Reactivación del servicio de grabación de PUAs

El 7 de febrero de 2022 se ha reactivado el servicio de grabación de PUAs cerrado desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.

Se reactiva con unas condiciones que se pueden consultar en esta página web:

https://si.ua.es/es/puas/presentacion-pildoras-formativas-universidad-de-alicante-pua.html

La solicitud de grabación se hace la misma forma que se hacía, es decir, a través de UACloud -> Vértice -> PUAs: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/solicitud-de-grabacion-y-gestion-de-puas.html.

Novetats en UACloud: Certificat d’idiomes / Novedades en UACloud: Certificado de idiomas

Estimades companyes, estimats companys,

S’ha habilitat una nova opció anomenada “Nivell màxim d’idiomes”, que permetrà obtindre un document segellat electrònicament amb els nivells màxims de valencià i altres llengües que consten en l’expedient de formació.

El certificat està disponible en: UACloud/eAdministració/Tràmits/Laborals/Certificat de Formació/Nivell màxim d’idiomes

Esperem que siga del vostre interès. Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació

 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,

Se ha habilitado una nueva opción llamada “Nivel máximo de idiomas”, que permitirá obtener un documento sellado electrónicamente con los niveles máximos de valenciano y otras lenguas que constan en el expediente de formación.

El certificado está disponible en: UACloud/eAdministración/Trámites/laborales/Certificado de Formación/Nivel máximo de idiomas

Esperamos que sea de vuestro interés. Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs / Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

La situació sobrevinguda per la pandèmia, el regimen de teletreball al qual ens vam veure obligats i la urgència en la introducció d’eines per a poder fer les tasques des de casa ha fet que en alguns casos l’ús que es fa d’elles no siga el més adequat.

En el cas del correu electrònic l’ús de comptes associats a proveïdors externs, Google i Microsoft, per al seu ús institucional ha de limitar-se.

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

En qualsevol cas, el compte @ua.es ha de ser gestionada com la institucional de la unitat:

 • Des d’ella s’enviaran els correus oficials.
 • Quan es publicite una adreça de correu electrònic serà sempre el compte institucional.
 • Els missatges oficials es dirigiran als comptes institucionals.

Més informació sobre el correu electrònic en la UA

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

 

 

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La situación sobrevenida por la pandemia, el régimen de teletrabajo al que nos vimos obligados y la urgencia en la introducción de herramientas para poder realizar las tareas desde casa ha hecho que en algunos casos el uso que se hace de ellas no sea el más adecuado.

En el caso del correo electrónico el uso de cuentas asociadas a proveedores externos, Google y Microsoft, para su uso institucional debe limitarse.

Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.

En cualquier caso, la cuenta @ua.es debe ser gestionada como la institucional de la unidad:

 • Desde ella se enviarán los correos oficiales.
 • Cuando se publicite una dirección de correo electrónico será siempre la cuenta institucional.
 • Los mensajes oficiales se dirigirán a las cuentas institucionales.

Más información sobre el correo electrónico en la UA

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Increment de la seguretat en xarxa / Incremento de la seguridad en red

Els problemes de seguretat informàtica que veiem recentment en diverses institucions recomanen extremar les mesures preventives en entorns digitals. Entre altres mesures de caràcter tècnic que ja s’han pres, el Servei d’Informàtica restringirà l’accés remot a la xarxa de la universitat des d’aplicacions externes. A partir del 31/1/2022, l’ús d’aplicacions com Teamviewer o altres escriptoris remots per a accedir a la xarxa de la UA quedarà bloquejat.

Si necessites accedir remotament a la xarxa de la universitat, pots fer-lo amb qualsevol dels mètodes que t’oferirem ací: https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/equip-de-treball/acces-remot-a-la-ua/acces-remot-a-la-ua.html.

Aquesta mesura està avalada per l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre), les Condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant (BOUA de 8 de maig de 2007) i diverses instruccions i recomanacions tècniques.

Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Los problemas de seguridad informática que estamos viendo recientemente en diversas instituciones recomiendan extremar las medidas preventivas en entornos digitales. Entre otras medidas de carácter técnico que ya se han tomado, el Servicio de Informática restringirá el acceso remoto a la red de la universidad desde aplicaciones externas. A partir del 31/1/2022, el uso de aplicaciones como Teamviewer u otros escritorios remotos para acceder a la red de la UA quedará bloqueado.

Si necesitas acceder remotamente a la red de la universidad, puedes hacerlo con cualquiera de los métodos que te ofrecemos aquí: https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/equipo-de-trabajo/acceso-remoto-a-la-ua/acceso-remoto-a-la-ua.html.

Esta medida está avalada por el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre), las Condiciones de uso de los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad de Alicante (BOUA de 8 de mayo de 2007) y diversas instrucciones y recomendaciones técnicas.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Gravacions Google Meet/Grabaciones Google Meet

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

A partir del 10 de gener de 2022, els organitzadors de les reunions en Google Meet deixaran de poder gravar-les. Des del mes de març de 2020, la llicència gratuïta de Google Workspace for Education que té la UA en els comptes GCloud disposava de funcions avançades que corresponen a llicències de pagament. Aquesta ampliació de funcions va ser activada de manera temporal per Google per a ajudar les institucions acadèmiques durant la pandèmia.

Les gravacions anteriors que hages guardat en la teua unitat de Google Drive no es veuran afectades per aquest canvi.

Si tens algun dubte, pots escriure’ns en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

____________
Estimada compañera,
Estimado compañero,

A partir del 10 de enero de 2022, los organizadores de las reuniones de Google Meet dejarán de poder grabarlas. Desde el mes de marzo de 2020, la licencia gratuita de Google Workspace for Education que tiene la UA en las cuentas GCloud disponía de funciones avanzadas que corresponden a licencias de pago. Esta ampliación de funciones fue activada de manera temporal por Google para ayudar a las instituciones académicas durante la pandemia.

Las grabaciones anteriores que hayas guardado en tu unidad de Google Drive no se verán afectadas por este cambio.

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Cambios VPN institucional – Doble factor de autenticación

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La Universidad de Alicante está inmersa en un proceso de mejora de la seguridad informática. Como usuario/a de la VPN institucional, este proceso te afecta en la manera de acceder a la VPN. Durante esta semana, del 13 al 17 de diciembre, se mejorará la seguridad de este acceso con la inclusión del doble factor de autenticación.

El doble factor de autenticación mantiene el primer factor tradicional (contraseña) e incorpora un segundo factor en forma de código aleatorio. Este código se genera con una aplicación en nuestro móvil.

Puedes seguir las nuevas instrucciones para acceder a la VPN en https://si.ua.es/es/vpn/vpn-doble-factor-de-autenticacion.html. Recuerda que, si tienes alguna incidencia en el proceso, puedes contactar con vpn@ua.es.

Cordialmente,

Servicio de Informática

Atenció amb els atacs de phishing / Atención con los ataques de phishing

Universitats i altres institucions han patit atacs greus que han compromès els sistemes i han bloquejat els serveis tecnològics. Aquests atacs utilitzen com a via d’entrada un correu electrònic que suplanta la identitat d’una persona o organisme (un administrador de correu, un banc, Hisenda, la universitat mateixa o un conegut). Ens conviden a usar un enllaç o obrir un fitxer adjunt per a fer una tasca suposadament pendent.

Compte amb els enllaços o adjunts que arriben per correu. Pots:

 • perdre la informació personal
 • comprometre els sistemes de la universitat
 • permetre l’accés amb el teu compte a molts serveis als quals accedim diàriament

Més informació en: https://si.ua.es/va/noticies/atencio-amb-els-atacs-de-phishing.html

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Universidades y otras instituciones han sufrido ataques graves que han comprometido sus sistemas y han bloqueado sus servicios tecnológicos. Estos ataques utilizan como vía de entrada un correo electrónico que suplantan la identidad de una persona u organismo (un administrador de correo, un banco, Hacienda, la propia universidad o un conocido). Nos invitan a utilizar un enlace o abrir un archivo adjunto para realizar una tarea supuestamente pendiente.

