ir a la navegación

UNIVERSITIC 2011. Descripción, gestión y gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español 13 octubre 2011

Publicado por faraon en General , comentarios cerrados

Como viene siendo habitual cada año, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) edita el informe UNIVERSITIC, que está edición tiene por título UNIVERSITIC 2011. Descripción, gestión y gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español. El informe de este año se basa en un nuevo catalogo de indicadores que permite analizar dicha situación desde todas las perspectivas posibles: descripción, gestión y gobierno de las TI.
En esta edición se ha alcanzado un excelente nivel de participación, con 62 universidades, que recogen el 94% de los estudiantes universitarios españoles. Los distintos informes (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) se pueden encontrar en www.crue.org/Publicaciones/universitic.html.

Resumen

En relación a los indicadores de Descripción de las TI podemos destacar:

En el ámbito de la Gestión de las TI se pueden destacar los siguientes resultados:

La madurez de gobierno de las TI solo ha sido analizada, a modo de proyecto piloto, en las Universidades de Murcia, Jaume I de Castellón y Politécnica de Cartagena y ha tenido como objetivo validar empíricamente el modelo de Gobierno de las TI para Universidades (GTI4U):

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs 18 abril 2011

Publicado por faraon en Reflexiones personales , comentarios cerrados

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs
14 d’abril de 2011, “L’espai de”, Xarxa Vives d’Universitats

Sovint em conviden a parlar o escriure sobre la tecnologia en educació. I encara que sobre aquest tema podria estendre’m, hi ha molt escrit i molt bo, i explicat millor que jo podria fer-ho. Així que he capgirat els termes i en aquest cas reflexionaré sobre l’educació en tecnologia, que em preocupa molt més.
Les tecnologies de la informació han evolucionat vertiginosament en els últims temps. I encara que tenen molt a millorar (ubiqüitat, informació contextualitzada, interfícies naturals i senzillesa de maneig), no ens hem de preocupar, ja que els enginyers hi estan treballant. Els problemes greus que sorgeixen en aquest món digital no són tècnics, són intrínsecs a la naturalesa humana (delinqüència, seguretat, propietat intel·lectual, frivolitat, fiabilitat de la informació, etc). El veritable problema està en l’ús que es fa de la tecnologia. En un món fortament marcat per la tecnologies de la informació, ens hi hem d’implicar tots i no pensar que és una qüestió exclusiva dels tecnòlegs. Donaré uns quants exemples relacionats amb l’entorn universitari.
En l’àmbit de l’educació ens trobem el que he anomenat la paradoxa de les tecnologies digitals en l’educació, és a dir, que els nadius digitals són educats per bàrbars digitals o, en el millor dels casos, per immigrants digitals. Com els hem de preparar per a viure en un món que ens és aliè, que no comprenem o, pitjor encara, un món que temem?
En l’àmbit personal sempre ens hem preocupat per la nostra imatge. Però ara diem molt de nosaltres mateixos a través de la nostra presència en internet. La identitat digital o el jo digital és el rastre que anem deixant de tot el que fem i pengem en la xarxa. Els nostres fills són conscients de tot el rastre que estan deixant en la xarxa a l’abast de tothom, ara i en un futur?
En l’àmbit social ens trobem que volem aplicar als productes digitals les mateixes normes que als objectes físics. El concepte de la propietat intel·lectual i dels drets de còpia ha de ser àmpliament debatut i consensuat. El model de negoci dels creadors ha canviat. No podem permetre que els nostres fills se salten les lleis fent còpies pirates, però tampoc hem d’impedir-los que compartisquen les coses amb els altres. En un món tan egoista i de culte a la individualitat, els valors de la cooperació i de compartir amb la comunitat han de ser potenciats. Sí, ho confesse, sóc un pirata educatiu!
En l’àmbit cultural no permetem que s’enfronte el contingut global amb el local. Cal potenciar els dos aspectes, ja que no són contradictoris, sinó complementaris. Així va sorgir el nou terme glocal, fusió d’ambdues paraules, per a fer referència a pensar globalment i actuar localment. Les tecnologies de la informació han aplanat el món. I en aquest món global té més valor la cultura local. En qüestions de llengua, no cal optar pel català/valencià o per l’anglès. Cal apostar per una educació plurilingüe i intercultural. La veritable riquesa està en la diversitat, no en la uniformitat!
En l’àmbit lingüístic hem de defensar les llengües locals, però no solament en el món físic, sinó també en el món digital. És important que el nostre ordinador, que en aquest món “parla” per nosaltres, diga que som catalanoparlants. En la Universitat d’Alacant vam engegar una campanya amb la invitació navega en valencià perquè configurem els nostres ordinadors i navegadors web en català. En aquest món digital, els nostres ordinadors són la nostra veu: diguem-los com som!
En l’àmbit de les organitzacions, les decisions estratègiques relacionades amb les tecnologies de la informació (TI) no es poden deixar exclusivament en mans dels tècnics, han de ser assumides pel màxim òrgan de direcció. Però al mateix temps han de basar-se en els coneixements tècnics, la qual cosa implica que el màxim responsable de tecnologia ha d’estar en els consells de direcció. L’estratègia de les TI ha d’estar alineada amb l’estratègia de l’organització. Això es diu govern de les tecnologies de la informació, i en la CRUE treballem en un model de govern de les TI per a universitats (GTI4U), amb l’esperança que els siga útil. Les tecnologies de la informació estan cridades a convertir-se en un element estratègic per a la universitat!
Per a finalitzar, les universitats tenim davant un gran repte que hem d’afrontar ja: l’adaptació de les normatives al món digital. La manera de fer les coses ha canviat, i els estudiants ens demanen que les universitats ens actualitzem. La tecnologia no és una moda passatgera. ¿Serem capaços, per tant, d’atendre les expectatives, o continuarem pensant que tenim 500 anys d’història i que sabem fer les coses bé, i ens mantindrem així per molts anys més?
En resum, la tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs. En el món actual, afecta a tots i en tots els àmbits. Hem d’educar-nos tecnològicament, ja que, vulguem o no, ens movem en un món digital. Ha nascut un nou humanisme en el qual es combinen ciències, lletres i tecnologia. Els ciutadans del segle XXI han de conèixer aquest nou llenguatge i han d’estar educats en aquestes noves idees.

