Categories
General

certificat acadèmic electrònic

Categories
Reflexiones personales

Campus virtuales universitarios. Una reflexión con distintos sombreros

Campus virtuales universitarios. Una reflexión con distintos sombreros“, charla impartida en Oviedo el 25 de enero de 2012 en el marco de las III Jornadas Internacionales de Campus Virtuales (http://jornadas2012.campusvirtuales.es)

Categories
Reflexiones personales

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs
14 d’abril de 2011, “L’espai de”, Xarxa Vives d’Universitats

Sovint em conviden a parlar o escriure sobre la tecnologia en educació. I encara que sobre aquest tema podria estendre’m, hi ha molt escrit i molt bo, i explicat millor que jo podria fer-ho. Així que he capgirat els termes i en aquest cas reflexionaré sobre l’educació en tecnologia, que em preocupa molt més.
Les tecnologies de la informació han evolucionat vertiginosament en els últims temps. I encara que tenen molt a millorar (ubiqüitat, informació contextualitzada, interfícies naturals i senzillesa de maneig), no ens hem de preocupar, ja que els enginyers hi estan treballant. Els problemes greus que sorgeixen en aquest món digital no són tècnics, són intrínsecs a la naturalesa humana (delinqüència, seguretat, propietat intel·lectual, frivolitat, fiabilitat de la informació, etc). El veritable problema està en l’ús que es fa de la tecnologia. En un món fortament marcat per la tecnologies de la informació, ens hi hem d’implicar tots i no pensar que és una qüestió exclusiva dels tecnòlegs. Donaré uns quants exemples relacionats amb l’entorn universitari.
En l’àmbit de l’educació ens trobem el que he anomenat la paradoxa de les tecnologies digitals en l’educació, és a dir, que els nadius digitals són educats per bàrbars digitals o, en el millor dels casos, per immigrants digitals. Com els hem de preparar per a viure en un món que ens és aliè, que no comprenem o, pitjor encara, un món que temem?
En l’àmbit personal sempre ens hem preocupat per la nostra imatge. Però ara diem molt de nosaltres mateixos a través de la nostra presència en internet. La identitat digital o el jo digital és el rastre que anem deixant de tot el que fem i pengem en la xarxa. Els nostres fills són conscients de tot el rastre que estan deixant en la xarxa a l’abast de tothom, ara i en un futur?
En l’àmbit social ens trobem que volem aplicar als productes digitals les mateixes normes que als objectes físics. El concepte de la propietat intel·lectual i dels drets de còpia ha de ser àmpliament debatut i consensuat. El model de negoci dels creadors ha canviat. No podem permetre que els nostres fills se salten les lleis fent còpies pirates, però tampoc hem d’impedir-los que compartisquen les coses amb els altres. En un món tan egoista i de culte a la individualitat, els valors de la cooperació i de compartir amb la comunitat han de ser potenciats. Sí, ho confesse, sóc un pirata educatiu!
En l’àmbit cultural no permetem que s’enfronte el contingut global amb el local. Cal potenciar els dos aspectes, ja que no són contradictoris, sinó complementaris. Així va sorgir el nou terme glocal, fusió d’ambdues paraules, per a fer referència a pensar globalment i actuar localment. Les tecnologies de la informació han aplanat el món. I en aquest món global té més valor la cultura local. En qüestions de llengua, no cal optar pel català/valencià o per l’anglès. Cal apostar per una educació plurilingüe i intercultural. La veritable riquesa està en la diversitat, no en la uniformitat!
En l’àmbit lingüístic hem de defensar les llengües locals, però no solament en el món físic, sinó també en el món digital. És important que el nostre ordinador, que en aquest món “parla” per nosaltres, diga que som catalanoparlants. En la Universitat d’Alacant vam engegar una campanya amb la invitació navega en valencià perquè configurem els nostres ordinadors i navegadors web en català. En aquest món digital, els nostres ordinadors són la nostra veu: diguem-los com som!
En l’àmbit de les organitzacions, les decisions estratègiques relacionades amb les tecnologies de la informació (TI) no es poden deixar exclusivament en mans dels tècnics, han de ser assumides pel màxim òrgan de direcció. Però al mateix temps han de basar-se en els coneixements tècnics, la qual cosa implica que el màxim responsable de tecnologia ha d’estar en els consells de direcció. L’estratègia de les TI ha d’estar alineada amb l’estratègia de l’organització. Això es diu govern de les tecnologies de la informació, i en la CRUE treballem en un model de govern de les TI per a universitats (GTI4U), amb l’esperança que els siga útil. Les tecnologies de la informació estan cridades a convertir-se en un element estratègic per a la universitat!
Per a finalitzar, les universitats tenim davant un gran repte que hem d’afrontar ja: l’adaptació de les normatives al món digital. La manera de fer les coses ha canviat, i els estudiants ens demanen que les universitats ens actualitzem. La tecnologia no és una moda passatgera. ¿Serem capaços, per tant, d’atendre les expectatives, o continuarem pensant que tenim 500 anys d’història i que sabem fer les coses bé, i ens mantindrem així per molts anys més?
En resum, la tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs. En el món actual, afecta a tots i en tots els àmbits. Hem d’educar-nos tecnològicament, ja que, vulguem o no, ens movem en un món digital. Ha nascut un nou humanisme en el qual es combinen ciències, lletres i tecnologia. Els ciutadans del segle XXI han de conèixer aquest nou llenguatge i han d’estar educats en aquestes noves idees.

