Categories
Assignatura Legislació

Física i Edificació? Perquè?

Doncs sí, estimat alumnat. No només la mecànica és una part de la física fonamental per a l’edificació, sinò que n’hi ha altres com es demostrarà al llarg d’aquesta entrada. En primer lloc, s’ha de dir que el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el context on desenvolupareu el vostre treball i ací indicarem els fonaments físics que cal conèixer i aprendre.

Tot el desenvolupament legal el teniu en la pàgina web del Ministeri de Foment d’on podreu descarregar els documents per a poder consultar-los. Amb els Fonaments Físics de les Estructures hem tractat de transmetre-vos la importància de les lleis de la física, l’estimació dels errors en les magnituds i el càlcul dels esforços interns en elements estructurals. La fotografia següent ens porta al Reial Decret on s’aprovà el CTE, on podeu comprovar els requisits que s’han de complir referits a la seguretat estructural.

Els Fonaments Físics de les Instal·lacions tractaran els aspectes relacionats amb bona part de les exigències del CTE. En particular, s’assenyalaran els següents:

  • Mecànica de fluids i termodinàmica de l’aire per a les exigències bàsiques de salubritat (article 13: subministrament i evacuació d’aigües, protecció front a la humitat).
  • Acústica per a les exigències d’exigències bàsiques front al soroll (article 14).
  • Fotometria, energia solar, transferència de la calor, fonaments d’astronomia, il·luminació per a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (article 15: rendiment de les instal·lacions tèrmiques, eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, contribució solar d’aigua calenta sanitaria, energia fotovoltaica).
  • Dilatació tèrmica i esforços tèrmics per a les exigències bàsiques de seguretat estructural (article 10).
  • L’electromagnetisme per a conèixer el fonament de les instal·lacions elèctriques.

Per tant, caldrà posar tots els sentits en aquests continguts i aprendre els seus fonaments físics per a aplicar-los adequadament a l’aprenentatge d’altres assignatures del grau i al desenvolupament de la vostra professió. La següent fotografia ens porta a un llibre que s’utilitzava en la titulació d’Arquitectura Tècnica i Arquitectura.