Cuidado con los enlaces o adjuntos que llegan por correo. Puedes:

 • perder tu información personal,
 • comprometer los sistemas de la universidad o
 • permitir el acceso con tu cuenta a los muchos servicios a los que accedemos diariamente.

Más información en: https://si.ua.es/es/noticias/atencion-con-los-ataques-de-phishing.html

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Formulari de consultes, queixes i suggeriments d’accessibilitat digital / Formulario de consultas, quejas y sugerencias de accesibilidad digital

Bon dia,

Et recordem que tens a la teua disposició un formulari per a realitzar consultes, queixes i suggeriments sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils de la Universitat d’Alacant.
Entre altres coses, pots comunicar-nos coses com:
• El text és molt petit, el tipus de font és difícil de llegir o el contingut m’aclapara per la disposició.
• El contrast entre el color del text i del fons dificulta la lectura.
• El contingut no s’adapta bé a la pantalla del meu dispositiu.
• No puc accedir a certes funcionalitats per no ser compatible amb el meu dispositiu o tecnologia de suport.

Pots accedir al formulari des de: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Les teues aportacions seran molt valuoses i ens ajudaran a construir un espai digital més accessible.

També et recordem que en la part inferior de les pàgines web de la UA tens un enllaç, Accessibilitat, on podràs trobar la declaració d’accessibilitat amb més informació sobre el compromís de la UA en matèria d’accessibilitat digital.

Moltes gràcies per la teua col·laboració.

Vicerectorat de Transformació Digital
Unitat d’Accessibilitat Digital

———————————————————————————————–

Buenos días,

Te recordamos que tienes a tu disposición un formulario para realizar consultas, quejas y sugerencias sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de la Universidad de Alicante.

Entre otras cosas, puedes comunicarnos cosas como:

 • El texto es muy pequeño, el tipo de fuente es difícil de leer o el contenido me abruma por su disposición.
  • El contraste entre el color del texto y del fondo dificulta la lectura.
  • El contenido no se adapta bien a la pantalla de mi dispositivo.
  • No puedo acceder a ciertas funcionalidades por no ser compatible con mi dispositivo o tecnología de apoyo.

Puedes acceder al formulario desde: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Tus aportaciones serán muy valiosas y nos ayudarán a construir un espacio digital más accesible.

Así mismo, te recordamos que en la parte inferior de las páginas web de la UA tienes un enlace “Accesibilidad” donde encontrar la declaración de accesibilidad con más información sobre el compromiso de la UA en materia de accesibilidad digital.

Muchas gracias por tu colaboración.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

Nuevo sistema de Preguntas y Respuestas en Vértice / Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vèrtex

Con esta nueva herramienta, Vértice posibilita que los usuarios puedan hacer preguntas a los dueños de los vídeos de Vértice. Esto representa una gran mejora ya que puede usarse también en las retransmisiones en directo de tal forma que la audiencia remota de un determinado evento puede ahora hacerle preguntas a los ponentes y que estos contesten fácilmente.

En esta página se describe el funcionamiento de esta nueva herramienta: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/sistema-de-preguntas-y-respuestas.html

 

 

————————————————————————————

Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vértice

Amb aquesta nova eina, Vèrtex possibilita que els usuaris puguen fer preguntes als amos dels vídeos de Vèrtex. Això representa una gran millora ja que pot usar-se també en les retransmissions en directe de tal forma que l’audiència remota d’un determinat esdeveniment pot ara fer-li preguntes als ponents i que aquests contesten fàcilment.

En aquesta pàgina es descriu el funcionament d’aquesta nova eina: https://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/sistema-de-preguntes-i-respostes.html

 

 

Decàleg de seguretat del correu electrònic

«1. No òbriga cap enllaç ni descarregue cap fitxer adjunt procedent d’un correu electrònic que presente qualsevol símptoma o patró fora del considerat normal o habitual.

2. No confie únicament en el nom del remitent. L’usuari haurà de comprovar que el propi domini del correu rebut és de confiança. Si un correu procedent d’un contacte conegut sol·licita informació inusual contacte amb el mateix per telèfon o una altra via de comunicació per a corroborar la legitimitat d’aquest.