Març de 2011
Faraón Llorens
President de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

Categories
General

Aprendizaje mejorado con tecnología

Aprendizaje mejorado con tecnología
Faraón Llorens Largo
Vicerrector de Tecnología e innovación Educativa
Universitat d’Alacant
Lección inaugural curso académico 2010-2011
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
13 de octubre de 2010

Autoridades institucionales y académicas, profesoras y profesores, estudiantes, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mi un honor tener la oportunidad de impartir la lección inaugural del curso académico 2010-2011 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda. La he titulado “aprendizaje mejorado con tecnología”, y en primer lugar voy a hablaros de aprendizaje para posteriormente hablar de tecnología, y finalizar hablando de cómo la tecnología puede mejorar el proceso de aprendizaje.

Aprendizaje
En estos momentos, en el año 2010, para hablar de aprendizaje en la universidad es imprescindible hacer referencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Más allá de los aspectos que han suscitado debates intensos en los últimos tiempos (estructura y duración de los estudios de grado y master, los sistemas de calidad, etc.) el llamado Plan Bolonia promueve una nueva concepción de la labor docente y de las metodologías utilizadas. Ya no se habla tanto de enseñar como de aprender. Porque si no hay alguien que aprenda, no existe enseñanza. No podemos seguir pensando que todo lo que cree el profesor que ha enseñado lo está aprendiendo el estudiante. Y una óptima (pero difícil) medida de la calidad de una buena docencia sería la diferencia entre lo enseñado y lo realmente aprendido (cuanto menor sea esa diferencia, mejor). Es más, me gustaría poder decir que en mi universidad se aprende más de lo que se enseña. Y esto será más fácil si pasamos de una docencia centrada en el profesor a una docencia centrada en el estudiante. Si el centro del proceso docente es el profesor, el aprendizaje se limita a lo que ocurre en el aula. Si el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje, podrá aprender de sus profesores, pero también de sus compañeros, de los profesores de otras universidades a través de los materiales de estos en Internet (apuntes, vídeos, …) y, en fin, el escenario formativo se extiende a todo el mundo. Y así, aparecen nuevos conceptos como el de aulas sin paredes ya que podemos mantener contacto con nuestros estudiantes sin las barreras del tiempo y el espacio; el de aulas con paredes trasparentes, ya que se puede ver lo que hacemos en nuestras aulas a través de propuestas docentes y materiales educativos en abierto; el de aprendizaje activo, en el que el propio estudiante es responsable de su aprendizaje y participa activamente en el proceso; el de aprendizaje colaborativo, en el que se aprende trabajando en grupos y no únicamente de forma individual; y el de aprendizaje a lo largo de la vida, ya que nunca acabaremos de aprender todo lo que necesitaremos en nuestra vida.

Tecnología
Hablemos ahora de tecnología. Estamos inmersos de lleno en la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Vivimos en un mundo digital y globalizado, en el que se ha pasado del átomo al bit gracias a la digitalización de las cosas, y de lo local a lo global con la aparición de la galaxia Internet, con lo que el mundo se ha aplanado y lo que ocurre en la otra punta del planeta nos puede afectar. Y en este mundo han nacido los jóvenes que están llegando a nuestras universidades. Son los llamados nativos digitales, generación del milenio o generación Einstein. Son jóvenes que pasan su tiempo de ocio rodeados de productos tecnológicos (ordenadores, teléfonos móviles, reproductores mp3 y consolas de videojuegos). Son tanto consumidores como posibles productores de información. Información a la que acceden en cualquier lugar, a cualquier hora, en multitud de formatos y desde distintos dispositivos. Viven inmersos en un imperio de los sentidos: son multicanal. Pero en este escenario educativo nos encontramos con una paradoja: estos nativos digitales están siendo educados por bárbaros digitales, o en el mejor de los casos por inmigrantes digitales. Pero además de educarles y formarles para enfrentarse al mundo actual digital y global, debemos prepararles para que vivan en un mundo en continuo cambio y evolución, en un mundo en versiones. Deben saber que tienen que aprender, desaprender y reaprender, en un ciclo continuo, para poder adaptarse a los tiempos en los que tendrán que vivir. Por ello es necesario que estén dispuestos a aprender de manera autónoma y a lo largo de toda su vida. Finalizaré el repaso tecnológico enumerando algunos aspectos que van a caracterizar la tecnología en un futuro próximo: la accesibilidad y la ubicuidad, la convergencia de dispositivos, la computación en la nube, las nuevas interfaces de acceso a la información en función del contexto (el usuario y la geolocalización) y el cambio de paradigma de la propiedad intelectual, entre otros.

