Categories
General

certificat acadèmic electrònic

Categories
General

certificado académico electrónico

Categories
Reflexiones personales

Campus virtuales universitarios. Una reflexión con distintos sombreros

Campus virtuales universitarios. Una reflexión con distintos sombreros“, charla impartida en Oviedo el 25 de enero de 2012 en el marco de las III Jornadas Internacionales de Campus Virtuales (http://jornadas2012.campusvirtuales.es)

Categories
Reflexiones personales

Algunas claves para un proyecto de innovación educativa

Algunas claves para un proyecto de innovación educativa“, charla impartida el 24 de enero de 2012 en el marco de la Jornada Taller de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (http://www.euatm.upm.es/congresos/ptie/)

Categories
Comunicados institucionales

Campus Virtual facilita la publicación de documentos en RUA-docencia

Se ha incorporado en Campus Virtual, en el apartado de materiales docentes, la posibilidad de enviar simultáneamente estos documentos al Repositorio Institucional de la UA en el momento de la publicación o modificación de los mismos. Esta novedad permitirá al profesorado agilizar de manera notable la publicación de documentos en RUA.

Una vez enviado el documento al repositorio, éste debe ser revisado y validado como es usual en el funcionamiento de RUA.

Si desea más información puede contactar con rua@ua.es

Categories
Comunicados institucionales

Materiales audiovisuales en la UA

Desde hace unos meses está disponible en Campus Virtual una herramienta denominada Vértice (Recursos de aprendizaje >> Vértice). Esta herramienta está destinada a la gestión y publicación de ficheros audiovisuales de forma muy sencilla. Vértice pretende facilitar al máximo la utilización de estos materiales por parte del profesorado, a la vez que ofrece la publicación directa en múltiples canales de difusión, entre los que podemos destacar Campus Virtual, el Portal Audiovisual Educativo, RUA, y los recientes canal UA en YouTube o el canal UA en iTunesU, a los que te invito que visites.

Puedes encontrar más información sobre Vértice en este artículo y sobre los materiales audiovisuales en:

https://blogs.ua.es/blogvrtie/2011/02/04/audiovisuales-en-la-universidad-de-alicante/

Vértice: http://si.ua.es/es/vertice/

Categories
Comunicados institucionales General Reflexiones personales

Audiovisuals a la Universitat d’Alacant

Sóc Faraón Llorens, vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa de la Universitat d’Alacant i en aquesta pUA, en aquesta píndola formativa de la Universitat d’Alacant, vaig a explicar-vos com és l’estratègia de la Universitat d’Alacant en relació amb els audiovisuals educatius.

Vivim en un món fortament marcat per l’ús de les tecnologies de la informació, que han transformat la forma de comunicar-nos i de treballar, i això fa que es reinventen totes les organitzacions. I la Universitat no pot ser aliena a aquesta revolució.

En aquest món digital caracteritzat per l’ús dels materials multimèdia, la Universitat d’Alacant fa una aposta clara per aquests recursos audiovisuals dins del que és l’àmbit docent.

Aquesta aposta pels audiovisuals es recolza en tres pilars. En primer lloc, tenim els GITE, els Grups d’Innovació TecnologicoEducativa, constituïts a partir de l’any 2009, que són la forma d’agrupar-se els professors per a generar-hi materials multimèdia amb continguts marcadament educatius. Una vegada que tenim l’equip humà necessitem infraestructures. Fa falta un espai físic amb equipament tecnològic on produir-los. Aquest espai físic està situat en la Biblioteca de la Universitat d’Alacant en el que hem denominat la fragUA, en referència al lloc on es forgen aquests materials multimèdia. Finalment aquests materials multimèdia han de difondre’s. I els posem a la disposició de la comunitat universitària, i en obert a tothom en general, a través de l’ecosistema tecnològic de la Universitat, que ens permet difondre la nostra producció.

El punt de partida d’aquest ecosistema tecnològic és el Campus Virtual, i en concret, l’aplicació Vértice, des de la qual els professors pugen els vídeos i els materials audiovisuals als diferents portals.

