Categories

Ensenyar, formar, aprendre

Les universitats espanyoles han d’afrontar sense dilació els canvis profunds derivats de la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. En aquest nou context, la qualitat i la innovació docent són dues de les premisses fonamentals.
L’Espai Europeu d’Educació Superior té com objectiu la creació d’un sistema universitari de qualitat, basat en la compatibilitat i la transparència, que permeta l’establiment d’un marc veritablement integrat, i que ha de ser construït amb l’estudiant com eix central. Per tant, l’adequació a l’espai comú europeu implica un nou paradigma educatiu basat en l’aprenentatge i centrat en l’estudiant, de manera que es garantisca el dret que tenen els alumnes a rebre una formació integral.
La nova arquitectura de les titulacions de grau ha de contemplar el disseny d’una estructura que possibilite l’obtenció de títols professionals finalistes i que, al mateix temps, siguen la base sobre la qual desenvolupar estudis més específics de nivell superior, com són els màsters i els doctorats.
La integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior ens ha situat davant la necessitat de portar a terme una reflexió profunda sobre els objectius de formació de les diferents titulacions universitàries i sobre el model d’ensenyament-aprenentatge que hi subjau. En aquests moments hem d’explicitar els resultats d’aquest procés de reflexió perquè, amb la participació de tots els agents que conformen el projecte educatiu, siguem capaços d’afrontar la construcció dels nous títols de grau i postgrau amb la responsabilitat d’aquells que tenen en les mans el futur de la Universitat d’Alacant.
Durant els pròxims quatre anys, l’equip de govern haurà d’actuar com conductor del procés d’adaptació docent. És imprescindible fixar un conjunt de directrius generals, que tinguen en compte les característiques específiques de les diferents titulacions, i que arrepleguen les iniciatives i les propostes dels diferents col•lectius involucrats, perquè es plasmen en plans concrets d’actuació.
La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) té ja una funció protagonista en el desenvolupament de l’activitat docent. En la Universitat d’Alacant s’ha portat a terme durant els últims anys un important esforç per a posar a la disposició de la comunitat universitària un ampli conjunt de recursos tecnològics que seran essencials per a donar resposta a les característiques del procés d’ensenyament-aprenentatge, en l’orientació i tutoria dels estudiants i en els procediments d’avaluació contínua. És fonamental ampliar les possibilitats de les eines virtuals de què disposem i facilitar al màxim l’adopció d’aquests instruments com part dels nous models pedagògics.

Objectius

1. Aconseguir una oferta educativa de qualitat, adaptada a les demandes de la societat, amb continguts adequats a les competències teòriques i pràctiques que l’estudiant ha d’adquirir, i que en garantisca la formació integral.
2. Disposar d’una oferta de postgrau flexible, de qualitat i competitiva que permeta als graduats especialitzar-se i als professionals complementar i diversificar-ne formació.
3. Facilitar la formació al llarg de la vida, l’ocupació i la mobilitat internacional de professors i estudiants.
4. Fomentar l’excel•lència docent i millorar el rendiment acadèmic.
5. Garantir un adequat coneixement de, almenys, una llengua estrangera en finalitzar els estudis de grau.
6. Generalitzar la utilització de les TIC com recurs docent.

Propostes d’actuació

* Establir els criteris bàsics per a l’elaboració de les propostes de títols de grau de manera consensuada.
* Dissenyar plans d’estudi fonamentats en les competències que ha d’adquirir l’estudiant, que garantisquen un nivell adequat de coneixement teoricopràctic i que faciliten l’ocupació dels titulats
* Impulsar la creació d’ Erasmus Mundus i de doctorats europeus.
* Fomentar la implantació de titulacions conjuntes amb universitats europees i d’altres països.
* Incentivar l’oferta de formació contínua de postgrau, ajustada a les necessitats d’especialització i actualització del coneixement.
* Intensificar la qualitat dels estudis de doctorat, de manera que s’incremente el nombre de programes que obtinguen el reconeixement de qualitat pel Ministeri. – Continuar amb el Programa d’Acció Tutorial (PAT) per a estudiants de nou ingrés i estendre’l gradualment a la totalitat dels estudiants de la Universitat.
* Intensificar el programa de “xarxes docents” en les diferents titulacions, promovent la participació conjunta de PDI, estudiants i PAS per a projectar i portar a terme accions d’innovació en metodologia docent adequades.
* Donar suport i promocionar la docència en valencià.
* Promoure la qualitat i la innovació educativa, millorant els serveis de formació, consultoria i assistència a la comunitat universitària.
* Introduir de forma progressiva sistemes d’avaluació alternatius a la prova final, com l’avaluació contínua.
* Incrementar les ajudes que faciliten la mobilitat dels integrants de la comunitat universitària.
* Incrementar els programes de pràctiques preprofessionals destinats als estudiants.
* Establir mecanismes de seguiment dels titulats per a valorar els resultats a llarg termini dels ensenyaments impartits.
* Potenciar l’aplicació de les TIC com instrument docent.
* Facilitar la preparació del PDI i dels estudiants en el maneig de les TIC.
* Donar suport a les iniciatives de formació, que per les seues característiques, permeten la docència semipresencial o virtual.
* Incrementar l’ús de les llengües estrangeres entre els components de la comunitat universitària per mitjà d’una oferta adequada de cursos i intercanvis.
* Donar suport a la formació i professionalització dels agents de cooperació internacional, atenent tant a la demanda del nostre entorn com a la d’aquells països als quals es dirigeix la Cooperació al Desenvolupament, per mitjà de l’oferta d’estudis de postgrau i programes de formació permanent.
* Millorar i desenvolupar el sistema de garantia de qualitat docent.