Aprendizaje mejorado con tecnología
Una de las lecciones que hemos aprendido del uso de las tecnologías de la información en la educación es que más allá de la dicotomía clásica de presencialidad y no presencialidad, lo verdaderamente importante en el proceso de aprendizaje es la interacción. Y esta interacción puede tener lugar en los espacio físicos de la universidades, como hasta ahora, pero también en los nuevos espacios virtuales. Antes había una separación clara entre los espacios personales y los espacios institucionales de aprendizaje. Ahora ambos espacios se han enriquecido y se están entremezclando. Pero en los espacios tecnológicos institucionales de aprendizaje hemos cometido los mismos errores que en el concepto de docencia. Así hemos construido un modelo centrado en la plataforma de docencia virtual. De esta forma la elección de la plataforma tecnológica a utilizar se ha convertido en el gran dolor de cabeza de los responsables tecnológicos de las universidades. Cuando lo verdaderamente importante es el modelo educativo del profesor y el diseño de la relación (interacción) con sus estudiantes. Desde este punto de vista, la universidad debe proporcionar un ecosistema tecnológico de aprendizaje, formado por distintas plataformas y herramientas, de forma que cada profesor encuentre y cree un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de enseñar. Todos los profesores tenemos un mismo objetivo (que nuestros estudiantes aprendan) pero distintos modelos y formas de enseñar. Siguiendo con la argumentación, el uso de la tecnología en el aprendizaje no se tiene porque limitarse a la docencia virtual. Entre la docencia totalmente virtual y la totalmente presencial existe un amplio abanico de posibilidades en los que la tecnología puede ser un aliado estratégico de cualquier profesor y de la propia institución. Quiero finalizar con los retos a los que, en mi opinión, debemos dar respuesta. Las universidades debemos equilibrar la torre de marfil en la que se ha convertido la universidad clásica con el bazar de la educación abierta que nos demandan los tiempos. Los equipos directivos deberán diseñar políticas institucionales claras, compartidas y que consigan implicar a la comunidad universitaria, ya que sin ellos no es posible ningún cambio. Los tecnólogos deben ser conscientes de que sus nuevas invenciones deben ser simples, fáciles de usar e integradas con las existentes. Y los especialistas en educación deberán medir de forma rigurosa el impacto que tiene el uso de las tecnologías en el aprendizaje.

Muchas gracias por su atención.

Categories
General Reflexiones personales

Nuevas Tecnologías para Educación

Del 23 al 26 de junio tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela la Conferencia Internacional de EUNIS 2009 con el subtítulo para esta edición de “IT: Key of the European Space for Knowledge”. EUNIS (“European University Information Systems”). En la web de la Conferencia podéis encontrar el programa y acceder a las distintas ponencias. Tuve el privilegio de moderar la sesión “New technologies for education”. Y mayor fue mi alegría cuando las tres ponencias eran españolas y de una gran calidad. Voy a extraer un párrafo de cada una de ellas y os animo a que las leáis completas y, en caso de que estéis interesados, contactéis con los autores, ya que el papel no refleja el excelente trabajo que se está haciendo. Hay ideas muy interesantes y novedosas. Mi enhorabuena a las tres Universidades: Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga.

Mycampus, an online learning environment that provides choices of tools and services to all. Llorenç Valverde, Magí Almirall, Francesc Santanach, Xavi Aracil y Eva Loste. Universitat Oberta de Catalunya.
“MyUOC is the Open University of Catalonia (UOC) new online learning environment that was designed to allow users (students, faculty, and staff) to build their own learning environment according to their needs. This innovative conceptualization of LMS was embraced in order to provide customized learning platforms increasingly competent to any user. MyUOC is innovative in that it is a learning platform which is interoperable with other learning platforms. MyUOC can be compatible with any LMS, using Open Knowledge Initiative specifications (OKI). Its open source nature and technology allows it to take any of MyUOC’s tools and services out to other learning environments, such as Moodle or SAKAI, and vice versa. In fact, if any LMS adopted this technology it would be able to integrate tools and services from other platforms and, in turn, share their own LMS tools with others.”

