Recomanació sobre publicació de llistats

En relació amb la publicació de llistats (per exemple: per a la publicació de qualificacions, llistats d’assistència, etc.), és necessari tenir en compte que:

–  Amb caràcter general, el llistat haurà de contenir els noms i els cognoms de l’alumnat sense incorporar cap referència al número de DNI, Passaport o document equivalent. Només en el cas que hi haja coincidència de nom i cognoms de dues persones en el llistat, s’haurà d’afegir quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d’identitat, número d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent.

–  Per a més informació sobre l’aplicació de l’anterior, cal veure les Orientacions efectuades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf.

–  En cap cas podrà publicar-se el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document d’identitat.

Sobre la base de l’anterior, instem que tot el professorat i totes les unitats, revisen les seues pàgines web, llistats, com també qualsevol publicació efectuada, a l’efecte d’eliminar tota publicació que incomplisca aquestes exigències.

Delegació de Protecció de Dades