Categories
General

UNIVERSITIC 2011. Descripción, gestión y gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español

Como viene siendo habitual cada año, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) edita el informe UNIVERSITIC, que está edición tiene por título UNIVERSITIC 2011. Descripción, gestión y gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español. El informe de este año se basa en un nuevo catalogo de indicadores que permite analizar dicha situación desde todas las perspectivas posibles: descripción, gestión y gobierno de las TI.
En esta edición se ha alcanzado un excelente nivel de participación, con 62 universidades, que recogen el 94% de los estudiantes universitarios españoles. Los distintos informes (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) se pueden encontrar en www.crue.org/Publicaciones/universitic.html.

Resumen

En relación a los indicadores de Descripción de las TI podemos destacar:

 • Las TI proporcionan soporte y apoyan a la docencia presencial, al mismo tiempo que promueven la docencia no presencial (el 90% del PDI y de los estudiantes ya utilizan la plataforma de docencia virtual institucional).
 • Los investigadores universitarios están dotados de los medios técnicos TI de uso personal que necesitan para investigar: el 80% del PDI dispone de herramientas de trabajo colaborativo, dos de cada tres grupos de investigación disponen de una página web, dos de cada tres universidades disponen de una aplicación de gestión de congresos científicos y hay 500 salas de videoconferencia que facilitan las reuniones no presenciales.
 • Las universidades españolas han conseguido informatizar ya el 78% de los procesos de gestión universitaria y la mitad de los elementos que soportan los procesos de administración electrónica ya están implantados.
 • Tres de cada cuatro universidades disponen de un repositorio de contenidos y el 90% de las universidades disponen de un datawarehouse o están en vías de implantación del mismo.
 • En la actualidad uno de cada tres ordenadores tiene instalado un sistema operativo no propietario y uno de cada tres productos software en uso en la universidad se han desarrollado con código de fuente abierta.
 • Las prácticas relacionadas con la sostenibilidad de las TI más habituales son la retirada y el reciclaje de equipos y consumibles, junto con la gestión sostenible de los centros de procesos de datos.

En el ámbito de la Gestión de las TI se pueden destacar los siguientes resultados:

 • El personal TI suele encontrarse en un 80% de los casos en servicios centrales y no distribuido entre otros servicios universitarios.
 • El 90% de las universidades disponen de un presupuesto propio y diferenciado para las TI y casi la mitad de este presupuesto (46%) se dedica a gastos de personal de TI. A pesar de la crisis, se mantiene el presupuesto dedicado a las TI.
 • El 38% de las universidades suele innovar incorporando nuevas tecnologías, aunque éstas no estén extendidas.
 • Tres de cada cuatro universidades realizan auditorias periódicas que verifican la efectividad y eficiencia de sus servicios TI.
 • La mitad de las universidades disponen de un plan estratégico de las TI alineado con la estrategia institucional.
 • Seis de cada diez universidades comparten recursos TI con otras universidades y alrededor del 90% de los responsables TI de las universidades suelen asistir a las reuniones de la Sectorial TIC de la CRUE y a las de RedIRIS.

La madurez de gobierno de las TI solo ha sido analizada, a modo de proyecto piloto, en las Universidades de Murcia, Jaume I de Castellón y Politécnica de Cartagena y ha tenido como objetivo validar empíricamente el modelo de Gobierno de las TI para Universidades (GTI4U):

 • Ha permitido a las universidades participantes comprender la importancia del gobierno de las TI e identificar quiénes son los responsables de implementar un sistema de gobierno TI eficiente, que aumente el valor de los procesos universitarios.
 • El modelo GTI4U ha sido validado con satisfacción por los responsables de las TI de las universidades participantes y ha sido actualizado levemente con las sugerencias recibidas durante este proceso.
 • También se ha validado el proceso global de implantación del sistema de gobierno de las TI, al menos en su fase de arranque, ya que la validación definitiva no va a llegar hasta que no se revise dicha implantación después de un año, cuando se hayan ejecutado las acciones de mejora sugeridas.
Categories
Reflexiones personales

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs
14 d’abril de 2011, “L’espai de”, Xarxa Vives d’Universitats