3. Abans d’obrir qualsevol fitxer descarregat des del correu assegure’s de l’extensió i no es fie per la icona associada a aquest.

4. No habilite les macros dels documents ofimàtics fins i tot si el propi fitxer així ho sol·licita.

5. No ha de fer-se clic en cap enllaç que sol·licite dades personals ni bancàries.

6. Tinga sempre actualitzat el sistema operatiu, les aplicacions ofimàtiques i el navegador (incloent els plugins/extensions instal·lats).

7. Utilitze eines de seguretat per a mitigar exploits de manera complementària al programari antivirus.

8. Evite fer clic directament en qualsevol enllaç des del propi client de correu. Si l’enllaç és desconegut és recomanable cercar informació del mateix en motors de cerca com Google o Bing.

9. Utilitze contrasenyes robustes per a l’accés al correu electrònic. Les contrasenyes hauran de ser periòdicament renovades. Si és possible utilitze doble autenticació.

10. Xifre els missatges de correu que continguen informació sensible

Font: Correu electrònic. Informe de bones pràctiques
CCN-CERT – Centre Criptológic Nacional
Edició: maig de 2021

 

 

Decálogo de seguridad del correo electrónico – CCN

«1.  No abra ningún enlace ni descargue ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente cualquier síntoma o patrón fuera de lo considerado normal o habitual.

2.  No confíe únicamente en el nombre del remitente. El usuario deberá comprobar que el propio dominio del correo recibido es de confianza. Si un correo procedente de un contacto conocido solicita información inusual contacte con el mismo por teléfono u otra vía de comunicación para corroborar la legitimidad del mismo.

3.  Antes de abrir cualquier fichero descargado desde el correo asegúrese de la extensión y no se fíe por el icono asociado al mismo.

4.  No habilite las macros de los documentos ofimáticos incluso si el propio fichero así lo solicita.

5.  No debe hacerse clic en ningún enlace que solicite datos personales ni bancarios.

6.  Tenga siempre actualizado el sistema operativo, las aplicaciones ofimáticas y el navegador (incluyendo los plugins/extensiones instalados).

7.  Utilice herramientas de seguridad para mitigar exploits de manera complementaria al software antivirus.

8.  Evite hacer clic directamente en cualquier enlace desde el propio cliente de correo. Si el enlace es desconocido es recomendable buscar información del mismo en motores de búsqueda como Google o Bing.

9.  Utilice contraseñas robustas para el acceso al correo electrónico. Las contraseñas deberán ser periódicamente renovadas. Si es posible utilice doble autenticación.

10.  Cifre los mensajes de correo que contengan información sensible

Fuente: Correo electrónico. Informe de buenas prácticas
CCN-CERT – Centro Criptológico Nacional
Edición: mayo de 2021

 

La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

¡ATENCIÓN! ¡Cuidado con los ataques de phishing!

En la actualidad, una de las mayores amenazas que estamos sufriendo las Administraciones Públicas son los ataques de Phishing a través del correo electrónico. La finalidad de estos ataques puede ser, bien para acceder y robar información sensible de estas organizaciones, bien para encriptar el sistema con el fin de solicitar dinero para recuperar dicha información.

En Internet podemos encontrar mucha información con el fin de detectar estos ataques de Phishing, pero uno de los que más nos ha gustado es que ha realizado el INCIBE y que a continuación adjuntamos los enlaces

Están diseñados para que sean muy gráficos y sencillos de entender, y que recomendamos que consultéis.

Phishing - Incibe

https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/tematicas/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/phishing-no-muerdas-el-anzuelo

Saludos

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

Descobreix les tecnologies accessibles / Descubre las tecnologías accesibles

Des de la Unitat d’Accessibilitat Digital posem a la disposició de la comunitat universitària una sèrie de videotutorials sobre tecnologies accessibles, amb la finalitat que descobriu com la tecnologia pot facilitar-vos l’accés i l’ús de l’ordinador, i també com adaptar-lo a les vostres necessitats.

