Categories

Un model d’universitat obert al futur

La Universitat d’Alacant ha arribat a un gran prestigi en el nostre entorn i ha aconseguit un merescut reconeixement internacional. Això ha estat possible en un curt espai de temps, gràcies a l’esforç realitzat per les persones que hem tingut l’oportunitat de formar-ne part.
Estem orgullosos del que la nostra Universitat és hui, però hem de seguir treballant amb esperit de superació i amb la vista posada en el futur. La construcció del futur ha de ser una tasca col•lectiva basada en l’experiència adquirida. El nostre programa electoral pren com a referència el Pla Estratègic de la Universitat d’Alacant, que és fruit de les aportacions dels diversos col•lectius que conformen la comunitat universitària.
Aquest programa conté un conjunt de propostes encaminades a fer possible que la visió continguda en el nostre Pla Estratègic per a la Universitat d’Alacant siga una realitat en els pròxims anys. No obstant això, un programa electoral no ha de ser únicament una mera successió d’iniciatives sinó que ha de contenir un conjunt d’idees, d’objectius i de propostes d’acció que, a partir de la realitat actual, ens permeten construir una Universitat model. En aquest programa definim les principals característiques de la universitat que volem, per a poder afrontar amb èxit els grans reptes que se’ns presenten de manera immediata. Una universitat que hem de construir entre tots, ja que el que siguem capaços de fer durant els pròxims quatre anys serà fonamental per a modelar la personalitat de la Universitat d’Alacant en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, en els àmbits de la investigació i de la transferència tecnològica, en la seua projecció internacional, en la seua dimensió com a productora de béns culturals i també per a millorar encara més el nostre campus com a lloc de convivència.

La meua candidatura vol liderar la consecució dels objectius continguts en el nostre Pla Estratègic a partir d’un conjunt de premisses:

Una Universitat amb una missió clara
En el seu Pla Estratègic la Universitat d’Alacant ha definit i assumit com la seua raó de ser la formació integral dels seus estudiants i el compromís amb l’avanç i la millora de la societat, per mitjà de la creació i de la transmissió del coneixement i del desenvolupament cultural, científic i tecnològic.
La definició de quina és la nostra missió, acompanyada d’una anàlisi crítica d’on estem i una reflexió meditada d’on ens agradaria estar en un futur proper, ens permetrà dissenyar els passos necessaris per a avançar en la direcció adequada.
Els canvis que s’aveïnen i els reptes que una universitat del segle XXI ha d’assumir necessiten d’una direcció estratègica eficaç, eficient, transparent i amb visió de futur, per a la qual és imprescindible la participació i la implicació de cadascun dels components de la nostra comunitat universitària, ja que només d’aquesta forma podrem transformar el model educatiu universitari d’acord amb les noves exigències.

Una Universitat amb valors
Defensem un model d’universitat amb valors que n’orienten el comportament, en la qual la cultura de la qualitat siga una pauta directriu. Una universitat compromesa amb la societat i amb la cooperació al desenvolupament, amb consciència mediambiental, que propugne la igualtat, la integració, la participació i la tolerància, amb una mentalitat oberta al canvi, la innovació, la creativitat i el pensament crític, i que estiga caracteritzada per la transparència en totes les seues actuacions.

Una Universitat centrada en les persones
Volem seguir construint una Universitat al servei de les persones i enfocada cap a l’usuari, en el seu sentit més ampli, en la qual s’impliquen tots els actors, per a respondre d’aquesta manera a la seua riquesa i pluralitat. Les persones són el principal actiu de la nostra Universitat, i per a fer realitat la Universitat que desitgem per a un futur ja immediat, són necessàries totes les aportacions, per mitjà de l’assumpció de les responsabilitats individuals i del lliure exercici de la crítica.

Una Universitat per a treballar i conviure
Hem treballat, i desitgem seguir fent-ho, per una Universitat en la qual es potencien les interaccions entre les persones que la componen. L’entorn en el qual es desenvolupen aquestes interaccions en condiciona la qualitat. Per a això hem de mantenir i millorar el nostre campus, en el qual passem gran part del nostre temps. Un campus per a treballar i per a conviure, que facilite conciliar la vida personal i la professional, amb instal•lacions i serveis adequats, amb zones per a l’estudi, per al debat, per a la cultura i per a l’esport.

Una Universitat en el segle XXI
Tenim el compromís de construir una Universitat a l’altura de les necessitats del segle XXI, en la qual s’harmonitze la seua autonomia amb la necessitat de rendre comptes a la societat, en la qual el diàleg i l’intercanvi creatiu d’idees es combinen adequadament amb l’ús racional de les tecnologies més avançades. Una Universitat en la qual es realitze una autoreflexió que li permeta aprofitar aquests moments de canvi com una oportunitat per a resoldre els diversos problemes que té plantejats en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió.

Un model d’universitat per a una Universitat model
Tots podem compartir el desig d’assolir que la Universitat d’Alacant siga una universitat model, amb prestigi i respectada internacionalment, i que siga percebuda com un referent en el seu entorn social.
Estem davant l’oportunitat de construir entre tots una oferta de títols que corresponga a les exigències de qualitat requerides per l’Espai Europeu d’Educació Superior, que responga a les demandes socials i que, alhora, estiga orientada a la formació integral i a la formació al llarg de la vida. Hem de fomentar una major participació dels estudiants, el seu compromís amb l’autoaprenentatge i amb l’afany de superació. Hem de fomentar la’ocupació dels nostres titulats, la flexibilitat i la mobilitat dels professors, dels estudiants i del personal d’administració i serveis. La Universitat d’Alacant té ja una prestigiosa activitat investigadora a la qual és necessari donar suport perquè es puguen incrementar els seus índexs d’impacte científic i socioeconòmic.