Home » 2011 » febrer

Monthly Archives: febrer 2011

Psicología Evolutiva para Trabajo Social – Proyecto de Investigación

Durante la última sesión de clase se habló brevemente a cerca del proyecto de investigación que se va a desarrollar a lo largo del cuatrimestre. Este proyecto consiste en recoger información de distintas fuentes, desarrollando un conocimiento propio a cerca de un ámbito de intervención del trabajo social. El objetivo principal de la actividad es vincular los contenidos teóricos de la asignatura al entorno laboral concreto, destacando que conocimientos son fundamentales para desarrollar adecuadamente nuestras funciones en el contexto objeto de estudio.
Durante el desarrollo de la parte práctica de la asignatura, iremos pautando los pasos a dar en el proceso de investigación.
De momento, hemos planteado como objetivo para la próxima sesión, el escoger un ámbito de intervención y seleccionar un profesional al que podamos acceder.
La actividad práctica se compone un mínimo de puntos a desarrollar:
 • Introducción y descripción del contexto profesional (ubicación, población objeto, equipo multidisciplinar, etc.)
 • Entrevista y resultados: Diseñaremos una entrevista que realizaremos al profesional seleccionado. Este instrumento nos servirá para recavar información real sobre el contexto de intervención.
 • Conclusiones: Relación entre los contenidos teóricos de la asignatura Psicología Evolutiva y las necesidades profesionales.
 • Opinión personal: Resultados del debate y reflexión en grupo.

Todos los equipos de investigación deben, de forma obligatoria, tener al menos una sesión de tutorización del trabajo desarrollado.

2ª Actividad práctica Psicologia Evolutipa para Trabajo Social

Metodologías de investigación en Ciencias Sociales:

Empezamos la sesión explicando brevemente algunos de los métodos de investigación de uso más habitual en ciencias sociales.

Una vez aclaradas las dudas iniciales, empezamos la actividad. Esta consiste en a partir del planteamiento de una serie de problemas de investigación, concluir cuál seria las variables dependientes, independientes, extrañas que pueden intervenir en el proceso de investigación y la hipótesis que prevemos como resultado del estudio.

Pràctica 4 de Psicologia de l’Educació

Projectes educatius de innovació didàctica i pedagògica.

L’activitat suposarà dos sessions pràctiques:

Primerament, es comença l’activitat pràctica definint i clarificant els principis generals a nivell educatiu que podrem observar al documental “Todos iguales, todos diferentes”. Una volta visionat, s’obrira a classe un xicotet debat que permet la reflexió individual i

col·laborativa a prop de aspectes tan significatius al documental com son l’organització del centre escolar, les estratègies didàctiques, les pautes psicopedagògiques aplicades, etc.

Durant la segona sessió, els equips de treball han de respondre a les preguntes plantejades a la fitxa de l’activitat. Han de fer-ho a partir de plantejar un exemple figurat. A més, ha de tancar-se la redacció del treball, donant resposta a mode d’opinió personal, als tres  últims interrogants que  apareixen al que orienta l’activitat pràctica 4.

3ª activitat pràctica Psicologia de l’Educació

La pràctica 3 versa entorn als errors als que pot avocar-nos la nostra memòria, errors que en ocasions poden anar en contra de la qualitat i  exactitud al hora de recuperar els nostres records, però que son fonamentals per a assimilar la vasta quantitat de informació que rep el nostre cervell al llarg del dia a dia.

Per a analitzar els errors més característics, ens recolzarem en el capítol de REDES “Los 7 pecados de la memoria”, en el que Punset entrevista a Daniel Schacter, psicòleg de la Universitat de Harvard i expert en memòria humana.

Els erros de la memòria descrits per Daniel Schacter a la sua obra son (per omissió i per comissió):