Entre altres coses, podreu:

 • Configurar i ampliar els elements de Windows (text, punter, cursor, àrees…).
 • Dictar i controlar mitjançant veu els programes de Windows.
 • Transcripció de veu a text amb l’aplicació TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows i comprovar com accedeix una persona amb baixa visió als continguts.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows per a conèixer com utilitza un ordinador una persona cega.

Accedeix als vídeos en:

https://web.ua.es/va/accesibilidad/tecnologies-accessibles/video-tutorials-de-tecnologies-accessibles.html

Esperem que us servisquen d’ajuda i, qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Unitat d’Accessibilitat Digital


Desde la Unidad de Accesibilidad Digital ponemos a disposición de la comunidad universitaria una serie de vídeo tutoriales sobre tecnologías accesibles, con la finalidad de que descubras cómo la tecnología puede facilitarte el acceso y uso de tu ordenador, así como adaptarlo a tus necesidades.

Entre otras cosas, podrás:

 • Configurar y ampliar los elementos de Windows (texto, puntero, cursor, áreas…).
 • Dictar y controlar mediante voz los programas de Windows.
 • Transcribir de voz a texto con la aplicación TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows y comprobar cómo accede una persona con baja visión a los contenidos.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows para conocer cómo utiliza un ordenador una persona ciega.

Accede a los videos en:

https://web.ua.es/es/accesibilidad/tecnologias-accesibles/video-tutoriales-de-tecnologias-accesibles.html

Esperamos que te sirvan de ayuda y, cualquier cuestión, puedes contactar con nosotros.

Un saludo.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

Nou tutorial audiovisual / MOODLE: Nuevo tutorial audiovisual

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Des del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb l’ICE, s’ha preparat un tutorial en format audiovisual de la plataforma Moodle UA.

Esperem et resulte d’utilitat en el disseny de les teues assignatures i/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/va/moodle/

Atentament,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————————————————————–
Estimada compañera,
Estimado compañero,

Desde el Servicio de Informática, en colaboración con el ICE, se ha preparado un tutorial en formato audiovisual de la plataforma Moodle UA.
Esperamos te resulte de utilidad en el diseño de tus asignaturas y/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/es/moodle/

Atentamente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Docència dual i Aula Virtual – Docencia dual y Aula Virtual

L’Aula Virtual s’uneix a les aplicacions com Google Meet o Microsoft Teams que la Universitat d’Alacant posa a disposició dels docents per a vehicular la docència online. En la nova targeta Docència dual d’UACloud podràs accedir a l’Aula Virtual per a la teua assignatura o podràs enllaçar, amb un parell de clics, a una sessió de Google Meet o Microsoft Teams que tingues creada.


El Aula Virtual se une a las aplicaciones como Google Meet o Microsoft Teams que la Universidad de Alicante pone a disposición de los docentes para vehicular la docencia online. En la nueva tarjeta Docencia dual de UACloud podrás acceder al Aula Virtual para tu asignatura o podrás enlazar, con un par de clics, a una sesión de Google Meet o Microsoft Teams que tengas creada.

 

 

 

Ampliación de la conectividad WIFI

Se ha ampliado la cobertura de la red wifi de la Universidad en los espacios exteriores desde los Aularios I y II, Ciencias Sociales, Biblioteca General, Club social I y II, Facultad de Económicas y Centro de Control de Seguridad.

Esta mejora permite realizar el recorrido desde los Aularios I y II a la parada de autobuses provincial con cobertura wifi.

Así se facilita el acceso a los recursos informáticos al aire libre.

Además, también se ha realizado un acuerdo con la Villa Universitaria que permite la conexión a la red wifi eduroam de la Villa con las credenciales de la universidad.

 

¿Cómo identificar los casos más habituales de phising?

El phishing es una estafa cibernética que afecta a nuestra seguridad digital. Tras la campaña de concienciación que la UA lanzó en colaboración con el INCIBE en noviembre, continuamos proporcionándoos herramientas para no caer en esta estafa.

Podéis aprender a identificar los casos más habituales de phishing con un juego breve y entretenido que ha preparado Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

En caso de duda ante un correo electrónico sospechoso, podéis contactar con el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

Com identificar els casos més habituals de phishing?

