Categories
Assignatura Objectius

Curs 2012-13 de FFE

Comença un nou quadrimestre i s’inicia el curs de fonaments físics de les estructures del grau en Enginyeria d’Edificació. La principal novetat acadèmica és l’elaboració de materials que afavoriran l’aprenentatge autònom de l’alumnat: objectiu fonamental de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els continguts del curs i molts dels materials que s’utilitzaran en les classes es troben ací. Espere que aquest curs l’alumnat aprofite el recurs del bloc com a eina d’aprenentatge i us agrairíem suggerències per a la seua millora.

Comienza un nuevo cuatrimestre y empieza el curso de fundamentos físicos de las estructuras del grado en Ingeniería de Edificación. La principal novedad académica es la elaboración de materiales que favorecerán el aprendizaje autónomo del alumnado: objetivo fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los contenidos del curso y la mayor parte de los materiales que se utilizarán en las clases se pueden descargar desde este enlace (material en valenciano).

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Alguns exàmens resolts de FFE

A vegades uns exercicis d’exàmens resolts ajuden a preparar les proves d’avaluació. Per aquesta raó, hem posat a disposició de l’alumnat a través del RUA un document en format pdf que conté una selecció d’exercicis proposats en exàmens de l’assignatura Fonaments Físics de les Estructures.

Espere que en la traducció i en l’elaboració del document no s’haja inclòs cap error. En tal cas, s’agrairia la comunicació dels possibles errors que es troben. El document es pot consultar i/o descarregar ací.

Categories
Assignatura Objectius

Article sobre el bloc

L’experiència del bloc com a eina d’ensenyament i aprenentatge es presentà en les X Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària com a una comunicació oral. L’article el podeu llegir i/o descarregar-lo ací. En aquest curs també s’utilitzarà i esperem que les vostres suggerències i comentaris donades en l’enquesta a l’alumnat milloren la seua utilització per a l’assignatura.

Altres resultats d’investigació docent relacionades amb l’assignatura els podeu trobar en:I altres edicions de les jornades d’investigació en docència universitària les podeu consultar mantingudes per l’Institut de Ciències de l’Educació.

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Vídeo-sessions

Estem treballant en l’edició de vídeos curts amb l’objectiu d’ajudar-vos a recordar les classes impartides durant el curs passat. Encara no els tenim tots i només es podran visualitzar pel campus virtual. A la Universitat Politècnica de València han desenvolupat un material audiovisual que podeu utilitzar per a recordar algunes explicacions com resolució d’estructures articulades planes, bigues i grues.

Malauradament, no totes les sessions són obertes així que haureu de provar sort amb els enllaços que hi ha i esperar que us deixe veure’ls.

https://polimedia.upv.es/catalogo/lista_profesores.asp

Categories
Assignatura Legislació

Física i Edificació? Perquè?

Doncs sí, estimat alumnat. No només la mecànica és una part de la física fonamental per a l’edificació, sinò que n’hi ha altres com es demostrarà al llarg d’aquesta entrada. En primer lloc, s’ha de dir que el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el context on desenvolupareu el vostre treball i ací indicarem els fonaments físics que cal conèixer i aprendre.

Tot el desenvolupament legal el teniu en la pàgina web del Ministeri de Foment d’on podreu descarregar els documents per a poder consultar-los. Amb els Fonaments Físics de les Estructures hem tractat de transmetre-vos la importància de les lleis de la física, l’estimació dels errors en les magnituds i el càlcul dels esforços interns en elements estructurals. La fotografia següent ens porta al Reial Decret on s’aprovà el CTE, on podeu comprovar els requisits que s’han de complir referits a la seguretat estructural.