University of Seville, Building Tomorrow’s Education. Carlos León de Mora, Juan Camarillo Casado, Ana Conde Gómez y Victoria Fernández. Universidad de Sevilla.
“To date, the updating of the virtual learning platform is continuous, integrating into it tools that foster collaboration in the teaching-learning processes: Web-based tools that encourage and facilitate social activities, collaboration, guided practice and evaluation. They have increased the possibilities of interaction between users and the user attention level in online environments through the use of voice in the contents of the course.
The integration of the Web 2.0 paradigm in this scenario is nowadays a reality. The University of Seville’s virtual learning platform includes blogging, podcasting, RSS syndication, social networks and other last generation services and tools, to encourage collaboration among the different members of the university community.
Looking ahead, the University is committed to promote the students social networking and mobility through the development of new projects such as the identity federation among universities, the implementation of Learning Objects repositories and the introduction of Knowledge Management Systems, among others.”

Identity Based Clusters of Applications for Collaboration and eLearning. José A. Accino, Manuel Cebrián y Victoriano Giralt. Universidad de Málaga.
“User centric learning, if it is to be really innovative, should be oriented towards a more holistic view of the user experience and, to this respect, daily network use is becoming more and more relevant. Thus, next generation applications, much more so learning environments, should interoperate inside the new framework where the real platform is the network and that is centered around the user.
Collaborative – groupware type – applications are not enough for achieving the above objectives, they must be made to collaborate among themselves, in the way they show and share their resources, starting with the user identity. Adapting learning environments development to this new context requires a two pronged approach: identity management and derivatives (SSO, federations) and application interoperability standards like OKI-OSID, as a basic foundation for developing user centric environments.”

——
Nota: No me gusta el término “nuevas tecnologías”, ya que todo lo nuevo llega un momento que se convierte en antiguo (es ley de vida). Además, hay nuevas tecnologías que no tienen nada que ver con la información y las comunicaciones. Tampoco me gusta el término TIC (“tecnologías de la información y las comunicaciones”). Me encanta el término INFORMÁTICA. Pero como soy ingeniero en informática (y a mucha honra) y para que no me acusen de corporativismo normalmente utilizo el término “tecnologías digitales” ya que la clave está en ser capaz de digitalizar algo (romperlo en trozos pequeños y asignar un número a cada trozo). En ese momento ya puedes manipularlo con un ordenador y mandarlo a la otra parte del mundo.

Categories
Reflexiones personales

El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria (II)

Lo prometido es deuda. Y tenía una deuda con los lectores del blog y con los amigos de la Universidad de Málaga.

En la entrada “El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria (I)” del 23 de octubre me comprometía a añadir una nueva entrada “El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria (II)” en la que contaría como había ido.

Además, como ya comenté, la charla tuvo lugar el 28 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. En las mismas fechas, Eva Millán, de la Universidad de Málaga, me invitó a participar en los seminarios de innovación docente que se celebran de manera regular en la Escuela Técnica Superior de Informática. Mi participación tuvo lugar el 29 de noviembre de 2007. Os animo a que visitéis la página web del Plan propio de Innovación Docente de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Málaga ya que aquí podéis encontrar el listado de conferencias que se han ido impartiendo. Y la mayoría son sumamente interesantes.

Aquí pongo la presentación de la charla en formato flash:

Categories
Reflexiones personales

El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria (I)

Es fácil caer en la tentación de pensar que, como profesores a nivel individual, poco o nada podemos hacer para mejorar la docencia en la Universidad. Es bastante habitual encontrar profesores que están esperando a que los de “arriba” digan lo que tienen que hacer. Pero podemos poner en práctica, profesores y equipos directivos de centros, distintas iniciativas, sin esperar a directivas de rectorado y ministerios. Estamos viviendo momentos de cambios. Momentos que hay que verlos como una oportunidad para abordar pequeñas reformas metodológicas que nos permitan conseguir una mayor calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje (no hay enseñanza si no hay alguien que aprenda). El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ya está aquí y lo tenemos que construir entre todos (no debemos converger a él, porque no hay un punto determinado de antemano al que dirigirnos).

Hace aproximadamente un año fui invitado por Joe Miró de la Universitat de les Illes Balears a participar a inaugurar el Seminario de Docencia del Departamento de Matemáticas e Informática. En esa ocasión, junto con Rosana Satorre, escribimos un borrador que titulamos “Doce propuestas y una reflexión” para que sirviera de punto de partida para el debate. Fruto del trabajo del seminario, presentamos la ponencia “Doce propuestas y una reflexión” en las XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2007) celebradas en el mes de julio en Teruel. En esta ponencia recogemos doce propuestas realistas y viables –aunque no necesariamente fácilmente realizables– que se pueden poner en práctica. Y acabamos con una reflexión, que es más general que las propuestas, y que tiene la intención de que pensemos en cómo obtener un reconocimiento por el trabajo que dedicamos a la investigación de la mejora de la labor docente

Recientemente me ha invitado Rafael Corchuelo a dar una charla, en el mes de noviembre, en la ETSI Informática de la Universidad de Sevilla en el marco de diversas actividades que están organizando relacionadas con la renovación de las metodologías docentes. Se trata de reflexionar sobre la forma en que trabajamos ahora y estudiar de qué forma podemos mejorar, de cara al diseño de los nuevos planes de estudio (principal tarea en la que estamos embarcadas todas la Universidades Españolas en estos momentos). En este contexto y tras reflexionar sobre ello, es cuando plantee la charla “El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria”. El objetivo de esta charla es argumentar que hay muchas pequeñas (o no tan pequeñas) cosas que los profesores de a pié podemos hacer y que pueden representar un verdadero cambio. No pretendo dar consejos ni consignas de qué hacer, sino estimular el debate entre los grupos docentes. En ese sentido, debe interpretarse como unas notas, fruto del interés por la docencia y apoyadas por la experiencia de impartir asignaturas en las titulaciones de informática en la Universidad de Alicante. Tal como dice el efecto mariposa, término proveniente de un proverbio chino, “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”.

PD: tras la charla, prometo añadir una nueva entrada que se llame “El efecto mariposa en la mejora de la docencia universitaria (II)” en la que contaré como ha ido.

Categories
Reflexiones personales

Creatividad y Universidad

En mi opinión, los estudiantes universitarios salen bien preparados en cuanto conocimientos (sobretodo en los específicos de sus respectivas carreras) y algo más flojos en cuanto a habilidades transversales (comunicación escrita y oral, idiomas, …). Con la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) estamos empezando a hablar de ello y espero que los nuevos planes de estudio de los futuros títulos de grado y master lo reflejen. Pero si me preguntaran cuales son los puntos débiles de la formación universitaria, yo resaltaría dos: capacidad emprendedora (emprendurismo, autoempleo, proactividad, iniciativa propia o como se quiera llamar) y creatividad. Creo que son dos aspectos muy importantes en un universitario en general, y en particular en los ingenieros (imparto clases en la Escuela Politécnica Superior). Pero, no solo no favorecemos en la Universidad el desarrollo de estas capacidades, sino que muchas veces las “machacamos”.

En julio asistí al curso de verano “Empleo, innovación y nuevas titulaciones” organizado por la Cátedra INCREA de la Universitat Jaume I. Y hago referencia a ello porque en su momento me sorprendió gratamente la existencia de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje. Me parece muy importante que las Universidades nos preocupemos por la creatividad y la fomentemos entre nuestros estudiantes. Evidentemente su director no podía ser otro que el profesor Francisco Michavila.

A principios de agosto tuve noticias de la conferencia que Antonio González Barros, presidente del Grupo INTERCOM, impartió en la Jornada Emprendurismo, Innovación y Oportunidades de Negocio, organizada por el CEEI Alcoy. En el título de la conferencia, Emprendimiento, Creatividad e Innovación, volvía a aparecer el término creatividad.

Hoy he visto una presentación en el blog de Reflexiones en e-learning sobre Weblogs en la docencia universitaria de Antonio Fumero y en la diapositiva 39 habla de Modelos pedagógicos. En ella indica que estamos en el “aprendiz pasivo”, caminamos hacia el “aprendiz activo” y deberíamos tender hacia el “aprendiz creativo”.

Con la excusa del EEES, los que queremos un cambio metodológico en la forma de enseñar en la Universidad, estamos insistiendo en que se ponga énfasis en el aprendizaje centrado en el estudiante, que se tenga en cuenta que hay dos caras en la moneda y no se puede enseñar si no hay alguien que aprenda, y que hay que trabajar con metodologías que favorezcan el aprendizaje activo del estudiante ya que sólo se aprende si se trabaja.

Demasiadas señales en tan poco tiempo. A partir de este momento voy a abogar por el aprendiz creativo. Aún no tengo muy claro cómo hacerlo, pero ya os iré contando.