Categories

El meu equip / Mi equipo

Equipo

equip / equipo


Jesús Pradells Nadal

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Nascut a La Roda (Albacete) l’any 1958. Catedràtic d’Història Moderna des de 2002, ha centrat les seues investigacions en la cultura i les relacions internacionals en el segle XVIII. És autor de diverses monografies i de més d’un centenar d’articles i comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Entre altres càrrecs relacionats amb la gestió acadèmica i cultural, ha sigut membre de la Comissió Coordinadora del Cinqué Centenari de la Ciutat d’Alacant (1989-1990), director de l’Àrea de Congressos del Cinqué Centenari de la Ciutat d’Alacant (1989-1990), director del Departament de Documentació i Investigació de l’Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, director del Departament de Publicacions de l’Institut de Cultura “Juan Gil-Albert” (1994-1995) de la Diputació d’Alacant (1991-1994), secretari de l’Associació Espanyola d’Història Moderna (1994-1996), secretari del Consell de Redacció de la Revista de Historia Moderna (1994-2006) i director del Departament d’Història Medieval i Moderna de la Universitat d’Alacant (1996-1998). Des de l’any 2005 ha ocupat el càrrec de vicerector d’Extensió Universitària.


Nacido en La Roda (Albacete) en 1958. Catedrático de Historia Moderna desde 2002, ha centrado sus investigaciones en la cultura y las relaciones internacionales en el siglo XVIII. Es autor de varias monografías y de más de un centenar de artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Entre otros cargos relacionados con la gestión académica y cultural ha sido Miembro de la Comisión coordinadora del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante (1989-1990), Director del Área de Congresos del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante (1989-1990), Director del Departamento de Documentación e Investigación del Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Director del Departamento de Publicaciones del Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” (1994-1995) de la Diputación Provincial de Alicante (1991-1994), Secretario de la Asociación Española de Historia Moderna (1994-1996), Secretario del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Moderna (1994-2006) y Director del Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad de Alicante (1996-1998). Desde el año 2005 ha ocupado el cargo de vicerrector de Extensión Universitaria.

equip / equipo


Manuel Palomar Sanz

Vicerector d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación

Nascut a Blancas (Terol) en 1964. És doctor i llicenciat en informàtica per la Universitat Politècnica de València. Catedràtic d’universitat de l’Àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant. És professor de la Universitat d’Alacant des de 1991. La seua labor docent se centra en l’anàlisi, disseny, administració i explotació de bases de dades, magatzems de dades i sistemes d’informació. El seu treball investigador s’ha centrat en les tecnologies del llenguatge humà, l’enginyeria lingüística, l’accés a la informació multilingüe, la recerca i recuperació d’informació, les tecnologies de bases de dades, la mineria de dades i base de dades multidimensionals. Té una àmplia experiència en gestió acadèmica. Des de 2005, ocupa el càrrec de vicerector d’Investigació, Desenvolupament i Innovació i ha sigut director del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (2000-2004) i secretari d’aquest departament (1996) i del de Tecnologia Informàtica i Computació (1994-1995). També ha ocupat el càrrec de subdirector de l’Escola Politècnica, en les àrees de Coordinació (1998-1999) i d’Informàtica (1996-1997). Al gener de 2007 va ser escollit president de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i.


Nacido en Blancas (Teruel) en 1964. Es doctor y Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Catedrático de Universidad del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Alicante. Es profesor de la Universidad de Alicante desde 1991. Su labor docente se centra en el análisis, diseño, administración y explotación de Bases de Datos, almacenes de datos y sistemas de Información. Su labor investigadora se ha centrado en las tecnologías del Lenguaje Humano, ingeniería lingüística, acceso a la información multilingüe, búsqueda y recuperación de información, tecnologías de bases de datos, minería de datos y base de datos multidimensionales. Tiene una amplia experiencia en gestión académica. Desde 2005 desempeña el cargo de Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación y ha sido director del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (2000-2004), secretario del mismo (1996) y secretario del departamento de Tecnología Informática y Computación (1994-1995). También ha desempeñado el cargo de Subdirector de la Escuela Politécnica ocupando las áreas de coordinación (1998-1999) y el área de Informática (1996-1997). En enero de 2007 fue elegido Presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID).

equip / equipo


Joaquín Marhuenda Fructuoso

Vicerector de Planificació d’Estudis
Vicerrector de Planificación de Estudios

Nascut a Elx (Baix Vinalopó) en 1962. És doctor en ciències econòmiques i empresarials i catedràtic d’universitat d’economia financera i comptabilitat. El seu treball acadèmic s’ha centrat en el comportament del mercat capital. Ha sigut director del Departament d’Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting i degà de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials des de l’any 2002, càrrec per al qual va ser reelegit en 2006 i que va haver de deixar per a ocupar el Vicerectorat de Planificació d’Estudis.


