Categories

Estudiants

En l’Espai Europeu d’Educació Superior l’estudiant es converteix en protagonista del procés de formació i tenim l’obligació de satisfer les legítimes expectatives de formació integral dels nostres estudiants.
Aconseguir una formació universitària de qualitat requereix una participació més activa de l’estudiant en el procés d’adquisició de coneixements. En aquest procés la labor del docent adquireix una dimensió orientadora, l’acció tutorial substitueix en part les classes presencials i, en conseqüència, cal disposar de les eines docents que proporcionen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
En aquest model docent és necessari perfeccionar una concepció pedagògica orientada a ensenyar a aprendre i fomentar els mecanismes d’autoaprenentatge que permeten als estudiants desenvolupar plenament les seues capacitats en un context d’igualtat d’oportunitats.
Hem d’oferir un conjunt de titulacions que, sense detriment dels requeriments del coneixement científic, responga a les demandes de la societat, que afavorisca un equilibri adequat de la formació teòrica i pràctica, la mobilitat interuniversitària i les possibilitats d’inserció laboral dels nostres titulats.
Tenim l’obligació de posar a la disposició dels estudiants els mitjans materials i els serveis que possibiliten els processos de formació professional i científica, així com tots aquells que els permeten accedir a una adequada formació complementària que contribuïsca a la seua formació humana per mitjà de la participació en activitats de cooperació culturals i esportives.
És també imprescindible procurar les millors condicions ambientals de les nostres instal•lacions i garantir el correcte funcionament de tots aquells serveis generals que ajuden a millorar la vida quotidiana dels estudiants en l’entorn universitari.
La participació i la implicació activa dels estudiants és un requisit essencial per a la millora de la nostra Universitat. Per això, desenvolupar un Estatut de l’Estudiant, en el qual s’arrepleguen els seus drets i deures, és una de les idees centrals d’aquest programa.

Objectius

 1. Convertir els nostres estudiants en protagonistes del seu procés educatiu.
 2. Oferir una formació integral i de qualitat als nostres estudiants que facilite la seua incorporació al mercat laboral.
 3. Garantir la igualtat d’oportunitats.
 4. Afavorir la mobilitat nacional i internacional dels nostres estudiants.
 5. Satisfer les necessitats dels col•lectius d’estudiants que requereixen una atenció especial per al correcte desenvolupament del seu procés formatiu.

Propostes d’actuació

 • Elaborar, amb la participació directa dels estudiants una proposta d’estatut de l’estudiant de la Universitat d’Alacant que regule i desenvolupe els seus drets acadèmics (qualitat docent, règim d’exàmens, racionalitat d’horaris, reconeixement de crèdits, etc.), els seus drets socioeconòmics (un sistema de beques i ajudes suficient i la igualtat d’oportunitats per a tots), i els seus drets de participació i informació (informació ràpida i completa, mesures que promocionen l’associacionisme i la participació activa en els òrgans de govern, etc.).
 • Incrementar la dotació de les ajudes a estudiantes.
 • Acordar amb entitats financeres préstecs sense interès a reintegrar en un any per a matrícula, mobilitat, adquisició de portàtils, formació en llengües estrangeres, etc., assumint la Universitat els costos financers que pogueren produir-se.
 • Establir els mecanismes per a garantir que els estudiants coneguen les condicions en que es desenvoluparà el seu aprenentatge (programa, tutories, criteris d’avaluació…).
 • Prestar l’adequada atenció a les peculiaritats d’aquells estudiants que presenten necessitats específiques, mitjançant el disseny d’itineraris curriculars especials, eliminació de barreres físiques i pedagògiques, etc.
 • Coordinar i ampliar els canals d’informació als estudiants per evitar la dispersió informativa i de contingut contradictori, aprofitant i potenciant els recursos dels quals disposem i fent-ne una distribució racional.
 • Millorar els sistemes d’informació, acollida i ajuda per a alumnes de nou ingrés.
 • Desenvolupar un programa d’enquestes per mitjà del Campus Virtual per a conèixer de manera directa l’opinió dels estudiants sobre les qüestions que els afecten.
 • Propiciar, en coordinació amb els centres, la formació de fòrums de trobada d’estudiants i professors per titulacions.
 • Estimular iniciatives de participació dels estudiants en la presa de decisions sobre el funcionament dels centres.
 • Fomentar la participació de les delegacions de centres i dels representants de cursos i titulacions, de manera que es facilite als representants dels estudiants la compatibilitat entre els seus estudis i el desenvolupament de l’activitat representativa.
 • Potenciar la participació i representació dels estudiants en tots els òrgans acadèmics i completar el mapa de reconeixement de crèdits per l’exercici de les activitats de representació.
 • Estudiar la possibilitat de concentrar les dates de les eleccions a representants d’estudiants
 • Donar suport a les iniciatives promogudes pels òrgans de representació i les associacions d’estudiants, en particular aquelles amb fins solidaris.
 • Incrementar i diversificar el nombre de convenis de mobilitat amb altres universitats.
 • Ampliar la informació sobre els plans de mobilitat: dates, convocatòries, etc.
 • Evitar la coincidència en les convocatòries dels Programes de Mobilitat Nacional i Internacional i arbitrar mecanismes per a conciliar les estades dels estudiants en altres universitats amb el normal desenvolupament dels cursos acadèmics.
 • Continuar amb la promoció de polítiques actives per al foment de la docència en valencià.
 • Prestar especial atenció a l’aprenentatge d’idiomes per part dels estudiants.
 • Incrementar la qualitat de les “pràctiques en empresa” en institucions públiques i privades.
 • Millorar el seguiment i les tutories de l’estudiant en pràctiques.
 • Prestar als centres organitzadors de les pràctiques curriculars i a les empreses i institucions que acullen els nostres estudiants el suport tècnic que precisen.
 • Afavorir la inserció dels universitaris en el mercat de treball d’acord amb la seua titulació per mitjà d’una adequada orientació laboral.
 • Participar juntament amb altres universitats en un Portal d’Ocupació Interuniversitària per a augmentar i millorar la qualitat de l’oferta.
 • Dissenyar noves formes de contacte i seguiment de titulats per conèixer el seu grau de satisfacció, l’acomodació dels seus perfils al lloc de treball, les seues necessitats de formació permanent, així com els nivells i tipus d’ocupació que han aconseguit.
 • Completar les prestacions oferides pel Campus Virtual com a eina del procés docent.
 • Continuar amb el programa de millora dels equipaments i de l’acondicionament d’aules, laboratoris, biblioteques i sales d’estudi.
 • Procurar la generalització de l’ús del portàtil com material bàsic de l’estudiant. – Avaluar les necessitats per a adaptar les infraestructures de cada centre al desenvolupament de les competències dels estudiants, facilitant espais adequats per a la realització d’activitats diverses, tals com treballs en grup.
 • Facilitar la creació de la Casa de l’Estudiant.
 • Simplificar els procediments de gestió a realitzar pels estudiants (matrícula, obtenció de certificats, etc.) i ampliar les possibilitats de consulta que proporcionen els recursos electrònics.