Una vegada que estan emmagatzemats aquests materials audiovisuals, podem posar-los a disposició dels nostres estudiants dins de Campus Virtual, de manera que únicament poden accedir a ells els estudiants que estiguen matriculats en les nostres assignatures.
Si considerem que aquests materials tenen la suficient qualitat, també podem fer-los públics a través del Repositori Institucional, RUA, perquè qualsevol persona hi puga tenir accés en obert. Quan tinguem suficients materials solts publicats en el RUA, podem crear una proposta docent global que la publicarem a través de l’OpenCourseWare de la Universitat.
Una altra opció és dipositar els materials docents en el Portal AudiovisUAl, que té material institucional i d’investigació, i que acaba d’obrir aquest gener de 2011 el seu portal educatiu per a difondre els materials docents creats pel professorat de la Universitat d’Alacant.
També pot fer-se difusió d’aquests materials a través del portal UACit, portal de Ciència i Tecnologia de la Universitat d’Alacant.
Finalment, hi ha la possibilitat d’obtenir un enllaç amb visibilitat exterior que el professor pot utilitzar com vulga: en el seu web, en un blog, etc.
Tots aquests són portals de la Universitat d’Alacant i allotjats en els nostres servidors.
En aquests moments, febrer de 2011, hem obert espais en els llocs d’Internet que habitualment visiten els nostres estudiants. I podem exposar aquests materials audiovisuals en plataformes en el núvol, en la xarxa, en Internet. Actualment disposem de dos nous espais de la Universitat d’Alacant:
– En YouTube EDU,
– i en iTunes U.
Però tot açò ha de ser de fàcil maneig per al professorat. Per això hem creat un únic punt d’entrada en la plataforma Vértice, des de la qual podem difondre els materials educatius creats pels docents en els seus grups d’Innovació TecnologicoEducativa, i acabats de produir en els locals de la fragUA, tal com jo he fet en aquesta pUA.

Espere que tant aquesta pUA, com el projecte d’audiovisuals de la Universitat d’Alacant us siga d’utilitat. Gràcies per la vostra atenció.

Categories
Comunicados institucionales General Reflexiones personales

Audiovisuales en la Universidad de Alicante

Soy Faraón Llorens, Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y en esta pUA, en esta píldora formativa de la Universidad de Alicante, os voy a explicar cual es la estrategia de la Universidad de Alicante en relación a los audiovisuales educativos.

Vivimos en un mundo fuertemente marcado por el uso de las tecnologías de la información, que han trasformado la forma de comunicarnos y de trabajar, haciendo que se reinventen todas las organizaciones. Y la Universidad no puede ser ajena a esta revolución.

En este mundo digital caracterizado por el uso de los materiales multimedia, la Universidad de Alicante hace una apuesta clara por estos recursos audiovisuales dentro de lo que es el uso docente.

Esta apuesta por los audiovisuales se apoya en tres pilares. En primer lugar, tenemos los GITE, los Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, constituidos a partir del año 2009, que son la forma de agruparse los profesores para generar estos materiales multimedia con contenidos marcadamente educativos. Una vez que tenemos el equipo humano necesitamos infraestructuras. Hace falta un espacio físico con equipamiento tecnológico donde producirlos. Este espacio físico está ubicado en la Biblioteca de la Universidad de Alicante en lo que hemos denominado la fragUA, en referencia al lugar donde se fraguan estos materiales multimedia. Finalmente estos materiales multimedia deben difundirse. Y los ponemos a disposición de la comunidad universitaria, y en abierto a todo el mundo en general, a través del ecosistema tecnológico de la Universidad, que nos permite difundir nuestra producción.

El punto de partida de este ecosistema tecnológico es el Campus Virtual, y en concreto, la aplicación Vértice, desde la cual los profesores suben los vídeos y los materiales audiovisuales a los distintos portales.

Una vez que estén almacenados estos materiales audiovisuales, podemos ponerlos a disposición de nuestros estudiantes dentro de Campus Virtual de forma que únicamente pueden acceder a ellos los estudiantes que estén matriculados en nuestras asignaturas.
Si consideramos que estos materiales tienen la suficiente calidad, también podemos hacerlos públicos a través del Repositorio Institucional, RUA, para que cualquier persona pueda tener acceso en abierto a ellos. Cuando tengamos suficientes materiales sueltos publicados en RUA, podemos crear una propuesta docente global que la publicaremos a través del OpenCourseWare de la Universidad.
Otra opción es depositarlos en el Portal AudiovisUAl, que tiene material institucional y de investigación, y que acaba de abrir en enero de 2011 su portal educativo, en el que difundir los materiales docentes creados por el profesorado de la Universidad de Alicante.
También puede hacerse difusión de estos materiales a través del portal UACit, portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante.
Por último, existe la posibilidad de obtener un enlace con visibilidad exterior que el profesor puede utilizar como quiera: en su web, en un blogs, etc.
Todos estos son portales de la Universidad de Alicante y alojados en nuestros servidores.
En estos momentos, febrero de 2011, hemos abierto espacios en los lugares de internet que habitualmente visitan nuestros estudiantes. Y podemos exponer estos materiales audiovisuales en plataformas en la nube, en la red, en internet. Actualmente disponemos de dos nuevos espacios de la Universidad de Alicante:
-En YouTube EDU.
-Y en iTunes U.
Pero todo esto debe ser de fácil manejo para el profesorado. Por eso hemos creado un único punto de entrada en la plataforma Vértice, desde la cual podemos difundir los materiales educativos creados por los docentes en sus grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, y acabados de producir en los locales de la fragUA, tal como yo he hecho en esta pUA.