Nacido en Elche en 1962. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad. Su trabajo académico ha estado centrado en el comportamiento del mercado capital. Ocupó la dirección del departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing. Ha desempeñado el cargo de Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales desde el año 2002. En 2006, fue reelegido en su cargo de Decano y lo dejó vacante para ocupar el Vicerrectorado de Planificación de Estudios.

equip / equipo


Aránzazu Calzada González

Vicerectora de Relacions Institucionals
Vicerrectora de Relaciones Institucionales

Nascuda a Burgos en 1964. Llicenciada en dret per la Universitat de Valladolid (1987). Doctora en dret per la Universitat de Valladolid amb qualificació cum laude (1991). Ha desenvolupat la seua labor professional, com a professora ajudant, en les universitats de Castella-la Manxa, Complutense de Madrid i La Rioja, entre els anys 1988 i 1996. Des de 1996 fins a 2002, va ser professora titular a les universitats de València i Lleó. Obtingué la càtedra a la Universitat d’Alacant l’any 2002. Actualment dirigeix cinc tesis doctorals, ha sigut presidenta del Tribunal de Suficiència Investigadora del programa de doctorat “Metodologia, Fonts i Institucions Jurídiques” i coordinadora de la Xarxa d’Investigació Docent de Primer de la Llicenciatura de Dret des d’octubre de 2006. Actualment és directora del grup d’investigació “Institucions Jurídiques Valencianes” (des de 2007). El seu treball investigador s’ha centrat en el dret hereditari, en els fonaments del dret europeu i en la recepció del dret romà en el dret històric valencià. Des de la seua incorporació a la Universitat d’Alacant, ha ocupat càrrecs de gestió, com ara els de directora (2003-2005) i subdirectora (2005-2007) del Departament de Ciències Historicojurídiques.


Nacida en Burgos en 1964. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1987). Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid con calificación cum laude (1991). Ha desarrollado su labor profesional, como profesora ayudante, en las universidades de Castilla La Mancha, Complutense de Madrid y La Rioja, entre los años 1988 y 1996. Desde 1996 a 2002 ha sido profesora titular en las universidades de Valencia y León, obteniendo la cátedra en la Universidad de Alicante en el año 2002. Actualmente dirige cinco tesis doctorales, ha sido presidenta del Tribunal de Suficiencia Investigadora del programa de doctorado “Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas” y Coordinadora de la red de investigación docente de primero de la licenciatura de derecho desde octubre de 2006. Actualmente es directora del grupo de investigación “Instituciones Jurídicas Valencianas” (desde 2007). Su labor investigadora se ha centrado en el Derecho Hereditario, en los Fundamentos del Derecho Europeo y en la recepción del Derecho Romano en el Derecho Histórico Valenciano. Desde su incorporación a la Universidad de Alicante, ha desempeñado cargos de gestión, como directora del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas (2003-2005) y subdirectora del mismo departamento (2005-2007)

equip / equipo


José Vicente Cabezuelo Pliego

Vicerector d’Alumnat
Vicerrector de Alumnado

Nascut a Jaén en 1964. És doctor en història per la Universitat d’Alacant i professor titular d’història medieval. La seua investigació s’ha centrat, bàsicament, en l’estudi de les institucions de la Corona d’Aragó en la baixa edat mitjana, a més de la guerra i la frontera durant aquest període històric. Ha publicat més de mig centenar de treballs, entre articles en revistes especialitzades, ponències i comunicacions en congressos nacionals i internacionals, capítols de llibres, etc. Ha participat en diversos grups d’investigació de finançament públic, alguns dels qual també ha dirigit, i ha coordinat seminaris i simposis nacionals i internacionals d’història medieval. També ha sigut convidat, en qualitat de professor conferenciant, per universitats espanyoles i estrangeres i és membre dels consells de direcció de diverses revistes especialitzades. En l’àmbit de la gestió, ha sigut secretari del Departament d’Història Medieval i Moderna, coordinador del Programa Sòcrates-Erasmus per a les titulacions d’història i humanitats i ha ocupat el càrrec de director del Secretariat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (2001-2006). Des de l’any 2006 ocupa el càrrec de vicerector d’Alumnat.