Març de 2011
Faraón Llorens
President de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

UNIVERSITIC. Evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español 2006-2010 23 junio 2010

Publicado por faraon en General , comentarios cerrados

Un año más, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (www.crue.org/TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) (www.crue.org) edita el informe UNIVERSITIC, que está edición tiene por título Evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español 2006-2010 (enlace al pdf). El informe de este año contiene tres grandes bloques:

En esta edición han participado 60 universidades, que recogen un 93,7% de los estudiantes universitarios españoles. Los distintos informes (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) se pueden encontrar en www.crue.org/Publicaciones/universitic.html.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo conocer la situación de las TIC en las universidades y establecer políticas y estrategias, tanto individuales como conjuntas, para su óptima implantación. El informe UNIVERSITIC 2010 ofrece un panorama optimista sobre la implantación de la tecnología en el sistema universitario español. El 90% de las universidades posee, o está desarrollando un plan de renovación continua y periódica de la infraestructura TIC.

Según el informe, la mayoría de las universidades cuentan con presupuestos propios y diferenciados para TIC y el presupuesto destinado al área TIC representa por término medio el 4,15% del presupuesto universitario.

De los resultados del estudio se desprende que las universidades siguen implantando nuevas tecnologías como apoyo a la docencia: ordenadores (13 estudiantes por ordenador), proyectores multimedia (el 64% de las aulas) y conexión inalámbrica a Internet (el 86% de las aulas con cobertura wifi). La consolidación de la mejora de estos indicadores manifiesta que las universidades han otorgado una gran importancia a la puesta a disposición del estudiante y del profesorado de dotación de equipamiento informático en las aulas de docencia.

