Categories

Direcció i organització

En l’àmbit de la gestió és important mantenir la posició d’avantguarda que correspon a una institució com la Universitat d’Alacant. Per a això hem donat els passos essencials per a la definició del Pla Estratègic de la Universitat d’Alacant, convençuts que planificar més i millor és una tasca en la qual ha de participar el conjunt de la comunitat universitària, i que ens permetrà, a més d’establir un horitzó de futur comú, donar els passos necessaris per a millorar de forma ordenada els recursos humans i tècnics dedicats a aquestes tasques.
La consecució dels objectius que ens tracem per a la nostra Universitat requereix disposar de recursos financers suficients. No obstant això, des de l’any 2004 les Universitats Públiques Valencianes no hem disposat d’un marc de finançament plurianual i estable, ja que la subvenció de la Generalitat s’ha sustentat fins al 2007 en pròrrogues anuals de l’últim Pla Plurianual de Finançament. A més, per al present exercici de 2008 no s’ha subscrit cap pròrroga de l’últim Pla. Igualment, la Generalitat deu a les universitats una part important de la subvenció corresponent a l’últim exercici, i no ha desenvolupat una part substancial dels protocols que sobre finançament d’infraestructures docents i científiques van ser acordats pel President de la Generalitat a l’octubre de 2005.
Les universitats hem de reclamar a la Generalitat el compliment íntegre de tots els acords subscrits, tant en matèria de finançament de despeses corrents com d’inversions. I, al mateix temps, les universitats hem d’iniciar la negociació amb la Generalitat d’un nou Pla de Finançament Plurianual consensuat entre totes les universitats valencianes que ens proporcione els recursos suficients que permeten arribar als nivells de qualitat que la societat ens exigeix.
Totes les Universitats Públiques Valencianes hem de coordinar els nostres esforços i adoptar una posició comuna en el procés de negociació del nou Pla Plurianual de Finançament. El futur pla de finançament que s’acorde hauria d’assegurar que la despesa en educació superior s’aproxime als nivells mitjos dels països de la Unió Europea amb els quals ens volem comparar, pel que entenem que el finançament de l’ensenyament universitari hauria de acostar-se progressivament a un percentatge del PIB no inferior al 1,5 %.
És preveu que part del finançament públic que es perceba s’establisca via subvencions lligades al compliment de determinats objectius, encaminats a la millora de la qualitat universitària. La nostra Universitat ha de tractar de millorar els indicadors de qualitat i així captar un major volum d’ingressos per aquesta via. Per a això, és imprescindible que tota l’organització contribuïsca a la millora dels resultats mesurats a través de dits indicadors. Per això, part de les assignacions de fons de les diferents unitats han de realitzar-se en funció del compliment d’objectius. A més, han de finançar-se programes específics destinats a millorar tots els indicadors.
El Programa Plurianual de Finançament ha d’anar acompanyat d’un Pla d’Inversions ambiciós que permeta portar a terme tant el projecte d’ampliació del campus, com totes les propostes de millora en infraestructures que la nostra Universitat requereix.
És evident que la nostra Universitat ha de dedicar també esforços importants a ampliar i consolidar altres fonts de finançament, per mitjà de la captació de recursos per activitats d’investigació, assessorament, prestació de serveis externs, etc. En aquest sentit, és fonamental el suport a la comunitat universitària per a concórrer a convocatòries que permeten captació de fons públics o privats addicionals.

Objectius

 1. Implantar un sistema de direcció estratègica en tots els nivells de gestió de la Universitat d’Alacant.
 2. Aconseguir una estructura organitzativa que garantisca una gestió àgil i eficient.
 3. Aconseguir una major diversificació del finançament i establir un sistema d’assignació interna de recursos basat en el compliment dels objectius estratègics.
 4. Assolir una gestió administrativa electrònica basada en un sistema d’informació integral i potenciar l’ús de les bases de dades de coneixement obert.
 5. Arribar a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Propostes d’actuació

 • Promoure i coordinar plans estratègics específics en les diferents unitats amb la participació de tota la comunitat universitària.
 • Implantar una estructura organitzativa que harmonitze els diferents àmbits d’activitat (docència, investigació, gestió, etc…) amb els nivells de responsabilitat (direcció, gestió, govern).
 • Aconseguir que la nova estructura de centres s’implante de forma progressiva, tenint en compte les especificitats dels diferents centres afectats per la reestructuració.
 • Elaborar un reglament d’usos lingüístics que fixe uns criteris generals per als usos administratius i institucionals.
 • Constitució d’una Comissió de Política Lingüística per a la docència i la investigació.
 • Dotar als centres amb els recursos necessaris per a assegurar l’adequat compliment de les seues funcions.
 • Adequar la normativa interna, en particular l’Estatut, als canvis legislatius introduïts per la LOMLOU i els seus desenvolupaments reglamentaris.
 • Elaborar i desenvolupar un pla d’igualtat
 • Acabar de desenvolupar i depurar el Sistema d’Informació de la Universitat d’Alacant (SIUA) com suport de la presa de decisions.
 • Elaborar un pla de màrqueting que potencie la captació de recursos externs.
 • Revisar el model d’assignació i el sistema de gestió de recursos, de manera que es garantisca l’eficiència, la transparència i la responsabilitat.
 • Reivindicar, juntament amb la resta d’Universitats Públiques Valencianes, un pla plurianual que proporcione un marc estable de finançament.
 • Actualitzar les cartes de serveis i fer el seguiment del grau de compliment dels compromisos de qualitat que aquestes contenen.
 • Establir els mecanismes que permeten comprovar el grau de consecució dels objectius dels diferents plans estratègics.
 • Generalitzar la realització d’enquestes periòdiques per a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris amb els diferents serveis.
 • Establir canals de comunicació eficaços entre els responsables dels centres de despesa i de les unitats de gestió, per a agilitar la resolució de qüestions imprevistes.
 • Adoptar mesures que faciliten i agiliten encara més la gestió de despeses menors amb especial atenció als derivats d’assistència a congressos: inscripcions, dietes, despeses de viatge, etc.
 • Desenvolupar l’Administració Electrònica i implantar la gestió telemàtica per a agilitar les relacions amb els usuaris i dins de la pròpia institució.