Espero que tanto esta pUA como el proyecto de audiovisuales de la Universidad de Alicante os sea de utilidad. Gracias por vuestra atención.

Categories
General

Aprendizaje mejorado con tecnología

Aprendizaje mejorado con tecnología
Faraón Llorens Largo
Vicerrector de Tecnología e innovación Educativa
Universitat d’Alacant
Lección inaugural curso académico 2010-2011
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
13 de octubre de 2010

Autoridades institucionales y académicas, profesoras y profesores, estudiantes, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mi un honor tener la oportunidad de impartir la lección inaugural del curso académico 2010-2011 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda. La he titulado “aprendizaje mejorado con tecnología”, y en primer lugar voy a hablaros de aprendizaje para posteriormente hablar de tecnología, y finalizar hablando de cómo la tecnología puede mejorar el proceso de aprendizaje.

Aprendizaje
En estos momentos, en el año 2010, para hablar de aprendizaje en la universidad es imprescindible hacer referencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Más allá de los aspectos que han suscitado debates intensos en los últimos tiempos (estructura y duración de los estudios de grado y master, los sistemas de calidad, etc.) el llamado Plan Bolonia promueve una nueva concepción de la labor docente y de las metodologías utilizadas. Ya no se habla tanto de enseñar como de aprender. Porque si no hay alguien que aprenda, no existe enseñanza. No podemos seguir pensando que todo lo que cree el profesor que ha enseñado lo está aprendiendo el estudiante. Y una óptima (pero difícil) medida de la calidad de una buena docencia sería la diferencia entre lo enseñado y lo realmente aprendido (cuanto menor sea esa diferencia, mejor). Es más, me gustaría poder decir que en mi universidad se aprende más de lo que se enseña. Y esto será más fácil si pasamos de una docencia centrada en el profesor a una docencia centrada en el estudiante. Si el centro del proceso docente es el profesor, el aprendizaje se limita a lo que ocurre en el aula. Si el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje, podrá aprender de sus profesores, pero también de sus compañeros, de los profesores de otras universidades a través de los materiales de estos en Internet (apuntes, vídeos, …) y, en fin, el escenario formativo se extiende a todo el mundo. Y así, aparecen nuevos conceptos como el de aulas sin paredes ya que podemos mantener contacto con nuestros estudiantes sin las barreras del tiempo y el espacio; el de aulas con paredes trasparentes, ya que se puede ver lo que hacemos en nuestras aulas a través de propuestas docentes y materiales educativos en abierto; el de aprendizaje activo, en el que el propio estudiante es responsable de su aprendizaje y participa activamente en el proceso; el de aprendizaje colaborativo, en el que se aprende trabajando en grupos y no únicamente de forma individual; y el de aprendizaje a lo largo de la vida, ya que nunca acabaremos de aprender todo lo que necesitaremos en nuestra vida.