Nacido en Jaén en 1964. Es Doctor en Historia por la Universidad de Alicante y Profesor Titular de Historia Medieval. Su investigación se ha centrado, básicamente, en el estudio de las instituciones de la Corona de Aragón en la baja Edad Media así como la guerra y la frontera durante ese mismo periodo histórico. Tiene publicados más de medio centenar de trabajos entre artículos en revistas especializadas, ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros, etc. Ha participado y dirigido diversos grupos de investigación de financiación pública y ha coordinado y dirigido diversos seminarios y Simposia nacionales e internacionales de Historia Medieval. También ha sido invitado en calidad de profesor conferenciante por universidades españolas y extranjeras y es miembro de los consejos de dirección de diversas revistas especializadas. En el ámbito de la gestión, ha sido Secretario del Departamento de Historia Medieval y Moderna, coordinador del Programa Sócrates-Erasmus para las titulaciones de Historia y Humanidades y ha desempeñado el cargo de Director del Secretariado de Ordenación Académica y Profesorado (2001-2006). Desde el año 2006 ocupa el cargo de Vicerrector de Alumnado.

equip / equipo


Faraón Llorens Largo

Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa

Nascut a Alcoi (Alcoià) en 1961. Diplomat en professorat d’EGB per la Universitat d’Alacant (1982), mestre de valencià pel Gabinet d’Ús del Valencià (1988), llicenciat en informàtica per la Universitat Politècnica de València (1993) i doctor enginyer en informàtica per la Universitat d’Alacant (2001). Ha exercit com a professor d’EGB des de 1983 fins a 1995, els últims deu anys en centres d’educació permanent d’adults. Vinculat a la Universitat d’Alacant des de gener de 1994, actualment és catedràtic d’escola universitària de ciència de la computació i intel•ligència artificial. Les línies d’investigació en les quals treballa s’enquadren en el camp de la intel•ligència artificial i de l’aplicació de les tecnologies digitals a l’educació. Des de la seua incorporació a la Universitat d’Alacant ha ocupat càrrecs de gestió: subdirector del Departament de Tecnologia Informàtica i Computació (1996-1997), subdirector del Departament de Ciència de la Computació i Intel•ligència Artificial (1997-2000), director de l’Escola Politècnica Superior (2000-2005) i vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa des de gener de 2005.


Nacido en Alcoy (Alicante) en 1961. Diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad de Alicante (1982), Mestre de Valencià por el Gabinet d’ús del Valencià (1988), Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia (1993) y doctor Ingeniero en Informática por la Universidad de Alicante (2001). Ha ejercido como Profesor de EGB desde 1983 hasta 1995, los últimos diez años en Centros de Educación Permanente de Adultos. Vinculado a la Universidad de Alicante desde enero de 1994, actualmente, es Catedrático de Escuela Universitaria de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Las líneas de investigación en las que trabaja se encuadran en el campo de la inteligencia artificial y de la aplicación de las tecnologías digitales a la Educación. Desde su incorporación a la Universidad de Alicante ha ocupado cargos de gestión, siendo subdirector del Departamento de Tecnología Informática y Computación (1996-1997), subdirector del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (1997-2000), Director de la Escuela Politécnica Superior (2000-2005) y Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa desde enero de 2005.

equip / equipo


Vicente Montiel Leguey

Vicerector d’Infraestructures, Espais i Medi Ambient
Vicerrector de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente

Nascut a Santa Pola (Baix Vinalopó) en 1961. Vinculat a la Universitat d’Alacant des de 1986. Professor titular del Departament de Química Física des de 1993. La seua trajectòria acadèmica sempre ha estat lligada a la Universitat d’Alacant, en les titulacions de química i enginyeria química. Membre del Grup d’Electroquímica Aplicada i Electrocatàlisi i de l’Institut Universitari d’Electroquímica. La investigació que ha desenvolupat se centra en el camp de l’electroquímica i la protecció del medi ambient. Té 14 invents patentats i és autor de més de 100 publicacions, entre articles científics i docents, llibres i capítols de llibres. Ha dirigit 10 tesis doctorals i alguns dels prop de 90 projectes d’I+D públics i privats en què ha participat. Censor de les revistes més prestigioses en l’àrea d’electroquímica, actualment és coordinador general d’un curs de doctorat interuniversitari amb 15 universitats espanyoles. La seua activitat i experiència en la gestió acadèmica és àmplia; l’any 1991 assumí la secretaria del Departament de Química Física fins a l’any 2001. Posteriorment ocupà el càrrec de director del Secretariat de Transferència de Tecnologia i Coneixement (2001-2004) i fou nomenat vicerector d’Ampliació del Campus l’any 2004. Des de 2005 ha ocupat el càrrec de vicerector d’Infraestructures i Ampliació del Campus.


