Categories

Infraestructures, espais i medi ambient

El nostre campus és un espai ben organitzat des del punt de vista urbanístic i amb una alta qualitat ambiental. Per a mantenir-la és necessari realitzar un treball permanent en la millora dels edificis, en els elements estructurals i en procediments d’avaluació que han de contribuir a l’augment de la qualitat funcional del campus.
L’escassesa d’espais que tenim en aquests moments ha de pal•liar-se, en un futur pròxim, amb el creixement en les zones projectades d’ampliació i amb la redistribució dels espais i edificis que siguen alliberats a mesura que es construïsquen els nous. El ple desenvolupament de l’expansió del campus serà una realitat a mitjà termini. No obstant això, serà necessària la revisió del model d’assignació i gestió d’espais, de manera que incorpore les noves estructures que han sorgit en els últims anys. Tots els projectes d’infraestructures es realitzaran d’acord amb els principis de sostenibilitat i de compromís amb el medi ambient.
Com marc de reflexió i de participació disposem del Pla sectorial de medi ambient, que ja hem iniciat, i que sota l’epígraf d’AGENDA 21 reuneix la diagnosi, la participació i l’establiment de plans d’acció en aquells aspectes socioeconòmics i ambientals que afavoreixen la nostra vida en la Universitat.
En l’actualitat les infraestructures TIC resulten essencials per a un desenvolupament eficaç de les diferents funcions que correspon ocupar a la universitat. Per tant, és necessari que posem a disposició de la comunitat universitària una infraestructura TIC ubiqua, de maneig simple, accessible des de qualsevol lloc, flexible, que preste servei de forma permanent, que garantisca la seguretat i que satisfaça plenament les necessitats de la docència, de la investigació i del conjunt dels usuaris.

Objectius

 1. Disposar d’espais, d’infraestructures i de serveis adequats, i optimitzar-ne la gestió.
 2. Garantir una infraestructura TIC accessible des de qualsevol lloc, segura i amb servei permanent.
 3. Fomentar l’ús de les eines tecnològiques per a facilitar entorns de col•laboració i interactius i donar suport al procés d’ensenyament/aprenentatge.
 4. Continuar l’ampliació del Campus mantenint la qualitat urbanística i mediambiental característiques de la UA.
 5. Assegurar la qualitat dels serveis complementaris que contribuïsquen a conciliar la vida laboral i familiar i faciliten la vida en el campus.

Propostes d’actuació

 • Consolidar el sistema de gestió de la qualitat dels serveis i aplicar sistemes d’avaluació del grau de satisfacció per part dels usuaris d’infraestructures, serveis externs, serveis TIC, etc.
 • Crear una taula de coordinació del transport universitari.
 • Elaborar plans anuals d’infraestructures docents i d’investigació.
 • Habilitar noves zones d’aparcament en les zones d’ampliació del Campus.
 • Desenvolupar un programa progressiu d’adequació o de substitució dels sistemes de climatització dels edificis que ho necessiten.
 • Finalitzar el pla d’accessibilitat del campus amb les accions necessàries que permeten eliminar tota barrera arquitectònica.
 • Revisar el model d’assignació i gestió d’espais de la Universitat d’Alacant.
 • Finalitzar la planificació urbanística de l’ampliació de la Universitat i del parc científic, de manera que tota la zona quede urbanitzada en el 2012.
 • Construir un edifici per al Centre de Creació d’Empreses en la zona del parc científic.
 • Finalitzar la construcció dels edificis dels Instituts Universitaris.
 • Construir la nova Facultat d’Educació.
 • Construcció d’un nou aulari, dissenyat segons les exigències que planteja l’ EEES.
 • Continuar amb el desenvolupament del Pla de qualitat mediambiental (Agenda 21).
 • Habilitar l’accés dels carrils bici fins a les zones per als vianants de la UA.
 • Renovar i completar el mobiliari urbà del campus
 • Afavorir l’ús d’energies renovables mitjançant la instal•lació de panells fotovoltaics en els edificis de la Universitat d’Alacant que ho permeten.
 • Implantar un programa d’estalvi energètic en la il•luminació dels edificis i zones exteriors.
 • Instal•lar mesures d’estalvi d’aigua en lavabos de forma generalitzada, i incorporar més punts de beguda d’aigua en els edificis del campus.
 • Creació d’un “ecosistema tecnològic” que integre tots els recursos propis de les tecnologies de la informació i la comunicació orientats a la millora de la docència i de la interacció entre docents i estudiants.
 • Potenciar l’àrea de suport a la docència del Servei d’Informàtica.
 • Afavorir les iniciatives que condueixen a la implantació de l’administració electrònica.
 • Establir una normativa d’ús de formats oberts per a l’intercanvi d’informació en la Universitat.
 • Garantir el funcionament dels sistemes informàtics crítics.
 • Dotar de les instal•lacions adequades el Servei d’Informàtica.
 • Posada en funcionament de l’Escola Infantil. Una vegada elaborat el llibre blanc de l’”Escola Infantil de la Universitat d’Alacant” ens comprometem a la seua posada en funcionament durant aquest mandat. Per a això s’establiran els contactes necessaris amb les Administracions Públiques que puguen veure’s involucrades, i es realitzaran per part de la Universitat tots els esforços i les accions pertinents.
 • Realitzar un estudi sobre la necessitat d’un centre de dia per a majors i, si escau, elaboració d’un llibre blanc per a la seua creació.