Tecnología
Hablemos ahora de tecnología. Estamos inmersos de lleno en la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Vivimos en un mundo digital y globalizado, en el que se ha pasado del átomo al bit gracias a la digitalización de las cosas, y de lo local a lo global con la aparición de la galaxia Internet, con lo que el mundo se ha aplanado y lo que ocurre en la otra punta del planeta nos puede afectar. Y en este mundo han nacido los jóvenes que están llegando a nuestras universidades. Son los llamados nativos digitales, generación del milenio o generación Einstein. Son jóvenes que pasan su tiempo de ocio rodeados de productos tecnológicos (ordenadores, teléfonos móviles, reproductores mp3 y consolas de videojuegos). Son tanto consumidores como posibles productores de información. Información a la que acceden en cualquier lugar, a cualquier hora, en multitud de formatos y desde distintos dispositivos. Viven inmersos en un imperio de los sentidos: son multicanal. Pero en este escenario educativo nos encontramos con una paradoja: estos nativos digitales están siendo educados por bárbaros digitales, o en el mejor de los casos por inmigrantes digitales. Pero además de educarles y formarles para enfrentarse al mundo actual digital y global, debemos prepararles para que vivan en un mundo en continuo cambio y evolución, en un mundo en versiones. Deben saber que tienen que aprender, desaprender y reaprender, en un ciclo continuo, para poder adaptarse a los tiempos en los que tendrán que vivir. Por ello es necesario que estén dispuestos a aprender de manera autónoma y a lo largo de toda su vida. Finalizaré el repaso tecnológico enumerando algunos aspectos que van a caracterizar la tecnología en un futuro próximo: la accesibilidad y la ubicuidad, la convergencia de dispositivos, la computación en la nube, las nuevas interfaces de acceso a la información en función del contexto (el usuario y la geolocalización) y el cambio de paradigma de la propiedad intelectual, entre otros.

Aprendizaje mejorado con tecnología
Una de las lecciones que hemos aprendido del uso de las tecnologías de la información en la educación es que más allá de la dicotomía clásica de presencialidad y no presencialidad, lo verdaderamente importante en el proceso de aprendizaje es la interacción. Y esta interacción puede tener lugar en los espacio físicos de la universidades, como hasta ahora, pero también en los nuevos espacios virtuales. Antes había una separación clara entre los espacios personales y los espacios institucionales de aprendizaje. Ahora ambos espacios se han enriquecido y se están entremezclando. Pero en los espacios tecnológicos institucionales de aprendizaje hemos cometido los mismos errores que en el concepto de docencia. Así hemos construido un modelo centrado en la plataforma de docencia virtual. De esta forma la elección de la plataforma tecnológica a utilizar se ha convertido en el gran dolor de cabeza de los responsables tecnológicos de las universidades. Cuando lo verdaderamente importante es el modelo educativo del profesor y el diseño de la relación (interacción) con sus estudiantes. Desde este punto de vista, la universidad debe proporcionar un ecosistema tecnológico de aprendizaje, formado por distintas plataformas y herramientas, de forma que cada profesor encuentre y cree un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de enseñar. Todos los profesores tenemos un mismo objetivo (que nuestros estudiantes aprendan) pero distintos modelos y formas de enseñar. Siguiendo con la argumentación, el uso de la tecnología en el aprendizaje no se tiene porque limitarse a la docencia virtual. Entre la docencia totalmente virtual y la totalmente presencial existe un amplio abanico de posibilidades en los que la tecnología puede ser un aliado estratégico de cualquier profesor y de la propia institución. Quiero finalizar con los retos a los que, en mi opinión, debemos dar respuesta. Las universidades debemos equilibrar la torre de marfil en la que se ha convertido la universidad clásica con el bazar de la educación abierta que nos demandan los tiempos. Los equipos directivos deberán diseñar políticas institucionales claras, compartidas y que consigan implicar a la comunidad universitaria, ya que sin ellos no es posible ningún cambio. Los tecnólogos deben ser conscientes de que sus nuevas invenciones deben ser simples, fáciles de usar e integradas con las existentes. Y los especialistas en educación deberán medir de forma rigurosa el impacto que tiene el uso de las tecnologías en el aprendizaje.

Muchas gracias por su atención.

Categories
General

Las universidades no pueden vivir de espaldas a los espacios personales de aprendizaje de los alumnos

“Las universidades no pueden vivir de espaldas a los espacios personales de aprendizaje de los alumnos”
Faraón Llorens, Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE
UNElibros nº 21 otoño 2010, pag 8-11
UNE – Unión de Editoriales Universitarias Españolas (http://www.une.es)

http://www.une.es/media/Ou1/Image/weboctubre2010/UNElibros%2021.pdf

“El uso de los campus virtuales en las universidades, como apoyo a la docencia, se ha generalizado en los últimos años. Pero las universidades no se van a quedar ahí. Presionadas por el uso de las nuevas tecnologías por los estudiantes, hablan ya de un nuevo modelo, un ecosistema tecnológico de aprendizaje. Los servicios universitarios tendrán que dar nuevas respuestas a las nuevas demandas. El vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y secretario ejecutivo de la Comisión TIC de la CRUE lo aclara en esta entrevista”