Sovint em conviden a parlar o escriure sobre la tecnologia en educació. I encara que sobre aquest tema podria estendre’m, hi ha molt escrit i molt bo, i explicat millor que jo podria fer-ho. Així que he capgirat els termes i en aquest cas reflexionaré sobre l’educació en tecnologia, que em preocupa molt més.
Les tecnologies de la informació han evolucionat vertiginosament en els últims temps. I encara que tenen molt a millorar (ubiqüitat, informació contextualitzada, interfícies naturals i senzillesa de maneig), no ens hem de preocupar, ja que els enginyers hi estan treballant. Els problemes greus que sorgeixen en aquest món digital no són tècnics, són intrínsecs a la naturalesa humana (delinqüència, seguretat, propietat intel·lectual, frivolitat, fiabilitat de la informació, etc). El veritable problema està en l’ús que es fa de la tecnologia. En un món fortament marcat per la tecnologies de la informació, ens hi hem d’implicar tots i no pensar que és una qüestió exclusiva dels tecnòlegs. Donaré uns quants exemples relacionats amb l’entorn universitari.
En l’àmbit de l’educació ens trobem el que he anomenat la paradoxa de les tecnologies digitals en l’educació, és a dir, que els nadius digitals són educats per bàrbars digitals o, en el millor dels casos, per immigrants digitals. Com els hem de preparar per a viure en un món que ens és aliè, que no comprenem o, pitjor encara, un món que temem?
En l’àmbit personal sempre ens hem preocupat per la nostra imatge. Però ara diem molt de nosaltres mateixos a través de la nostra presència en internet. La identitat digital o el jo digital és el rastre que anem deixant de tot el que fem i pengem en la xarxa. Els nostres fills són conscients de tot el rastre que estan deixant en la xarxa a l’abast de tothom, ara i en un futur?
En l’àmbit social ens trobem que volem aplicar als productes digitals les mateixes normes que als objectes físics. El concepte de la propietat intel·lectual i dels drets de còpia ha de ser àmpliament debatut i consensuat. El model de negoci dels creadors ha canviat. No podem permetre que els nostres fills se salten les lleis fent còpies pirates, però tampoc hem d’impedir-los que compartisquen les coses amb els altres. En un món tan egoista i de culte a la individualitat, els valors de la cooperació i de compartir amb la comunitat han de ser potenciats. Sí, ho confesse, sóc un pirata educatiu!
En l’àmbit cultural no permetem que s’enfronte el contingut global amb el local. Cal potenciar els dos aspectes, ja que no són contradictoris, sinó complementaris. Així va sorgir el nou terme glocal, fusió d’ambdues paraules, per a fer referència a pensar globalment i actuar localment. Les tecnologies de la informació han aplanat el món. I en aquest món global té més valor la cultura local. En qüestions de llengua, no cal optar pel català/valencià o per l’anglès. Cal apostar per una educació plurilingüe i intercultural. La veritable riquesa està en la diversitat, no en la uniformitat!
En l’àmbit lingüístic hem de defensar les llengües locals, però no solament en el món físic, sinó també en el món digital. És important que el nostre ordinador, que en aquest món “parla” per nosaltres, diga que som catalanoparlants. En la Universitat d’Alacant vam engegar una campanya amb la invitació navega en valencià perquè configurem els nostres ordinadors i navegadors web en català. En aquest món digital, els nostres ordinadors són la nostra veu: diguem-los com som!
En l’àmbit de les organitzacions, les decisions estratègiques relacionades amb les tecnologies de la informació (TI) no es poden deixar exclusivament en mans dels tècnics, han de ser assumides pel màxim òrgan de direcció. Però al mateix temps han de basar-se en els coneixements tècnics, la qual cosa implica que el màxim responsable de tecnologia ha d’estar en els consells de direcció. L’estratègia de les TI ha d’estar alineada amb l’estratègia de l’organització. Això es diu govern de les tecnologies de la informació, i en la CRUE treballem en un model de govern de les TI per a universitats (GTI4U), amb l’esperança que els siga útil. Les tecnologies de la informació estan cridades a convertir-se en un element estratègic per a la universitat!
Per a finalitzar, les universitats tenim davant un gran repte que hem d’afrontar ja: l’adaptació de les normatives al món digital. La manera de fer les coses ha canviat, i els estudiants ens demanen que les universitats ens actualitzem. La tecnologia no és una moda passatgera. ¿Serem capaços, per tant, d’atendre les expectatives, o continuarem pensant que tenim 500 anys d’història i que sabem fer les coses bé, i ens mantindrem així per molts anys més?
En resum, la tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs. En el món actual, afecta a tots i en tots els àmbits. Hem d’educar-nos tecnològicament, ja que, vulguem o no, ens movem en un món digital. Ha nascut un nou humanisme en el qual es combinen ciències, lletres i tecnologia. Els ciutadans del segle XXI han de conèixer aquest nou llenguatge i han d’estar educats en aquestes noves idees.

