Programa

 1. Principis de mecànica general, vectors, sistemes de forces.

  • Breu introducció a les magnituds físiques.

  • Definició de força. Lleis de Newton.

  • Magnituds escalars i vectorials.

  • Àlgebra vectorial i geometria analítica.

  • Producte escalar i producte vectorial.

 1. Vectors lliscants.

  • Definició de vector lliscant.

  • Moment d’un vector lliscant.

  • Sistemes de vectors lliscants.

  • Moment mínim.

  • Equació de l’eix central.

  • Classificació de sistemes de vectors lliscants.

  • Teorema de Varignon generalitzat.

 1. Centres de gravetat de superfícies planes.

  • Centres de gravetat de superfícies planes.

  • Càlcul sistemàtic de centres de gravetat.

  • Teoremes de Pappos-Guldin.

  • Moments estàtics i centre de gravetat d’una superfície.

 1. Moments d’inèrcia de superfícies planes.

  • Moments d’inèrcia de superfícies planes.

  • Radi de gir.

  • Equació del camp de moments. Teorema de Steiner.

  • Productes d’inèrcia.

  • Moments d’inèrcia geomètrics i màssics.

 1. Moments i direccions principals d’inèrcia de superfícies planes.

  • Moments principals d’inèrcia de superfícies planes.

  • Direccions principals d’inèrcia de superfícies planes.

  • Propietats dels eixos principals d’inèrcia.

  • Càlcul de les direccions principals d’inèrcia.

 1. Principis de l’estàtica.

  • Principis de l’estàtica.

  • Enllaços o lligams.

  • Fregament.

  • Diagrames de sòlid lliure.

 1. Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

  • Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

  • Cas general.

  • Forces concurrents.

  • Forces paral·leles.

  • Forces distribuïdes. Funció densitat de càrrega.

  • Estabilitat i gir.

 1. Resolució gràfica de sistemes de forces coplanàries.

  • Resolució analítica de sistemes de forces coplanàries.

  • Polígon de forces.

  • Polígon funicular.

  • Condicions gràfiques per a l’equilibri.

  • Propietats del polígon funicular.

  • Aplicacions.

 1. Principis del comportament elàstic del sòlid.

  • Principis del comportament elàstic del sòlid.

  • Mètode de les seccions.

  • Tensió normal i tensió tallant.

  • Deformació axial: mòdul de Young.

 1. Determinació d’esforços en elements estructurals: entramats articulats plans.

  • Entramats articulats plans.

  • Hipòtesis simplificadores.

  • Sistemes isostàtics i hiperestàtics.

  • Mètode dels nusos.

  • Mètode de Maxwell-Cremona.

  • Mètode de Ritter.

 1. Determinació d’esforços en elements estructurals: bigues isostàtiques.

  • Bigues isostàtiques: introducció.

  • Reaccions d’enllaç en els suports.

  • Tipus de sol·licitacions.

  • Esforços interns en una biga. Conveni de signes.

  • Càrregues, esforços tallants i axials.

  • Resolució gràfica d’una biga.

  • Elàstica d’una biga.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *