 15 dies.

Recordeu que el canvi de contrasenya afecta l’entrada en UACloud, clients de correu i connexió a la xarxa wifi. En aquest enllaç tens ajuda sobre la gestió de contrasenyes en diferents aplicacions: https://si.ua.es/va/cau/preguntes-frequents-faq/gestio-de-contrasenyes.html.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

__________________________

Ante el incremento importante en la actividad de grupos de ciberdelincuencia y cibercrimen, el CCN-Cert (centro de alerta y respuesta nacional a ciberataques) nos aconseja aplicar de inmediato un conjunto de medidas proactivas para minimizar el riesgo de intrusión en nuestros sistemas de información.

Una de estas medidas es forzar el cambio de contraseña para todas las cuentas de la Universidad. Para cumplir con esta medida hemos configurado el sistema de gestión de identidad de la UA para que las contraseñas caduquen el lunes 28 de febrero a las 11.00 h. Por tanto, debes cambiar tu contraseña antes. Esto no se aplica a quienes hayan cambiado la contraseña en los últimos 15 días.

Recordad que el cambio de contraseña afecta a la entrada en UACloud, clientes de correo y conexión a la red WIFI. En este enlace tienes ayuda sobre la gestión de contraseñas en diferentes aplicaciones: https://si.ua.es/es/cau/preguntas-frecuentes-faq/gestion-de-contrasenas.html

Un cordial saludo,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Nou antivirus/Nuevo antivirus

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El 25 de febrer expira la llicència de l’antivirus Eset 32 que, fins ara, era l’antivirus corporatiu de la UA. A partir del mateix 25 de febrer, l’antivirus corporatiu de la UA serà Sophos XDR. La nova solució de seguretat que contracta la UA és una de les dos úniques que tenen el certificat LINCE del Centre Criptològic Nacional per a productes de seguretat per a les administracions públiques.

 

Et recomanem desinstal·lar Eset 32 i instal·lar Sophos seguint les instruccions. La versió per a equips corporatius la tens ací:  https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-xdr.html. La versió per a equips de casa és aquesta: https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-home.html.

Recorda que sempre és recomanable tenir un antivirus instal·lat per a limitar els problemes de seguretat dels nostres equips. Si vols conéixer més aspectes sobre seguretat informàtica, pots consultar la web https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/seguretat/seguretat.html (és imprescindible donar-te d’alta en el servei abans d’accedir a la web de Sophos).

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El 25 de febrero expira la licencia del antivirus Eset 32 que, hasta ahora, era el antivirus corporativo de la UA. A partir del mismo 25 de febrero, el antivirus corporativo de la UA será Sophos XDR. La nueva solución de seguridad que contrata la UA es una de las dos únicas que tienen el certificado LINCE del Centro Criptológico Nacional para productos de seguridad para las administraciones públicas.

 

Te recomendamos desinstalar Eset 32 e instalar Sophos siguiendo las instrucciones. La versión para equipos corporativos la tienes aquí: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-xdr.html. La versión para equipos de casa es esta: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-home.html.

Recuerda que siempre es recomendable tener un antivirus instalado para limitar los problemas de seguridad de nuestros equipos. Si quieres conocer más aspectos sobre seguridad informática, puedes consultar la web https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/seguridad/seguridad.html  (es imprescindible darte de alta en el servicio antes de acceder a la web de Sophos).

Vicerrectorado de Transformación Digital

Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs / Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

La situació sobrevinguda per la pandèmia, el regimen de teletreball al qual ens vam veure obligats i la urgència en la introducció d’eines per a poder fer les tasques des de casa ha fet que en alguns casos l’ús que es fa d’elles no siga el més adequat.

En el cas del correu electrònic l’ús de comptes associats a proveïdors externs, Google i Microsoft, per al seu ús institucional ha de limitar-se.

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

En qualsevol cas, el compte @ua.es ha de ser gestionada com la institucional de la unitat:

 • Des d’ella s’enviaran els correus oficials.
 • Quan es publicite una adreça de correu electrònic serà sempre el compte institucional.
 • Els missatges oficials es dirigiran als comptes institucionals.

Més informació sobre el correu electrònic en la UA

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

 

 

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La situación sobrevenida por la pandemia, el régimen de teletrabajo al que nos vimos obligados y la urgencia en la introducción de herramientas para poder realizar las tareas desde casa ha hecho que en algunos casos el uso que se hace de ellas no sea el más adecuado.

En el caso del correo electrónico el uso de cuentas asociadas a proveedores externos, Google y Microsoft, para su uso institucional debe limitarse.

Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.

En cualquier caso, la cuenta @ua.es debe ser gestionada como la institucional de la unidad:

 • Desde ella se enviarán los correos oficiales.
 • Cuando se publicite una dirección de correo electrónico será siempre la cuenta institucional.
 • Los mensajes oficiales se dirigirán a las cuentas institucionales.

Más información sobre el correo electrónico en la UA

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Increment de la seguretat en xarxa / Incremento de la seguridad en red

Els problemes de seguretat informàtica que veiem recentment en diverses institucions recomanen extremar les mesures preventives en entorns digitals. Entre altres mesures de caràcter tècnic que ja s’han pres, el Servei d’Informàtica restringirà l’accés remot a la xarxa de la universitat des d’aplicacions externes. A partir del 31/1/2022, l’ús d’aplicacions com Teamviewer o altres escriptoris remots per a accedir a la xarxa de la UA quedarà bloquejat.

Si necessites accedir remotament a la xarxa de la universitat, pots fer-lo amb qualsevol dels mètodes que t’oferirem ací: https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/equip-de-treball/acces-remot-a-la-ua/acces-remot-a-la-ua.html.

Aquesta mesura està avalada per l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre), les Condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant (BOUA de 8 de maig de 2007) i diverses instruccions i recomanacions tècniques.

Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Los problemas de seguridad informática que estamos viendo recientemente en diversas instituciones recomiendan extremar las medidas preventivas en entornos digitales. Entre otras medidas de carácter técnico que ya se han tomado, el Servicio de Informática restringirá el acceso remoto a la red de la universidad desde aplicaciones externas. A partir del 31/1/2022, el uso de aplicaciones como Teamviewer u otros escritorios remotos para acceder a la red de la UA quedará bloqueado.

Si necesitas acceder remotamente a la red de la universidad, puedes hacerlo con cualquiera de los métodos que te ofrecemos aquí: https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/equipo-de-trabajo/acceso-remoto-a-la-ua/acceso-remoto-a-la-ua.html.

Esta medida está avalada por el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre), las Condiciones de uso de los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad de Alicante (BOUA de 8 de mayo de 2007) y diversas instrucciones y recomendaciones técnicas.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Gravacions Google Meet/Grabaciones Google Meet

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

A partir del 10 de gener de 2022, els organitzadors de les reunions en Google Meet deixaran de poder gravar-les. Des del mes de març de 2020, la llicència gratuïta de Google Workspace for Education que té la UA en els comptes GCloud disposava de funcions avançades que corresponen a llicències de pagament. Aquesta ampliació de funcions va ser activada de manera temporal per Google per a ajudar les institucions acadèmiques durant la pandèmia.

Les gravacions anteriors que hages guardat en la teua unitat de Google Drive no es veuran afectades per aquest canvi.

Si tens algun dubte, pots escriure’ns en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

____________
Estimada compañera,
Estimado compañero,

A partir del 10 de enero de 2022, los organizadores de las reuniones de Google Meet dejarán de poder grabarlas. Desde el mes de marzo de 2020, la licencia gratuita de Google Workspace for Education que tiene la UA en las cuentas GCloud disponía de funciones avanzadas que corresponden a licencias de pago. Esta ampliación de funciones fue activada de manera temporal por Google para ayudar a las instituciones académicas durante la pandemia.

Las grabaciones anteriores que hayas guardado en tu unidad de Google Drive no se verán afectadas por este cambio.

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Atenció amb els atacs de phishing / Atención con los ataques de phishing

Universitats i altres institucions han patit atacs greus que han compromès els sistemes i han bloquejat els serveis tecnològics. Aquests atacs utilitzen com a via d’entrada un correu electrònic que suplanta la identitat d’una persona o organisme (un administrador de correu, un banc, Hisenda, la universitat mateixa o un conegut). Ens conviden a usar un enllaç o obrir un fitxer adjunt per a fer una tasca suposadament pendent.

Compte amb els enllaços o adjunts que arriben per correu. Pots:

 • perdre la informació personal
 • comprometre els sistemes de la universitat
 • permetre l’accés amb el teu compte a molts serveis als quals accedim diàriament

Més informació en: https://si.ua.es/va/noticies/atencio-amb-els-atacs-de-phishing.html

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Universidades y otras instituciones han sufrido ataques graves que han comprometido sus sistemas y han bloqueado sus servicios tecnológicos. Estos ataques utilizan como vía de entrada un correo electrónico que suplantan la identidad de una persona u organismo (un administrador de correo, un banco, Hacienda, la propia universidad o un conocido). Nos invitan a utilizar un enlace o abrir un archivo adjunto para realizar una tarea supuestamente pendiente.

Cuidado con los enlaces o adjuntos que llegan por correo. Puedes:

 • perder tu información personal,
 • comprometer los sistemas de la universidad o
 • permitir el acceso con tu cuenta a los muchos servicios a los que accedemos diariamente.

Más información en: https://si.ua.es/es/noticias/atencion-con-los-ataques-de-phishing.html

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Formulari de consultes, queixes i suggeriments d’accessibilitat digital / Formulario de consultas, quejas y sugerencias de accesibilidad digital

Bon dia,

Et recordem que tens a la teua disposició un formulari per a realitzar consultes, queixes i suggeriments sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils de la Universitat d’Alacant.
Entre altres coses, pots comunicar-nos coses com:
• El text és molt petit, el tipus de font és difícil de llegir o el contingut m’aclapara per la disposició.
• El contrast entre el color del text i del fons dificulta la lectura.
• El contingut no s’adapta bé a la pantalla del meu dispositiu.
• No puc accedir a certes funcionalitats per no ser compatible amb el meu dispositiu o tecnologia de suport.

Pots accedir al formulari des de: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Les teues aportacions seran molt valuoses i ens ajudaran a construir un espai digital més accessible.

També et recordem que en la part inferior de les pàgines web de la UA tens un enllaç, Accessibilitat, on podràs trobar la declaració d’accessibilitat amb més informació sobre el compromís de la UA en matèria d’accessibilitat digital.

Moltes gràcies per la teua col·laboració.

Vicerectorat de Transformació Digital
Unitat d’Accessibilitat Digital

———————————————————————————————–

Buenos días,

Te recordamos que tienes a tu disposición un formulario para realizar consultas, quejas y sugerencias sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de la Universidad de Alicante.

Entre otras cosas, puedes comunicarnos cosas como:

 • El texto es muy pequeño, el tipo de fuente es difícil de leer o el contenido me abruma por su disposición.
  • El contraste entre el color del texto y del fondo dificulta la lectura.
  • El contenido no se adapta bien a la pantalla de mi dispositivo.
  • No puedo acceder a ciertas funcionalidades por no ser compatible con mi dispositivo o tecnología de apoyo.

Puedes acceder al formulario desde: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Tus aportaciones serán muy valiosas y nos ayudarán a construir un espacio digital más accesible.

Así mismo, te recordamos que en la parte inferior de las páginas web de la UA tienes un enlace “Accesibilidad” donde encontrar la declaración de accesibilidad con más información sobre el compromiso de la UA en materia de accesibilidad digital.

Muchas gracias por tu colaboración.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Descobreix les tecnologies accessibles / Descubre las tecnologías accesibles

Des de la Unitat d’Accessibilitat Digital posem a la disposició de la comunitat universitària una sèrie de videotutorials sobre tecnologies accessibles, amb la finalitat que descobriu com la tecnologia pot facilitar-vos l’accés i l’ús de l’ordinador, i també com adaptar-lo a les vostres necessitats.

Entre altres coses, podreu:

 • Configurar i ampliar els elements de Windows (text, punter, cursor, àrees…).
 • Dictar i controlar mitjançant veu els programes de Windows.
 • Transcripció de veu a text amb l’aplicació TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows i comprovar com accedeix una persona amb baixa visió als continguts.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows per a conèixer com utilitza un ordinador una persona cega.

Accedeix als vídeos en:

https://web.ua.es/va/accesibilidad/tecnologies-accessibles/video-tutorials-de-tecnologies-accessibles.html

Esperem que us servisquen d’ajuda i, qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Unitat d’Accessibilitat Digital


Desde la Unidad de Accesibilidad Digital ponemos a disposición de la comunidad universitaria una serie de vídeo tutoriales sobre tecnologías accesibles, con la finalidad de que descubras cómo la tecnología puede facilitarte el acceso y uso de tu ordenador, así como adaptarlo a tus necesidades.

Entre otras cosas, podrás:

 • Configurar y ampliar los elementos de Windows (texto, puntero, cursor, áreas…).
 • Dictar y controlar mediante voz los programas de Windows.
 • Transcribir de voz a texto con la aplicación TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows y comprobar cómo accede una persona con baja visión a los contenidos.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows para conocer cómo utiliza un ordenador una persona ciega.

Accede a los videos en:

https://web.ua.es/es/accesibilidad/tecnologias-accesibles/video-tutoriales-de-tecnologias-accesibles.html

Esperamos que te sirvan de ayuda y, cualquier cuestión, puedes contactar con nosotros.

Un saludo.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

Nou tutorial audiovisual / MOODLE: Nuevo tutorial audiovisual

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Des del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb l’ICE, s’ha preparat un tutorial en format audiovisual de la plataforma Moodle UA.

Esperem et resulte d’utilitat en el disseny de les teues assignatures i/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/va/moodle/

Atentament,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————————————————————–
Estimada compañera,
Estimado compañero,

Desde el Servicio de Informática, en colaboración con el ICE, se ha preparado un tutorial en formato audiovisual de la plataforma Moodle UA.
Esperamos te resulte de utilidad en el diseño de tus asignaturas y/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/es/moodle/

Atentamente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Creació i ús de contrasenyes / Creación y uso de contraseñas

La Universitat d’Alacant ha publicat la normativa per a la creació i ús de contrasenyes.

A partir del 3 de juny, tots els comptes de la UA que no hagen canviat la contrasenya en els 6 mesos anteriors perdran l’accés als comptes.

Trenta dies abans que caduque la teua contrasenya, t’apareixerà un avís en UACloud. Ací t’expliquem com la podràs canviar. Et recomanem incorporar una adreça electrònica alternativa si encara no ho has fet. La necessitaràs en cas que et caduque la contrasenya o la perdes.

Si tens problemes amb el canvi de contrasenya, consulta l’ajuda o posa’t en contacte amb el Centre d’Assistència a l’Usuari (96 590 9393)

__________

La Universidad de Alicante ha publicado la normativa para la creación y uso de contraseñas.

A partir del 3 de junio, todas las cuentas de la UA que no hayan cambiado la contraseña en los 6 meses anteriores perderán el acceso a las cuentas.

Treinta días antes de que caduque tu contraseña, te aparecerá un aviso en UACloud. Aquí te explicamos cómo la podrás cambiar. Te recomendamos incorporar una dirección electrónica alternativa si aún no lo has hecho. La necesitarás en caso de que te caduque la contraseña o la pierdas.

Si tienes problemas con el cambio de contraseña, consulta la ayuda o ponte en contacto con el Centro de Asistencia al Usuario (96 590 9393).

Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA“. En la mateixa data va ser publicada en el BOUA.

Atenent a l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades personals és necessari que les i els usuaris siguen informats expressament dels seus deures i obligacions. És necessari, a més, preservar i protegir adequadament la seguretat, les dades personals i el bon funcionament del sistema.

Filtratge de spam en el mòbil / Filtrado de spam en el móvil

Davant les molèsties que causa el spam quan consultem el correu en el mòbil, el Servei d’Informàtica posa a disposició dels usuaris un filtre per a evitar-lo en els comptes de correu de la UA. Només has d’activar el filtre si no has redirigit el correu de la UA a un servei extern com Gmail, Outlook o altres.

Per a activar el filtre, només necessites crear una carpeta en l’aplicació de correu del mòbil anomenada POSSIBLESPAM. Quan la crees, el servidor de la UA dipositarà allí tots els correus marcats com a spam. Revisa periòdicament aquesta carpeta, perquè pot haver-hi algun correu marcat erròniament com a spam i perquè es podria omplir la bústia si no la buides.

Esperem que aquesta nova utilitat et facilite la gestió diària del correu en el mòbil.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia

__________________________

Ante las molestias que causa el spam cuando consultamos el correo en el móvil, el Servicio de Informática  pone a disposición de los usuarios  un filtro para evitarlo en las cuentas de correo de la UA. Solo tienes que activar el filtro si no has redirigido el correo de la UA a un servicio externo como Gmail, Outlook u otros.

Para activar el filtro, solo necesitas crear una carpeta en la aplicación de correo del móvil con el nombre POSSIBLESPAM. Cuando la crees, el servidor de la UA depositará allí todos los correos marcados como spam. Revisa periódicamente esta carpeta, porque puede haber algún correo marcado erróneamente como spam y porque se podría llenar el buzón si no la vacías.

Esperamos que esta nueva utilidad te facilite la gestión diaria del correo en el móvil.

Para cualquier duda puedes contactar con el Centro de Atención al Usuario en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Nuevas listas de distribución de correo electrónico UA

Desde el Vicerrectorado de Campus y Tecnología y la Unidad de Comunicación y siguiendo directrices del Consejo de Dirección de la UA, vamos a implantar un nuevo sistema de comunicación interna basado en listas de distribución temáticas. Se trata de una evolución del tradicional “administrador de correo” que consiste en implementar un total de ocho listas de correo cuya principal novedad es que el destinatario final podrá darse de baja de cada una de ellas cuando lo considere oportuno a través de UACloud. Este cambio no afecta a los mensajes institucionales, los cuales se seguirán recibiendo como hasta ahora.

La innovación, que se pondrá en marcha desde hoy mismo, surge con la finalidad de optimizar la gestión del correo electrónico corporativo, tal y como se recoge en la acción POL42 COM2 del subeje de política de proyección social del Plan Estratégico de la UA relativo a “Incrementar y mejorar la comunicación institucional interna y externa”.

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

Como sabrás, el pasado fin de semana se produjo un ciberataque a nivel mundial que ha afectado a empresas, administraciones y particulares. Desde el Servicio de Informática hemos elaborado una pequeña guía básica de precauciones a seguir en nuestros hábitos de trabajo para prevenir y minimizar daños en caso de incidente.

Lo puedes consultar en:

https://si.ua.es/es/servicios/seguridad/seguridad-en-el-puesto-de-trabajo-informatico.html
Vicerrectorado de Campus y Tecnología

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

 

 

RUA cumple 10 años

Tal día como hoy hace 10 años, con motivo de la celebración del día de Internet, se presentaba a la comunidad universitaria el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, RUA. Creado con el objetivo de dar mayor visibilidad a la producción científica y docente del personal de la UA, así como preservar dicha producción, en estos diez años se ha consolidado como una puerta abierta a multitud de recursos producidos por el personal de la Universidad en las áreas de investigación, de docencia y de administración.

Los resultados obtenidos en estos 10 años han sido: Continue reading “RUA cumple 10 años”

Novedades en la elaboración de las guías docentes

ABIERTA LA APLICACIÓN PARA QUE EL PROFESORADO RESPONSABLE DE UNA ASIGNATURA PUEDA MODIFICAR O RATIFICAR LAS GUÍAS DOCENTES

 

Estimados compañeros y compañeras,

Desde hoy, 2 de mayo, está abierta en UACloud la aplicación para que el profesorado responsable de una asignatura pueda modificar (o ratificar sin modificar) las guías docentes. La nueva aplicación, fruto del trabajo del Servicio de Informática con el apoyo del Servicio de Lenguas, aporta las siguientes novedades: Continue reading “Novedades en la elaboración de las guías docentes”

Currículo resumido

Estimados compañeros y compañeras,

Desde hoy está disponible una versión abreviada del currículum vitae, a través de la web. Se trata de una iniciativa que se planteó de forma conjunta por los Secretariados de Calidad y de Investigación, de los vicerrectorados respectivos, a principios de 2016. El resultado final es fruto del trabajo de ambos con el Servicio de Informática (Vicerrectorado de Campus y Tecnología), que ha desarrollado toda la aplicación, y del Servicio de Lenguas (Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas), que colabora en la revisión de las traducciones.

En el currículo abreviado se agrupa información sobre el profesorado hasta ahora dispersa en la web de la UA y en sus bases de datos. No obstante, toda la información es personalizable, y cabe la posibilidad de ocultar aquellos elementos que se desee. Continue reading “Currículo resumido”