El phishing és una estafa cibernètica que afecta la nostra seguretat digital. Després de la campanya de conscienciació que la UA va llançar en col·laboració amb l’INCIBE al novembre, continuem proporcionant-vos eines per a no caure en aquesta estafa.

Podeu aprendre a identificar els casos més habituals de phishing amb un joc breu i entretingut que ha preparat Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

I recordeu que, en cas de dubte davant d’un correu electrònic sospitós, podeu contactar amb el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

Nuevo trámite electrónico: Solicitud para oposiciones del PAS

La administración electrónica ha incorporado el trámite que permitirá solicitar la participación en las convocatorias de oposiciones del Personal de Administración y Servicios.

Solicitud de oposiciones para el PAS: Convocatorias

 

El importe de la tasa a pagar se autocompleta una vez seleccionada la convocatoria pertinente entre las que estén convocadas en un momento dado.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS

Si el solicitante ya dispone de documentos en otros expedientes registrados en la Sede Electrónica de la UA, podrá incorporarlos automáticamente, sin necesidad de volver a cargarlos.

El tamaño máximo de todo el conjunto de documentos es de 50 Mb.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS: Declaración

Este nuevo trámite agilizará notablemente la presentación de instancias y la gestión de convocatorias que en algunos casos pueden tener una participación masiva.

 

 

 

Vértice – Videostreaming: Gestió de ponents i contractes de cessió de drets per a les emissions en directe per internet

Des del 17 de desembre de 2019, Vèrtex compta amb una funcionalitat nova en la sol·licitud de retransmissions d’esdeveniments per internet (si.ua.es/videostreaming). Es tracta de la gestió de ponents i de contractes de cessió de drets d’autor i d’imatge. Gràcies a aquesta nova funcionalitat, els usuaris que sol·liciten la retransmissió d’un esdeveniment (videostreaming), podran afegir els ponents que participen en aquest esdeveniment i a més gestionar de manera senzilla els contractes de drets d’autor i d’imatge que han de signar abans de participar en l’activitat.

Cada vegada és més important comptar amb el contracte de cessió de drets i d’imatge signat pels ponents abans de gravar-los i/o emetre’ls per internet però la seua gestió era molt complexa. Aquest nou mòdul permet al sol·licitant enviar-li els contractes als ponents, facilitar-los el lliurament i emmagatzemar-los amb la sol·licitud per si en un futur és necessari recuperar-los.

Aquesta actualització respon també a la Normativa de Serveis Multimèdia publicada l’any passat: https://si.ua.es/va/normativa/normativa.html

Pots trobar l’ajuda sobre aquest nou mòdul en la web d’ajuda de Vèrtex: https://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/gestio-de-ponents-i-contractes-de-cessio-de-drets.html

 

Gestión de ponentes

 

Vértice – Videostreaming: Gestión de ponentes y contratos de cesión de derechos para las emisiones en directo por internet

Desde el 17 de diciembre de 2019, Vértice cuenta con una funcionalidad nueva en la solicitud de retransmisiones de eventos por internet (si.ua.es/videostreaming). Se trata de la gestión de ponentes y de contratos de cesión de derechos de autor y de imagen. Gracias a esta nueva funcionalidad, los usuarios que soliciten la retransmisión de un evento (videostreaming), podrán añadir los ponentes que participan en dicho evento y además gestionar de forma sencilla los contratos de derechos de autor y de imagen que han de firmar antes de participar en la actividad.

Cada vez es más importante contar con el contrato de cesión de derechos y de imagen firmado por los ponentes antes de grabarlos y/o emitirlos por internet pero su gestión era muy compleja. Este nuevo módulo permite al solicitante enviarle los contratos a los ponentes, facilitarles la entrega y almacenarlos con la solicitud por si en un futuro es necesario recuperarlos.

Esta actualización responde también a la Normativa de Servicios Multimedia publicada el año pasado: https://si.ua.es/es/normativa/normativa.html

Puedes encontrar la ayuda sobre este nuevo módulo en la web de ayuda de Vértice: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/gestion-de-ponentes-y-contratos-de-cesion-de-derechos.html

 

Gestión de ponentes

 

 

Quan he sospitar d’un missatge de correu electrònic i com he d’actuar?