Nacido en Santa Pola (Alicante) en 1961. Vinculado a la Universidad de Alicante desde 1986. Profesor Titular del Departamento de Química Física desde 1993. Su trayectoria académica siempre ha estado ligada a la Universidad de Alicante en las titulaciones de Química e Ingeniería Química. Miembro del Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis y del Instituto Universitario de Electroquímica. La investigación que ha desarrollado se centra en el campo de la Electroquímica y la protección del Medio Ambiente siendo inventor de 14 patentes, autor de más de 100 publicaciones entre artículos científicos y docentes, libros y capítulos de libros. Ha participado y/o dirigido cerca de 90 proyectos de I+D públicos y privados, y ha dirigido 10 tesis doctorales. Censor de las revistas más prestigiosas en el área de Electroquímica, actualmente es coordinador general de un curso de doctorado interuniversitario con 15 universidades españolas. Su actividad y experiencia en la gestión académica es amplia; en el año 1991 asume la Secretaría del Departamento de Química Física hasta el año 2001. Posteriormente desempeña el cargo de Director del Secretariado de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (2001-2004), siendo nombrado Vicerrector de Ampliación del Campus en el año 2004. Desde el año 2005 ha desempeñado el cargo de Vicerrector de Infraestructuras y Ampliación del Campus.

equip / equipo


Mª Cecilia Gómez Lucas

Vicerectora de Planificació Estratègica i Qualitat
Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad

Nascuda a Cieza (Múrcia) en 1960, viu a Alacant des d’aquell mateix any. Llicenciada en química per la Universitat d’Alacant, es va incorporar, com a professora, al Departament de Química Orgànica en 1986, on actualment és catedràtica d’escola universitària. Es va doctorar a la Universitat d’Alacant amb una tesi que va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat. És membre de l’Institut de Síntesi Orgànica de la Universitat d’Alacant. Les seues línies d’investigació actualment estan centrades en la síntesi orgànica a través de compostos organometàl•lics i en la preparació i ocupació de polímers com a catalitzadors i suport en síntesi orgànica. Des de 1992, ha ocupat diversos càrrecs de gestió acadèmica, com ara els de secretària del Departament de Química Orgànica, durant sis anys; coordinadora del Secretariat d’Instrumentació Científica i Suport a la Investigació (2001-2005), i des de 2005 directora del Secretariat d’Instrumentació Científica i Tecnologia.


Nacida en Cieza (Murcia) en 1960 y residente en la ciudad de Alicante desde el mismo año. Licenciada en Química por la Universidad de Alicante, se incorporó como profesora al Departamento de Química Orgánica en 1986, donde actualmente es Catedrática de Escuela Universitaria. Se doctoró en la Universidad de Alicante con una tesis que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Es miembro del Instituto de Síntesis Orgánica de la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación actualmente están centradas en la síntesis orgánica a través de compuestos organometálicos y en la preparación y empleo de polímeros como catalizadores y soporte en síntesis orgánica. Desde 1992 ha desempeñado diversos cargos de gestión académica y, entre ellos, los de Secretaria del Departamento de Química Orgánica durante seis años, Coordinadora del Secretariado de Instrumentación Científica y Apoyo a la Investigación (2001-2005) y desde 2005 es Directora del Secretariado de Instrumentación Científica y Tecnología.

