Comptes provisionals Google Meet

Benvolguda usuària de GCloud,
Benvolgut usuari de GCloud,

Al mes d’abril de 2020, la Universitat d’Alacant et va crear un compte provisional sala_N@gcloud.ua.es (en què N era un número entre l’1 i el 970) per a poder impartir les classes amb Google Meet durant el confinament. Passades ja les necessitats d’aquell moment, el compte es cancel·larà el pròxim dia 1 de juny de 2022.

Recorda que, si tens proves d’avaluació guardades en aquest compte, hauràs de descarregar la informació per a custodiar-la durant el temps indicat per l’article 15 del Reglament per a l’avaluació dels aprenentatges. Per a fer-ho pots utilitzar els recursos que t’indiquem en el punt 2.2 d’aquesta pauta.

Si t’interessa continuar disposant d’un compte de GCloud, pots obrir-te’n un, si no el tens ja, amb el teu usuari d’UACloud en la targeta de Serveis Externs.

Volem aprofitar aquesta notificació per a agrair-te l’esforç docent que vas fer en unes circumstàncies tan adverses.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

Normativa de la UA per a la creació i ús de contrasenyes

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa de la UA per a la creació i ús de contrasenyes“. En la mateixa data es va publicar en el BOUA.

És necessari que les i els usuaris creen contrasenyes robustes, basant-se en regles que dificulten la seua vulnerabilitat.

Aquesta normativa regula:

  • les regles per a la creació de contrasenyes.
  • les regles per al canvi de contrasenyes.
  • les conductes que cal observar en l’ús de les mateixes.

 

Article 3. Regles per a la creació de contrasenyes segures

«a) Les contrasenyes hauran de tenir una longitud igual o superior a
vuit caràcters.
b) Les contrasenyes hauran de tenir, com a mínim, un caràcter del
menys tres d’estos quatre grups: majúscules, minúscules, signes i
xifres, i no hauran de de tenir caràcters idèntics consecutius.
c) Les contrasenyes no hauran de ser igual a cap de les cinc últimes
contrasenyes usades.
d) Les contrasenyes no hauran d’estar basades en dades pròpis que
una altra persona puga endevinar o obtenir fàcilment, com ara nom,
cognoms, data de naixement, número de telèfon i similars.»

 

Article 4. Regles per a l´ús de les contrasenyes

«a) Les contrasenyes no poden ser anotades en paper ni de cap altra
manera que puga comprometre’n la seguretat.
b) Les contrasenyes han de ser secretes. No han de ser lliurades ni
comunicades a ningú.
c) Ningú està autoritzat a accedir als serveis interns de la Universitat
d’Alacant utilitzant el nom d´usuari i la contrasenya d´altra persona
usuària.
d) Les contrasenyes hauran de ser diferents a les usades en serveis
d´altres proveïdors externs a la UA.»

 

Article 5. Canvi de contrasenya

«1. Les contrasenyes hauran de ser canviades immediatament sempre
que la persona usuària entenga que ha quedat compromesa.
2. Sense perjudici d’això, en tot cas, les contrasenyes hauran de ser
canviades cada sis mesos.»

 

En el termini de tres mesos s’hauran d’adaptar les contrasenyes al que es disposa en aquesta normativa. És a dir, abans de l’1 de juny totes les usuàries i usuaris dels sistemes d’informació de la UA hauran d’actualitzar la seua contrasenya.

 

Consells per a una bona contrasenya

Normativa de la UA para la creación y uso de contraseñas

El pasado 28 de febrero el Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa de la UA para la creación y uso de contraseñas“.  En la misma fecha fue publicada en el BOUA.

Es necesario que las y los usuarios creen contraseñas robustas, basándose en reglas que dificulten su vulnerabilidad.

Esta normativa regula:

  • las reglas para la creación de contraseñas.
  • las reglas para el cambio de contraseñas.
  • las conductas a observar en el  uso de las mismas.

 

¿Cómo deben ser las contraseñas?

 

Artículo 3. Reglas para la creación de contraseñas seguras.

«a.-Las contraseñas deberán tener una longitud igual o superior a ocho caracteres.
b.-Las contraseñas deberán tener, como mínimo, un carácter de al menos tres de estos cuatro grupos: mayúsculas, minúsculas, signos y números, no debiendo poseer caracteres idénticos consecutivos.
c.-Las contraseñas no deberán ser igual a ninguna de las cinco últimas contraseñas usadas.
d.-Las contraseñas no deberán estar basadas en datos propios que otra persona pueda adivinar u obtener fácilmente, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de teléfono, y similares.»

 

Artículo 4. Reglas para el uso de las contraseñas.

«a.-Las contraseñas no pueden apuntarse en papel ni de ningún otro modo que pudiera comprometer su seguridad.
b.-Las contraseñas deben mantenerse en secreto. No deben entregarse ni comunicarse a nadie.
c.-Nadie está autorizado a acceder a los servicios internos de la Universidad de Alicante utilizando el nombre de usuario y la contraseña de otras personas usuarias.
d.-Las contraseñas deberán ser distintas a las empleadas en servicios de otros proveedores externos a la UA.»

 

Artículo 5. Cambio de contraseña.

«1. Las contraseñas deberán cambiarse inmediatamente siempre que la persona usuaria entienda que ha quedado comprometida.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, las contraseñas deberán cambiarse cada seis meses

 

En el plazo de tres meses se deberán adaptar las contraseñas a lo dispuesto en esta normativa. Es decir, antes del 1 de junio todas las usuarias y  usuarios de los Sistemas de Información de la UA tendrán que actualizar su contraseña.

 

Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA“. En la mateixa data va ser publicada en el BOUA.

Atenent a l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades personals és necessari que les i els usuaris siguen informats expressament dels seus deures i obligacions. És necessari, a més, preservar i protegir adequadament la seguretat, les dades personals i el bon funcionament del sistema.

Normativa reguladora de los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios y recursos informáticos de la UA

El pasado 28 de febrero el Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa reguladora de los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios y recursos informáticos de la UA“.  En la misma fecha fue publicada en el BOUA.

Atendiendo al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa europea y española en materia de protección de datos personales es necesario que las y los usuarios sean informados expresamente de sus deberes y obligaciones. Es necesario, además, preservar y proteger adecuadamente la seguridad, los datos personales y el buen funcionamiento del sistema.