Categories

Compromesos amb la societat, la cultura i l’esport

La Universitat d’Alacant s’ha destacat sempre pel seu compromís amb la societat a la qual serveix. Actualment, som un referent en l’activitat cultural, en les possibilitats i programes específics de formació al llarg de tota la vida, en les accions de cooperació per al desenvolupament i en el foment de l’esport i, per a continuar sent-ho en el futur, és necessari que realitzem un exercici d’adequació constant a les demandes de la societat actual, de conformitat amb les disposicions de l’article 93 de la Llei Orgànica d’Universitats i de l’Estatut de la Universitat d’Alacant.
Sota el concepte genèric d’extensió universitària s’agrupen diverses funcions que contemplem com un servei públic i com un instrument d’acció integral al servei de la societat.
L’organització d’activitats dirigides a la formació complementària i integral de tota la comunitat universitària; la creació i la difusió de la cultura amb actitud crítica i participativa; el foment i reforç de la presència de la Universitat en el teixit social per mitjà de les Seus Universitàries i la col•laboració amb municipis i entitats culturals i esportives; la difusió de la producció científica i cultural de la Universitat en la societat; el suport als processos de formació al llarg de tota la vida i la promoció de l’esport com part integrant del procés educatiu que contribueix a una millor qualitat de vida són característiques que també defineixen la Universitat d’Alacant.
La incorporació de les noves tendències culturals en la programació cultural de la Universitat ha de ser el repte permanent amb la finalitat d’elaborar una oferta complementària adequada per a la formació de tota la comunitat universitària, satisfer les demandes de participació dels nostres estudiants i ocupar la funció de ser promotora i difusora de la cultura i dels seus valors en la societat.
Aquesta concepció de l’extensió universitària com servei públic i instrument de presència social constitueix un dels senyals d’identitat de la nostra Universitat, la valoració de la qual s’ha vist substancialment reforçada en els últims anys gràcies a l’increment d’activitats desenvolupades en els diferents municipis de la província, als cursos d’estiu, la Universitat d’Estiu Rafael Altamira, la consolidació de la Universitat Permanent, la reorganització dels grups estables i dels diferents programes d’arts escèniques. Igualment, la renovació de les instal•lacions esportives de la Universitat ha permès donar una millor cobertura a les necessitats docents, a l’esport de competició i als programes dirigits a tota la comunitat universitària per al foment de la pràctica esportiva.
La Universitat d’Alacant és també una institució solidària i compromesa que dedica una part dels seus recursos als programes i accions de Cooperació i Desenvolupament. Impulsar la implicació de la Universitat com institució, i fomentar els canals que permeten una participació més activa de la comunitat universitària en els programes de cooperació al desenvolupament són obligacions ètiques ineludibles.

Objectius

1. Oferir una programació cultural i d’extensió universitària que responga a les necessitats de formació complementària dels estudiants, que contribuïsca a enriquir la formació de la comunitat universitària i ocupe la funció de ser promotora i difusora de la cultura en la societat.
2. Consolidar els vessants intern i extern dels diferents programes d’extensió universitària com instruments de formació i de connexió amb les xarxes socials.
3. Garantir que els programes d’extensió universitària es caracteritzen per les actituds participatives i crítiques, i contribuïsquen a la formació de la comunitat universitària i de la societat.
4. Incrementar la presència de la Universitat en el teixit social per mitjà de les seus universitàries i de la col•laboració amb entitats locals, financeres, empreses, associacions i mitjans de comunicació.
5. Intensificar el compromís adquirit per la Universitat d’Alacant en els diferents àmbits de la Cooperació al Desenvolupament.
6. Fomentar i facilitar la pràctica de l’esport a la comunitat universitària com part integrant del procés de formació i com mitjà que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida.

Propostes d’actuació

* Estimular, impulsar i contribuir al desenvolupament de les iniciatives culturals proposades per tots els col•lectius que conformen la comunitat de la Universitat d’Alacant.
* Promoure les activitats culturals i d’extensió universitària i cultural la llengua vehicular de la qual siga el valencià.
* Satisfer les creixents demandes d’activitats en llengües estrangeres.
* Potenciar la col•laboració amb altres universitats, especialment amb les de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’obtenir rendiments més satisfactoris en la formació integral del col•lectiu universitari.
* Donar suport a les activitats de formació al llarg de tota la vida per mitjà de la Universitat Permanent.
* Proporcionar suport i col•laboració a les iniciatives d’extensió universitària sorgides dels centres, departaments, instituts d’investigació, així com dels diferents col•lectius existents en el si de la Universitat.
* Potenciar les seus universitàries com centres actius de la presència científica, cultural i social de la Universitat d’Alacant en l’àmbit provincial, i que siguen llocs de trobada amb les demandes efectives de la societat en la qual es troben imbricades.
* Reorganitzar el conjunt de l’oferta de cursos d’estiu per a ampliar-ne la projecció internacional i adequar-los a l’ EEES.
* Fomentar la col•laboració amb diferents entitats públiques i privades que permeten que els espais culturals de què disposem, i especialment el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) s’integren en els circuits més rellevants de l’art i de la cultura.
* Servir de plataforma de difusió per a aquells col•lectius que menys possibilitats tenen d’accedir a espais expositius subjectes a condicions de mercat.
* Fomentar els premis de cultura per a incentivar la participació dels diferents col•lectius universitaris, obrint la convocatòria a altres universitats, amb una especial atenció a disciplines com les arts plàstiques, la fotografia, la literatura i la difusió i divulgació científica i tècnica.
* Mantenir el compromís, comú amb altres universitats, d’ampliar els objectius de la Universitat Permanent amb la finalitat de permetre l’accés a un ensenyament reglat de caràcter universitari que enriquisca el procés de formació de les persones majors, de manera que es propicie el reconeixement per l’Administració dels títols de les persones titulades per la Universitat Permanent.
* Procurar la projecció internacional dels programes d’extensió universitària de la Universitat d’Alacant, així com oferir en la programació continguts procedents d’altres cultures.
* Realitzar l’inventari del patrimoni històric i cultural de la nostra Universitat per establir-ne les mesures corresponents per a la salvaguarda i conservació.
* Donar suport i consolidar els grups culturals permanents, com l’ OFUA, Coral Universitària, Aules de Teatre, etc
* Potenciar el Reglament per a la Promoció i Suport a l’Esportista universitari.
* Fomentar la continuïtat i l’alt nivell dels equips de la Universitat d’Alacant en competicions federades per mitjà d’acords de patrocini esportiu.
* Incentivar la pràctica de l’esport adaptat a les necessitats dels diferents col•lectius de la Universitat per afavorir la vida saludable.
* Prestar especial suport a les iniciatives que tinguen com objectius el compromís social, la igualtat i la defensa dels drets humans.
* Consolidar el conjunt d’activitats portades a terme per la comunitat universitària orientades a la transformació social dels països desfavorits en pro de la pau, l’equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental com expressió del compromís solidari de la UA.
* Millorar l’avaluació dels Projectes de Cooperació al Desenvolupament que es realitzen des de la UA, tant de la seua pertinència i idoneïtat com dels seus resultats.
* Coordinar des de l’Oficina de Cooperació la diversitat d’iniciatives que es generen des de la comunitat universitària, donant suport a la gestió dels projectes, facilitant l’accés al finançament extern i assegurant l’avaluació de les activitats.