Categories

Comunicació

Avançar en la vinculació cada vegada més estreta entre la Universitat i la societat requereix dissenyar polítiques adequades de comunicació i de projecció social amb la finalitat d’oferir una imatge nítida de la Universitat com institució de servei públic.
La capacitat que tenim per a oferir una docència de qualitat, la investigació, la innovació i la transferència de coneixement enteses com una contribució al progrés social, fer palès el compromís que la Universitat d’Alacant té amb els programes de Cooperació al Desenvolupament i com productora i difusora de béns culturals són fets que han de posar-se de manifes,t ja que és el conjunt de tots ells el que ens permet establir una major sinergia amb la societat a la qual hem de rendir comptes.
Establir una relació fluïda amb els diferents agents socials ha de ser un objectiu comú per a la comunitat universitària, de manera que implica transversalment tots els eixos del Pla Estratègic de la Universitat d’Alacant. En idèntic sentit és necessari continuar amb el desenvolupament dels canals que faciliten la comunicació en el si de la pròpia comunitat universitària, ja que una informació àgil contribueix a incrementar la transparència i la coordinació interna.
En una Universitat concebuda per al progrés de la societat resulta imprescindible portar a terme una política de comunicació que garantisca la correcta percepció per la societat de les diferents funcions que complim. De la mateixa manera, un correcte desenvolupament de la comunicació de la Universitat amb el seu entorn facilita també la percepció de les demandes socials, punt clau en la concepció de la nostra institució com un espai obert i receptiu a les necessitats i inquietuds de la societat actual.

Objectius

 1. Garantir la correcta percepció per la societat de la missió de la Universitat d’Alacant.
 2. Assolir una major imbricació amb l’entorn social mitjançant una adequada política de comunicació.
 3. Afavorir el flux d’informació que permeta l’apreciació de les demandes socials.
 4. Difondre la producció científica i cultural de la Universitat d’Alacant en la societat.
 5. Garantir una comunicació interna, fluida i eficaç que abaste els diferents àmbits d’interès de la comunitat universitària.

Propostes d’actuació

 • Dissenyar el pla estratègic sectorial de comunicació.
 • Concretar i establir mecanismes de comunicació interna per a reforçar la difusió de les activitats als diferents col•lectius universitaris.
 • Elaborar programes de col•laboració amb els mitjans de comunicació.
 • Desenvolupar programes específics de promoció i difusió de les titulacions de la Universitat d’Alacant en els centres d’Ensenyament Secundari.
 • Difondre i promocionar l’oferta de titulacions de postgrau de la Universitat.
 • Elaborar un pla de promoció internacional de la Universitat d’Alacant per a afavorir el procés d’internacionalització i atraure estudiants estrangers.
 • Dotar de l’estructura i dels mitjans necessaris al Gabinet de Comunicació per a l’adequat desenvolupament de les seues funcions.
 • Dissenyar programes dirigits a mantenir la col•laboració dels titulats amb la Universitat.
 • Potenciar l’oferta de serveis de la web institucional.