Categories
Comunicados institucionales General Reflexiones personales

Audiovisuals a la Universitat d’Alacant

Sóc Faraón Llorens, vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa de la Universitat d’Alacant i en aquesta pUA, en aquesta píndola formativa de la Universitat d’Alacant, vaig a explicar-vos com és l’estratègia de la Universitat d’Alacant en relació amb els audiovisuals educatius.

Vivim en un món fortament marcat per l’ús de les tecnologies de la informació, que han transformat la forma de comunicar-nos i de treballar, i això fa que es reinventen totes les organitzacions. I la Universitat no pot ser aliena a aquesta revolució.

En aquest món digital caracteritzat per l’ús dels materials multimèdia, la Universitat d’Alacant fa una aposta clara per aquests recursos audiovisuals dins del que és l’àmbit docent.

Aquesta aposta pels audiovisuals es recolza en tres pilars. En primer lloc, tenim els GITE, els Grups d’Innovació TecnologicoEducativa, constituïts a partir de l’any 2009, que són la forma d’agrupar-se els professors per a generar-hi materials multimèdia amb continguts marcadament educatius. Una vegada que tenim l’equip humà necessitem infraestructures. Fa falta un espai físic amb equipament tecnològic on produir-los. Aquest espai físic està situat en la Biblioteca de la Universitat d’Alacant en el que hem denominat la fragUA, en referència al lloc on es forgen aquests materials multimèdia. Finalment aquests materials multimèdia han de difondre’s. I els posem a la disposició de la comunitat universitària, i en obert a tothom en general, a través de l’ecosistema tecnològic de la Universitat, que ens permet difondre la nostra producció.

El punt de partida d’aquest ecosistema tecnològic és el Campus Virtual, i en concret, l’aplicació Vértice, des de la qual els professors pugen els vídeos i els materials audiovisuals als diferents portals.

Una vegada que estan emmagatzemats aquests materials audiovisuals, podem posar-los a disposició dels nostres estudiants dins de Campus Virtual, de manera que únicament poden accedir a ells els estudiants que estiguen matriculats en les nostres assignatures.
Si considerem que aquests materials tenen la suficient qualitat, també podem fer-los públics a través del Repositori Institucional, RUA, perquè qualsevol persona hi puga tenir accés en obert. Quan tinguem suficients materials solts publicats en el RUA, podem crear una proposta docent global que la publicarem a través de l’OpenCourseWare de la Universitat.
Una altra opció és dipositar els materials docents en el Portal AudiovisUAl, que té material institucional i d’investigació, i que acaba d’obrir aquest gener de 2011 el seu portal educatiu per a difondre els materials docents creats pel professorat de la Universitat d’Alacant.
També pot fer-se difusió d’aquests materials a través del portal UACit, portal de Ciència i Tecnologia de la Universitat d’Alacant.
Finalment, hi ha la possibilitat d’obtenir un enllaç amb visibilitat exterior que el professor pot utilitzar com vulga: en el seu web, en un blog, etc.
Tots aquests són portals de la Universitat d’Alacant i allotjats en els nostres servidors.
En aquests moments, febrer de 2011, hem obert espais en els llocs d’Internet que habitualment visiten els nostres estudiants. I podem exposar aquests materials audiovisuals en plataformes en el núvol, en la xarxa, en Internet. Actualment disposem de dos nous espais de la Universitat d’Alacant:
– En YouTube EDU,
– i en iTunes U.
Però tot açò ha de ser de fàcil maneig per al professorat. Per això hem creat un únic punt d’entrada en la plataforma Vértice, des de la qual podem difondre els materials educatius creats pels docents en els seus grups d’Innovació TecnologicoEducativa, i acabats de produir en els locals de la fragUA, tal com jo he fet en aquesta pUA.

Espere que tant aquesta pUA, com el projecte d’audiovisuals de la Universitat d’Alacant us siga d’utilitat. Gràcies per la vostra atenció.

Categories
Comunicados institucionales General Reflexiones personales

Audiovisuales en la Universidad de Alicante

Soy Faraón Llorens, Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y en esta pUA, en esta píldora formativa de la Universidad de Alicante, os voy a explicar cual es la estrategia de la Universidad de Alicante en relación a los audiovisuales educativos.

Vivimos en un mundo fuertemente marcado por el uso de las tecnologías de la información, que han trasformado la forma de comunicarnos y de trabajar, haciendo que se reinventen todas las organizaciones. Y la Universidad no puede ser ajena a esta revolución.

En este mundo digital caracterizado por el uso de los materiales multimedia, la Universidad de Alicante hace una apuesta clara por estos recursos audiovisuales dentro de lo que es el uso docente.

Esta apuesta por los audiovisuales se apoya en tres pilares. En primer lugar, tenemos los GITE, los Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, constituidos a partir del año 2009, que son la forma de agruparse los profesores para generar estos materiales multimedia con contenidos marcadamente educativos. Una vez que tenemos el equipo humano necesitamos infraestructuras. Hace falta un espacio físico con equipamiento tecnológico donde producirlos. Este espacio físico está ubicado en la Biblioteca de la Universidad de Alicante en lo que hemos denominado la fragUA, en referencia al lugar donde se fraguan estos materiales multimedia. Finalmente estos materiales multimedia deben difundirse. Y los ponemos a disposición de la comunidad universitaria, y en abierto a todo el mundo en general, a través del ecosistema tecnológico de la Universidad, que nos permite difundir nuestra producción.

El punto de partida de este ecosistema tecnológico es el Campus Virtual, y en concreto, la aplicación Vértice, desde la cual los profesores suben los vídeos y los materiales audiovisuales a los distintos portales.

Una vez que estén almacenados estos materiales audiovisuales, podemos ponerlos a disposición de nuestros estudiantes dentro de Campus Virtual de forma que únicamente pueden acceder a ellos los estudiantes que estén matriculados en nuestras asignaturas.
Si consideramos que estos materiales tienen la suficiente calidad, también podemos hacerlos públicos a través del Repositorio Institucional, RUA, para que cualquier persona pueda tener acceso en abierto a ellos. Cuando tengamos suficientes materiales sueltos publicados en RUA, podemos crear una propuesta docente global que la publicaremos a través del OpenCourseWare de la Universidad.
Otra opción es depositarlos en el Portal AudiovisUAl, que tiene material institucional y de investigación, y que acaba de abrir en enero de 2011 su portal educativo, en el que difundir los materiales docentes creados por el profesorado de la Universidad de Alicante.
También puede hacerse difusión de estos materiales a través del portal UACit, portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante.
Por último, existe la posibilidad de obtener un enlace con visibilidad exterior que el profesor puede utilizar como quiera: en su web, en un blogs, etc.
Todos estos son portales de la Universidad de Alicante y alojados en nuestros servidores.
En estos momentos, febrero de 2011, hemos abierto espacios en los lugares de internet que habitualmente visitan nuestros estudiantes. Y podemos exponer estos materiales audiovisuales en plataformas en la nube, en la red, en internet. Actualmente disponemos de dos nuevos espacios de la Universidad de Alicante:
-En YouTube EDU.
-Y en iTunes U.
Pero todo esto debe ser de fácil manejo para el profesorado. Por eso hemos creado un único punto de entrada en la plataforma Vértice, desde la cual podemos difundir los materiales educativos creados por los docentes en sus grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, y acabados de producir en los locales de la fragUA, tal como yo he hecho en esta pUA.

Espero que tanto esta pUA como el proyecto de audiovisuales de la Universidad de Alicante os sea de utilidad. Gracias por vuestra atención.