Els Fonaments Físics de les Instal·lacions tractaran els aspectes relacionats amb bona part de les exigències del CTE. En particular, s’assenyalaran els següents:

  • Mecànica de fluids i termodinàmica de l’aire per a les exigències bàsiques de salubritat (article 13: subministrament i evacuació d’aigües, protecció front a la humitat).
  • Acústica per a les exigències d’exigències bàsiques front al soroll (article 14).
  • Fotometria, energia solar, transferència de la calor, fonaments d’astronomia, il·luminació per a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (article 15: rendiment de les instal·lacions tèrmiques, eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, contribució solar d’aigua calenta sanitaria, energia fotovoltaica).
  • Dilatació tèrmica i esforços tèrmics per a les exigències bàsiques de seguretat estructural (article 10).
  • L’electromagnetisme per a conèixer el fonament de les instal·lacions elèctriques.

Per tant, caldrà posar tots els sentits en aquests continguts i aprendre els seus fonaments físics per a aplicar-los adequadament a l’aprenentatge d’altres assignatures del grau i al desenvolupament de la vostra professió. La següent fotografia ens porta a un llibre que s’utilitzava en la titulació d’Arquitectura Tècnica i Arquitectura.

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Autoavaluació

El professorat del Departament de Física Aplicada II de la Universitat de Sevilla de l’assignatura de Fonaments Físics de l’Arquitectura Tècnica posen a disposició de l’alumnat una eina d’autoavaluació d’accés lliure. Per tal de preparar els exercicis tipus test dels Fonaments Físics de les Estructures, us anime a triar des del tema 1 al 5 perquè comproveu el vostre aprenentatge al llarg del curs. Bona sort!!!!!!!

Cliqueu la imatge, però no feu cas a la resolució!!!!!!!!!!!!!!!, i anireu a l’adreça electrònica on es troben els exercicis d’autoavaluació.

 

Com podreu comprovar, també teniu altres opcions que poden ser-vos d’utilitat.

Categories
Assignatura Objectius Temes

TEMA 11. Bigues isostàtiques

Tot element sustentant que servisca per a uns fins pràctics cal que es dimensione i es construïsca de manera que quede assegurada la seua capacitat resistent, amb prou grau de seguretat per a totes les sol·licitacions que entren en consideració. Això és aplicable tant a un edifici com a un pont, a una grua, a una coberta, a un vehicle o a qualsevol altre tipus de màquina o construcció. En tots els casos, l’arquitecte o l’enginyer hauran d’aportar en el seu projecte les garanties suficients que en qualsevol punt de cadascun dels elements constructius hi ha el grau de seguretat que cal, no tan sols d’acord amb les normes respectives, sinó també pel que fa als límits dels materials davant les sol·licitacions previstes.

Per tot això, fa falta estudiar de quina manera es transmet a través dels elements estructurals el conjunt de forces exteriors (forces aplicades més reaccions en els suports). Denominarem biga tot element constructiu individual que permeta la transmissió de les forces exteriors en l’interior de qualsevol construcció tècnica. Es tracta de cossos allargats en els quals predomina una de les dimensions sobre les altres. La missió principal de les bigues és treballar a flexió i absorbir forces perpendiculars a la seua directriu.

Per tant, en aquest capítol s’entendrà el funcionament d’una biga, es calcularan les forces internes que hi actuen i es determinaran les lleis d’esforços tallants i moments flectors, així com dibuixar-les gràficament. Se suposarà que el sistema de forces que actuen sobre el sòlid, siga discret o siga continu, està contingut en el pla de simetria d’aquest. També s’aprendrà a distingir les bigues isostàtiques de les hiperestàtiques d’acord al seu grau d’hiperestatisme. L’objectiu fonamental és la resolució d’una biga, és a dir, obtenir les reaccions en els seus suports i els esforços tallants i moments flectors interns d’aquesta. En aquest estudi caldrà saber les hipòtesis simplificadores utilitzades en la resolució i els mètodes de resolució tant gràfics com analítics (mètode de les seccions o general).

Un document amb un resum del contingut teòric d’elasticitat i esforços en elements estructurals es pot descarregar des de l’adreça electrònica del Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/22316. Podeu consultar la presentació corresponent a la sessió de teoria de bigues isostàtiques en l’adreça electrònica http://hdl.handle.net/10045/22396.

El professorat de la Universitat Politècnica de València disposa de vídeos que expliquen conceptes teòrics relacionats amb les bigues isostàtiques. A continuació podeu veure un que explica com es calculen els esforços interns en bigues sotmeses a càrregues puntuals (en castellà).

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ySug3LIBmEM" width="398" height="224" wmode="transparent" /]

Bibliografia

Rodes Roca, J. J., Durá Doménech, A. i Vera Guarinos, J., Fonaments físics de les construccions arquitectòniques (Publicacions de la Universitat d’Alacant, Alacant, 2011). Capítol 12.

Rodes Roca, J. J., Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. I. Vectors lliscants i geometria de masses (ECU, Alacant, 2009)

Tipler, P. A. i Mosca, G., Física per a la ciència i la tecnologia, Volum 1 (Reverté, Barcelona, 2010). Capítols 1 i 12.

Categories
Materials docents

Estructures (diapositives en la xarxa)

L’evolució de la xarxa permet compartir molts treballs del professorat que es poden implementar en el bloc. Hem vist exemples de vídeos al llarg del curs i ara farem ús d’una aplicació en la xarxa anomenada slideshare, que permet compartir presentacions que el professorat ha deixat en aquest entorn. A continuació podeu veure una presentació relacionada amb les estructures en la construcció. Comprovareu que apliquem els conceptes de l’estàtica i la deformació a elements estructurals reals.

Categories
Assignatura Objectius Temes

TEMA 10. Entramats articulats plans

En aquest capítol estudiarem les forces i moments necessaris perquè els entramats articulats plans romanguen estàtics. Haurem d’esquematitzar les estructures identificant les càrregues que li són aplicades i calculant tant les forces que suporten els seus distints elements, com, si és el cas, les reaccions en els seus suports. S’aplicarà el concepte d’equilibri de forces en sistemes estructurals isostàtics, plans o reductibles a plans així com els conceptes bàsics relatius als esforços interns axials en les barres que componen l’entramat articulat pla.

Dins l’àmbit de les construccions arquitectòniques, els entramats articulats plans estan formats per barres coplanàries unides entre si per articulacions. Els ponts, les encavallades, les bigues, les grues i altres estructures semblants són un exemple corrent d’entramats. L’objectiu fonamental és la resolució de l’entramat, és a dir, obtenir les reaccions en els seus suports i les forces internes axials sobre els membres de l’estructura. En aquest estudi caldrà saber les hipòtesis simplificadores utilitzades en aquesta resolució, els diferents tipus d’entramats articulats bidimensionals i els mètodes de resolució que s’utilitzaran tant analítics (mètode dels nusos i Ritter) com gràfics (mètode gràfic del diagrama Maxwell-Cremona).

Un document amb un resum del contingut teòric d’elasticitat i esforços en elements estructurals es pot descarregar des de l’adreça electrònica del Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/22316. Podeu consultar la presentació corresponent a la sessió de teoria d’entramats articulats plans en l’adreça electrònica http://hdl.handle.net/10045/21913.

Bibliografia

Rodes Roca, J. J., Durá Doménech, A. i Vera Guarinos, J., Fonaments físics de les construccions arquitectòniques (Publicacions de la Universitat d’Alacant, Alacant, 2011). Capítol 11.

Rodes Roca, J. J., Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. I. Vectors lliscants i geometria de masses (ECU, Alacant, 2009)

Tipler, P. A. i Mosca, G., Física per a la ciència i la tecnologia, Volum 1 (Reverté, Barcelona, 2010). Capítols 1 i 12.

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Pràctica 3. Flexió d’una biga encastada per un dels seus extrems

En aquesta pràctica s’estudia la flexió d’una biga de secció rectangular sotmesa a un esforç de flexió. Es comprova la relació entre la deformació i la força aplicada a través de la llei de Hooke. L’objectiu és la determinació del mòdul de Young del material del qual està formada la biga a partir de la constant de proporcionalitat de la llei de Hooke i del moment d’inèrcia de la biga. El vídeo explica el procediment pràctic per a aconseguir aquest objectiu a partir de les mesures que poden llegir-se’n.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/X4ohnb9r7cY" width="396" height="297" wmode="transparent" /]