Quan he de sospitar d’un missatge de correu electrònic?

 

Les pautes que t’oferim són pistes per a detectar el phishing, però no garanteixen que es puga identificar al 100%. Cal tenir en compte que qualsevol dels punts següents pot servir per a alertar-nos, sense necessitat que concórreguen tots.

 

 • És un correu que no esperes ni té cap relació amb la teua activitat professional o personal. No l’òbrigues.
 • El missatge et demana dades personals (comptes bancaris, iniciar sessió, número del mòbil …). No proporciones mai dades personals en resposta a un correu sense assegurar-te abans que la petició és real.

 • L’adreça de correu que envia el missatge és estranya (adreces amb lletres i números barrejats, dominis poc habituals o no relacionats amb la nostra activitat…). No l’òbrigues.

 • Conté un enllaç abreujat. Verifica abans on et porta aquest enllaç usant http://www.getlinkinfo.com/.

 

 • Conté un enllaç amb un text que no coincideix amb l’adreça a la qual apunta quan hi passem el ratolí o conté un botó que si passem el cursor per damunt apunta a una adreça estranya, com en la imatge. No l’òbrigues.

 

 • Està molt mal redactat (és una mala traducció o no té sentit en alguns fragments).

 • T’ofereix avantatges o beneficis inversemblants o t’amenaça.

En tot cas, si dubtes, posa’t en contacte amb el Servei d’Informàtica escrivint a soporte@ua.es. Si ens reenvies el correu el podrem analitzar i detectar campanyes d’atac. Així podrem prendre mesures preventives per a la resta de comunitat universitària. 

Fonts: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

¿Cuándo debo sospechar de un mensaje de correo y cómo debo actuar?

¿Cuándo debo sospechar  de un mensaje de correo electrónico?

 

Las pautas que te ofrecemos son pistas para detectar el phishing, pero no garantizan que se pueda identificar al 100%. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los puntos siguientes puede servir para alertarnos, sin necesidad de que concurran todos.

 

 • Es un correo que no esperas ni tiene ninguna relación con tu actividad profesional o personal. No lo abras.
 • El mensaje te pide datos personales (cuentas bancarias, iniciar sesión, número del móvil…). No proporciones nunca datos personales en respuesta a un correo sin cerciorarte antes de que la petición es real.

 • La dirección de correo que envía el mensaje es extraña (direcciones con letras y números mezclados, dominios poco habituales o no relacionados con nuestra actividad…). No lo abras.

 

 • Contiene un enlace cuyo texto no coincide con la dirección a la que apunta cuando pasamos el ratón o contiene un botón que al pasar el cursor por encima apunta a una dirección extraña, como en la imagen. No lo abras. 

 

 • Está muy mal redactado (es una mala traducción o no tiene sentido en algunos fragmentos)

 • Te ofrece ventajas o beneficios inverosímiles o te amenaza.

En todo caso, ante la menor duda, ponte en contacto con el Servicio de Informática, escribiendo a soporte@ua.es. Si nos reenvías el correo lo podremos analizar y detectar campañas de ataque. Así podremos tomar medidas preventivas para el resto de comunidad universitaria. 

Fuentes: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

Atac simulat de phishing en la Universitat d’Alacant

Per què?

El passat 14 de novembre la Universitat d’Alacant va iniciar una campanya de conscienciació en ciberseguretat. L’inici d’aquesta campanya el va marcar un correu electrònic enviat al professorat i al PAS, amb l’assumpte “Comunicado del Vicerrectorado de Asuntos Laborales”. El missatge, que imitava algunes característiques dels missatges de phishing, contenia  un enllaç a un document suposadament relacionat amb la promoció laboral. No obstant això, aquest enllaç enviava a una pàgina web en la qual s’informava sobre la campanya de conscienciació i es donaven pautes per a evitar el phishing.

 

Aquesta campanya, promoguda per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i la Conferència de Rectors de les Universitats espanyoles (CRUE), es completarà amb materials de consulta i activitats de formació al llarg dels pròxims mesos.

