Categories

Investigar i innovar

La investigació científica, el desenvolupament tecnològic, la transferència dels resultats de la investigació i la innovació formen un altre dels pilars en el qual es fonamenta el nostre model d’Universitat.
Una adequada política universitària en matèria de ciència i tecnologia és clau per al futur de la Universitat i per al desenvolupament de la societat. Tenim el compromís de promoure el desenvolupament d’una investigació de qualitat i d’avantguarda, de fomentar la cultura emprenedora i d’afavorir la transferència de coneixement d’acord amb la naturalesa i característiques dels diferents models d’investigació que es porten a terme en la Universitat d’Alacant.
Una universitat pública té l’obligació de reforçar el procés que converteix en projectes d’investigació problemes que són rellevants per a la societat, així com facilitar l’aplicació dels resultats que es generen en la investigació bàsica. Aquests han de ser objectius prioritaris per a la institució, i per això és necessari procurar, per mitjà dels corresponents incentius, la cooperació de grups d’investigació, establir sinergies interdisciplinàries, afavorir la internacionalització i incentivar l’intercanvi de coneixement.
Considerem que la política universitària en matèria de ciència i tecnologia pot articular-se entorn de tres eixos centrals basats en la qualitat, la planificació, la innovació i la transferència del coneixement.
En primer lloc es tracta de fomentar la investigació científica de qualitat, d’impulsar la investigació interdisciplinària i de procurar una inserció cada vegada major dels nostres investigadors en el plànol internacional.
En segon lloc és necessari articular un marc per al desenvolupament del sistema de ciència i tecnologia de la Universitat d’Alacant que permeta la vertebració, coordinació i finançament de les estructures d’investigació. Per a això és fonamental que disposem de les infraestructures científiques i tecnològiques precises, d’espais adequats en dimensió i dotació en els quals realitzar la investigació i el desenvolupament tecnològic en les millors condicions i amb el capital humà més qualificat.
En tercer lloc es pretén posar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació al servei de la societat. Els resultats d’aquestes activitats han de constituir un factor de millora de la competitivitat empresarial, per a la qual cosa el Parc Científic d’Alacant ocuparà un paper important. L’acord recentment signat per la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament i la Universitat permetrà el seu ràpid desenvolupament, de manera que el Parc serà un dels principals motors de progrés i de desenvolupament cientificotecnològic en el sector. El Parc Científic ha de ser una realitat que ha de consolidar-se en els pròxims anys.

Objectius

1. Seguir potenciant una investigació de qualitat, competitiva i de referència internacional.
2. Desenvolupar i implantar un pla d’I+D+i estable, àmpliament consensuat i convergent amb les línies prioritàries dels plans plurianuals nacionals i internacionals.
3. Desenvolupar i implantar un marc d’investigació i desenvolupament tecnològic que vertebre, coordine, i finance les estructures d’investigació segons els seus resultats.
4. Continuar amb el desenvolupament del Parc Científic d’Alacant com espai d’innovació i dinamitzador de les relacions empresa-Universitat.
5. Aconseguir una plantilla de personal investigador i de personal de suport a la investigació qualificada.
6. Millorar la posició de la Universitat d’Alacant en els principals índexs internacionals de reconeixement de l’activitat investigadora.
7. Incrementar la interacció entre l’entorn socioeconòmic i el coneixement generat en la UA, i impulsar les iniciatives empresarials basades en la investigació i el coneixement generat en la nostra Universitat.
8. Donar suport als Instituts Universitaris d’Investigació de manera que es possibilite la creació de centres mixts d’investigació.

Propostes d’actuació

* Fomentar l’activitat investigadora de qualitat mitjançant incentius que prevalguen el compliment d’objectius d’investigació adequats a les diferents branques del coneixement científic.
* Definir un pla d’investigació que facilite l’increment de la producció investigadora d’alt impacte i que permeta proporcionar suport als grups d’investigació perquè siguen referents internacionals en els seus respectius camps.
* Establir incentius per a la cooperació entre grups d’investigació de la nostra Universitat.
* Adequar a les característiques de les diferents branques del coneixement el barem per a l’avaluació de l’activitat investigadora contingut en el POI.
* Fomentar l’ús compartit de la infraestructura científica de la Universitat i prioritzar les sol•licituds d’adquisició que impliquen a diversos grups.
* Realitzar estudis per a identificar la demanda de l’entorn econòmic i productiu i establir canals de comunicació entre l’empresa i la Universitat amb la finalitat de fomentar la cooperació en investigació sectorial.
* Establir un marc jurídic que regule el funcionament del Parc Científic.
* Establir aliances estratègiques amb organismes d’investigació públics i privats de rellevància nacional i internacional.
* Fomentar les estades d’investigadors de la Universitat d’Alacant en universitats i empreses de rellevància internacional.
* Fomentar la creació d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat investigadora desenvolupada en la UA i la participació en aquestes empreses dels seus investigadors.
* Definir i desenvolupar una normativa específica per a la creació d’empreses de base tecnològica.
* Establir accions formatives específiques per al personal de suport a la gestió de la investigació.
* Incrementar el pla d’adquisició d’infraestructura científica i tecnològica, instal•lacions singulars i plataformes tecnològiques.
* Establir un pla de auditoria i d’assignació d’infraestructures en funció de criteris d’investigació, flexible i amb renovació periòdica.
* Definir les necessitats bàsiques en infraestructures per a rellançar i donar suport a grups d’investigació emergents.
* Incrementar el programa de captació de talents (SÈNIOR).
* Facilitar l’accés a les bases de dades i publicacions científiques com instruments essencials en el procés investigador.
* Impulsar i donar suport els projectes d’investigació en matèria de Cooperació al Desenvolupament.
* Desenvolupar un pla de màrqueting de l’activitat investigadora integrat en el pla de comunicació de la Universitat d’Alacant.
* Afavorir la participació del PAS en projectes d’investigació.
* Eliminar les retencions del pagament a personal propi de projectes d’investigació.
* Dotar de major flexibilitat la gestió administrativa de la investigació.
* Fomentar la cultura científica i tecnològica entre els nostres estudiants.