Categories

Ignacio Jiménez Raneda

Equipo

cas val

Ignacio Jiménez Raneda

Exrector i candidat a rector de la Universitat d’Alacant
Ex rector y candidato a rector de la Universidad de Alicante

Nascut a Alagó (Saragossa) en 1951. Casat i amb dos fills. Després dels estudis primaris i secundaris a Saragossa, va cursar ciències polítiques, econòmiques i comercials a la Universitat de València. Llicenciat en la secció de Ciències Econòmiques, l’any 1973, se li va concedir el premi Cañada Blanch, amb el qual es reconeixien les millors tesines. La seua carrera acadèmica començà a la Universitat de València com a ajudant i becari de FPI. En 1978 va obtenir el grau de doctor en ciències econòmiques i es va incorporar a l’antic Col•legi Universitari (CEU). Integrat a la Universitat d’Alacant des de la seua creació, va obtenir la plaça de professor adjunt numerari en 1984 i la de catedràtic d’universitat, en l’Àrea de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, l’any 1986. La seua activitat investigadora s’ha centrat sobretot en el camp de la microeconomia, en particular en models d’economia internacional i en l’anàlisi de models lineals d’equilibri general. És autor de dos llibres i ha publicat diversos articles en revistes nacionals i internacionals especialitzades. Ha participat en diversos projectes d’investigació de la CICYT, ha presentat ponències en congressos i ha impartit seminaris centrats en les àrees de la seua especialització. També ha format part de comités externs d’avaluació del Pla Nacional d’Avaluació de les Universitats. En 1986 forma part del Consell d’Administració de la CAM, de la qual va ser vicepresident segon i president del Consell Territorial d’Alacant. El seu compromís amb la gestió universitària comença en 1984. Primerament com a vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques, durant dos anys, i després com a degà de 1986 a 1990. Ha sigut director del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica (1990-1992) i, pel juny de 2001, es va fer càrrec del Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis. En 2004 fou escollit rector de la Universitat d’Alacant, per àmplia majoria, càrrec que ha ocupat fins a la seua petició voluntària de cessament per a concórrer a les actuals eleccions.

Nacido en Alagón (Zaragoza) en 1951. Casado y con dos hijos. Después de realizar sus estudios primarios y secundarios en Zaragoza, cursó Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la Universidad de Valencia. Licenciado en la sección de Ciencias Económicas, en 1973, se le concedió el premio “Cañada Blanch” con el que se reconocían las mejores tesinas. Su carrera académica dio comienzo en la Universidad de Valencia en calidad de ayudante y becario de FPI. En 1978 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Económicas y se incorporó al antiguo Colegio Universitario (CEU). Integrado en la Universidad de Alicante desde el momento de su creación, obtuvo la plaza de Profesor Adjunto Numerario en 1984 y, en 1986, la de Catedrático de Universidad en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el campo de la Microeconomía, en particular en modelos de economía internacional y en el análisis de modelos lineales de equilibrio general. Es autor de dos libros y ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas. Ha participado en diferentes proyectos de investigación de la CICYT, presentado ponencias en congresos e impartido seminarios centrados en las áreas de su especialización. También ha formado parte de Comités Externos de Evaluación del Plan Nacional de Evaluación de las Universidades. En 1986 pasó a formar parte del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, de la que fue Vicepresidente Segundo y Presidente del Consejo Territorial de Alicante. Su compromiso con la gestión universitaria dio comienzo en 1984. Primero como Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, en el bienio 1984-1984, y luego como Decano de la misma desde 1986 a 1990. Ha sido Director del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico (1990-1992) y, en junio del año 2001 se hizo cargo del Vicerrectorado de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios.
En 2004 fue elegido Rector de la Universidad de Alicante, por amplia mayoría, cargo que ha desempeñado hasta su petición voluntaria de cese para concurrir a las actuales elecciones.