 

Com podem estar alerta?

Els missatges de phishing es poden detectar en la majoria dels casos per un o diversos elements. En aquest atac simulat, hi havia quatre pistes que ens podien fer sospitar que es tractava d’un missatge simulat:

 1. El remitent era un Vicerectorat inexistent. Si rebem un missatge d’un usuari desconegut o inexistent, com era el cas, hem de recelar del missatge.
 2. Els missatges institucionals de la UA es remeten en valencià i castellà.
 3. La redacció del missatge era poc concreta. Els missatges de phishing menys elaborats solen tenir redaccions i terminologia bastant genèriques.
 4. L’enllaç contenia una adreça acurtada. No totes les adreces acurtades impliquen un perill, però se solen usar en els missatges de phishing per a emmascarar adreces que, d’una altra manera, ens alertarien.

 

Tens dubtes?

Si tens dubtes quan reps un missatge, no faces clic en els enllaços i mai facilites les teues dades. Aprofita l’ajuda que t’oferim des del CAU en el Servei d’Informàtica i consulta’ns:  soporte@ua.es o 965 90 9393. Estarem encantats d’ajudar-te.

 

Com pots saber-ne més?

Pots consultar el kit de conscienciació de l’INCIBE: https://si.ua.es/va/servicios/seguridad/incibe-kit-de-conscienciacio.html.

A més, prompte anunciarem les accions formatives que durem a terme per a millorar la teua ciberseguretat. Mentrestant, hem publicat una entrada per a ajudar-te a detectar els correus de phishing: “Quan he de sospitar d’un missatge de correu electrònic i com he d’actuar?”. I també pots seguir-nos en les xarxes socials per a estar al dia en ciberseguretat.

 

Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo

¿Cómo podemos verificar si una página web es segura?

Podemos utilizar Virus Total, servicio gratuito a través de una página web, que permite analizar archivos y URL sospechosas, facilitando la detección de todo tipo de malware. Virus Total comprueba, con prácticamente todos los antivirus del mercado, si esa página es o no fiable.

www.virustotal.com

Entre las tres opciones que nos ofrece, vamos a seleccionar la revisión de URL (Search or scan a URL).

Continue reading “Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo”

Si eres usuario de Vértice, te interesa catalogar cuidadosamente tus materiales multimedia

La correcta catalogación de cualquier material multimedia aumenta su visibilidad y difusión.

Es conveniente cuidar los campos básicos:

 • Título: descriptivo y singular.
 • Resumen:  detallado y específico.
 • Palabras clave: bien seleccionadas y exhaustivas.
 • Fecha de grabación.
 • Ramas de conocimiento.

Una buena catalogación mejora el posicionamiento y la visibilidad por medio de los buscadores de contenidos de la red.

En esta página se detallan las “Recomendaciones para mantenimiento de ficheros de Vértice“.

Vértice enviará notificaciones automatizadas cuando se detecte que se puede mejorar la catalogación de un material audiovisual ya publicado.

 

Catalogación de materiales en Vértice

 

Si tienes cualquier duda acerca de como catalogar alguno de tus materiales en Vértice, escríbenos a vertice@ua.es e intentaremos ayudarte.

 

 

Si eres usuari de Vértice, t’interessa catalogar amb cura els teus materials multimèdia

Aconseguiràs que el material siga més visible (estarà millor posicionat en els cercadors de continguts de la xarxa) i, per tant, tindrà més difusió.

Recorda cuidar els camps bàsics:

 • Títol: descriptiu i singular
 • Resum: detallat i específic
 • Paraules clau: ben seleccionades i exhaustives
 • Data de gravació
 • Branques de coneixement

Segueix les “Recomanacions per a manteniment de fitxers de Vértice“.

Si la catalogació dels materials que ja has publicat es pot millorar, Vértice t’ajudarà a detectar-ho enviant-te una notificació.

Catalogación de materiales en Vértice

 

Si tens qualsevol dubte sobre com catalogar algun dels teus materials en Vértice, escriu-nos a vertice@ua.es i intentarem ajudar-te.