 1. Transitorietat o de transcurs.
 2. Absència de consciencia o distractibilitat.
 3. Boqueix.
  1. Provocatiu: El bloqueig ho provoca el individu per a oblidar una situació desagradable.
  2. Retroactiu: Es involuntari i succeïx a prop de coneiximents previs, tindre informació “a la punta de la llengua” i no aconseguir fer-la conscient.
 4. Atribució errònia: Consistix en records correctament assimilats però que s’atribuïxen a llocs o moments distints, conceptes diferents, etc. Al documental tots recordem  la paraula dolç, quan no ha sigut mencionada en cap moment.
 5. Sugestionabilitat: Molt similar a l’atribució errònia però en este cas influïx significativament la suggestió induït per un altre o per les nostres pròpies creences.
 6. Propensió, sesgo retrospectiu o parcialitat: Definix el com utilitza la nostra memòria els records per adaptar-los a la situació present. Per exemple, si estem passant una època de la nostra vida que percebem com molt negativa i recordem altres etapes que no van ser-ne igual, al fer-ho recordem eixe període també com molt negatiu. Penseu en una parella que durant una baralla, recorden la seua relació sempre sumida en discussions.
 7. Persistència: Consistix en pensaments recurrents que encara que intentem bloquejar tornen a la nostra memòria conscient. Exemple d’açò seria el no poder llevar-nos una cançó del cap i com poc a poc el record de la mateixa va alterant-se; o en un cas més extrem, un pensament que ens angoixa i ens pertorba i cada volta que torna a la nostra memòria conscient es presenta com més angoixant i pertorbador, base este record de processos depressius o altres alteracions cognitives.

Al material audiovisual es descriuen tots ells, menys “percistència”. Per tant, a l’activitat només desenvoluparem el sis primers. Encara i això, incloem al bloc la definició dels errors per comissió i incloem aquest últim concepte com a complement del vostre coneiximet a prop del tema.

1ª práctica Psicología Evolutiva para Trabajo Social

Concluidas las sesiones destinadas al desarrollo de la actividad práctica 1, resueltas gran parte de las dudas que han surgido en clase a  cerca de las preguntas planteadas en la ficha de la asignatura y ampliado el plazo de entrega hasta el jueves 24 de febrero, damos por finalizada la actividad. Quedando a  expensas de que vuestros trabajos sean evaluados y calificados, además de ser devueltos con las orientaciones que se consideren oportunas.

Un saludo.

2ª pràctica – Modificació de conducta

Esta setmana hem dut a terme l’activitat pràctica II de l’assignatura Psicologia de l’Educació. A classe s’ha treballat un document (penjat a materials), al que s’especifiquen les qüestions determinants per a dissenyà un programa d’ensenyament de conductes objectes de treball en un aula escolar. Una vegada aclarits tots els dubtes que han surti’t al respecte, per equips de treball, s’ha seleccionat un curs entre els de 2º cicle d’infantil i primer cicle de primaria, per a programar una estratègia que permeta promoure a la nostra classe figurada, una serie de conductes desitjades.

1ª práctica de Psicología Evolutiva para Trabajo Social

Hoy empezamos la actividad práctica 1. Durante la primera sesión hemos hecho equipos de trabajo de 4 alumnos, se ha visionado la película “Recordando a Henry” y se ha tomado nota de aquellos aspectos relevantes, que nos ayudaran a responder a las cuestiones planteadas en la ficha de la actividad.

Entre los criterios determinantes a la hora de evaluar el resultado de la práctica está, la correcta correlación entre los contenidos teóricos ya trabajados, con aquellos aspectos del desarrollo humano observados en la película. Además, será muy importante una adecuada redacción de las ideas que expongamos, presentándolas de forma ordenada. Por último, se considera concluyente para la evalaución, presentar una opinión personal que refleje los resultados de un interesante debate de grupo.

1ª pràctica de Psicologia de l’Educació

Hui em començat amb la primera de les 10 pràctiques que farem al llarg de l’assignatura Psicologia de l’educació.

Recordeu que per a fer un lliurament correcte de l’activitat, esta ha de presentar-se amb un guió inicial (mapa conceptual) que descriga el contingut del vostre treball. A continuació, introduirem el tema que anem a desenvolupar seguint les referències que ens donen al document de la pràctica i per a tancar el treball, farem una conclusió que incloga la nostra opinió personal a prop del tema tractat.

Inicia el 2º cuatrimetre curso 2010/2011

Bienvenidos al repositorio de materiales audio-visuales de las asignaturas Psicología Evolutiva y de la Educación. En este blog podréis encontrar algunos de los materiales que vamos a utilizar para el desarrollo de las actividades prácticas de ambas asignaturas, de este modo aquellos que estén interesados podrán revisar sus contenidos. Además, encontrareis otros materiales también considerados de ayuda para entender en su conjunto, los contenidos trabajados a lo largo de las asignaturas en cuestión.

Un saludo.

Ignasi Navarro