Otro dato positivo es que en casi todas las universidades existen aplicaciones software para la gestión de la investigación y un portal Web de divulgación de la oferta tecnológica e investigadora. Actualmente el 71% de los grupos de investigación divulgan su actividad a través de su propia página Web y el 70% de los investigadores han depositado su currículo en la base de datos institucional. En 2010 el 60% de las universidades cuentan con una aplicación web para la publicación y gestión de congresos científicos (esto supone una mejora del 24% en relación a 2006).

Las universidades españolas continúan realizando esfuerzos en la agilización y modernización de la atención a los usuarios a través de las tecnologías propias de la administración electrónica y de la automatización de los procesos de gestión. La CRUE ha mostrado un especial interés por promocionar la implantación de tecnologías de apoyo a la administración electrónica, consiguiendo que su presencia pase del 39% en 2006 al 67% actual (supone una mejora del 72%), y porque los servicios administrativos se ofrezcan a través de la Web y de manera personalizada (actualmente están disponibles el 77% de ellos).

A la CRUE le preocupa tanto la implantación de nuevas tecnologías como la calidad con la que se implanten y la calidad que aporten a sus procesos. A este respecto se ha detectado una gran mejora (del 32%) en cuanto al porcentaje de buenas prácticas relacionadas con las TIC implantadas, pasándose del 47% en 2006 al 82% en 2010, y en cuanto al número de procesos universitarios soportados por las TIC que se han certificado, en 2006 la media era de 1,13 procesos por universidad y en la actualidad es de 2,29 procesos (la mejora del 102% es espectacular).

De los resultados obtenidos se desprende una apuesta decidida de las universidades por utilizar las TIC como pilar fundamental de sus procesos universitarios y situarlas como un elemento esencial de cambio e innovación. Se aprecia claramente el esfuerzo realizado por las universidades durante estos años, que ha contribuido a que muchos de los objetivos iniciales se hayan satisfecho ya, y que al mismo tiempo se hayan descubierto algunos aspectos que exigen continuar trabajando para su mejora.

Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2009 28 septiembre 2009

Publicado por faraon en General , comentarios cerrados

Un año más, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) edita el informe Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2009 (pdf), en el que, en base a los datos recogidos a diciembre de 2008, se analiza la situación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Sistema Universitario Español (SUE). En este edición han participado 54 universidades, que recogen un 87’9% de los estudiantes del SUE. En este informe se presentan tanto los resultados de la campaña 2009 como la evolución de dichos indicadores en el último año (comparativa 2008 y 2009). Los distintos informes (2006, 2007, 2008 y 2009) se pueden encontrar en www.crue.org/UNIVERSTIC. Este tipo de estudios son muy útiles para conocer la situación de las TIC en las universidades y establecer políticas y estrategias, tanto individuales como conjuntas, para su óptima implantación. El Modelo de Análisis y Planificación TIC, en el que basa el estudio, recoge una serie de objetivos e indicadores donde se mezclan los orientados a la estrategia institucional con otros más propios de cuestiones operativas y tecnológicas. Actualmente la Comisión Sectorial TIC de la CRUE se encuentra trabajando en un Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (www.crue.org/GTI) que pueda servir de referencia a las universidades españolas a la hora de implantar sus propios sistemas de gobierno de las TI que aseguren obtener el máximo valor de las tecnologías en relación con los objetivos de las universidades.

El estudio se estructura en 6 ejes estratégicos:

  1. Enseñanza – Aprendizaje.
  2. Investigación.
  3. Procesos de gestión universitaria.
  4. Gestión de la información en la institución.
  5. Formación y cultura TIC.
  6. Organización de las TIC.

A continuación comento los aspectos que me han resultado más destacables: