Categories
Aims Subject

Chapter 9. Elasticity

Chapter 9. MECHANICAL PROPERTIES OF SOLIDS.

9.1 Elastic behaviour of solids.

9.2 Method of sections.

9.3 Normal stress and shear stress.

9.4 Axial deformation: Young’s modulus.

Objectives:

  • Demonstrate your understanding of elasticity, elastic limit, stress, strain, and, ultimate strength.
  • Write and apply formulas for calculating Young’s modulus, shear modulus, and, bulk modulus.
  • Solve problems involving deformation in members of loaded trusses.

Elasticity from Ahsan Latif

Bibliography

Rodes Roca, J. J., Durá Doménech, A. i Vera Guarinos, J., Fonaments físics de les construccions arquitectòniques (Publicacions de la Universitat d’Alacant, Alacant, 2011). Capítol 10. (There is also a version in Spanish of this book)

Rodes Roca, J. J., Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. I. Vectors lliscants i geometria de masses (ECU, Alacant, 2009)

Rodes Roca, J. J. i Durá Doménech, A., Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. II. Estàtica aplicada a les estructures (Col·lecció Joan Fuster 154, Universitat d’Alacant, 2013)

Tipler, P. A. i Mosca, G., Física per a la ciència i la tecnologia, Volum 1 (Reverté, Barcelona, 2010). Capítols 1 i 12. (This is the catalan version of the original English book)