Programa

  1. Principis de mecànica general, vectors, sistemes de forces.

    • Breu introducció a les magnituds físiques.

    • Definició de força. Lleis de Newton.

    • Magnituds escalars i vectorials.

    • Àlgebra vectorial i geometria analítica.

    • Producte escalar i producte vectorial.

  1. Vectors lliscants.

    • Definició de vector lliscant.

    • Moment d’un vector lliscant.

    • Sistemes de vectors lliscants.

    • Moment mínim.

    • Equació de l’eix central.

    • Classificació de sistemes de vectors lliscants.

    • Teorema de Varignon generalitzat.

  1. Centres de gravetat de superfícies planes.

    • Centres de gravetat de superfícies planes.

    • Càlcul sistemàtic de centres de gravetat.

    • Teoremes de Pappos-Guldin.

    • Moments estàtics i centre de gravetat d’una superfície.

  1. Moments d’inèrcia de superfícies planes.

    • Moments d’inèrcia de superfícies planes.

    • Radi de gir.

    • Equació del camp de moments. Teorema de Steiner.

    • Productes d’inèrcia.

    • Moments d’inèrcia geomètrics i màssics.

  1. Moments i direccions principals d’inèrcia de superfícies planes.

    • Moments principals d’inèrcia de superfícies planes.

    • Direccions principals d’inèrcia de superfícies planes.

    • Propietats dels eixos principals d’inèrcia.

    • Càlcul de les direccions principals d’inèrcia.

  1. Principis de l’estàtica.

    • Principis de l’estàtica.

    • Enllaços o lligams.

    • Fregament.

    • Diagrames de sòlid lliure.

  1. Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

    • Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

    • Cas general.

    • Forces concurrents.

    • Forces paral·leles.

    • Forces distribuïdes. Funció densitat de càrrega.

    • Estabilitat i gir.

  1. Resolució gràfica de sistemes de forces coplanàries.

    • Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

    • Polígon de forces.

    • Polígon funicular.

    • Condicions gràfiques per a l’equilibri.

    • Propietats del polígon funicular.

    • Aplicacions.

  1. Principis del comportament elàstic del sòlid.

    • Principis del comportament elàstic del sòlid.

    • Mètode de les seccions.

    • Tensió normal i tensió tallant.

    • Deformació axial: mòdul de Young.

  1. Determinació d’esforços en elements estructurals: entramats articulats plans.

    • Entramats articulats plans.

    • Hipòtesis simplificadores.

    • Sistemes isostàtics i hiperestàtics.

    • Mètode dels nusos.

    • Mètode de Maxwell-Cremona.

    • Mètode de Ritter.

  1. Determinació d’esforços en elements estructurals: bigues isostàtiques.

    • Bigues isostàtiques: introducció.

    • Reaccions d’enllaç en els suports.

    • Tipus de sol·licitacions.

    • Esforços interns en una biga. Conveni de signes.

    • Càrregues, esforços tallants i axials.

    • Resolució gràfica d’una biga.

    • Elàstica d’una biga.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *