Normativa de la UA per a la creació i ús de contrasenyes

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa de la UA per a la creació i ús de contrasenyes“. En la mateixa data es va publicar en el BOUA.

És necessari que les i els usuaris creen contrasenyes robustes, basant-se en regles que dificulten la seua vulnerabilitat.

Aquesta normativa regula:

  • les regles per a la creació de contrasenyes.
  • les regles per al canvi de contrasenyes.
  • les conductes que cal observar en l’ús de les mateixes.

 

Article 3. Regles per a la creació de contrasenyes segures

«a) Les contrasenyes hauran de tenir una longitud igual o superior a
vuit caràcters.
b) Les contrasenyes hauran de tenir, com a mínim, un caràcter del
menys tres d’estos quatre grups: majúscules, minúscules, signes i
xifres, i no hauran de de tenir caràcters idèntics consecutius.
c) Les contrasenyes no hauran de ser igual a cap de les cinc últimes
contrasenyes usades.
d) Les contrasenyes no hauran d’estar basades en dades pròpis que
una altra persona puga endevinar o obtenir fàcilment, com ara nom,
cognoms, data de naixement, número de telèfon i similars.»

 

Article 4. Regles per a l´ús de les contrasenyes

«a) Les contrasenyes no poden ser anotades en paper ni de cap altra
manera que puga comprometre’n la seguretat.
b) Les contrasenyes han de ser secretes. No han de ser lliurades ni
comunicades a ningú.
c) Ningú està autoritzat a accedir als serveis interns de la Universitat
d’Alacant utilitzant el nom d´usuari i la contrasenya d´altra persona
usuària.
d) Les contrasenyes hauran de ser diferents a les usades en serveis
d´altres proveïdors externs a la UA.»

 

Article 5. Canvi de contrasenya

«1. Les contrasenyes hauran de ser canviades immediatament sempre
que la persona usuària entenga que ha quedat compromesa.
2. Sense perjudici d’això, en tot cas, les contrasenyes hauran de ser
canviades cada sis mesos.»

 

En el termini de tres mesos s’hauran d’adaptar les contrasenyes al que es disposa en aquesta normativa. És a dir, abans de l’1 de juny totes les usuàries i usuaris dels sistemes d’informació de la UA hauran d’actualitzar la seua contrasenya.

 

Consells per a una bona contrasenya

Normativa reguladora de los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios y recursos informáticos de la UA

El pasado 28 de febrero el Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa reguladora de los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios y recursos informáticos de la UA“.  En la misma fecha fue publicada en el BOUA.

Atendiendo al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa europea y española en materia de protección de datos personales es necesario que las y los usuarios sean informados expresamente de sus deberes y obligaciones. Es necesario, además, preservar y proteger adecuadamente la seguridad, los datos personales y el buen funcionamiento del sistema.