Març de 2011
Faraón Llorens
President de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

Categories
General

UNIVERSITIC. Evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español 2006-2010

Un año más, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (www.crue.org/TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) (www.crue.org) edita el informe UNIVERSITIC, que está edición tiene por título Evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español 2006-2010 (enlace al pdf). El informe de este año contiene tres grandes bloques:

 • UNIVERSITIC 2010: Las TIC en el Sistema Universitario Español en 2010. En este apartado se presentan tanto los resultados de la campaña 2010 como la evolución de dichos indicadores en el último año (comparativa 2009 y 2010).
 • Evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español 2006-2010.
 • Líneas estratégicas y actividades de la Sectorial TIC de la CRUE.

En esta edición han participado 60 universidades, que recogen un 93,7% de los estudiantes universitarios españoles. Los distintos informes (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) se pueden encontrar en www.crue.org/Publicaciones/universitic.html.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo conocer la situación de las TIC en las universidades y establecer políticas y estrategias, tanto individuales como conjuntas, para su óptima implantación. El informe UNIVERSITIC 2010 ofrece un panorama optimista sobre la implantación de la tecnología en el sistema universitario español. El 90% de las universidades posee, o está desarrollando un plan de renovación continua y periódica de la infraestructura TIC.

Según el informe, la mayoría de las universidades cuentan con presupuestos propios y diferenciados para TIC y el presupuesto destinado al área TIC representa por término medio el 4,15% del presupuesto universitario.

De los resultados del estudio se desprende que las universidades siguen implantando nuevas tecnologías como apoyo a la docencia: ordenadores (13 estudiantes por ordenador), proyectores multimedia (el 64% de las aulas) y conexión inalámbrica a Internet (el 86% de las aulas con cobertura wifi). La consolidación de la mejora de estos indicadores manifiesta que las universidades han otorgado una gran importancia a la puesta a disposición del estudiante y del profesorado de dotación de equipamiento informático en las aulas de docencia.

Otro dato positivo es que en casi todas las universidades existen aplicaciones software para la gestión de la investigación y un portal Web de divulgación de la oferta tecnológica e investigadora. Actualmente el 71% de los grupos de investigación divulgan su actividad a través de su propia página Web y el 70% de los investigadores han depositado su currículo en la base de datos institucional. En 2010 el 60% de las universidades cuentan con una aplicación web para la publicación y gestión de congresos científicos (esto supone una mejora del 24% en relación a 2006).

Las universidades españolas continúan realizando esfuerzos en la agilización y modernización de la atención a los usuarios a través de las tecnologías propias de la administración electrónica y de la automatización de los procesos de gestión. La CRUE ha mostrado un especial interés por promocionar la implantación de tecnologías de apoyo a la administración electrónica, consiguiendo que su presencia pase del 39% en 2006 al 67% actual (supone una mejora del 72%), y porque los servicios administrativos se ofrezcan a través de la Web y de manera personalizada (actualmente están disponibles el 77% de ellos).

A la CRUE le preocupa tanto la implantación de nuevas tecnologías como la calidad con la que se implanten y la calidad que aporten a sus procesos. A este respecto se ha detectado una gran mejora (del 32%) en cuanto al porcentaje de buenas prácticas relacionadas con las TIC implantadas, pasándose del 47% en 2006 al 82% en 2010, y en cuanto al número de procesos universitarios soportados por las TIC que se han certificado, en 2006 la media era de 1,13 procesos por universidad y en la actualidad es de 2,29 procesos (la mejora del 102% es espectacular).

