Categories

Estudiants

Propostes d’actuació

 • Preparar, amb la participació directa dels estudiants, una proposta d’estatut de l’estudiant de la Universitat d’Alacant que regule i desenvolupe els seus drets acadèmics, socioeconòmics i els seus drets de participació i informació.
 • Incrementar la dotació de les ajudes a estudiants.
 • Acordar amb entitats financeres préstecs sense interés a reintegrar en un any per a matrícula, mobilitat, adquisició de portàtils, formació en llengües estrangeres, etc., de manera que la Universitat assumiria els costos financers que pogueren produir-se.
 • Elaborar propostes de títols de grau de manera consensuada que garantisquen un nivell adequat de coneixement teoricopràctic i que faciliten l’ocupació dels qui han acabat els seus estudis.
 • Continuar amb el Programa d’Acció Tutorial (PAT) per a estudiants de nou ingrés i estendre’l gradualment a la totalitat dels estudiants de la Universitat.
 • Implantació d’un sistema de garantia de qualitat, que fomente la tecnologia aplicada a la docència.
 • Continuar amb el desenvolupament del pla de qualitat mediambiental (Agenda 21).
 • Finalitzar el pla d’accessibilitat del campus amb les accions necessàries que permeten eliminar tota barrera arquitectònica.
 • Prestar l’adequada atenció a les peculiaritats d’aquells estudiants que presenten necessitats específiques, mitjançant el disseny d’itineraris curriculars especials, eliminació de barreres físiques i pedagògiques, etc.
 • Garantir que els estudiants coneguen les condicions en les quals es desenvoluparà el seu aprenentatge (programa, tutories, criteris d’avaluació…).
 • Millorar els sistemes d’informació, acollida i ajuda per a alumnes de nou ingrés.
 • Desenvolupar un programa d’enquestes per mitjà del Campus Virtual per a conèixer de manera directa l’opinió dels estudiants sobre les qüestions que els afecten.
 • Propiciar, en coordinació amb els centres, la formació de fòrums de trobada d’estudiants i professors per titulacions.
 • Estimular iniciatives de participació dels estudiants en la presa de decisions sobre el funcionament dels centres.
 • Fomentar la participació de les delegacions de centres i dels representants de cursos i titulacions fent compatibles els seus estudis i el desenvolupament de la seua activitat representativa.
 • Potenciar i reconèixer amb crèdits la participació i representació dels estudiants en tots els òrgans acadèmics
 • Estudiar la possibilitat de concentrar les dates de les eleccions a representants d’estudiants
 • Donar suport a les iniciatives promogudes pels òrgans de representació i les associacions d’estudiants, en particular aquelles amb finalitats solidàries.
 • Incrementar i diversificar el nombre de convenis de mobilitat amb altres universitats, ampliant la informació sobre els plans de mobilitat: dates, convocatòries, etc.
 • Evitar la coincidència en les convocatòries dels Programes de Mobilitat Nacional i Internacional i arbitrar mecanismes per a conciliar les estades dels estudiants en altres universitats amb el normal desenvolupament dels cursos acadèmics.
 • Continuar amb la promoció de polítiques actives per al foment de la docència en valencià.
 • Prestar especial atenció a l’aprenentatge d’idiomes per part dels estudiants.
 • Incrementar la qualitat de les “pràctiques en empresa” en institucions públiques i privades, millorant el seguiment i les tutories de l’estudiant en pràctiques.
 • Prestar als centres organitzadors de les pràctiques curriculars i a les empreses i institucions que acullen als nostres estudiants el suport tècnic que precisen.
 • Afavorir la inserció dels universitaris en el mercat de treball d’acord amb la seua titulació per mitjà d’una adequada orientació laboral.
 • Participar al costat d’altres universitats en un Portal d’Ocupació Interuniversitària per a augmentar i millorar la qualitat de l’oferta.
 • Dissenyar noves formes de contacte i seguiment d’aquells qui han acabat els seus estudis per a conèixer el seu grau de satisfacció, l’acomodació dels seus perfils al lloc de treball, les seues necessitats de formació permanent, així com els nivells i tipus d’ocupació que han arribat.
 • Incrementar les prestacions del Campus Virtual com eina del procés docent.
 • Continuar amb el programa de millora dels equipaments i de l’acondicionament d’aules, laboratoris, biblioteques i sales d’estudi.
 • Generalitzar l’ús del portàtil com material bàsic de l’estudiant.
 • Avaluar les necessitats per a adaptar les infraestructures de cada Centre al desenvolupament de les competències dels estudiants, facilitant els espais necessaris.
 • Facilitar la creació de la Casa de l’Estudiant.
 • Simplificar els procediments de gestió a realitzar pels estudiants i fomentar els recursos electrònics.
 • Potenciar el Reglament per a la Promoció i Suport a l’Esportista universitari.
 • Donar suport a la continuïtat i l’alt nivell dels equips de la Universitat d’Alacant en competicions federades per mitjà d’acords de patrocini esportiu.
 • Donar suport i consolidar els grups culturals permanents, com l’OFUA, Coral Universitària, Aules de Teatre, etc., i estimular les iniciatives culturals propostes per tots els col•lectius de la comunitat universitària.
 • Elaborar un reglament d’usos lingüístics que fixe uns criteris generals per als usos administratius i institucionals.
 • Elaborar i desenvolupar un pla d’igualtat
 • Construir la nova Facultat d’Educació.
 • Prestar especial suport a les iniciatives que tinguen com a objectius el compromís social, la igualtat i la defensa dels drets humans.
 • Promoure i garantir les activitats culturals i d’extensió universitària i cultural la llengua vehicular de les quals siga el valencià
 • Donar suport a les activitats de formació al llarg de tota la vida per mitjà de la Universitat Permanent.
 • Fomentar la cultura científica i tecnològica entre els nostres estudiants.
 • Intensificar el programa de “xarxes docents” en les diferents titulacions, promovent la participació conjunta de PDI, estudiants i PAS.
 • Habilitar l’accés dels carrils bici fins a les zones per als vianants de la UA.
 • Habilitar noves zones d’aparcament en les zones d’ampliació del Campus.