equip / equipo


Josefina Bueno Alonso

Vicerectora d’Extensió Universitària
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Nascuda a París en 1966 de pares espanyols. És llicenciada en filologia francesa per la Universitat de Múrcia, on va defensar la seua tesi doctoral en 1994. Està vinculada a la Universitat d’Alacant des de 1992. Des de 1997 és professora titular d’universitat en el Departament de Filologies Integrades. Ha impartit docència en les llicenciatures de filologia francesa, traducció i interpretació, turisme i mestre de llengua estrangera. Les seues línies d’investigació són la literatura francesa del segle XIX, les literatures francòfones i la traducció com a eina de comunicació intercultural. Les recents publicacions que ha fet en revistes nacionals i internacionals versen sobre la teoria de gènere i la teoria postcolonial aplicada a les escriptores procedents del Magrib. Ha participat en diversos projectes d’investigació finançats pel Ministeri: “Traducció i multiculturalisme”, “Recepció de la literatura magrebina: espanyol/català/francés”, “Maternitat i família”, “Estudis transversals: literatura i altres arts en les cultures mediterrànies”” o “La literatura a l’Alhambra”. És membre del Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat d’Alacant des dels seus inicis i membre de la Plataforma Feminista d’Alacant. Ha ocupat el càrrec de secretària del Departament de Filologies Integrades i actualment és directora del Secretariat d’Extensió Universitària.


Nacida en París en 1966 de padres españoles. Es licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Murcia donde defendió su tesis doctoral en 1994. Está vinculada a la Universidad de Alicante desde 1992 ocupando distintos puestos. Desde 1997 es profesora titular de universidad en el Departamento de Filologías Integradas. Ha impartido docencia en las licenciaturas de Filología Francesa, Traducción e Interpretación, Turismo y Maestro de Lengua Extranjera. Sus líneas de investigación son la literatura francesa del siglo XIX; las literaturas francófonas y la traducción como herramienta de comunicación intercultural. Sus recientes publicaciones en revistas nacionales e internacionales versan sobre la teoría de género y la teoría postcolonial aplicada a las escritoras procedentes del Magreb. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio sobre “Traducción y multiculturalismo”, “Recepción de la literatura magrebí: español/catalán/francés”, “Maternidad y familia”, “Estudis transversals: literatura i altres arts en el cultures mediterrànies” o “La literatura en la Alambra”. Es miembro del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante desde sus inicios y miembro de la Plataforma feminista de Alicante. Ha ocupado el cargo de secretaria del departamento de Filologías Integradas y actualmente es Directora del Secretariado de Extensión Universitaria.

equip / equipo


Begoña San Miguel del Hoyo

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación

Nascuda a Logronyo en 1957. Llicenciada en sociologia per la Universitat Complutense i doctora en sociologia per la Universitat d’Alacant. Exerceix la seua docència, com a professora titular, en els estudis de treball social. La seua activitat investigadora s’ha centrat en les desigualtats socials, amb especial rellevància en el món del treball i la desigualtat de gènere. A la Universitat d’Alacant, ha ocupat responsabilitats de gestió, com ara, en l’equip de direcció de l’Escola de Treball Social, la direcció del Secretariat de Mobilitat i Pràctiques i la direcció del Centre d’Estudis sobre la Dona. Des de l’any 2006, ocupa el càrrec de vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.


Nacida en Logroño en 1957. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense y doctora en Sociología por la Universidad de Alicante. Ejerce su docencia, como Profesora Titular, en los estudios de Trabajo Social. Su actividad investigadora se ha centrado en las desigualdades sociales, con especial relevancia en el mundo del trabajo y la desigualdad de género. En la Universidad de Alicante, ha desempeñado responsabilidades de gestión en distintos ámbitos: en el equipo de dirección de la Escuela de Trabajo Social, como directora del Secretariado de Movilidad y Prácticas y como directora del Centro de Estudios sobre la Mujer. Desde el año 2006 ocupa el cargo de Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación.

equip / equipo


Begoña Subiza Martínez

Vicerectora de Planificació Econòmica
Vicerrectora de Planificación Económica

Nascuda a Larraix (Marroc) en 1961 i il•licitana d’adopció des de 1962. Llicenciada en ciències matemàtiques en 1984 per la Universitat de València, doctora en ciències econòmiques per la Universitat d’Alacant des de 1992 i enginyera tècnica de telecomunicació en 2002 per la Universitat d’Alacant. Vinculada a la Universitat d’Alacant des de 1984, és professora titular d’universitat en el Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica. El seu camp d’especialització és la teoria de decisió i elecció social i individual, dins del qual ha participat en diversos projectes d’investigació de la CICYT i ha publicat més de 20 articles en revistes internacionals especialitzades. Té una àmplia experiència en gestió a la Universitat d’Alacant: secretària del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica (1990-1992), vicedegana d’Estudis de la Facultat d’Econòmiques (2003-2005) i vicerectora de Planificació Econòmica des de 2005.


Nacida en Larache (Marruecos) en 1961 e ilicitana de adopción desde 1962. Licenciada en Ciencias Matemáticas en 1984 por la Universidad de Valencia, Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Alicante desde 1992 e Ingeniera Técnica de Telecomunicación en 2002 por la Universidad de Alicante. Vinculada a la Universidad de Alicante desde 1984, es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Su campo de especialización es la Teoría de Decisión y Elección Social e Individual dentro del cual ha participado en distintos proyectos de investigación de la CICYT y ha publicado más de 20 artículos en revistas internacionales especializadas. Tiene amplia experiencia en puestos de gestión en la Universidad de Alicante: secretaria del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico (1990 – 1992), vicedecana de estudios en la Facultad de Económicas (2003-2005) y es Vicerrectora de Planificación Económica desde 2005.

equip / equipo


Nuria Fernández Pérez

Secretària General
Secretaria General

Nascuda en 1970 a Guardo (Palència), ha estat vinculada tota la seua vida acadèmica a la Universitat d’Alacant. Llicenciada en dret l’any 1993, va obtenir el premi al millor expedient acadèmic atorgat per la Fundació Juan Sempere Sevilla. Començà el seu treball a l’Àrea de Dret Mercantil amb l’obtenció d’una beca de la Generalitat Valenciana per a la formació de personal investigador. Obtingué el grau de doctora en l’any 1999, la seua tesi doctoral va obtenir el premi extraordinari de doctorat de la Universitat d’Alacant i el de la Fundació Juan Sempere Sevilla. Professora titular en el Departament de Dret Mercantil i Processal des de novembre de 2001, les seues línies d’investigació preferent s’han orientat al dret de societats, a la contractació electrònica i al dret concursal. Ha ocupat els càrrecs de secretària de l’Escola de Pràctica Jurídica d’Alacant (2001-2004) i subsecretària general de la Universitat d’Alacant (2003-2005) Actualment és secretària general.


Nacida en 1970 y natural de Guardo (Palencia), ha estado vinculada toda su vida académica a la Universidad de Alicante. Licenciada en Derecho en el año 1993 obteniendo el premio al mejor expediente académico otorgado por la Fundación Juan Sempere Sevilla. Comienza su andadura en el Área de Derecho Mercantil con la obtención de una Beca de la Generalitat Valenciana para la Formación de Personal Investigador. Obtiene el grado de Doctora en el año 1999, recibiendo por su Tesis doctoral los Premios extraordinario de doctorado de la Universidad de Alicante y el de la Fundación Juan Sempere Sevilla. Profesora Titular en el Departamento de Derecho Mercantil y Procesal desde noviembre de 2001, sus líneas de investigación preferente se han orientado al Derecho de Sociedades, a la contratación electrónica y al Derecho Concursal. Ha ocupado los cargos de secretaria de la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante (2001-2004) y vicesecretaria General de la Universidad de Alicante (2003-2005) En la actualidad es Secretaria General.

equip / equipo


Rafael Carrillo Paños

Gerent
Gerente

Nascut a Oriola (Baix Segura) en 1954. Llicenciat en ciències químiques (primera promoció de la Facultat de Ciències d’Alacant). Va ingressar en l’administració universitària al gener de 1981. Des del seu ingrés en l’escala auxiliar ha ocupat successivament places en la resta d’escales de l’administració (administrativa, gestió, tècnica) i ha prestat serveis a la secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Gestió de la Investigació, Unitat de Racionalització, Servei de Gestió Econòmica i Vicegerència d’Assumptes Econòmics. Des de l’1 de març de 2001 ocupa la Gerència de la Universitat d’Alacant.


Nacido en Orihuela (Alicante) en 1954. Licenciado en Ciencias Químicas, (1ª promoción de la Facultad de Ciencias de Alicante). Ingresó en la Administración Universitaria en enero de 1981. Desde su ingreso en la escala auxiliar ha ocupado sucesivamente puestos en el resto de escalas de la administración: administrativa, gestión, técnica y prestado servicio en las unidades siguientes: Secretaría de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Gestión de la Investigación, Unidad de Racionalización, Servicio de Gestión Económica y Vicegerencia de Asuntos Económicos. Desde el 1 de marzo de 2001 ocupa la Gerencia.

equip / equipo