De los resultados obtenidos se desprende una apuesta decidida de las universidades por utilizar las TIC como pilar fundamental de sus procesos universitarios y situarlas como un elemento esencial de cambio e innovación. Se aprecia claramente el esfuerzo realizado por las universidades durante estos años, que ha contribuido a que muchos de los objetivos iniciales se hayan satisfecho ya, y que al mismo tiempo se hayan descubierto algunos aspectos que exigen continuar trabajando para su mejora.

Categories
General

Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2009

Un año más, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) edita el informe Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2009 (pdf), en el que, en base a los datos recogidos a diciembre de 2008, se analiza la situación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Sistema Universitario Español (SUE). En este edición han participado 54 universidades, que recogen un 87’9% de los estudiantes del SUE. En este informe se presentan tanto los resultados de la campaña 2009 como la evolución de dichos indicadores en el último año (comparativa 2008 y 2009). Los distintos informes (2006, 2007, 2008 y 2009) se pueden encontrar en www.crue.org/UNIVERSTIC. Este tipo de estudios son muy útiles para conocer la situación de las TIC en las universidades y establecer políticas y estrategias, tanto individuales como conjuntas, para su óptima implantación. El Modelo de Análisis y Planificación TIC, en el que basa el estudio, recoge una serie de objetivos e indicadores donde se mezclan los orientados a la estrategia institucional con otros más propios de cuestiones operativas y tecnológicas. Actualmente la Comisión Sectorial TIC de la CRUE se encuentra trabajando en un Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (www.crue.org/GTI) que pueda servir de referencia a las universidades españolas a la hora de implantar sus propios sistemas de gobierno de las TI que aseguren obtener el máximo valor de las tecnologías en relación con los objetivos de las universidades.

El estudio se estructura en 6 ejes estratégicos:

 1. Enseñanza – Aprendizaje.
 2. Investigación.
 3. Procesos de gestión universitaria.
 4. Gestión de la información en la institución.
 5. Formación y cultura TIC.
 6. Organización de las TIC.

A continuación comento los aspectos que me han resultado más destacables:

 • Las universidades otorgan una gran importancia a la puesta a disposición del estudiante y del profesorado de equipamiento informáticos en las aulas de docencia, con la finalidad de que dichos espacios docentes estén preparados para el cambio metodológico que supondrán las nuevas titulaciones adaptadas al EEES.
 • El alto nivel del equipamiento alcanzado sugiere que las universidades deben orientar sus esfuerzos a la dotación de otro tipo de recursos, más especializados y de un uso no tan masivo (pizarras digitales o tecnologías equivalentes).
 • Dada la cada vez mayor orientación metodológica hacia el trabajo autónomo del estudiante las universidades deben plantearse complementar el equipamiento disponible en sus instalaciones con una política institucional que favorezca que el alumnado disponga de una adecuada dotación TIC de uso particular.
 • Se extiende cada vez más el uso de tecnologías propias de docencia virtual y que se consolidan las iniciativas de promoción de este tipo de docencia, como complemento a la docencia tradicional.
 • Es momento de plantear nuevos indicadores TIC que reflejen las nuevas exigencias que deben afrontar las universidades con la finalidad de que puedan desarrollar una actividad investigadora competitiva.
 • Las universidades españolas continúan realizando un esfuerzo en la agilización y modernización de la atención a los usuarios a través de las tecnologías propias de la administración electrónica y de la automatización de los procesos de gestión.
 • La mitad de las universidades dispone de un datawarehouse para consolidar y administrar los datos recogidos de múltiples fuentes y obtener de esta forma indicadores útiles en la toma de decisiones.
 • La presencia en Internet de las universidades es un aspecto estratégico que cada vez se cuida más.
 • Las universidades han impulsado la formación de su personal en competencias TIC como respuesta a la importancia que estas tecnologías cobrarán ante la entrada inmediata del EEES.
 • Las universidades disponen de personal técnico altamente especializado, como factor clave para mantener actualizados los servicios TIC que oferta.
 • Las universidades siguen manteniendo su compromiso para promover la expansión del software libre y de código abierto.